menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS W RAMACH RPO 2014-2020

Kategoria
UNIA EUROPEJSKA
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników instytucji zaangażowanych w realizację programów finansowanych ze środków UE, podmiotów udzielających pomocy publicznej oraz beneficjentów pomocy publicznej.
Wymagania wstępne
Przesłanie zgłoszenia na szkolenie.
Program

 

 1. Pomoc publiczna 2014-2020

a) Pojęcie pomocy publicznej
b) Test pomocy publicznej
c) Dopuszczalność pomocy publicznej
d) Definicja przedsiębiorcy
e) Procedura akceptacji i monitoringu udzielania pomocy publicznej
f) Występowanie pomocy publicznej w wybranych typach projektów w świetle rozporządzenia 651/2014

·  Pomoc regionalna

·  Pomoc dla MŚP

·  Pomoc na dostęp MŚP do finansowania

·  Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną

·  Pomoc szkoleniowa

·  Pomoc przeznaczona na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych

·  Pomoc na ochronę środowiska

·  Pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi

·  Pomoc o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców regionów

·  Pomoc na infrastrukturę szerokopasmową

·  Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego

·  Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną

·  Pomoc na infrastrukturę lokalną

2.  Pomoc de minimis w świetle nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej WE nr 1407/2013

·  Ćwiczenia związane z udzielaniem pomocy de minimis - rozporządzenie Komisji Europejskiej WE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

·  Pomoc de minimis, a pomoc publiczna – zalety stosowania  pomocy de minimis.

·  Maksymalna kwota pomocy de minimis – ustalanie limitu pomocy de minimis.

·  Kumulacja pomocy de minimis – przykłady kumulacji, pomoc de minimis udzielana jako uzupełnienie pomocy udzielanej w ramach innych przeznaczeń.

·  Definicja trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.

·   Pomoc de minimis a ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

·  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie informacji przekazywanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – ćwiczenia w wypełnianiu formularza, szczegółowa analiza trudnej sytuacji ekonomicznej oraz kumulacji pomocy.

·  Monitorowanie pomocy de minimis – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 34, poz. 174) – ćwiczenia w wypełnianiu zaświadczeń.

·  Obliczanie wartości udzielonej pomocy publicznej

·  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, ze zm.) – ćwiczenia w obliczaniu wartości udzielonej pomocy publicznej.

3. Postępowanie przed Prezesem UOKiK

·  Informacje niezbędne do wydania opinii określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie informacji przekazywanych Prezesowi UOKiK w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz. U. Nr 246, poz. 2467 ze zm.).

a) Prenotyfikacja
b) Uproszczona procedura notyfikacji
c) Postępowanie notyfikacyjne

·  Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. WE L 83 z 27.3.1999 ze zm.)

           • postępowanie wstępne
           • formalne postępowanie wyjaśniające

·  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. wdrażające rozporządzenie Rady nr 659/1999 (Dz. Urz. UE L 140 z 30.4.2004 ze zm.)  

          • formularze notyfikacyjne
          • Interaktywne zgłoszenie dotyczące pomocy państwa

·  Załącznik I do rozporządzenia nr 794/2004 Część I „Informacje ogólne” Zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 271/2008 z 30.1.2008 r. (Dz. Urz. UE L 82 z 25.3.2008)

a) Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej lub informacji o jej nieudzieleniu z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP
b) Zwrot pomocy publicznej

·  Decyzja o konieczności zwrotu pomocy – KE

·  Wykonanie decyzji (odzyskanie pomocy) – wg przepisów prawa krajowego.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.Harmonogram szkolenia / 1 dzień / on-line


godz. 09.00 - 10.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./

godz. 10.30 - 10.45 /przerwa/

godz. 10.45 - 12.15 /c.d. zajęć 2 godz./

godz. 12.15 - 12.45 /przerwa/

 

godz. 12.45 - 14.00 /c.d. zajęć 2 godz./

 

 

Prowadzący
M. R - Specjalista w zakresie funduszy unijnych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, doświadczony trener i praktyk. Autor dziesiątek studiów wykonalności oraz analiz dla projektów, które otrzymały dofinansowanie w perspektywie 2007-2013 (RPO, POIŚ, POIG, POPW). Przeprowadził ponad 500 szkoleń i warsztatów dla pracowników administracji publicznej. Uczestnik licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych, Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Związku Banków Polskich, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Forma
on-line
Czas trwania
1 dzień/6h
Termin / Lokalizacja
  1. 18.02.2021 / on-line /1dzień
  2. 12.04.2021 / on-line /1dzień
  3. 25.06.2021 / on-line /1dzień
Cena
300 +23%VAT
Zgłoszenie
POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS W RAMACH RPO 2014-2020
W cenę wliczono
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej -imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia -indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia i po szkoleniu -ankieta oceniająca szkolenie -test sprawdzający wiedzę (pre i post test)
Zdobyta wiedza
Głównym celem szkolenia jest szkolenie przybliżenie uczestnikom jasnych warunków zgodności określonych przez Komisję Europejską w stosunku do tych i wielu innych kategorii interwencji. Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem: Wiedzy: Uzyskanie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych w zakresie pomocy publicznej i pomocy de minimis w programach finansowanych z funduszy strukturalnych. Omówione zostaną instrumenty pomocowe, z których najczęściej korzystają przedsiębiorcy,. Umiejętności: Nabycie oraz podniesienie kompetencji związanych z oceną występowania, kwalifikowalnością oraz regułami udzielania pomocy publicznej (w szczególności pomocy regionalnej) oraz de minimis w perspektywie finansowej 2014-2020, oraz związanymi z eliminacją zagrożeń zwrotu środków publicznych Postaw społecznych: Nabyta wiedza oraz umiejętności pozwolą Uczestnikom na profesjonalne wykonywanie obowiązków w zakresie realizacji programów finansowanych ze środków UE, udzielania pomocy publicznej
Certyfikaty
Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Organizator
FUNDACJA ORYLION - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.