menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Akcja Bilans 2020 Podatkowe i rachunkowe zamknięcie roku 2020 oraz zmiany w podatkach w 2020/2021 roku [nr 6703] Szkolenie wyjazdowe KRAKÓW

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program

Dzień 1: 

Podatek VAT w 2020/2021 roku - zmiany i aktualne problemy

 

1. Wprowadzenie JPK_VDEK oraz zniesienie obowiązku składania odrębnej deklaracji VAT – od 1.10.2020 r.

- wprowadzenie nowego jednolitego pliku JPK_VDEK obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT

- zniesienie obowiązku odrębnego składania deklaracji VAT-7, VAT-7K

- czy nadal muszę składać inne deklaracje i informacje (np. VAT-UE)?

- nowe kody liczbowe i literowe wykazywane w ewidencji VAT w stosunku do niektórych transakcji – obowiązek dostosowania systemów i procedur księgowych, jak kodować transakcje, wyzwania techniczne

- obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności a nowy JPK – które faktury raportować z kodem MPP?

- dokumenty wewnętrzne i kasy fiskalne a nowy JPK

- nowe zasady wykazywania w JPK faktur wystawionych do paragonów, jak wykazać faktury uproszczone w nowym JPK?

- sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK – zasady wymierzania, jakie błędy będą sankcjonowane?

2. Ułatwienia dokumentacyjne w imporcie towarów rozliczanym na zasadach uproszczonych – od 1.10.2020 r.

3. Pakiet SLIM VAT – od 1.01.2021 r.

- podwyższenie wartości limitu dla przekazywanych nieodpłatnie prezentów małej wartości

- likwidacja wymogu gromadzenia potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus – nowe zasady ujmowania korekt zmniejszających w VAT (wymagane dokumenty oraz terminy) dla sprzedawcy oraz nabywcy

- nowe zasady ujmowania faktur korygujących in plus – zasady obowiązujące w transakcjach krajowych, WDT oraz w eksporcie towarów

- ujednolicenie kursów przeliczeniowych w VAT z kursami stosowanymi do przeliczenia kwot w walucie obcej na gruncie podatków dochodowych

- wydłużenie terminu wywozu towaru i zgromadzenia dokumentów potwierdzających wywóz dla zaliczki w eksporcie towarów

- zmiany w zakresie stosowania zwolnienia z VAT dla dostaw dokonywanych przez rolników ryczałtowych

- wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego bez konieczności dokonywania korekty deklaracji

- umożliwienie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu ich odprzedaży

- zmiany w zakresie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności

 

4. Rozliczanie dostaw wewnątrzwspólnotowych po zmianach z 2020 r.

- możliwość rozpoznania WDT tylko w przypadku dostawy na rzecz kontrahenta, który podał swój aktywny numer VAT UE – w jaki sposób nabywca ma potwierdzić/podać swój numer VAT UE, aby dostawca mógł bezpiecznie stosować stawkę VAT 0%?

- utrata prawa do stosowania stawki VAT 0% w przypadku niezłożenia informacji podsumowującej lub popełnienia błędów w złożonej informacji podsumowującej

- dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych (należyta staranność w udokumentowaniu przemieszczenia towaru), zasady dokumentowania wynikające z ustawy o VAT a nowe zasady dokumentowania wynikające z Rozporządzenia Wykonawczego do Dyrektywy VAT, praktyczne przykłady dokumentów, które mogą dać prawo do stosowania stawki VAT 0%

- weryfikacja kontrahenta jako element należytej staranności wymaganej do stosowania stawki VAT 0% - jak ją przeprowadzić?

5. Aktualne orzeczenia i interpretacje w sprawach VAT

- opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie zgodności polskich przepisów o uldze na złe długi z Dyrektywą VAT

- wyrok TSUE w sprawie możliwości korygowania deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, który uprzednio był objęty kontrolą podatkową

- wyrok TSUE w sprawie opodatkowania VAT kar umownych

 

DZIEŃ 2:
Podatek dochodowy od osób prawnych CIT - rozliczenia roczne oraz zmiany w 2020 i na 2021 rok

 

1. Omówienie założeń zmian projektowanych na 2021 r.
a) spółki komandytowe jako podatnicy CIT
b) przesłanki uznania spółki jawnej jako podatnika CIT
c) spółki nieruchomościowe – nowa definicja i zasady opodatkowania zbywania udziałów w takich spółkach
d) amortyzacja metodą stawek indywidualnych – ograniczenie zakresu stosowania
e) zwiększenie limitu uprawniającego opodatkowanie według stawki 9% CIT
f) tzw. estoński CIT – podstawowe założenia
e) specjalny fundusz inwestycyjny – szybsze zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie środków trwałych
f) istotne ograniczenie ulgi abolicyjnej w Ustawie o PIT
2. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych od 2020 r.
a) obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela,
b) korekta dochodu lub straty podatkowej,
c) wpływ regulacji na obliczanie zaliczek na podatek,
d) sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
e) przepisy przejściowe.
3. Tzw. Biała lista podatników i jej wpływ na koszty uzyskania przychodów od 2020 r.
a) weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów,
b) skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w wykazie podatników,
c) uchylenie się od negatywnych skutków regulacji poprzez zawiadomienie organu podatkowego kontrahenta
d) przychód przy transakcjach związanych z przenoszeniem wierzytelności wynikających z faktur VAT,
e) przepisy przejściowe.
4. Obowiązkowe stosowanie metody split payment w VAT a koszty uzyskania przychodów.
a) lista towarów i usług objęta obowiązkowym split payment,
b) zmniejszenie kosztów w CIT jako sankcja za niezastosowanie metody podzielonej płatności
c) przepisy przejściowe.
5. Rozliczanie strat podatkowych na nowych zasadach.
6. Koszty uzyskania przychodów z tytułu tzw. hipotetycznych odsetek od dopłat i zysku zatrzymanego.
7. Podatek u źródła od 2019 r..
a) wybrane przykłady sytuacji skutkujących obowiązkiem poboru podatku u źródła,
b) obowiązek dochowania należytej staranności przez płatnika,
c) certyfikat rezydencji jako dokument uprawniający do skorzystania z redukcji stawek i/lub zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych wynikającego z polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
d) oświadczenia pobierane od zagranicznych kontrahentów, wymagane przez polska ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,
e) rzeczywisty właściciel należności,
f) zasady poboru podatku u źródła po przekroczeniu progu 2 mln zł wypłaconych należności – odroczenie nowych zasad do 31 grudnia 2020 r.,
g) opinia o stosowaniu zwolnienia,
h) oświadczenie płatnika uprawniające do stosowania zwolnień lub obniżonych stawek podatku,
i) sankcja podatkowa za zaniżenie lub niepobranie podatku u źródła,
j) procedura zwrotu podatku u źródła uprzednio pobranego przez płatnika,
k) objaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie nowych zasad poboru podatku u źródła.
8. Samochody osobowe w firmie od 2019 r.
a) limity amortyzacji podatkowej oraz opłat leasingowych,
b) limity w zakresie kosztów eksploatacji samochodów,
c) udostępnienie samochodów służbowych pracownikom w świetle aktualnego orzecznictwa.
d) Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych a przychód podatnika – Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 21 września 2020 r
9. Zmiana definicji małego podatnika od 2020 r.
10. Stawka podatku 9% - nabycie i utrata prawa do jej stosowania
11. Wybór i rezygnacja z uiszczania zaliczek na podatek wg metody uproszczonej oraz metody rachunkowej przy różnicach kursowych. Powiadomienie o zmianie i wyborze roku podatkowego.
12. Exit tax – podatek od przeniesienia składników majątku poza granice RP.
13. Wierzytelności a koszty podatkowe, w tym:
a) straty z odpłatnego zbycia wierzytelności,
b) konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy spółki
c) potrącanie kosztów wierzytelności nabywanych w celu windykacji.
14. Zasady opodatkowania obrotu tzw. kryptowalutami.
15. Zasady opodatkowania tzw. podatkiem od nieruchomości komercyjnych.
16. Zwolnienie z opodatkowania odszkodowań otrzymanych z tytułu szkody w środku trwałym.

 

DZIEŃ 3:
Akcja BILANS 2020 - zamknięcie roku 2020 w prawie bilansowym

 

1. Wprowadzenie, wybrane zmiany w ustawie o rachunkowości

 • Zakres i szczegółowość sprawozdania finansowego (wzory rsf, możliwość wyboru, kryteria wyboru)
 • Nowe progi dla jednostek małych, uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości dla jednostek małych  i mikro
 • Zmiany w ustawie o rachunkowości od 2019 r. w tym przechowywanie sprawozdań,
 • Jednostki podlegające obowiązkowi corocznego badania, zmiany w ustawie o rachunkowości w związku ze zmiana ustawy o biegłych rewidentach
 • Badanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności (badanie obowiązkowe, wybór biegłego rewidenta, korzyści z badania, koszty badania, ważność badania, zawarcie umowy)
 • Sprawozdanie finansowe jednostek dużych – załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości
 • E- sprawozdanie- wymogi, podpisywanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
 • Badanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności (badanie obowiązkowe, wybór biegłego rewidenta, korzyści z badania, koszty badania, ważność badania, zawarcie umowy)
 • Zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności (organ zatwierdzający, procedura zatwierdzenia, odmowa zatwierdzenia, kryteria oceny, absolutorium, skutki zatwierdzenia, podział zysku)
 • Udostępnianie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności (udostępnianie właścicielom, złożenie w KRS i US, publikacja )
 • Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności (cywilna, karna, karnoskarbowa)

2. Ogólne zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego

 • Warunki użyteczności sprawozdania finansowego (przydatność, wiarygodność porównywalność, polityka rachunkowości)
 • Zachowanie ostrożnej wyceny w tym odpisy aktualizujące KSR 4, rezerwy – KSR 6
 • Prawidłowe księgi rachunkowe źródłem danych sprawozdania finansowego (cechy prawidłowych ksiąg, elementy ksiąg rachunkowych, księgi prowadzone komputerowo, zamknięcie ksiąg, inwentaryzacja – przedmiot, sposób, częstotliwość, weryfikacja i aktualizacja wyceny)
 • Formalne cechy sprawozdania finansowego (wzory, zaokrąglenia, rok obrotowy)
 • Nadrzędne zasady sporządzania sprawozdania finansowego
 • Dane porównawcze i porównywalność (czemu służą dane porównawcze, brak danych porównawczych, zmiana formy prawnej, różna długość porównywanych okresów, różna szczegółowość porównywanych danych, zmiana polityki rachunkowości, porównywalność a uproszczenia, skutki korekty błędów)
 • Regulacje ustawy o rachunkowości, rozporządzeń oraz KSR
 • Rola stanowisk Komitetu Standardów Rachunkowości
 • Jednostki powiązane i trwale zaangażowane w kapitale innej jednostki
 • Zakres sprawozdania z działalności w roku obrotowym
 • Wybrane stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości

3.  Zakres i rola wprowadzenia do  sprawozdania finansowego ( załącznik 1)

 • Identyfikacja jednostki, przedmiot działalności- jego rola w zakresie klasyfikacji aktywów i pasywów
 • Oznaczony czas trwania jednostki – jeżeli jest umownie ograniczony
 • Okres sprawozdawczy
 • Łączne sprawozdanie finansowe
 • Deklaracja kontynuacji działalności
 • Połączenie spółek – metoda rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)
 • Kluczowe zasady (polityka) rachunkowości – metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

4. Charakterystyka pozycji bilansowych, prezentacja i wycena na dzień bilansowy ( załącznik 1)

 • Ogólne zasady wyceny (ceny historyczne i bieżące, wycena aktywów i zobowiązań działalności operacyjnej i inwestycyjnej)
 • Kategorie cen (cena nabycia, koszt wytworzenia, koszty niestanowiące kosztu wytworzenia, kwota wymaganej zapłaty, skorygowana cena nabycia, cena sprzedaży, cena sprzedaży netto, wartość godziwa, wartość nominalna)
 • Aktywa i zobowiązania w walutach obcych (transakcje wyrażone w walutach obcych, kursy walut obcych, kurs faktycznie zastosowany, kursy oficjalne, różnice kursowe, różnice rozliczane wynikowo/bilansowo)
 • Instrumenty finansowe (grupy instrumentów finansowych, aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, pożyczki i należności, aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, wykazywanie aktywów finansowych w bilansie, instrumenty kapitałowe, zobowiązania finansowe)
 • Wartości niematerialne i prawne (prace rozwojowe, wartość firmy, prawa majątkowe, co nie stanowi wartości niematerialnych i prawnych, wycena praw, amortyzacja księgowa praw, amortyzacja podatkowa praw, zaliczki na prawa)
 • Rzeczowy majątek trwały (środki trwałe, obce środki trwałe, obiekty niezaliczane do środków trwałych, środki trwałe wg przepisów podatkowych, dolna granica wartości, moment przyjęcia do użytkowania, obiekty inwentarzowe, koszty niezwiększające wartości początkowej, szczególne przypadki ustalania wartości początkowej, cena rynkowa jako wartość początkowa, wartość początkowa przy leasingu, wycena przedmiotu leasingu nabytego po zakończeniu umowy, wycena środka trwałego zwróconego leasingodawcy, ulepszenie własnego i obcego środka trwałego, aktualizacja wyceny, zakres amortyzacji, początek i koniec jej naliczania, metody i stopy amortyzacji, amortyzacja używanych i ulepszonych środków trwałych, trwała utrata wartości, rozchód i częściowy rozchód, prezentacja w bilansie, środki trwałe w budowie, zaliczki na budowę) – regulacje KSR 11
 • Należności, inwestycje oraz pozostałe aktywa długoterminowe (definicje, inwestycje w nieruchomości i ich wycena, długoterminowe aktywa finansowe i ich wycena, trwała utrata wartości: instrumentów finansowych, udziałów i akcji, pozostałych instrumentów finansowych, udziały i akcje i ich wycena, inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki, inne długoterminowe aktywa finansowe, długoterminowe inwestycje rzeczowe inne niż nieruchomości, inne czynne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe)
 • Aktywa i zobowiązania w walutach obcych (transakcje wyrażone w walutach obcych, kursy walut obcych, kurs faktycznie zastosowany, kursy oficjalne, różnice kursowe, różnice rozliczane wynikowo/bilansowo)
 • Instrumenty finansowe (grupy instrumentów finansowych, aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, pożyczki i należności, aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, wykazywanie aktywów finansowych w bilansie, instrumenty kapitałowe, zobowiązania finansowe)
 • Zapasy (wycena materiałów, towarów, produktów, produkcji niezakończonej, koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, ceny ewidencyjne zapasów, metody wyceny rozchodów, cena sprzedaży netto, odpisy aktualizujące, zaliczki na dostawy i usługi)
 • Należności krótkoterminowe i roszczenia (barter, kompensata, konwersja, należności: utracone, wątpliwe, przedawnione, umorzone, nieściągalne, wycena należności, kwota wymaganej zapłaty, odsetki od należności, aktualizacja kwoty należności, odpisy aktualizujące – globalne/rozliczeniowe, należności objęte układem, należności krótkoterminowe – rodzaje, należności publicznoprawne, inne należności, należności dochodzone w sądzie)
 • Inwestycje oraz pozostałe aktywa krótkoterminowe (aktywa finansowe – zasady wyceny, udziały i akcje, inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki, inne krótkoterminowe aktywa finansowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, pieniądze w kasie lub banku, inne środki pieniężne, inne aktywa pieniężne, inwestycje krótkoterminowe inne niż aktywa finansowe, czynne rozliczenia międzyokresowe, należne wpłaty na kapitał podstawowy, udziały/akcje własne)
 • Składowe kapitału (funduszu) własnego (kapitały spółki z o.o. i akcyjnej, fundusze przedsiębiorstwa państwowego, fundusze SP ZOZ, fundusze spółdzielni, majątek spółki osobowej, kapitał przedsiębiorstwa osoby fizycznej, kapitał z aktualizacji wyceny, wynik finansowy lat ubiegłych, wynik finansowy roku obrotowego)
 • Rezerwy na zobowiązania (zakres rezerw, rezerwa na świadczenia pracownicze, rezerwa na restrukturyzację, inne rezerwy)
 • Zobowiązania (zasady wyceny, długoterminowe: kredyty i pożyczki, papiery wartościowe, zobowiązania wekslowe, inne zobowiązania, pozycje zobowiązań krótkoterminowych – z tytułu dostaw i usług, zaliczki otrzymane na dostawy i usługi, wekslowe, publicznoprawne, z tytułu wynagrodzeń, fundusze specjalne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, fundusz rekultywacyjny, fundusz remontowy)
 • Bierne rozliczenia międzyokresowe (ujemna wartość firmy, inne długoterminowe rozliczenia, dotacje do środków trwałych, inne krótkoterminowe rozliczenia)

5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym- charakterystyka

6. Rachunek zysków i strat ( załącznik 1)

 • Treść i postacie rachunku zysków i strat (klasyfikacja przychodów, klasyfikacja kosztów, kompletność przychodów i kosztów, korekty przychodów i kosztów, korekty w myśl regulacji podatkowych, postacie rachunku zysków i strat – kalkulacyjna i porównawcza, wynik finansowy a podstawa opodatkowania)
 • Zasady ustalania wyniku finansowego
 • Wynik ze sprzedaży – przychody (sprzedaż i jej wycena, zakres przychodów ze sprzedaży, dotacje do cen, moment sprzedaży, przychód z usług i dostaw ciągłych)
 • Wynik ze sprzedaży – koszty (koszty działalności operacyjnej, różnice między obiema postaciami rachunku zysków i strat, koszty według rodzaju, korekta z tytułu zmiany stanu produktów, inne korekty kosztów, koszty przy kalkulacyjnej postaci rachunku zysków i strat)
 • Pozostałe przychody i koszty operacyjne (wynik z tytułu rozchodu majątku trwałego, dotacje, aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, inne przychody i koszty)
 • Przychody i koszty finansowe (dywidendy, odsetki, wynik z tytułu rozchodu aktywów finansowych, aktualizacja wartości aktywów finansowych, inne przychody i koszty)
 • Wynik finansowy brutto i netto, działalność zaniechana (obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego, przychody i koszty działalności zaniechanej)
 • Wynik ze sprzedaży niezakończonych długotrwałych usług (odrębnie rozliczana umowa, ustalenie przychodu, koszty plus, cena ryczałtowa, rzeczywiście poniesione koszty, koszty wytworzenia usług, )

7. Dodatkowe informacje i objaśnienia ( charakterystyka)

8.  Wybrane zagadnienia szczegółowe ( leasing, podatek odroczony, wymogi dotyczące ujawniania informacji o stanach kont związanych z podatkiem VAT regulacje prawa bankowego, inwentaryzacja zapasów, koszt wytworzenia )

9.  Zmiany w prawie bilansowym na rok 2020 oraz na rok 2021 ( w tym przesunięcia związane z COVID -19

10. COVID -19 a sprawozdanie finansowe za rok 2020

Prowadzący
1 - doradca podatkowy, doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego (również z tzw. Wielkiej Czwórki), przechodząc całą ścieżkę kariery począwszy od konsultanta aż po partnera w spółce doradztwa podatkowego, a w ostatnim czasie zarządzał europejskim działem podatków pośrednich w dużej firmie z branży FMCG; doradzał średnim i dużym przedsiębiorstwom w rozwiązywaniu problemów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, międzynarodowych aspektach opodatkowania (zarządzanie podatkami w łańcuchach dostaw, podatek u źródła); doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych, prowadził szkolenia zamknięte dla największych międzynarodowych i polskich firm; autor licznych publikacji w prasie codziennej („Rzeczpospolita”) oraz stały współpracownik miesięcznika "Rachunkowość". 2 - doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego, doświadczony wykładowca i praktyk, od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, autor licznych artykułów o tematyce podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w międzynarodowych spółkach zajmujących się doradztwem podatkowym Stały współpracownik naszej firmy 3 - doradca podatkowy, członek – założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, dysponuje wieloletnim doświadczeniem w praktyce doradczej realizowanej we współpracy z czołowymi polskimi firmami doradztwa podatkowego, w tym ponad 10-letnie doświadczenie trenerskie z zakresie problematyki prawa podatkowego. Specjalizuje się z tematyce podatków dochodowych z uwzględnieniem międzynarodowych aspektów opodatkowania. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi 4 - trener, praktyk, absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie bankowości inwestycyjnej w London Guidhall Univesity oraz Podyplomowe Studia w zakresie bankowości inwestycyjnej w Gdańskiej Akademii Bankowości na Wydziale Zarządzania. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych w obszarze rachunkowości, księgowości i controllingu. Przez 11 lat pełniła funkcję dyrektora odpowiedzialnego za rachunkowość w BRE Corporate Finance S.A. Wykładowca w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego dla biegłych rewidentów, maklerów, doradców inwestycyjnych; wykładowca na London Guidhall University, były doradca KPW. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na doradców inwestycyjnych w zakresie rachunkowości Opiniodawca na zlecenie organów państwowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym. W 2001 r. otrzymała tytuł wykładowcy roku z dziedziny finansów przyznawany przez Instytut Rozwoju Biznesu. Stały współpracownik naszej firmy.
Forma
UWAGA: Istnieje możliwość uczestnictwa w jednym wybranym dniu szkoleni
Czas trwania
23-11-2020 do 26-11-2020
Lokalizacja
Cena
2050 zł. netto (rabat do 26.10.2020 cena 2190 zł. netto)
W cenę wliczono
Przyjazd uczestników i zakwaterowanie: Od dnia 23 listopada 2020r. od godz. 14.00 Do dnia 26 listopada 2020r., wyjazd po obiedzie W cenie szkolenia: - zajęcia dydaktyczne ( wykłady + konsultacje) - imienne zaświadczenie uczestnictwa - autorskie materiały szkoleniowe, notes, długopis - 3 noclegi w pokoju 2-osobowym - pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu ) Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowym. UWAGA -liczba miejsc w hotelu jest ograniczona -możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia -możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania -możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą Cena szkolenia bez noclegów (3 wykłady): 1410 zł netto od osoby przy zgłoszeniu do 26.10 / po tym terminie 1550 zł netto Cena szkolenia bez noclegu (1 wykład) : 470 zł netto od osoby przy zgłoszeniu do 26.10 / po tym terminie 510 zł netto
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.