menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Akcja Bilans 2020. Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku 2020 oraz zmiany w podatkach w 2020/2021 roku [nr 6705] szkolenie wyjazdowe

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program

Podatek VAT – zmiany od lipca i października br. JPK, matryca stawek, MPP, transakcje unijne i bieżące problemy VAT - zmiany od 2021 roku

 1. Ulga na złe długi:
  1. termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,
  2. warunki korzystania z ulgi na złe długi,
  3. obowiązki nabywcy,
  4. różne zasady stosowania ulgi na złe długi dla faktur z terminem płatności przypadającym w 2018 r.
  5. wyrok TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi,
  6. opinia Rzecznika Generalnego w sprawie warunku dotyczącego statusu nabywcy,
 2. Kasy rejestrujące w 2020 r.:
  1. Centralne Repozytorium Kas,
  2. wybrane zwolnienia przedmiotowe z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej,
  3. kasy fiskalne online – terminy wdrażania,
  4. paragony do 450 pln z NIP nabywcy a obowiązki w JPK,
  5. wystawianie faktur do paragonów, sankcje za ich błędne wystawienie,
  6. ulga z tytułu nabycia kas rejestrujących oraz sankcje za brak serwisu kasy,
 3. Biała lista podatników VAT:
  1. zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
  2. nowe możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,
  3. konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie
  4. w podatku VAT oraz CIT i PIT,
  5. terminy i miejsce składania zawiadomienia (3, 7 i 14 dni)
  6. odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania,
 4. Obowiązkowy mechanizm płatności podzielonej dla wybranych transakcji:
  1. lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,
  2. wprowadzenie obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment,
  3. sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,
  4. wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności,
  5. obowiązkowe oznaczenia na fakturach w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności,
  6. konsekwencje podatkowe za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienie faktury dla transakcji objętej obowiązkowym MPP,
  7. obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,
  8. wprowadzenie możliwości opłacania zaliczki oraz jednym przelewem w systemie split payment więcej niż jednej faktury,
 5. Transakcje wewnątrzwspólnotowe
  1. zmiana warunków do uznania, iż doszło do przemieszczenia towarów,
  2. wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego,
  3. nowa rola informacji podsumowującej,
  4. transakcje wielostronne, nowa definicja podmiotu pośredniczącego,
  5. skład konsygnacyjny, warunki i zasady w jakich podatnik może dokonywać rozliczeń w tym trybie,
 6. Wiążąca informacja stawkowa (WIS):
  1. wiążąca informacja stawkowa zasady wydawania,
  2. zasady ochrony oraz przypadki w jakich WIS traci moc obowiązującą,
  3. nomenklatura scalona (CN) w zakresie identyfikowania towarów,
 7. JPK i JPK_VDEK od 01.10.2020 r.:
  1. Nowa struktura JPK_VAT (JPK V7M; JPK V7K; część ewidencyjna i deklaracyjna).
  2. Likwidacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, załączników VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT.
  3. Ewidencja VAT sprzedaż:
   • podstawa opodatkowania poszczególnych rodzajów transakcji,
   • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/wykonania usługi lub data otrzymania zapłat,
   • dodatkowe kody identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (GTU),
   • dodatkowe kody identyfikujące transakcje,
   • oznaczenia dowodów sprzedaży (WEW, FP, RO).
  4. Ewidencja VAT zakup:
   • wartość netto oraz wysokość podatku naliczonego,
   • wykazanie faktur dokumentujących WNT, ZTPN i import usług,
   • dodatkowe kody identyfikujące transakcje zakupu,
   • dodatkowe kody dowodów nabycia (MK, WEW, VAT RR),
  5. JPK_VAT a rozliczenie kwartalne.
  6. Błędy, pomyłki, zmiany danych w ewidencji VAT obowiązek niezwłocznej korekty, sankcja za błąd w ewidencji VAT.
  7. Faktura do paragonu (termin ujęcia w ewidencji VAT),
  8. Raportowanie transakcji objętych obowiązkowym MPP (ujęcie w ewidencji VAT),
  9. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące JPK:
   • czy możliwa jest korekta jedynie części deklaracyjnej lub jedynie części ewidencyjnej?
   • w jakiej wersji struktury będą korygowane deklaracje oraz ewidencje za okresy sprzed lipca 2020r.?
   • specyfika wykazywania dokumentów wewnętrznych,
   • zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K).
 8. Najnowsze rozstrzygnięcia TSUE w zakresie podatku VAT
  1. Wyrok w sprawie zasad ustalania daty sprzedaży w przypadku usług dokumentowanych protokołami zdawczo-odbiorczymi.
  2. Wyrok w sprawie zasad rozliczania kart paliwowych.
  3. Wyrok w sprawie możliwości odliczenia (przy spełnieniu określonych warunków) podatku naliczonego z tytułu nabycia usług noclegowych lub gastronomicznych.
  4. Wybrane orzeczenia sądów krajowych.
 9. Zagadnienia wybrane:
  1. Faktury:
   1. faktury, faktury korygujące, noty korygujące,
   2. zasady korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego – korekty in plus a korekty in minus, zasady potwierdzania odbioru faktury korygującej,
   3. zasady korygowania podatku naliczonego,
   4. korekta „do zera” a anulowanie faktury,
   5. zasady wystawiania i rozliczania faktur zaliczkowych oraz faktur końcowych / rozliczeniowych,
   6. faktury elektroniczne – zasady wystawiania, przesyłania oraz przechowywania.
  2. Prawo do odliczenia VAT w 2020r.
   1. zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,
   2. przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
   3. odliczanie VAT od wydatków związanych z pojazdami,
   4. odliczanie VAT od wydatków związanych ze świadczeniami nieodpłatnymi (dla klientów, kontrahentów, pracowników, współpracowników),
   5. czy należy doliczać odsetki w przypadku nieterminowego rozliczenia podatku naliczonego związanego z importem usług, WNT lub ZTPN
   6. należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.

Akcja Bilans 2020 - sprawozdanie finansowe za 2020 rok

 1. Wprowadzenie
 2. Zamknięcie roku obrotowego - podstawowe aspekty
  1. Jednostki objęte postanowieniami ustawy w pełnym i niepełnym zakresie,
  2. Składniki i reguły sporządzania rocznego sprawozdania finansowego,
  3. Harmonogram prac - kluczowe daty dla rocznego sprawozdania finansowego,
  4. Roczne sprawozdanie finansowe większych jednostek,
  5. Roczne sprawozdanie finansowe jednostek mikro,
  6. Roczne sprawozdanie finansowe średnich i małych jednostek,
  7. Podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego,
  8. Badanie rocznego sprawozdania finansowego,
  9. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
  10. Udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego po zmianach w KRS
  11. Przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego,
  12. Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe .
  13. Podpis elektroniczny pod sprawozdaniem finansowym – doświadczenia z roku ubiegłego
  14. Zmiany w prawie bilansowym
 3. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok - struktura oraz jego elementy
  1. Wprowadzenie
  2. Bilans
   1. Struktura bilansu
   2. Zasady wyceny
   3. Układ bilansu na tle regulacji MSSF / MSR
   4. Aktywa trwałe
   5. Zapasy
   6. Należności
  3. Rachunek zysków i strat
   1. Struktura rachunku zysków i strat
   2. Wariant porównawczy a kalkulacyjny
   3. Ujmowanie przychodów a zasada współmierności
   4. Pozostałe przychody oraz koszty operacyjne
   5. Przychody oraz koszty finansowe
  4. Rachunek przepływów pieniężnych
   1. Struktura
   2. Obowiązek sporządzania
   3. Metoda pośrednia oraz bezpośrednia
   4. Rodzaje przepływów pieniężnych
  5. Zestawienie zmian w kapitale własnym
  6. Dodatkowe informacje i objaśnienia
 4. Inwentaryzacja
  1. Terminy przeprowadzenia
  2. Metody inwentaryzacji
   1. Spis z natury
   2. Potwierdzenie sald
   3. Weryfikacja dokumentów
  3. Rozliczenia inwentaryzacji
  4. Wycena
 5. Sporządzanie sprawozdania finansowego – wybrane zagadnienia:
  1. KSR 2 - Podatek odroczony
   1. Regulacje ustawy o rachunkowości oraz KSR 2
   2. Metoda bilansowa jako podstawa ustalania podatku odroczonego
   3. Analiza najczęściej występujących różnic przejściowych
   4. Efektywna stawka podatkowa jako źródło informacji na temat realnych obciążeń podatkowych
   5. Case study - przykłady
  2. KSR 13 – Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów
   1. Podstawowe informacje na tle Ustawy o rachunkowości
   2. Ogólne zasady wyceny produktów
   3. Zakres kosztu wytworzenia
   4. Zmienne i stałe koszty pośrednie
   5. Zdolności produkcyjne
   6. Prezentacja i ujawnianie w sprawozdaniu finansowym
   7. Case study - przykład
 6. Dyskusja, pytania uczestników i zakończenie.

Podatek dochodowy CIT w 2020 r. oraz zmiany w podatku dochodowym na 2021 rok

 1. Projektowane zmiany od 01.01.2021 r. - Podatek Estoński:
  1. zasady związane z podatkiem estońskim
  2. zakres podmiotowy zastosowania:
   • limit przychodów, w tym sposób jego kalkulacji;
   • limit zatrudnienia, w tym sposób jego kalkulacji;
   • limit inwestycji, w tym sposób jego kalkulacji;
  3. odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego;
  4. uproszenie obowiązków ewidencyjnych.
 2. Rewolucyjne zmiany od 01.01.2021 r. w tym opodatkowanie spółek komandytowych:
  1. podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego z 1,2 mln euro do 2 mln euro uprawniających do korzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT;
  2. opodatkowanie podatkiem CIT spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych;
  3. ograniczenie możliwości rozliczenia strat podatkowych;
  4. ograniczenie możliwości obniżenia odpisów amortyzacyjnych do celów podatkowych;
  5. zmiana w zakresie wyliczenia maksymalnej wysokości kosztów finansowania dłużnego;
  6. przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w tzw. spółkach nieruchomościowych ze sprzedawcy na spółkę nieruchomościową;
  7. dodatkowe obowiązki sprawozdawcze dla podmiotów dokonujących transakcje z podmiotami z „rajów podatkowych”;
  8. wprowadzenie obowiązku sporządzania i podania do publicznej wiadomości polityki podatkowej za rok podatkowy przez podatników podatku CIT;
  9. wprowadzenie rozwiązania uprawniającego podatników do skorzystania ze zwolnienia z podatku od przychodów z budynków także w przypadku, gdyby po dniu 31 grudnia 2020 r. (koniec terminu obecnie obowiązującego zwolnienia), nadal obowiązywał w Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21. 
 3. Wprowadzenie ulgi na złe długi w podatkach dochodowych od 1.1.2020r.:
  1. zwolnienie z obowiązku podwyższenia dochodu w ramach tzw. ulgi na złe długi w związku z COVID-19;
  2. czym jest transakcja objęta korektą;
  3. jakie są obowiązki dłużnika i jakie są uprawnienia wierzyciela w uldze na złe długi;
  4. korekta dochodu lub straty podatkowej;
  5. moment dokonania korekty a moment powstania przychodu i potrącenia kosztu;
  6. terminy umowne a terminy ustawowe związane z terminem dokonania korekty,
  7. kiedy rozliczyć korektę w ujęciu rocznym, a kiedy przy obliczaniu zaliczek na podatek,
  8. transakcje między podmiotami powiązanymi i zagranicznymi a ulga na złe długi;
  9. przepisy przejściowe w zakresie ulgi na złe długi;
 4. Skutki błędnej płatności za faktury VAT w CIT:
  1. płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w wykazie podatników a korekta kosztów pośrednich, bezpośrednich, odpisów amortyzacyjnych;
  2. uchylenie się od negatywnych skutków regulacji poprzez zawiadomienie organu podatkowego kontrahenta (zasady składania zawiadomienia);
  3. przenoszenie wierzytelności wynikających z faktur przychodowych a brak możliwości zaliczenia w koszty podatkowy;
  4. płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie;
  5. zasady składania ZAW-NR;
 5. Skutki braku zastosowania obowiązkowego split payment w CIT:
  1. załącznik 15 (towary i usługi) obligujący do stosowania mechanizmu split payment;
  2. utrata kosztów podatkowych, w tym odpisów amortyzacyjnych w razie błędnej zapłaty; wyjątki,
  3. płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring);
  4. płatności za zobowiązania zajęte w trybie egzekucyjnym bądź będące przedmiotem cesji;
  5. kompensata, a potrącenie przy obowiązkowym split payment;
 6. Podatek u źródła:
  1. wprowadzenie pojęcia należytej staranności przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła;
  2. dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji dla określonych rodzajów należności podlegających opodatkowaniu u źródła;
  3. zmiana metody poboru podatku u źródła dla należności wypłacanych jednemu podatnikowi (rezydentowi lub nierezydentowi) powyżej rocznego limitu 2 mln zł – bezwzględny obowiązek poboru podatku u źródła i możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot;
  4. możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła na podstawie nowego rodzaju oświadczenia składanego przez podatnika;
  5. możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła w odniesieniu do dywidend i należności odsetkowych na podstawie nowej opinii o stosowaniu zwolnienia.
 7. Przegląd najistotniejszych zmiany w CIT w 2019 r.:
  1. możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN;
  2. obniżka stawki CIT – 9 %;
  3. nowe limity związane z użytkowaniem samochodów osobowych – czynsze leasingowe, czynsze najmu, dzierżawy, krótkotrwałe wypożyczenie samochodów, odpisy amortyzacyjne, koszty eksploatacji, VAT niepodlegający odliczeniu – najnowsze interpretacje podatkowe i wyjaśnienia podatkowe;
  4. hipotetyczne koszty odsetkowe – w tym planowane zmiany od 1.1.2021;
  5. dodatkowe zobowiązanie podatkowe – przesłanki określenia dodatkowego zobowiązania w CIT.
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.
Prowadzący
1 - wieloletni pracownik organów podatkowych, trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy 2 - dyrektor Departamentu Audytu, Biegły rewident. Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy. 3 - doradca podatkowy, prawnik i ekonomista, wieloletni współpracownik największych firm doradczych. Wieloletni wykładowca z dziedziny podatków z długoletnią praktyką szkoleniową, a także autor wielu publikacji z zakresu podatków dochodowych. Poprzednio współpracownik jednej z wiodących na rynku spółki doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych. Stały współpracownik naszej firmy.
Forma
Szkolenie wyjazdowe (3 dni)
Czas trwania
13-12-2020 do 16-12-2020
Lokalizacja
Cena
2 390.00 netto zł (dwie lub więcej oósb z firmy 2 290.00 netto zł.)
W cenę wliczono
W cenie szkolenia: - zajęcia dydaktyczne ( wykłady + konsultacje) - imienne zaświadczenie uczestnictwa - autorskie materiały szkoleniowe, notes, długopis - 3 noclegi w pokoju 2-osobowym - pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu) Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowym.
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.