menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Ceny transferowe 2017-2020. Szkolenie stacjonarne i online.

Kategoria
RACHUNKOWOŚĆ
Typ szkolenia
otwarte
Program

 

 

Grupa docelowa

Właściciele firm, dyrektorzy finansowi, główne księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm, pracownicy biur rachunkowych, wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci), inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.

Cel szkolenia

Celem niniejszego szkolenia jest omówienie podstawowych krajowych regulacji dot. cen transferowych włącznie z kluczowymi aspektami dot. sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Korzyści dla uczestników

Zapoznanie Uczestników z obszarem cen transferowych, dokumentacją podatkową local file oraz master file, praktyczne wskazówki dotyczące analizy porównawczej, dygresje z praktyki wykładowcy, interaktywna formuła.

 

Metodologia:

Metody pracy podczas szkolenia stacjonarnego:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

W zależności od terminu i lokalizacji, szkolenie jest realizowane przez jednego ze wskazanych trenerów.

 


Metody pracy podczas szkolenia on-line:

·         wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel

·         szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników

·         bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz

·         pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

·         podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym

·         otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce

·         masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu

·         otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Program szkolenia:

Dzień 1
1) WPROWADZENIE DO OBOWIĄZKU DOKUMENTOWANIA TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI:
a) Przedstawienie przepisów prawa regulujących obowiązek dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi (ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku od towarów i usług, a także kluczowe rozporządzenia.
b) Definicje prawne z zakresu obowiązku dokumentacyjnego.
c) Wyłączenia z obowiązku dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi (podatkowa grupa kapitałowa, porozumienia cenowe z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej).
d) Przesłanki zastosowania 50% stawki sankcyjnej.
e) Przesłanki szacowania dochodu podatnika w transakcjach z podmiotami powiązanymi.
f) Przykłady procedur dotyczących kontroli cen transakcyjnych.
g) Korekta dochodów podmiotów powiązanych po kontroli cen transakcyjnych – warunki korekty.
2) PODMIOTY POWIĄZANE (przed i po dniu 1 stycznia 2017 roku):
a) Podmiot krajowy oraz podmiot zagraniczny a podatnik.
b) „Udział w kapitale”, „udział w kontroli” oraz „udział w zarządzaniu”.
c) Powiązanie pośrednie oraz bezpośrednie.
d) Powiązanie osobowe poprzez małżeństwo, pokrewieństwo oraz powinowactwo.
e) Funkcje zarządzające, kontrolne oraz nadzorcze. Łączenie funkcji.
f) Powiązania ze spółkami osobowymi.
g) Powiązania z indywidualną działalnością gospodarczą podatnika.
h) Powiązania wynikające ze stosunku pracy.
i) Powiązania majątkowe.
j) Stały zakład (zagraniczny) jako podatnik podatku dochodowego.
k) Przykłady interpretacji indywidualnych oraz wyroków dotyczących powiązań pomiędzy podmiotami.
3) POJĘCIE „TRANSAKCJI” (przed i po dniu 1 stycznia 2017 roku):
a) Transakcja jako „umowa” w orzecznictwie sądów oraz praktyce organów podatkowych.
b) Sumowanie transakcji zgodnie z limitami ustawowymi przed dniem 1 stycznia 2017 roku.
c) Pojęcie „rodzaju” transakcji lub innego zdarzenia po dniu 1 stycznia 2017 roku.
d) Przychody lub koszty w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
e) Limity ustawowe po dniu 1 stycznia 2017 roku.
f) Przeliczanie limitów przed i po dniu 1 stycznia 2017 roku.
g) Przykłady interpretacji indywidualnych oraz wyroków dotyczących określenia „transakcja”
h) Sporządzanie dokumentacji na żądanie organu podatkowego.

Dzień 2
1) Dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi przed i po dniu 1 stycznia 2017 roku:
a) Pełnione funkcje, użyte aktywa oraz podejmowane ryzyko przez podmioty uczestniczące w transakcji.
b) Określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty.
c) Określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot.
d) Wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki.
e) Określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.
f) Opis transakcji lub innych zdarzeń dokonywanych pomiędzy podatnikiem i podmiotami z nimi powiązanymi, zawierający: wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub innych zdarzeń, dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące tych transakcji lub innych zdarzeń, dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące tych transakcji lub ujmujące te zdarzenia, opis przebiegu tych transakcji lub innych zdarzeń, w tym funkcji wykonywanych przez podatnika i podmioty z nimi powiązane, angażowanych przez nich aktywów bilansowych i pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyk.
g) Opis danych finansowych podatnika pozwalający na porównanie rozliczeń z danymi wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
h) Informacje o podatniku obejmujące opis: struktury organizacyjnej i struktury zarządczej, przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności, realizowanej strategii gospodarczej, w tym przeprowadzonych w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy przeniesień pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, mających wpływ na dochód (stratę) podatnika, otoczenia konkurencyjnego.
i) Przykładowe dokumentacje podatkowe transakcji z podmiotami powiązanymi:
-Transakcja sprzedaży towarów handlowych.
-Transakcja pożyczki.
-Transakcja najmu.
-Transakcja świadczenia usług doradczych.
-Transakcja świadczenia usług budowlanych.
-Transakcja świadczenia usług transportowych.
-Transakcja udzielenia licencji.
j) Szczególne zasady sporządzania dokumentacji dotyczące wybranych rodzajów transakcji np. wartości niematerialne i prawne, usługi wewnątrzgrupowe CUW, transakcje wspólnych przedsięwzięć, restrukturyzacja działalności.
k) Usługi o niskiej wartości dodanej: katalog usług o niskiej wartości dodanej, niezbędne elementy opisu transakcji oraz zasadność stosowania tej uproszczonej formy dokumentacji podatkowej.
l) Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej grupowej:
-wskazanie podmiotu, który sporządził dokumentację grupową,
-elementy dokumentacji grupowej,
-informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik,
-struktura organizacyjna grupy podmiotów powiązanych – zakres i sposób prezentacji,
-polityka cen transakcyjnych w dokumentacji grupowej i jako narzędzie zarządzania cenami wewnątrz grupy kapitałowej.
2) Metoda i sposób kalkulacji dochodu (straty) podatnika:
a) Uzasadnienie wyboru metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika, w tym algorytmu kalkulacji rozliczeń dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń oraz sposobu wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) podatnika.
b) Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (w wariancie wewnętrznego porównania cen oraz zewnętrznego porównania cen),
c) Metoda ceny odprzedaży (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto),
d) Metoda rozsądnej marży „koszt plus” (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto).
e) Metoda podziału zysków (w wariancie analizy rezydualnej oraz w wariancie analizy udziału).
f) Metoda marży transakcyjnej netto (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski netto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski netto).
g) Nie-podatkowe metody szacowania stosowane w analizach porównawczych.
h) Analiza porównawcza:
-podmioty obowiązane do przeprowadzenia analiz porównawczych,
-przedmiotowy zakres danych wykorzystywanych w analizach,
-dostępność danych niezbędnych do sporządzenia analizy porównawczej – stwierdzenie braku dostępności danych i konsekwencje
-moment na który sporządzana jest analiza porównawcza,
-możliwość wykorzystania danych dostępnych wewnętrznie,
-możliwość wykorzystania danych wieloletnich,
-aktualizacja analizy danych porównawczych,
-przypadki braku obowiązku sporządzenia analizy danych porównawczych,
-opis zgodności warunków transakcji jako alternatywa dla analizy porównawczej,
3) Obowiązki raportowe i sprawozdawcze dla podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi:
a) oświadczenie o spełnieniu obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej - jednostki i osoby odpowiedzialne za złożenie oświadczenia, zakres oświadczenia,
b) CIT-TP sprawozdanie uproszczone dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi – omówienie formularza.

Informacje organizacyjne:

Szkolenie stacjonarne

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć

·         szkolenie trwa 2 dni (16h)

·         zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia

·         ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób

·         w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

 

Szkolenie on-line

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć

·         szkolenie trwa 2 dni (łącznie 12h) i możesz w nim uczestniczyć z dowolnego miejsca dołączając do wirtualnego pokoju konferencyjnego wykorzystując urządzenie z dostępem do internetu

·         zajęcia odbywają się w godzinach 09.00-15.00 każdego dnia według harmonogramu:

Dzień I
Godz.09:00-10.30-szkolenie
Godz.10:30 -10.40 -przerwa
Godz. 10.40-12.00 -szkolenie
Godz.12.00-12.15 -przerwa
Godz.12:15-13.30 -szkolenie
Godz.13.30-13.40 -przerwa
Godz.13.40-15.00 -szkolenie
Dzień II
Godz.09:00-10.30-szkolenie
Godz.10:30 -10.40 -przerwa
Godz. 10.40-12.00 -szkolenie
Godz.12.00-12.15 -przerwa
Godz.12:15-13.30 -szkolenie
Godz.13.30-13.40 -przerwa
Godz.13.40-15.00 -szkolenie

Dostęp do wirtualnego pokoju konferencyjnego zostanie przesłany na adres e-mail Uczestnika szkolenia na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

Wymagania techniczne: Komputer, smartfon lub tablet podłączony do internetu z prędkością łącza od 512 KB/sek.

 

Inwestycja:

Szkolenie stacjonarne

1250.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1610 zł netto (+23% Vat)

 

Szkolenie on-line

1150.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu on-line
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
-renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
-konsultacje poszkoleniowe
-10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER.

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a  następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (). 

 

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

 

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura:      Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 3 070 303   
tel. (61) 8 102 194     
tel. (61) 4 152 810
tel. (61) 4 152 820
tel. (61) 6 115 034     
tel. 508 393 926  

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę. 

Uwaga:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 

 

Czas trwania
2 dni
Lokalizacja
Cena
1250 zł netto
Zgłoszenie
Ceny transferowe 2017-2020. Szkolenie stacjonarne i online.
Organizator
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.