menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


SOP (Sales and Operations Planning) – planowanie operacji i sprzedaży

Kategoria
PRODUKCJA
Typ szkolenia
otwarte
Wymagania wstępne
Brak
Program
Opis i cel szkolenia:
Sales and Operations Planning (SOP) jest zbiorem narzędzi planistycznych stosowanych przez nowoczesne przedsiębiorstwa. SOP jest w pewnym sensie filozofią pracy – integrującą zespół pracowników reprezentujących różne działy, jak i np. odrębne lokalizacje firmy. W ramach SOP strategia dla obszarów produkcji, zakupów, sprzedaży, marketingu i finansów poddawana jest stopniowej i systematycznej integracji. Lokalne przyzwyczajenia prowadzące często do zaniku synergii zaczynają stopniowo ewoluować w kierunku bardziej skupionych na całościowych procesach – dobrych praktyk.Realizacja planowania operacji i sprzedaży wymaga zaangażowania pracowników wielu działów, co wydatnie wpływa na poprawę komunikacji i przyczynia się do wzrostu odpowiedzialności za: jakość prognoz, planów sprzedaży, jak i zobowiązań produkcji i zakupów, co do wykonalności i doskonalenia planu. SOP staje się „pomostem” między strategicznym planowaniem biznesu, a działaniami o charakterze operacyjnym. Zarówno w obszarze całościowego planowania materiałowego, jak i szeroko rozumianych zdolności.
Celem szkolenia jest – w ramach własnej specyfiki pracy, warsztatowe przećwiczenie możliwości użycia dostępnych dobrych praktyk, jak i dobrych teorii SOP. Celem obejmuje również zaproponowanie działań projektowych służących wdrożeniu w firmie funkcjonalnego procesu SOP. To wszystko zawsze w kontekście i specyfice danej branży/sektora biznesu.
Powiązania, synergia do innych szkoleniowych czy doradczych produktów rozwojowychSOP stanowi niejako klamrę dla innych narzędzi planistycznych. Stąd przed tymi zajęciami można się rozwijać w zakresie strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Po zajęciach z SOP warto się skupić na tematach dotyczących SCM, planowania produkcji, gospodarki magazynowej i materiałowej, rachunkowości zarządczej i zarządzani zasobami ludzkimi.
Korzyści dla uczestników:
 • poprawienie warunków biznesowych przedsiębiorstwa poprzez użycie narzędzi SOP,
 • rozwijanie, audytowanie, doskonalenia i walidowanie procesu SOP,
 • ustalenie własnych działań/pracy w świetle dobrych praktyk SOP,
 • symulacja procesu SOP,
 • integracja zespołu (SOP to praca międzywydziałowa),
 • poznanie przykładów użycia SOP, również z własnej branży,
 • wsparcie w formułowaniu efektywnej strategii,
 • poznanie praktyki tworzenia systemów prognozowania i planowania sprzedaży w ramach SOP (zarówno w obszarze jakościowym, jak i ilościowym np. waterfall report),
 • zrozumienie zasad doskonalenia metod pracy patrząc „po procesie”, a nie tylko po „danym dziale”.
 • zrozumienie powiązań SOP z innymi narzędziami planistycznymi,
 • poprawa współpracy między działami poprzez praktyczne używanie wskaźnika ATP (dostępne do obiecania) i faktycznie śledzenie zbiorczych obciążeń na „wąskie gardła” (w ramach szeroko postrzeganego łańcucha dostaw),
 • zaangażowanie pracowników, szefostwa firmy i różnych działów w poszczególne zadania/etapy prac SOP – redukcja ryzyka pracy w „odrębnych silosach”,
 • podniesienie poziomu satysfakcji klienta i redukcja błędnego poziomu zapasów.

Program szkolenia:
Dzień 1/2
1. Wprowadzenie do roli SOP w przetwarzaniu informacji: 
 • krytyczna rola prognozowania i planowania sprzedaży w łącznym procesie planowania działalności przedsiębiorstwa i dobrej obsługi klienta,
 • obiektywne przyczyny dla realizacji prognozowania – „światy” Pull i Push,
 • spójne i rozbieżne cele wewnątrz i na zewnątrz firmy,
 • specyfika pracy SOP w danej firmie (analiza danej specyfiki pracy / branży).
2. Nasza aktualna praktyka planowania?: 
 • siła przyzwyczajenia, wiedza o swojej specyfice, a dobre praktyki używane u innych o „podobnym” profilu biznesu,
 • co ma osobisty charakter danej osoby wspólnego z efektami analizy ilościowej i jakościowej w SOP,
 • przykłady z życia – korzyści z użycia SOP, jak i typowe błędy w stosowaniu metody, np. wynik ekonomiczny, rotacja materiału, obciążenie capacity zakładów, udział w rynku, celowość inwestycji, relacje w łańcuchu dostaw, dostarczana jakość itd. 
 • jak prowadzić projekt wdrożenia SOP ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie?
3. Integracja planowania strategicznego i docelowo operacyjnego wewnątrz SOP – ogólnie:
 • SOP – plan operacji i sprzedaży,
 • SP i PP – plan sprzedaży i plan produkcji (też zakupów),
 • cztery strategie łączenia SP i PP (w tym outsourcing) – dobre praktyki, 
 • ATP – dostępność do obiecania, wskaźnik i jego rola w obsłudze klienta,
 • RP/RRP – planowanie zapotrzebowania na zasoby,
 • RCCP – zgrubne planowanie zdolności („wąskie gardła”),
 • MPS – główny harmonogram produkcji i zakupów.
4. SOP – planowanie operacji i sprzedaży:
 • SOP jako narzędzie strategicznego zarządzania biznesem, realizacji biznes planu – krytyczna rola marketingu i działu handlowego,
 • popyt utracony,
 • popyt zależny i niezależny,
 • organizacja zespołu SOP i określenie częstotliwość pracy nad SOP,
 • definiowanie rodzin/grup produktów/asortymentowych/usług, ilość poziomów, zasady podziału,
 • formułowanie SP – planu sprzedaży i PP – planu produkcji/zakupów (produkty SOP),
 • granica popytu i planowania (horyzont/granica planowania),
 • unikanie konfliktów między działami firmy przez SOP i wykorzystanie go jako narzędzia łączącego procesy planowania różnych działów.
5. Beer Game:
 • Symulacja mająca na celu uzyskania maksymalnego poziomu trafności planu sprzedaży, przy jednocześnie najmniejszym błędnym poziomie zapasu. Użycie w prognozowaniu analizy ilościowej i jakościowej. Gra pokazuje, jak jakość przepływu informacji wpływa na skuteczność planowania; dodatkowo integruje zespół.
 • realizacja warsztatu z naciskiem na istotność szeroko rozumianego prognozowania,
 • identyfikacja czynników pogarszających wynik ekonomiczny,
 • po pierwszym dniu zajęć (agregacja wyników) i ich obróbce statystycznej (trener) wskazane będą przyczyny sukcesów, jak i potencjalnych porażek.

Dzień 2/2
1. Omówienie wyników warsztatu Beer Game:
 • konsekwencje braku prognozowania, jak i identyfikacji popytu niezależnego i zależnego,
 • występowanie efektu Forestera, czyli tzw. efektu bicza w praktyce prognozowania,
 • prezentacja tzw. „Bullwhip Effect” i jego wpływ na SOP,
 • co wygrywa w sytuacji stresu – nasz charakter, czy też nasza wiedza, jak skutecznie planować w ramach SOP?
 • skutki decyzji (proces SOP) dla przedsiębiorstwa, jak i łańcucha dostaw.
2. Zastosowanie wybranych metod analizy ilościowej w pracy nad planem sprzedaży (przykłady):
 • zasady pracy z modelami matematycznymi np. identyfikacja i obsługa błędu,
 • określenie zakresu i analiza danych historycznych,
 • model naiwny,
 • identyfikacja i potwierdzanie współczynników sezonowości,
 • średnia ruchoma,
 • średnia ważona,
 • wygładzanie wykładnicze,
 • nieciągłe zamówienia (losowe) tzw. szeregi rzadkie,
 • analiza regresji,
 • metoda Z-Chart (wykres Z),
 • kalkulacja poziomu błędu prognozy i wykorzystanie jego w usprawnianiu systemu prognozowania – metody redukcji błędu prognozy.
3. Analiza jakościowa w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży:
 • dlaczego analiza ilościowa sama w sobie nie jest wystarczająca,
 • kiedy krytycznym jest stosowanie analizy jakościowej,
 • analiza jakościowa – metody heurystyczne.
4. Symulacja procesu SOP:
Dzielimy się na zespoły (2-4), które obejmują kontrolę nad przypisaną do pracy grupą asortymentową. Warsztatowo wypracowujemy (z pomocą trenera) workflow prac SOP. Ustalamy interesariuszy i odbiorców produktów z procesu. Wszystko wykonujemy w odniesieniu do dobrych praktyk SOP. Analizujemy słabe i silne strony rozwiązania, proponujemy „ewolucyjne” etapy wdrożenia. Przedstawiamy rozwiązanie na forum szkolenia. Poddajemy proponowany proces SOP krótkiej formalnej weryfikacji - wykorzystując narzędzia audytowe Oliver Wight.
5. Teoria Ograniczeń:
 • miejsce i istotność TOC (teorii ograniczeń) w działaniach SOP – warsztat pt. „nigdy nie stworzysz więcej wartości niż wąskie gardło dostarczyć może…”,
6. Zakończenie zajęć:
 • podsumowanie zajęć, wskazanie źródeł wiedzy, również rekomendowane standardy prowadzenia audytu SOP,
 • wskazanie zasad prowadzenia follow-up dla dalszego rozwoju wiedzy,
 • wypełnienie ankiet szkoleniowych.
Forma
warsztatowe przećwiczenie możliwości użycia dostępnych dobrych praktyk, jak i dobrych teorii SOP
Czas trwania
16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe
Termin / Lokalizacja
 1. 12.04.2021 / Katowice
Cena
1350 zł netto
Zgłoszenie
SOP (Sales and Operations Planning) – planowanie operacji i sprzedaży
W cenę wliczono
udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia kursu, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiady.
Certyfikaty
Certyfikat firmy szkoleniowej
Organizator
One Step Up Sp. z o.o. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.