menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


ZASIŁKI - ustalanie prawa do świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki w związku z COVID-19 - stan prawny na sierpień 2021 - szkolenie online

Kategoria
ZASOBY LUDZKIE
Typ szkolenia
otwarte
Program

PROGRAM SZKOLENIA:

 

I.   Ustalanie prawa do świadczeń pieniężnych z tytułu choroby
i sprawowania opieki, w związku z COVID-19

 

1. Weryfikacja i przeliczanie podstawy wymiaru zasiłków, gdy: obniżono wymiar czasu pracy / wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę

·      zmiany dotyczą ustalania podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, po zmianie wymiaru czasu pracy na podstawie przepisów ustawy o COVID – 19  (przepis art. 40 ustawy zasiłkowej).

1. Kiedy przysługuje wyrównanie podstawy wymiaru zasiłku?

2. Komu przeliczymy podstawę wymiaru zasiłku?

3. Gdzie złożyć wniosek o wyrównanie zasiłku?

4. Za jaki okres można weryfikować i przeliczać podstawę wymiaru świadczeń już wypłaconych?

5. Czy prawo do wyrównania kwoty wypłaconych zasiłków się przedawnia?

 

2. Świadczenia w czasie epidemii, z powodu COVID-19 dla osób:

1. na kwarantannie, izolacji i izolacji w warunkach domowych.

2. poddanych kwarantannie jako domownicy osób zakażonych koronawirusem.

3. zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

4. wykonujących zadania członka ochotniczej straży pożarnej.

5. zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

6. opiekujących się dzieckiem albo innym członkiem rodziny, przebywającym na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych (zastosowanie zasad ogólnych)

7. dokumentowanie prawa do w/w świadczeń.

 

3. Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla:

1. rodziców dzieci do lat 8,  jeżeli rodzic sprawuje  osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

a)  zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,

b)  otwarcia tych placówek, gdy nie mogą one zapewnić opieki
z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19 albo

c)  braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości
sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

2. rodziców dzieci w wieku:

a)  do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,

b)  do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności,

c)  do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

3. rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia
z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza
dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno
-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze

 

II.   Ustalanie prawa i wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki – zasady ogólne

 

1. Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:

a)  okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku,

b)  przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują,

c)  kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich,

d)  wysokość świadczeń chorobowych,

e)  okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, w tym w razie braku kodu A, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego,

f)   zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji.

 

2. Zaświadczenia lekarskie: wystawianie zwolnień lekarskich

a)  wystawianie przez lekarza, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA,

b)  przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek,

c)  obowiązki płatników nieposiadających profilu płatnika składek,

d)  dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę:posiadającego profil płatnika, nieposiadającego profilu płatnika,

e)  dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS
w przypadku:pierwszego zwolnienia, kolejnych zwolnień,

f)   przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, gdy płatnik:posiada profil płatnika, nie posiada profilu płatnika składek,

g)  obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA,

h)  zwolnienie wystawione za okres wsteczny.

 

3. Uprawnienia rodzicielskie:

1.   Zasiłek macierzyński:

a)  za okres urlopu "podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz
z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,

b)  za okres urlopu rodzicielskiego:

·      możliwość odroczenia urlopu,

·      wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu,

·      możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców,

c)  przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego,

d)  zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,

e)  zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,

f)   różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i  okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%,

g)  zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest
w szpitalu,

h)  zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę,

2.   Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:

a)  ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje
z więcej niż jednego tytułu,

b)  ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego,

c)  wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego,

d)  dokonywanie potrąceń i egzekucji z zasiłku,

e)  dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku,

f)   wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS DRA,

3.   za okres urlopu ojcowskiego

 

4. Zasiłki opiekuńcze

1.   Zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach (60 dni)

a)  prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość,

b)  dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.

 

2.   Dodatkowy zasiłek opiekuńczy (56 dni)

a)  ustalanie prawa i okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,

b)  dokumentowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,

c)  wysokość  zasiłku,

d)  zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 

5.    Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeńwybrane zagadnienia zgodnie z  profilem zawodowym płatnika składek

1.   okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana

2.   definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru

3.   składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane
w podstawie wymiaru

4.   wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru

5.   zasady uzupełniania wynagrodzenia

6.   składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości

7.   zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych

8.   składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia

9.   umowy zlecenia z własnym pracownikiem

10.   zaliczkowa wypłata składnika

11.   niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym

12.   zmiana wymiaru czasu pracy

13.   minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku

14.   ponowne ustalanie podstawy wymiaru

 

6.    Odpowiedzi na indywidualne pytania, dyskusja

 

Prowadzący
Pracownik Departamentu Zasiłków Centrali ZUS w Warszawie.
Forma
szkolenie online
Czas trwania
Rozpoczęcie godz.10
Termin / Lokalizacja
  1. 18.08.2021 / SZKOLENIE ONLINE
Cena
270ZŁ netto+23% VAT
Zgłoszenie
ZASIŁKI - ustalanie prawa do świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki w związku z COVID-19 - stan prawny na sierpień 2021 - szkolenie online
W cenę wliczono
Cena obejmuje: - dostęp do platformy online - materiały szkoleniowe w formie elektronicznej - certyfikat - konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia
Certyfikaty
tak
Organizator
GALERIA SZKOLEŃ I KURSÓW - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.