menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców w czasie epidemii

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Pracodawców, Właścicieli Firm Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy
Wymagania wstępne
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu. Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu. Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach. Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
Program

I. Aktualne problemy w funkcjonowaniu związków zawodowych

1. Częściowe zrównanie statusu pracownika i osoby wykonującej pracę zarobkową – rozszerzenia katalogu osób uprawniony do zrzeszania się w organizacji związkowej – rozszerzenie prawa koalicji związkowej na osoby wykonujące pracę na podstawie innej niż stosunek pracy i jego praktyczne zastosowanie

2. Podwyższenie progów reprezentatywności zakładowej – próg reprezentatywności a tzw. moc układowa – nowe zasady zawierania porozumień zbiorowych i partycypacji w ustalaniu treści wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy

3. Zmiana terminów w zakresie przekazania obowiązku informacyjnego dotyczącego liczby członków związku – konsekwencje w przypadku niezrealizowania obowiązku lub realizacji wadliwej

4. Zgłaszanie zastrzeżenia liczebności organizacji związkowej – mechanizmu kontrolne, weryfikacja sądowa, utrata uprawnień organizacji

5. Nowe zasady ustalania reprezentatywności zbiorowej organizacji związkowej – wymagane progi dla organizacji reprezentatywnych na poziomie zakładu pracy i ich zastosowanie w kontekście zawierania porozumień oraz uzgodnień zmian wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy

6. Konstytuowanie się organizacji związkowych w czasie epidemii – jak zweryfikować, czy organizacja związkowa została założona w prawidłowy sposób?
Czy powstanie nowej organizacji związkowej powoduje konieczność podjęcia uzgodnień w zakresie zmian w obowiązujących regulaminach i czy taka organizacja powinna być stroną uzgodnień, czy tylko konsultacji?

7. Uprawnienia konsultacyjne i decyzyjne związków zawodowych w zakresie ustalenia, wprowadzenia regulaminów, dokonywania zmian w regulaminach – omówienie uprawnień na podstawie Ustawy o związkach zawodowych, regulamin funkcjonujący przez ukonstytuowaniem się organizacją związkowej a jego zmiany

8. Tryb wprowadzania zmian w przypadku regulaminu pracy i wynagradzania – różnice w zakresie możliwości jednostronnego wprowadzenia zapisów przez pracodawcę – omówienie orzecznictwa SN

9. Przedstawienie przez organizacje związkowe wspólnie uzgodnionego stanowiska – co oznacza w praktyce?
Jak należy je sformułować?

10. Konsekwencje prawne dla związku zawodowego w związku z podaniem nieprawidłowej liczby członków – jaki znaczenie i konsekwencje ma utrata uprawnień organizacji?

11. Realizacja obowiązku wynikającego z art. 28 Ustawy o ZZ – jakie informacje pracodawca powinien przekazać organizacji związkowej? Zastosowanie trybu w przypadku oceny sytuacji ekonomicznej pracodawcy, spadku obrotów gospodarczych oraz istotnego wzrostu obciążenia funduszem wynagrodzeń, o których mowa w rozwiązaniach antykryzysowych

12. Kontrola związku zawodowego w zakresie przestrzegania prawa pracy i warunków BHP – zasady i uprawnienia – nadzór nad działalnością Społecznej Inspekcji Pracy – nowe zagadnienia nadzorcze i kontrole ze względu na zmiany warunków pracy spowodowane skutkami epidemii

13. Czynności doraźne – katalog, orzecznictwo SN

14. Formy i cele wspólnej reprezentacji związkowej

15. Zasady zwalniania z obowiązku świadczenia pracy

16. Ochrona członków związku – algorytm ustalania osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy – czy szczególna ochrona obowiązuje w trakcie zastosowania rozwiązań przewidzianych w tzw. „tarczy 4.0”?

17. Implementacja regulacji RODO w kontaktach: pracodawca – organizacja związkowa – formułowanie zapytań o przynależność, obowiązki informacyjne, przetwarzanie danych przez organizację związkową, przetwarzanie danych przez Komisję Socjalną, zastosowanie monitoringu wizyjnego w przypadku monitorowania pomieszczeń socjalnych

18. Regulacje RODO w dokumentach wewnątrzzakładowych – formułowanie zapisów dotyczących ochrony danych osobowych – regulacje RODO w regulaminie pracy, przestrzeganie polityki ochrony danych osobowych, wykonywania pracy z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych/przekazanych pracowników, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, stosowanie monitoringu wizyjnego i informowanie o nim pracowników, stosowanie monitoringu poczty elektronicznej, czy wymienione w ustawie Kodeks pracy pomieszczenia rzeczywiście nie mogą być monitorowane? – omówienie wyjątków – rola konsultacji i uzgodnień ze organizacjami związkowymi

19. Praktyczne zastosowanie mechanizmów zawieszenia w całości lub części postanowień wewnętrznych źródeł prawa pracy na postawie art. 9 (1) K.p. oraz art. 23 (1a) K.p. – tryb zawierania porozumienia, jego zakres, weryfikacja kolizji między postanowieniami różnych porozumień w kontekście obowiązujących regulaminów

20. Czy porozumienia zawieranie na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej możne renegocjować i wypowiadać? – zasady uzgodnień na linii pracodawca – organizacje związkowe

21. Elektroniczny obieg dokumentów w zakresie wynikającym z Ustawy o związkach zawodowych – jak prowadzić uzgodnienia ze związkiem zawodowym przy wykorzystaniu elektronicznego obiegu dokumentów w sposób zdalny? Zawarcie tzw. porozumienia technicznego z organizacją związkową –  omówienie wzoru porozumienia z organizacjami związkowymi wprowadzającego elektroniczny obieg dokumentów

II. Kontrola sprawowana przez związki zawodowe w indywidualnych sprawach ze stosunków pracy

Czy wiesz w jaki sposób związki zawodowe sprawują kontrolę nad:

1. Zmianą warunków zatrudnienia pracownika w zakresie:

  • obniżenia wymiaru czasu pracy,
  • przestoju, w tym na gruncie znowelizowanych przepisów pozwalających na zmianę warunków zatrudnienia nawet przez 12 miesięcy od odwołania stanu zagrożenia epidemii i stanu epidemii.

2. Wydłużonym okresem rozliczeniowym na gruncie tarczy i Kodeksu pracy.
3. Prawidłowym rozliczeniem czasu pracy pracownika zarówno w zakresie nadgodzin, jak i pracy w dniach wolnych.
4. Odpoczynkami dobowymi i tygodniowymi.
5. Prawidłową rekompensatą naruszonego odpoczynku dobowego.
6. Prawidłowym ustaleniem grafików (harmonogramów).
7. Zmianą systemów i rozkładów, harmonogramów czasu pracy przez pracodawcę.
prawidłową organizacją pracy, w tym nie rozliczaniem czynności przygotowawczych, przekazywania zmian, nadgodzin kierowników.
8. Niedopuszczalnymi praktykami pracodawców w zakresie czasu pracy.
9. Prawidłowym i równomiernym, a także zgodnym z prawem ustalaniem dyżurów pracowniczych.
10. Wykonywaniem pracy zdalnej i telepracy i zaopatrzeniem pracownika w materiały i środki potrzebne do wykonywania takiej pracy.
11. Prawidłową organizacją pracy zdalnej.
12. Prawidłowym ustaleniem należnych pracownikowi ekwiwalentów.
13. Zapewnieniem warunków bezpiecznych warunków pracy w związku z COVID -19.
14. Niezapewnieniem warunków pracy, które pozwalają pracownikowi na powstrzymanie się od wykonywania pracy.
15. Udzielaniem urlopów wypoczynkowych, w przypadku planów urlopów i przy rezygnacji z tworzenia planu urlopów.
16. Przesuwaniem i odwoływaniem pracowników z urlopów wypoczynkowych.
17. Nadużyciem przez pracodawców prawa do przesunięcie urlopu i odwołania z urlopu.
18. Zmuszaniem pracownika do gotowości do pracy w trakcie urlopu wypoczynkowego.
19. Należytą rekompensatą ze strony pracodawcy w przypadku odwołania z urlopu lub jego przesunięcia.
20. Udzielaniem pracownikowi urlopu w celu obejścia przestoju.
21. Polecaniem pracownikowi pracy w okresie urlopu.
22. Udzieleniem zaległego urlopu z narzucenia pracodawcy poza planem urlopowym i w okresie wypowiedzenia.
23. Niedopuszczalnymi praktykami pracodawców w zakresie urlopów wypoczynkowych.
24. Szeroko pojętym monitoringiem pracownika w miejscu pracy, w tym badania stanu trzeźwości.
25. Zwolnieniami pracowników, w szczególności z powodu likwidacji i redukcji w zatrudnieniu zarówno w zakresie zwolnień grupowych, jak i indywidualnych.
26. Ustaleniem prawidłowych i niedyskryminujących kryteriów doboru pracowników do zwolnienia.
27. Programem dobrowolnych odejść (PDO) ustalonym przez pracodawcę.
28. Polecaniem pracownikom pracy poza ustalonym zakresem obowiązków.
29. Ograniczaniem uprawnień pracowników do zwolnień od pracy.
30. Docieraniem do najbardziej potrzebujących z punktu widzenia potrzeb socjalnych pracowników na gruncie ZFŚS.

Prowadzący
Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Specjalista w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, zawodowy negocjator i mediator w sporach pracowniczych z ponad 10-letnim doświadczeniem praktycznym. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy ORAZ Charyzmatyczny Sędzia Sądu Pracy z wieloletnim doświadczeniem w rozwiązywaniu sporów między pracodawcą i pracownikiem Znany i doświadczony wykładowca akademicki. Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa. Autorka licznych artykułów: Nowelizacja Kodeksu pracy”, „Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”, „Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”, „Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika” także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”. Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności.
Forma
Metody szkolenia online: krótkie wykłady, dyskusja moderowana, instrukcje dla menedżerów odnośnie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, case study przygotowane przez Prowadzącego i zgłaszane przez Uczestników, burza mózgów, prezentacja ciekawych i kontrowersyjnych interpretacji i orzecznictwa.
Czas trwania
12 godzin dydaktycznych Szkolenie dwudniowe: 22-23 października 2020
Lokalizacja
Cena
1290 zł
Zgłoszenie
Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców w czasie epidemii
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, parking hotelowy, wyżywienie
Zdobyta wiedza
Cele i korzyści ze szkolenia: jak współpracować ze związkami zawodowymi w obliczu epidemii
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.