menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


CERTYFIKOWANY KURS RACHUNKOWOŚCI OD PODSTAW Z OBSŁUGĄ PROGRAMÓW: PŁATNIK, SYMFONIA, OPTIMA (kod zawodu 331301) księgowość, rachunkowość, kurs księgowości

Kategoria
RACHUNKOWOŚĆ
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE! -Jeśli nie posiadasz wiedzy z zakresu księgowości KURS PROWADZONY JEST OD PODSTAW -Posiadasz niewielkie doświadczenie w tej dziedzinie i chcesz pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę chcesz rozpocząć pracę w obszarze rachunkowości (w działach finansowo-księgowych, biurach rachunkowych, instytucjach) -Prowadzisz swoją firmę i chciałbyś efektywniej zarządzać jej finansami, samodzielnie ją rozliczać lub po prostu zrozumieć, co robi dla Ciebie Twoja księgowa chcesz realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy -Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie
Wymagania wstępne
Ukończone 18 lat, minimum średnie wykształcenie
Program

W 2019 r. według autentycznych ocen Uczestników Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw został oceniony na: 5,35 /6  

POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU-
WSZYSTKIE MODUŁY UWZGLĘDNIAJĄ NAJNOWSZE ZMIANY

I Moduł: Podatki w praktyce biznesowej, podatek PIT - 8 godzin dydaktycznych z doradcą podatkowym

 • 1.1 Ustawa o podatku od osób fizycznych
 • 1.1.1 Podmiot i przedmiot podatku
 • 1.1.2 Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 • 1.1.3 Wyłączenia z opodatkowania
 • 1.1.4 Źródła przychodu
 • 1.1.5 Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
 • 1.1.6 Odliczenia od podatku
 • Case study
II Moduł: Podstawy rachunkowości z elementami etyki zawodowej - 8 godzin dydaktycznych
 • 2.1 Podstawowe pojęcia w rachunkowości
 • 2.1.1 Cele rachunkowości
 • 2.1.2 Funkcje rachunkowości
 • 2.1.3 Przedmiot rachunkowości
 • 2.1.4 Podmiot rachunkowości
 • 2.1.5 Zadania rachunkowości
 • 2.1.6 Metody rachunkowości
 • 2.1.7 Zasady rachunkowości
 • 2.1.8 Dokumenty księgowe, dowody księgowe
 • 2.1.9 Polityka rachunkowości
 • 2.1.10 Podstawowe okresy w rachunkowości
 • 2.1.11 Etyka w działalności gospodarczej i rachunkowości
 • 2.2 Ewidencja księgowa
 • 2.2.1 Konto księgowe
 • 2.2.2 Typy kont i rodzaje
 • 2.2.2.1 Grupy kont bilansowych
 • 2.2.3 Plan kont
 • 2.2.4 Ewidencja podstawowych operacji gospodarczych
 • 2.3 Zasoby majątkowe przedsiębiorstwa i źródła ich pochodzenia
 • 2.3.1 Klasyfikacja i podział aktywów
 • 2.3.1.1 Aktywa trwałe
 • 2.3.1.2 Aktywa obrotowe
 • 2.3.2 Klasyfikacja i podział pasywów
 • 2.3.2.1 Kapitał (fundusz) własny
 • 2.3.2.2 Kapitały obce
 • 2.4 Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • 2.4.1 Księgi rachunkowe
 • 2.4.2 Konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • 2.4.3 Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych
 • 2.4.4 Poprawianie błędnego zapisu księgowego
 • 2.4.5 Ochrona i zasady przechowywania dokumentacji
 • 2.4.6 Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń powstałych po dniu bilansowym
 • Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań
III Moduł: Efektywne zarządzanie majątkiem. Środki trwałe, wyposażenie - 8 godzin dydaktycznych
 • 3. 1. Klasyfikacja Środków Trwałych
 • 3.1.1. Dokumenty dotyczące środków trwałych
 • 3.1.2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)
 • 3.1.3 Podstawy zakwalifikowania środków trwałych i wprowadzenia do ewidencji
 • 3.1.4 Amortyzacja i umorzenie, zmiany dotyczące jednorazowej amortyzacji dla małych podatników
 • 3.1.5 Wyksięgowanie środków trwałych z ewidencji - zasady księgowania
 • 3.1.6 Wartość brutto, netto, bilansowa środków trwałych
 • Rozwiązywanie zadań z zakresu aktywów trwałych, amortyzacji i umorzenia
IV Moduł: Rozrachunki, ewidencja zakupu, sprzedaży i obrotu towarów - 8 godzin dydaktycznych
 • 4.1. Dokumenty
 • 4. 1 Faktury
 • 4.1.1. Rozrachunki z kontrahentami
 • 4.2 Ewidencja rozrachunków
 • 4.2.1. Należności od odbiorców
 • 4.2.2. Zobowiązania wobec dostawców
 • 4.2.3. Pozostałe rozrachunki
 • 4.2.4. Rozrachunki z pracownikami
 • 4.2.4.1 Uprawnienia pracownika w związku z podróżą służbową
 • 4.2.4.2 Stawka za 1 km przebiegu pojazdu
 • 4.2.5 Rozrachunki z Urzędem Skarbowym
 • 4.2.6 Rozrachunki z ZUS
 • 4.2.7 Odpisy aktualizujące
 • 4.2.8 Terminy w rozrachunkach
 • 4.2.9 Wstępnie bilans
 • 4.2.10 Zmiany od 1 stycznia 2019r
 • 4.3 Obrót środkami pieniężnymi, towarami i materiałami w przedsiębiorstwie
 • 4.3.1. Obrót środkami pieniężnymi
 • 4.3.1.1 Dokumenty obrotu kasowego
 • 4.3.1.2 Dokumenty obrotu bankowego
 • 4.3.2. Obrót towarami i materiałami
 • 4.3.3 Zakupy materiałów lub towarów
 • 4.3.4 Wydawanie do produkcji materiałów
 • 4.3.4.1.Rozchody materiałów
 • 4.3.5. Ewidencja obrotu w jednostce produkcyjnej
 • 4.3.5.1.Ewidencja kosztów działalności operacyjnej w jednostce produkcyjnej
 • Zadania kompleksowe z zakresu rozrachunków
V Moduł: Koszty zatrudnienia, różne możliwości - 8 godzin dydaktycznych
 • 5.1 Koszty związane z zatrudnieniem – lista płac, rachunki
 • 5.1 Zatrudnienie:
 • 5.1.1 Umowa o pracę
 • 5.1.2 Umowa zlecenia
 • 5.1.3 Umowa o dzieło
 • 5.2 Wynagrodzenia
 • 5.2.1 Pojęcie wynagrodzeń
 • 5.2.2 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe
 • 5.2.2.1 Umowa o dzieło: umowa rezultatu
 • 5.2.2.1 Umowa zlecenia: starannego wykonania
 • 5.2.3 Wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy
 • 5.2.3.1 Wynagrodzenie brutto
 • 5.2.3.2 Wynagrodzenie netto
 • 5.2.4 Skala podatkowa
 • 5.2.5 Ulga podatkowa
 • 5. 2.6.Koszty uzyskania przychodu
 • 5.2.7 Obliczanie składek
 • 5.2.7.1 Składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne
 • 5.2.7.2.Rozrachunki z ZUS
 • 5.2.8 Wynagrodzenie za czas choroby
 • 5.2.8.1.Podstawa wymiaru wypłaty chorobowego
 • 5.2.9 Wynagrodzenie za niepełny miesiąc
 • 5.3. Odpis na ZFŚS podstawowy (obligatoryjny) w 2019r
 • 5.3.1 Świadczenie urlopowe
 • 5.4. Rozliczenie roczne – Deklaracja PIT – 4R, PIT -11
 • Dokonywanie rozliczeń wynagrodzeń i księgowanie na poszczególnych kontach
VI Moduł: Przychody i koszty, zasady ustalania wyniku finansowego - 8 godzin dydaktycznych
 • 6.1 Przychody i koszty w przedsiębiorstwie
 • 6.1.1 Klasyfikacja i sposób ujmowania przychodów i kosztów
 • 6.1.1.1 Rozliczenia międzyokresowe kosztów
 • 6.1.1.2 Rozliczenia międzyokresowe czynne
 • 6.1.1.3 Rozliczenia międzyokresowe bierne
 • 6.1.1.4 Rozliczenia międzyokresowe przychodów
 • 6.2 Tworzenie wyniku finansowego
 • 6.2.1 A(wariant kalkulacyjny)
 • 6.2.2 B.(wariant porównawczy)
 • 6.2.3 Tworzenie wyniku finansowego
 • 6.2.4. Rachunek zysków i strat
 • 6.3 Wycena składników majątkowych przedsiębiorstwa
 • 6.3.1 Metody wyceny aktywów i pasywów
 • 6.3.1.1.Metody wyceny rozchodu zapasów w cenach rzeczywistych FIFO, LIFO, AVCO
 • 6.3.2 Inwentaryzacja
 • Ustalanie przychodów, kosztów, sporządzanie rachunku zysków i strat, bilansu.
VII Moduł: Sprawozdanie finansowe i rozliczenie podatku CIT I VAT - 8 godzin dydaktycznych
 • 7.1 Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa
 • 7.1.1 Podstawowe części składowe sprawozdań finansowych
 • 7.1.2 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 • 7.1.3 Bilans
 • 7.1.4 Aktywa
 • 7.1.5 Pasywa
 • 7.1.6 Rachunek zysków i strat
 • 7.1.6.1 A.(wariant kalkulacyjny)
 • 7.1.6.2 B.(wariant porównawczy)
 • 7.1.7 Dodatkowe informacje i objaśnienia
 • 7.1.8 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 • 7.1.9 Rachunek przepływów pieniężnych
 • 7.1.10 Sprawozdanie z działalności jednostki
 • 7.1.11 Tryb i metody sporządzania oraz ogłaszania sprawozdań
 • 7.2 Elementy prawa podatkowego
 • 7.2.1 Podstawy prawne, pojęcie prawa podatkowego
 • 7.2.2 Podział podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • 7.2.3 Zasady prawa podatkowego
 • 7.2.4 Elementy konstrukcji podatków
 • 7.2.4.1.Elementy konstrukcji podatków / budowa podatków
 • 7.2.5 Funkcje podatków
 • 7.2.6 Klasyfikacja podatków
 • 7.2.6.1. Podatki państwowe
 • 7.2.6.2.Podatki i opłaty samorządowe
 • 7.2.7 Wybrane zagadnienia z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych "CIT"
 • 7.2.8 . Podatki kosztowe i opłaty
 • 7.2.9. Podstawy z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa cywilnego
 • 7.3 Podatek od towarów i usług
 • 7.3.1 Informacje związane z podatkiem od towarów i usług "VAT "
 • 7.3.2 Deklaracja VAT – 7, VAT - 27
 • 7.4 Kalendarz informacyjny
 • 7.4.1 Terminy
 • Sporządzenie sprawozdania, deklaracji CIT -8, VAT-7, VAT-27
Kurs SYMFONIA Finanse i Księgowość od podstaw
 • 1. Omówienie podstawowych funkcji programu
 • 2. Utworzenie nowej bazy danych firmy oraz użytkownika
 • 3. Wprowadzenie danych firmy
 • 4. Modyfikacja parametrów programu przed rozpoczęciem pracy
 • 5. Omówienie i dostosowanie planu kont
 • 6. Omówienie i sprecyzowanie sprawozdań finansowych (bilans i rachunek zysków i strat)
 • 7. Omówienie kartotek pomocniczych programu (kartoteki kontrahentów, rachunków bankowych, urzędów, pracowników)
 • 8. Definiowanie rejestrów VAT
 • 9. Wprowadzanie i zatwierdzanie bilansu otwarcia
 • 10. Wprowadzanie dokumentów zakupowych i sprzedażowych
 • 11. Ustawienie wzorców księgowych
 • 12. Wprowadzanie listy płac
 • 13. Wprowadzanie wyciągów bankowych i innych dokumentów
 • 14. Księgowanie dokumentów
 • 15. Omówienie raportów, obrotów i sald kont, zapisów na kontach
 • 16. Przeliczanie deklaracji podatkowych
 • 17. Zamknięcie miesięcy oraz roku obrotowego
 • 18. Zatwierdzenie roku obrotowego oraz otwarcie nowego
 • 19. Import danych i bilansu z roku poprzedniego
Kurs OPTIMA Księgowość od podstaw
 • 1. Omówienie podstawowych funkcji programu
 • 2. Założenie nowej bazy danych firmy oraz użytkownika
 • 3. Wprowadzenie danych firmy
 • 4. Omówienie konfiguracji firmy
 • 5. Konfiguracja modułu Kasa/Bank
 • 6. Omówienie rozliczeń i preliminarza płatności
 • 7. Omówienie i dostosowanie planu kont
 • 8. Omówienie zestawień księgowych (bilans i rachunek zysków i strat)
 • 9. Wprowadzanie i księgowanie bilansu otwarcia
 • 10. Utworzenie schematów księgowych
 • 11. Wprowadzanie dokumentów zakupowych i sprzedażowych do rejestru VAT
 • 12. Przeksięgowanie wprowadzonych dokumentów
 • 13. Wprowadzanie listy płac
 • 14. Wprowadzanie wyciągów bankowych i innych dokumentów do bufora
 • 15. Omówienie dodatkowych funkcji programu – ewidencja przebiegu pojazdu, wynagrodzenia
 • 16. Omówienie rozrachunków
 • 17. Przeniesienie dokumentów do ksiąg
 • 18. Omówienie raportów, obrotów i sald kont, zapisów na kontach
 • 19. Przeliczanie deklaracji podatkowych
 • 20. Zamknięcie roku obrotowego
 • 21. Otwarcie nowego roku obrotowego
 • 22. Import danych i bilansu z roku poprzedniego
Kurs Płatnik od podstaw
 • 1. Omówienie podstawowych obowiązków płatnika składek wobec ZUS, zasad podlegania i rozliczania ubezpieczeń.
 • 2. Ogólne zasady obsługi Programu Płatnik.
 • 3. Zakładanie bazy danych.
 • 4. Omówienie interfejsu programu.
 • 5. Statusy dokumentów i statusy weryfikacji.
 • 6. Ustawianie parametrów programu niezbędnych do prawidłowego przygotowania dokumentów do ZUS.
 • 7. Tworzenie kartoteki płatnika oraz tworzenie dokumentów zgłoszeniowych płatnika do ZUS.
 • 8. Wprowadzanie danych ubezpieczonych do Rejestru Ubezpieczonych - zakładanie kartoteki ubezpieczonego oraz modyfikacja danych w Rejestrze.
 • 9. Prawidłowe sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonego.
 • 10. Korygowanie i aktualizacja dokumentów zgłoszeniowych.
 • 11. Tworzenie i obsługa zestawów dokumentów.
 • 12. Import dokumentów z programów kadrowo-płacowych do Programu Płatnik.
 • 13. Tworzenie raportów rozliczeniowych miesięcznych imiennych oraz deklaracji miesięcznej (raporty RCA, RSA, RZA, RPA – NOWOŚĆ od 2019! i deklaracja DRA) oraz omówienie poszczególnych ubezpieczeń i zasad ich rozliczania.
 • 14. Zasady i sposoby korygowania dokumentów rozliczeniowych.
 • 15. Informacja miesięczna i roczna dla ubezpieczonego.
 • 16. Zasady wypełniania dokumentu –ZUS IWA deklaracja roczna.
 • 17. Omówienie dokumentu ZUS OSW oraz zasady tworzenia ZUS RIA NOWOŚĆ OD 2019!
 • 18. ZUS ZSWA - praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
HARMONOGRAM ZJAZDÓW
Miejsce: Centrum Krakowa

Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw
07.11.2020 r. w godz. 10.00-16.00 - zajęcia z doradcą podatkowym
14.11.2020 r. w godz. 10.00-16.00
21.11.2020 r. w godz. 10.00-16.00
28.11.2020 r. w godz. 10.00-16.00
05.12.2020 r. w godz. 10.00-16.00
12.12.2020 r. w godz. 10.00-16.00
19.12.2020 r. w godz. 10.00-16.00

Egzamin odbędzie się: 19.12.2020 r. o godz. 10.00
Czas trwania egzaminu: 1h
Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin.
Egzamin nie jest obowiązkowy.

Kurs SYMFONIA Finanse i Księgowość od podstaw 
20.12.2020 w godz. 09:00-15:00

Kurs PŁATNIK od podstaw 30.01.2021 w godz. 09:00-15:00

Kurs OPTIMA Księgowość od podstaw 
13.12.2020 w godz. 09:00-15:00

 

Ten PAKIET KURSÓW oprócz warsztatów księgowych (56h) obejmuje również 24h zajęć komputerowych. W trakcie tych zajęć udostępniamy Ci laptop z ORYGINALNĄ, edukacyjną wersją danego oprogramowania (jako praktycy biznesu współpracujemy z ich producentami). Będziesz pracował przy osobnym stanowisku i samodzielnie wykonywał wszystkie ćwiczenia. Trener będzie natomiast nadzorował Twoją pracę (będzie podchodził i udzielał porad). Po zajęciach otrzymasz MATERIAŁY (konkretne instrukcje, scenariusze, wskazówki), do których będziesz mógł wrócić po zajęciach oraz zaświadczenia MEN potwierdzające ich odbycie.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!
SKORZYSTAJ Z DOŚWIADCZENIA NASZYCH TRENERÓW
WYBIERZ PRAKTYCZNE ZAJĘCIA I ZYSKAJ KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI

Prowadzący
Zajęcia prowadzą ekspert księgowy i doradca podatkowy, którzy potrafią przekazywać wiedzę i dzielić się swoim doświadczeniem.
Forma
Kurs składa się w 70% z praktyki, 30% z teorii, co daje Ci 100% gwarancji na sukces w rachunkowości. Nasi Trenerzy to praktycy, który potrafią dzielić się swoim doświadczeniem. Najpierw wprowadzą Cię w dane zagadnienie i pokażą rozliczeniowe przykłady. Następnie przećwiczycie je w grupie i przejdziecie do samodzielnych ćwiczeń. W ich trakcie nasi trenerzy będą cały czas do TWOJEJ DYSPOZYCJI. Będą podchodzić i udzielać porad, dawać rady i wskazówki. Pokażą branżowe standardy i wypracują z Tobą dobre praktyki.
Czas trwania
80 godzin lekcyjnych
Termin / Lokalizacja
 1. 07.11.2020 / Sale szkoleniowe w centrum Krakowa
Cena
2575 zł (VAT zw.)
Zgłoszenie
CERTYFIKOWANY KURS RACHUNKOWOŚCI OD PODSTAW Z OBSŁUGĄ PROGRAMÓW: PŁATNIK, SYMFONIA, OPTIMA (kod zawodu 331301) księgowość, rachunkowość, kurs księgowości
W cenę wliczono
Certyfikat księgowego (kod zawodu 331301), 4 zaświadczenia MEN, pakiet e-learningu, 30 dni opieki poszkoleniowej, autorskie materiały szkoleniowe,
Zdobyta wiedza
Nasz Kurs da Ci REALNE KORZYŚCI, KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI I PRAKTYCZNE NARZĘDZIA. Pokażemy Ci, gdzie w przyszłości szukać rozwiązań, jak unikać błędów i rozwiać swoją karierę w tym obszarze.
Certyfikaty
Kurs w Tax Consilium praktycznie przygotuje Cię do pracy w zawodzie KSIĘGOWEGO. Na zakończenie otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Na ostatnich warsztatach księgowych (przed zajęciami z obsługi programów finansowo-księgowych) możesz również podejść do egzaminu zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium. Egzamin jest bezpłatny, nieobowiązkowy i ma formę pisemną. Trwa 1 godzinę i składa się z części testowej oraz zadań (analogiczne przykłady są omawiane na zajęciach, więc gdy będziesz w nich uczestniczył, na pewno sobie z nim poradzisz). Najważniejszą częścią egzaminu jest ta polegająca na sporządzeniu bilansu. Aby dostać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Zdanie go jest równoznaczne z uzyskaniem CERTYFIKATU KSIĘGOWEGO z kodem zawodu 331301 wg kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS.
Organizator
Tax Consilium - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.