menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW Z OBSŁUGĄ PROGRAMÓW: PŁATNIK, SYMFONIA, OPTIMA (Kod zawodu: 242310, 242307), kurs kadrowo płacowy, kurs kadr i płac, kurs kadry i płace

Kategoria
REKRUTACJA, KADRY I PŁACE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE! -Jeśli nie miałeś styczności z zagadnieniami dotyczącymi wynagrodzeń i prawa pracy (KURS PROWADZONY JEST OD PODSTAW) -Chcesz rozpocząć pracę w działach personalnych, kadrowo-płacowych, HR, biurach rachunkowych, outsourcingu -Prowadzisz swoją firmę i chciałbyś samodzielnie rozliczać swoich pracowników -Chcesz zdobyć nowy zawód i realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy -Krótko pracujesz w obszarze kadr i płac, ale chcesz OD PODSTAW usystematyzować swoją wiedzę i ją poszerzyć -Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie
Wymagania wstępne
Ukończone 18 lat, minimum średnie wykształcenie
Program

W 2019 r. według autentycznych ocen
Uczestników Certyfikowany Kurs Kadry i Płace od podstaw
został oceniony na: 5,68 /6 


POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU-WSZYSTKIE MODUŁY UWZGLĘDNIAJĄ NAJNOWSZE ZMIANY

Moduł I. Praktyczne naliczanie wynagrodzeń - 8 godzin dydaktycznych
 • -Obowiązki pracodawców w zakresie normowania płac pracownikom.
 • -Charakterystyka i znaczenie norm zakładowych w zakresie wynagradzania: układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania, umowa o pracę.
 • -Omówienie składników obligatoryjnych i fakultatywnych.
 • -Minimalna płaca oraz zasady jej wyrównywania.
 • -Wynagrodzenie w umowie: brutto/netto.
 • -Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ograniczenie rocznej podstawy i wyłączenia niektórych przychodów z oskładkowania.
 • -Podstawa wymiaru składki zdrowotnej, w tym obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy.
 • -Zasady naliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
 • -Zasady naliczania i opłacania składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • -Zasady opodatkowania wynagrodzeń pracowniczych w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • -Pracownicze koszty uzyskania przychodów: podstawowe, podwyższone.
 • -Ustalenie podstawy opodatkowania, stosowanie skali podatkowej, zasady obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy.
 • -Sporządzenie 15 wariantów list płac.
Moduł II. Urlopy wypoczynkowe - przepisy i stosowane zasady naliczania - 8 godzin dydaktycznych
 • -Urlop wypoczynkowy
 • -Prawo do urlopu wypoczynkowego.
 • -Wymiar urlopu wypoczynkowego.
 • -Wyliczenie stażu pracy uprawniającego do urlopu na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach osobowych.
 • -Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego.
 • -Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego.
 • -Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • -Naliczanie urlopów wypoczynkowych proporcjonalnie.
 • -Urlop wypoczynkowy uzupełniający.
 • -Plan urlopów.
 • -Zmiana terminu urlopu wypoczynkowego.
 • -Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego.
 • -Urlop na żądanie pracownika.
 • -Urlop wypoczynkowy – zaległy.
 • -Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego.
 • -Prawo do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
 • -Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • -Składniki uwzględniane do ustalenia średniej urlopowej.
 • -Jakie miesiące zliczamy do średniej urlopowej.
 • -Sposób wyliczenia wynagrodzenia za urlop pracownikom pracującym w godzinach nadliczbowych.
 • -Zmiana wynagrodzenia - wpływa na sposób obliczania wynagrodzenia urlopowego.
 • -Znaczne wahania w składnikach wynagrodzenia - wpływ na wynagrodzenie urlopowe.
 • -Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
 • -Współczynnik do ekwiwalentu za urlop.
 • -Różnice w obliczaniu wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
Moduł III. Wynagrodzenia za czas zwolnień z pracy. Praktyka rozliczania umów cywilno-prawnych - 8 godzin dydaktycznych
 • -Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy
 • -Sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
 • -Zasady obliczania wynagrodzenia za czas zwolnień od pracy, za które pracownik zachowuje prawo
 • do wynagrodzenia.
 • -Urlopy okolicznościowe - dokumenty potwierdzające prawo do urlopu.
 • -Umowy cywilno-prawne
 • -Charakterystyka umów cywilnych: umowa zlecenie, umowa o dzieło.
 • -Treść umów cywilnych, określenie wynagrodzenia i różnych świadczeń.
 • -Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób zatrudnionych na umowach cywilnych.
 • -Zasady opodatkowania przychodów (dochodów) zleceniobiorców.
 • -Koszty uzyskania przychodów stosowane przy wyliczaniu umów cywilno-prawnych.
 • -Obliczenie i pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • -Sporządzenie listy płac dla zleceniobiorców, wykonawcy dzieła.
 • -Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej
 • -Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
 • -Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • -Udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • -Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej.
Moduł IV. Wynagrodzenia za czas choroby i zasiłki w praktyce - przepisy, zasady, uprawnienia - 8 godzin dydaktycznych
 • -Ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
 • -Wynagrodzenie za czas choroby.
 • -Zasiłek chorobowy.
 • -Zasiłek opiekuńczy.
 • -Zasiłek macierzyński.
 • -Zasiłek rodzicielski.
 • -Urlop ojcowski.
 • -Świadczenie rehabilitacyjne.
 • -Wypadki przy pracy.
 • -Dokumentowanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego.
 • -Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego
 • -Wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłku (przychód pomniejszony o składki finansowane ze środków własnych pracownika).
 • -Okres, z którego ustala się podstawę wymiaru zasiłku.
 • -Ustalanie podstawy wymiaru w przypadku niezdolności powstałej przed upływem pierwszego miesiąca kalendarzowego.
 • -Ustalanie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
 • -Zasada uzupełniania wynagrodzenia zmiennego.
 • -Podstawa wymiaru zasiłku w razie zmiany wymiaru czasu pracy.
 • -Składniki wynagrodzenia nie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku.
 • -Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru zasiłku premii, nagród i innych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy miesięczne, kwartalne i roczne.
 • -Ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków.
 • -Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku dla celów obliczania świadczenia rehabilitacyjnego.
 • -Minimalna podstawa wymiaru zasiłku.
Moduł V. Wynagrodzenia za część miesiąca. Prowadzenie rozliczeń podatkowych - 8 godzin dydaktycznych
 • -Obliczenie wynagrodzenia za część miesiąca, gdy pracownik korzystał w nim ze zwolnienia lekarskiego.
 • -Obliczenie wynagrodzenie za część miesiąca, gdy pracownik był nieobecny w pracy z innego powodu niż choroba.
 • -Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu pracowników, w tym przebywających
 • na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych.
 • -Sporządzenie list płac.
 • -Ćwiczenia podsumowujące wszystkie zagadnienia dotyczące płac.
 • -Rozliczenie z Urzędem Skarbowym.
 • -Na podstawie zestawienia i karty wynagrodzeń - rozliczenie z urzędem skarbowym, w tym sporządzenie PIT-11, PIT
Moduł VI. Przepisy prawa pracy- obowiązki, uprawnienia, stosowane zasady i dobre praktyki - 8 godzin dydaktycznych
 • -Nawiązanie stosunku pracy (rodzaje umów o pracę). 
 • -Konstrukcja umowy o pracy, informacji o zatrudnieniu, zakresu obowiązków. 
 • -Dokumentacja zatrudnianego pracownika. 
 • -Akta osobowe. 
 • -Regulamin pracy i wynagradzania. 
 • -Równe traktowanie w zatrudnieniu. 
 • -Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem. 
 • -Nagrody i wyróżnienia. 
 • -Odpowiedzialność porządkowa pracowników. 
 • -Porozumienie zmieniające umowy o pracę. 
 • -Wypowiedzenie warunków pracy i płacy. 
 • -Zasady rozwiązywania umów o pracę w drodze wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron. 
 • -Zasady rozwiązywania umów w trybie natychmiastowym. 
 • -Uprawnienia i obowiązki pracodawcy wobec zwolnionego pracownika. 
 • -Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów prawa pracy. 
 • -Zasady wydawania świadectw pracy. 
 • -Archiwizacja dokumentów.
Kurs Płatnik od podstaw - 8 godzin dydaktycznych
 • -Omówienie podstawowych obowiązków płatnika składek wobec ZUS, zasad podlegania i rozliczania ubezpieczeń.
 • -Ogólne zasady obsługi Programu Płatnik.
 • -Zakładanie bazy danych.
 • -Omówienie interfejsu programu.
 • -Statusy dokumentów i statusy weryfikacji.
 • -Ustawianie parametrów programu niezbędnych do prawidłowego przygotowania dokumentów do ZUS.
 • -Tworzenie kartoteki płatnika oraz tworzenie dokumentów zgłoszeniowych płatnika do ZUS.
 • -Wprowadzanie danych ubezpieczonych do Rejestru Ubezpieczonych - zakładanie kartoteki ubezpieczonego oraz modyfikacja danych w Rejestrze.
 • -Prawidłowe sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonego.
 • -Korygowanie i aktualizacja dokumentów zgłoszeniowych.
 • -Tworzenie i obsługa zestawów dokumentów.
 • -Import dokumentów z programów kadrowo-płacowych do Programu Płatnik.
 • -Tworzenie raportów rozliczeniowych miesięcznych imiennych oraz deklaracji miesięcznej (raporty RCA, RSA, RZA, RPA – NOWOŚĆ od 2019! i deklaracja DRA) oraz omówienie poszczególnych ubezpieczeń i zasad ich rozliczania.
 • -Zasady i sposoby korygowania dokumentów rozliczeniowych.
 • -Informacja miesięczna i roczna dla ubezpieczonego.
 • -Zasady wypełniania dokumentu –ZUS IWA deklaracja roczna.
 • -Omówienie dokumentu ZUS OSW oraz zasady tworzenia ZUS RIA NOWOŚĆ OD 2019!
 • -ZUS ZSWA - praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
Kurs SYMFONIA Kadry i Płace od podstaw - 8 godzin dydaktycznych 
 • 1. Zagadnienia podstawowe – filozofia pracy z systemem. 
 • 2. Prezentacja i omówienie funkcjonalności programu. 
 • 3. Założenie nowej firmy (bazy danych). 
 • 4. Założenie okresów płacowych. 
 • 5. Wprowadzanie danych osobowych pracowników. 
 • 6. Zatrudnianie pracowników – umowa o pracę (zgłoszenie ZUA i współpraca płatnikiem) i czynności z tym związane. 
 • 7. Omówienie zdarzeń związanych z nieobecnością (urlopy, choroby itp.). 
 • 8. Omówienie pozostałych zdarzeń związanych z obsługą pracowników (dodatkowe składniki wynagrodzenia, rozwiązanie stosunku pracy itp). 
 • 9. Wydruk listy płac. 
 • 10. Wprowadzanie wynagrodzeń związanych z umowami cywilnoprawnymi (umowa o dzieło, umowa zlecenia, prawa autorskie, rada nadzorcza). 
 • 11. Naliczanie i zamykanie okresów płacowych. 
 • 12. Wydruki list płac i innych zestawień kadrowo-płacowych, PITy. 
 • 13. Współpraca programu z modułem Finansowo - Księgowym. 
 • 14. Omówienie i prezentacja wydruków i raportów dostępnych w systemie. 
Kurs OPTIMA Kadry i Płace od podstaw - 8 godzin dydaktycznych 
 • 1.Moduł Kadry i Płace – informacje ogólne. 
 • 2.Zakładanie nowej firmy. 
 • 3.Definiowanie okresu płacowego. 
 • 4.Wprowadzanie danych osobowych pracowników. 
 • 5.Zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę (współdziałanie z programem PŁATNIK)
 • 6.Wprowadzanie zdarzeń związanych z absencją pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe). 
 • 7.Umowy cywilno – prawne (umowa o dzieło, umowa zlecenie) 
 • 8.Rozwiązywanie stosunku pracy. 
 • 9.Naliczanie wynagrodzeń. 
 • 10. Wydruki list płac oraz innych dokumentów kadrowych. 
 • 11. Deklaracje.
HARMONOGRAM ZJAZDÓW

Miejsce: Centrum Krakowa
Zajęcia odbywają się w soboty


06.09.2020 r. w godz. 09.00-15.00
13.09.2020 r. w godz. 09.00-15.00
27.09.2020 r. w godz. 09.00-15.00
04.10.2020 r. w godz. 09.00-15.00
11.10.2020 r. w godz. 09.00-15.00
18.10.2020 r. w godz. 09.00-15.00
 
Egzamin odbędzie się: 18.10.2020 r. o godz. 09.00
Czas trwania egzaminu:  1hNie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin.
Egzamin nie jest obowiązkowy.

Kurs PŁATNIK od podstaw 24.10.2020 w godz. 09:00-15:00
Kurs SYMFONIA Kadry i Płace od podstaw 10.10.2020 w godz. 09:00-15:00
Kurs OPTIMA Kadry i Płace od podstaw 15.11.2020 w godz. 09:00-15:00
Zajęcia komputerowe odbywają się po warsztatach z zakresu kadr i płac (wtedy, kiedy będziesz mieć wystarczającą wiedzę, aby dokonywać rozliczeń na systemach). W ich trakcie udostępniamy Ci laptop z ORYGINALNA, edukacyjną wersją danego oprogramowania (jako praktycy biznesu współpracujemy z ich producentami). Podczas zajęć będziesz pracował przy osobnym stanowisku i samodzielnie wykonywał wszystkie ćwiczenia. Trener będzie natomiast nadzorował Twoją pracę (będzie podchodził i udzielał porad). Po zajęciach otrzymasz KOMPLEKSOWE MATERIAŁY (konkretne instrukcje, scenariusze, wskazówki), do których będziesz mógł wrócić po zajęciach oraz zaświadczenia MEN potwierdzające ich odbycie.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!
SKORZYSTAJ Z DOŚWIADCZENIA NASZYCH TRENERÓW
WYBIERZ PRAKTYCZNE ZAJĘCIA I ZYSKAJ KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI

Prowadzący
Zajęcia składają się w 70% Z PRAKTYKI. Prowadzi je kierownik działu kadr i płac, który zarządza działem kadrowo-płacowym spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej – jednej z największych na świecie firm z branży wyposażenia wnętrz i artykułów gospodarstwa domowego oraz potrafi przekazywać wiedzę i dzielić się swoim doświadczeniem.
Forma
Kurs rozpoczyna się od wprowadzenia Cię do tematyki kadr i płac. Najpierw trener-praktyk OD PODSTAW będzie przedstawiał Ci regulacje prawne, tłumaczył pojęcia i przepisy. Następnie przejdzie do zasad prowadzenia rozliczeń i pokaże wzorcowe przykłady, wyjaśni mechanizmy i pokaże dobre praktyki. Dzięki takiemu kompleksowemu wprowadzeniu (zajmującemu 30% czasu) zyskasz solidne podstawy, które będziesz wykorzystać podczas warsztatów. 70% KURSU STANOWI PRAKTYKA. Na kolejnych zajęciach będziesz wykonywać zadania i ćwiczenia. Razem z naszym Trenerem poprowadzisz PEŁNE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI, ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I URZĘDEM SKARBOWYM. Będziesz sporządzać autentyczne dokumenty, deklaracje podatkowe, deklaracje ZUS i różne warianty list płac. Rozliczysz składniki płacowe, zasiłki, przerwy w pracy, urlopy wypoczynkowe i wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Zapoznasz się też z najnowszymi przepisami prawa pracy i zyskasz wiedzę, jak stosować je w praktyce gospodarczej. Poznasz obowiązki, uprawnienia i zasady regulujące relację pracownik - pracodawca i... wiele, wiele więcej praktycznych informacji, rad i wskazówek.
Czas trwania
72 godziny dydaktyczne
Termin / Lokalizacja
 1. 06.09.2020 / Sale szkoleniowe w centrum Krakowa
Cena
2390
Zgłoszenie
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW Z OBSŁUGĄ PROGRAMÓW: PŁATNIK, SYMFONIA, OPTIMA (Kod zawodu: 242310, 242307), kurs kadrowo płacowy, kurs kadr i płac, kurs kadry i płace
W cenę wliczono
certyfikat specjalisty ds. wynagrodzen i kadr, 4 zaświadczenia men, autorskie materiały szkoleniowe, 30 dni opieki poszkoleniowej
Zdobyta wiedza
Kurs obejmuje bardzo szeroki zakres tematyczny. Maksymalnie wykorzystujemy czas na zajęciach, ponieważ chcemy, abyś skończył go z KONKRETNYMI UMIEJĘTNOŚCIAMI. Nasz Kurs faktycznie przygotuje Cię do pracy. Da Ci PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI I SKUTECZNE NARZĘDZIA. Pokażemy Ci, gdzie w przyszłości szukać rozwiązań, jak unikać błędów i rozwiać swoją karierę w tym obszarze.
Certyfikaty
Kurs w Tax Consilium praktycznie przygotuje Cię do pracy w zawodzie SPECJALISTY DS. KADR oraz SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ. Na jego zakończenie otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, a na ostatnich warsztatach kadrowo-płacowych będziesz mógł również podejść do EGZAMINU zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium. Egzamin jest bezpłatny, NIEOBOWIĄZKOWY i ma formę pisemną. Trwa 1 godzinę i składa się z zadań (analogiczne przykłady są omawiane na zajęciach, więc gdy będziesz w nich uczestniczył, na pewno sobie z nim poradzisz).Aby dostać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Jeśli to zrobisz,otrzymasz CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ oraz SPECJALISTY DS. KADR z kodami zawodu 242307, 242310 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS. Certyfikat jest potwierdzeniem nabycia przez Ciebie wiedzy i umiejętności zawodowych, które występują na rynku pracy i które zostały nabyte w toku nauki
Organizator
Tax Consilium - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.