menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu 242310,242307) kurs kadrowo płacowy, kurs kadr i płac, kurs kadry i płace

Kategoria
REKRUTACJA, KADRY I PŁACE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
DLA KOGO JEST TEN KURS? TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE! -Jeśli nie miałeś styczności z zagadnieniami dotyczącymi wynagrodzeń i prawa pracy (KURS PROWADZONY JEST OD PODSTAW) -Chcesz rozpocząć pracę w działach personalnych, kadrowo-płacowych, HR, biurach rachunkowych, outsourcingu -Prowadzisz swoją firmę i chciałbyś samodzielnie rozliczać swoich pracowników -Chcesz zdobyć nowy zawód i realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy -Krótko pracujesz w obszarze kadr i płac, ale chcesz OD PODSTAW usystematyzować swoją wiedzę i ją poszerzyć -Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie
Wymagania wstępne
Ukończone 18 lat, minimum średnie wykształcenie
Program


W 2019 r. według autentycznych ocen
Uczestników Certyfikowany Kurs Kadry i Płace od podstaw został oceniony na: 5,68 /6 
POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU
-WSZYSTKIE MODUŁY UWZGLĘDNIAJĄ NAJNOWSZE ZMIANY
Moduł I. Praktyczne naliczanie wynagrodzeń - 8 godzin dydaktycznych
 • Obowiązki pracodawców w zakresie normowania płac pracownikom.
 • Charakterystyka i znaczenie norm zakładowych w zakresie wynagradzania: układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania, umowa o pracę.
 • Omówienie składników obligatoryjnych i fakultatywnych.
 • Minimalna płaca oraz zasady jej wyrównywania.
 • Wynagrodzenie w umowie: brutto/netto
 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ograniczenie rocznej podstawy i wyłączenia niektórych przychodów z oskładkowania.
 • Podstawa wymiaru składki zdrowotnej, w tym obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy.
 • Zasady naliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
 • Zasady naliczania i opłacania składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • Zasady opodatkowania wynagrodzeń pracowniczych w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Pracownicze koszty uzyskania przychodów: podstawowe, podwyższone.
 • Ustalenie podstawy opodatkowania, stosowanie skali podatkowej, zasady obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy.
 • Sporządzenie 15 wariantów list płac.
Moduł II. Urlopy wypoczynkowe - przepisy i stosowane zasady naliczania - 8 godzin dydaktycznych
 • Urlop wypoczynkowy
 • Prawo do urlopu wypoczynkowego.
 • Wymiar urlopu wypoczynkowego.
 • Wyliczenie stażu pracy uprawniającego do urlopu na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach osobowych.
 • Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego.
 • Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego.
 • Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • Naliczanie urlopów wypoczynkowych proporcjonalnie.
 • Urlop wypoczynkowy uzupełniający.
 • Plan urlopów.
 • Zmiana terminu urlopu wypoczynkowego.
 • Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego.
 • Urlop na żądanie pracownika.
 • Urlop wypoczynkowy – zaległy.
 • Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego.
 • Prawo do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • Składniki uwzględniane do ustalenia średniej urlopowej.
 • Jakie miesiące zliczamy do średniej urlopowej.
 • Sposób wyliczenia wynagrodzenia za urlop pracownikom pracującym w godzinach nadliczbowych.
 • Zmiana wynagrodzenia - wpływa na sposób obliczania wynagrodzenia urlopowego.
 • Znaczne wahania w składnikach wynagrodzenia - wpływ na wynagrodzenie urlopowe.
 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
 • Współczynnik do ekwiwalentu za urlop.
 • Różnice w obliczaniu wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
Moduł III. Wynagrodzenia za czas zwolnień z pracy. Praktyka rozliczania umów cywilno-prawnych - 8 godzin dydaktycznych
 • Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy
 • Sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
 • Zasady obliczania wynagrodzenia za czas zwolnień od pracy, za które pracownik zachowuje prawo
 • do wynagrodzenia.
 • Urlopy okolicznościowe - dokumenty potwierdzające prawo do urlopu.
 • Umowy cywilno-prawne
 • Charakterystyka umów cywilnych: umowa zlecenie, umowa o dzieło.
 • Treść umów cywilnych, określenie wynagrodzenia i różnych świadczeń.
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób zatrudnionych na umowach cywilnych.
 • Zasady opodatkowania przychodów (dochodów) zleceniobiorców.
 • Koszty uzyskania przychodów stosowane przy wyliczaniu umów cywilno-prawnych.
 • Obliczenie i pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Sporządzenie listy płac dla zleceniobiorców, wykonawcy dzieła.
 • Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
 • Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej.
Moduł IV. Wynagrodzenia za czas choroby i zasiłki w praktyce - przepisy, zasady, uprawnienia - 8 godzin dydaktycznych
 • Ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
 • Wynagrodzenie za czas choroby.
 • Zasiłek chorobowy.
 • Zasiłek opiekuńczy.
 • Zasiłek macierzyński.
 • Zasiłek rodzicielski.
 • Urlop ojcowski.
 • Świadczenie rehabilitacyjne.
 • Wypadki przy pracy.
 • Dokumentowanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego.
 • Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego
 • Wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłku (przychód pomniejszony o składki finansowane ze środków własnych pracownika).
 • Okres, z którego ustala się podstawę wymiaru zasiłku.
 • Ustalanie podstawy wymiaru w przypadku niezdolności powstałej przed upływem pierwszego miesiąca kalendarzowego.
 • Ustalanie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
 • Zasada uzupełniania wynagrodzenia zmiennego.
 • Podstawa wymiaru zasiłku w razie zmiany wymiaru czasu pracy.
 • Składniki wynagrodzenia nie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku.
 • Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru zasiłku premii, nagród i innych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy miesięczne, kwartalne i roczne.
 • Ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków.
 • Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku dla celów obliczania świadczenia rehabilitacyjnego.
 • Minimalna podstawa wymiaru zasiłku.
Moduł V. Wynagrodzenia za część miesiąca. Prowadzenie rozliczeń podatkowych - 8 godzin dydaktycznych
 • Obliczenie wynagrodzenia za część miesiąca, gdy pracownik korzystał w nim ze zwolnienia lekarskiego.
 • Obliczenie wynagrodzenie za część miesiąca, gdy pracownik był nieobecny w pracy z innego powodu niż choroba.
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu pracowników, w tym przebywających
 • na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych.
 • Sporządzenie list płac.
 • Ćwiczenia podsumowujące wszystkie zagadnienia dotyczące płac.
 • Rozliczenie z Urzędem Skarbowym.
 • Na podstawie zestawienia i karty wynagrodzeń - rozliczenie z urzędem skarbowym, w tym sporządzenie PIT-11, PIT-4R
Moduł VI. Przepisy prawa pracy- obowiązki, uprawnienia, stosowane zasady i dobre praktyki-8 godzin dydaktycznych
 • Nawiązanie stosunku pracy (rodzaje umów o pracę). 
 • Konstrukcja umowy o pracy, informacji o zatrudnieniu, zakresu obowiązków. 
 • Dokumentacja zatrudnianego pracownika. 
 • Akta osobowe. 
 • Regulamin pracy i wynagradzania. 
 • Równe traktowanie w zatrudnieniu. 
 • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem. 
 • Nagrody i wyróżnienia. 
 • Odpowiedzialność porządkowa pracowników. 
 • Porozumienie zmieniające umowy o pracę. 
 • Wypowiedzenie warunków pracy i płacy. 
 • Zasady rozwiązywania umów o pracę w drodze wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron. 
 • Zasady rozwiązywania umów w trybie natychmiastowym. 
 • Uprawnienia i obowiązki pracodawcy wobec zwolnionego pracownika. 
 • Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów prawa pracy. 
 • Zasady wydawania świadectw pracy. 
 • Archiwizacja dokumentów.

HARMONOGRAM ZJAZDÓW
Miejsce: Kraków

06.09.2020 r. w godz. 09.00-15.0013.09.2020 r. w godz. 09.00-15.0027.09.2020 r. w godz. 09.00-15.0004.10.2020 r. w godz. 09.00-15.0011.10.2020 r. w godz. 09.00-15.0018.10.2020 r. w godz. 09.00-15.00
 
Egzamin odbędzie się: 18.10.2020 r. o godz. 09.00Czas trwania egzaminu:  1hNie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin.Egzamin nie jest obowiązkowy.

NAUCZ SIĘ OBSŁUGI PŁATNIKA, SYMFONII I OPTIMY
Kurs możesz poszerzyć o JEDNODNIOWE zajęcia komputerowe z zakresu obsługi programów PŁATNIK (8h), SYMFONIA KADRY I PŁACE (8h) oraz OPTIMA KADRY I PŁACE (8h). Możesz dokupić 1 albo 2 kursy komputerowe (w cenie 369 zł każdy) lub skorzystać z PAKIETU 3 KURSÓW KOMPUTEROWYCH (decydując się na pakiet, zyskujesz specjalną zniżkę – nie 369 zł, ale 221 zł za każde zajęcia). W trakcie zajęć komputerowych udostępniamy Ci laptop z danym oprogramowaniem oraz AUTORSKIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Podczas zajęć będziesz pracował przy osobnym stanowisku i samodzielnie wykonywał wszystkie ćwiczenia. Trener będzie natomiast nadzorował Twoją pracę. Na zajęciach otrzymasz AUTORSKIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE a po szkoleniu zaświadczenia MEN.


 

Prowadzący
Zajęcia prowadzi trener z działu kadr i płac, który potrafi przekazywać wiedzę i dzielić się swoim doświadczeniem.
Forma
Podczas zajęć poznasz najważniejsze i najbardziej przydatne w pracy zagadnienia obejmujące kadry i płace. Nadrzędnym celem kursu jest przekazanie Ci aktualnej i praktycznej wiedzy oraz konkretnych umiejętności w przystępny sposób. Wychodzimy z założenia, że 30% teorii i 70% praktyki daje 100% gwarancji na sukces w rozwoju Twojej kariery zawodowej. Zajęcia prowadzi PRAKTYK, który posiada wieloletnie doświadczenie zawodow oraz potrafi przekazywać wiedzę i dzielić się swoim doświadczeniem. W Tax Consilium uczymy cierpliwie i z uśmiechem :) Stwarzamy przyjazną atmosferę i dajemy gwarancję, że zajęcia zostaną przeprowadzone merytorycznie, praktycznie i efektywnie. Zajęcia prowadzone są od podstaw, rozpoczynają się od wprowadzenia do tematyki kadr i płac. Na zajęciach pod "okiem" naszego Trenera, poprowadzisz PEŁNE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI, ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I URZĘDEM SKARBOWYM. Sporządzisz autentyczne dokumenty, DEKLARACJE PODATKOWE, deklaracje ZUS i różne warianty list płac. Rozliczysz składniki płacowe, zasiłki, przerwy w pracy, URLOPY WYPOCZYNKOWE i wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Zapoznasz się też z najnowszymi przepisami PRAWA PRACY i zyskasz wiedzę, jak stosować je w praktyce gospodarczej. Poznasz obowiązki, uprawnienia i zasady regulujące relację pracownik – pracodawca, a także… wiele, wiele więcej praktycznych informacji, rad i wskazówek.
Czas trwania
48 godzin dydaktycznych
Termin / Lokalizacja
 1. 06.09.2020 / Sale szkoleniowe w centrum Krakowa
Cena
1394
Zgłoszenie
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu 242310,242307) kurs kadrowo płacowy, kurs kadr i płac, kurs kadry i płace
W cenę wliczono
certyfikat specjalisty ds. wynagrodzen i kadr, zaświadczenie men, autorskie materiały szkoleniowe, 30 dni opieki poszkoleniowej
Zdobyta wiedza
Nasz Kurs faktycznie przygotuje Cię do pracy. Da Ci PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI I SKUTECZNE NARZĘDZIA. Pokażemy Ci, gdzie w przyszłości szukać rozwiązań, jak unikać błędów i rozwiać swoją karierę w tym obszarze. Dodatkowo przez 30 DNI od zakończenia zajęć otoczymy Cię e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ. Jeśli będziesz mieć pytania lub wątpliwości związane z programem, pomożemy Ci je rozwiązać.
Certyfikaty
Kurs w Tax Consilium praktycznie przygotuje Cię do pracy w zawodzie SPECJALISTY DS. KADR oraz SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ. Na jego zakończenie otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN, a na ostatnich warsztatach kadrowo-płacowych będziesz mógł również podejść do EGZAMINU zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium. Egzamin jest bezpłatny, NIEOBOWIĄZKOWY i ma formę pisemną. Trwa 1 godzinę i składa się z zadań (analogiczne przykłady są omawiane na zajęciach, więc gdy będziesz w nich uczestniczył, na pewno sobie z nim poradzisz). Aby dostać zaliczenie, musisz uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Wówczas otrzymasz CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ oraz SPECJALISTY DS. KADR z kodami zawodu odpowiednio 242307, 242310 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS. Każdy certyfikat Tax Consilium oznaczony jest hologramem.
Organizator
Tax Consilium - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.