menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Certyfikowany AML Oficer - poziom 1

Kategoria
FINANSE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane do: - Pracowników Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy - Szefów Departamentów Compliance - Pracowników Departamentów Compliance - Pracowników Działów Ryzyka Operacyjnego - Osób, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML - Osób, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance
Program

 

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w otwartym szkoleniu „Certyfikowany AML Oficer”. Instytucje coraz częściej narażone są na ryzyko związane z wykorzystaniem ich działalności w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Natomiast liczne regulacje UE i przepisy krajowe wprowadzają zaostrzone wymogi i zadania dla podmiotów obowiązanych.

W dniu 1 marca 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowa ustawa rozszerza katalog instytucji zobowiązanych do realizacji obowiązków, w tym m.in.: wdrożenia nowych procedur wewnętrznych, przygotowania oceny instytucji oraz zmiany podejścia w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób ze środowiska AML i compliance przygotowaliśmy unikatowy program edukacyjny – „Certyfikowany AML Oficer”, który został stworzony przez praktyków, posiadających doświadczenie zdobyte na rynkach krajowych i międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ryzyka, compliance. Zakres szkolenia został zatwierdzony przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska.

W trakcie szkolenia omówimy zagadnienia dotyczące przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zaprezentujemy najnowsze metody prania pieniędzy na podstawie przykładów. Ponadto przedstawimy międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i ich wpływu na zadania krajowych instytucji obowiązanych.

W drugim dniu szkolenia omówimy zadania i obowiązki instytucji obowiązanych wynikające z przepisów nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ponadto przedstawimy zasady praktycznego przeciwdziałania praniu pieniędzy, m.in.:  monitorowanie klienta i jego transakcji, typologie transakcji podejrzanych oraz aktualne trendy w krajowej praktyce prania pieniędzy. Mając na uwadze konieczność dostosowania się instytucji obowiązanych do nowych przepisów zachęcamy Państwa do udział w praktycznym szkoleniu, które pozwoli Państwu na sprawne poruszanie się w gąszczu regulacji, definicji i wymagań oraz regulatorów.

 

DZIEŃ 1 / 17 WRZEŚNIA 2020

1. NA CZYM POLEGA PRANIE PIENIĘDZY – KONTEKST MIĘDZYNARODOWY

·        co to jest pranie pieniędzy ?

·        definicja

·        etapy prania pieniędzy

·        przyczyny występowania procederu prania pieniędzy

·        jak działają przestępcy w procederze prania pieniędzy? jaki mają cel?

·        Czym jest finansowanie terroryzmu

·        Przeciwdziałanie terroryzmowi

·        Sankcje międzynarodowe

Cele modułu:

·        przedstawienie międzynarodowych regulacji wraz głównymi definicjami dotyczącymi prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

·        określenie wpływu i negatywnych skutków prania pieniędzy na system gospodarczy, społeczeństwo, instytucje finansowe

2. PODMIOTY WYZNACZAJĄCE STANDARDY AML/CFT

·        Bank Światowy

·        Financial Action Task Force

·        MoneyVal

·        Komitet Bazylejski

·        Komisja Europejska

·        Grupa Egmont

·        Grupa Wolfsberg

·        OFAC, Kingpin Act

·        FATCA / CRS

Cele modułu – wskazanie międzynarodowych regulacji i dobrych praktyk w zakresie systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy.

3. NOWE METODY PRANIA PIENIĘDZY – PRZYKŁADY Z MIĘDZYNARODOWEJ PRAKTYKI

·        kryptowaluty – jakie niosą ryzyka?

·        crowdfunding

·        karty przedpłacone

·        płatności mobilne

·        organizacje non profit

·        usługi w zakresie nieformalnego transferu wartości

Cele modułu – omówienie najnowszych światowych trendów w zakresie prania pieniędzy.

4. WYTYCZNE W SPRAWIE PODEJŚCIA OPARTEGO NA ANALIZIE RYZYKA ORAZ NADZORU NA BAZIE OCENY RYZYKA

·        Wdrożenie modelu RBS

·        Określenie czynników ryzyka ML/TF

·        Ocen ryzyka

·        Nadzór

·        Działania monitorujące i działania następcze

Cele modułu – przedstawienie charakterystyki podejścia opartego na analizie ryzyka  w odniesieniu do AML/CFT oraz nadzoru na bazie oceny ryzyka, które powinny stosować organy nadzorcze.

5. WYTYCZNE W SPRAWIE STOSOWANIA UPROSZCZONYCH I WZMOŻONYCH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO ORAZ CZYNNIKI RYZYKA 

·        Wprowadzenie do oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem

·        Metodologia oraz czynniki ryzyka

·        Ocena ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

·        Zarządzanie ryzykiem – uproszczone i wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego

·        Monitorowanie i przegląd

Cele modułu – zaprezentowanie najnowszych wymagań międzynarodowych w zakresie stosowania uproszczonych oraz wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, a także oceny ryzyka.

DZIEŃ 2 / 18 WRZEŚNIA 2020

ZAGADNIENIA KRAJOWE
Program szkolenia obejmuje omówienie podstawowych zadań i obowiązków instytucji zobowiązanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

1. PRANIE PIENIĘDZY – ZAGROŻENIEM DLA SYSTEMU FINANSOWEGO I INSTYTUCJI OBOWIĄZANEJ

·        przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (nowe definicje, przepisy generalne, przepisy przejściowe)

·        krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

·        zadania i rola Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

·        odpowiedzialność za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu instytucji obowiązanych i współpracujących

Cele modułu:

·        identyfikacja zagrożeń wynikających z przestępstwa prania pieniędzy

·        poznanie zasad funkcjonowania krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy

·        zdobycie wiedzy nt. nowych pojęć i definicji zawartych w ustawie

2.  WEWNĘTRZNE PROCEDURY INSTYTUCJI ORAZ WYZNACZENIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA AML

·        procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – co powinna zawierać?

·        kiedy i jak poprawnie przygotować procedurę grupową i procedurę whistleblowing

·        wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie

Cele modułu:

·        poznanie zakresu wewnętrznych regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy

·        jak praktycznie podejść do zadania przy opracowaniu regulacji

·        kogo należy wskazać jako osoby odpowiedzialne za wdrożenie i wykonywanie obowiązków określonych w ustawie w organizacji

3. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

·        środki bezpieczeństwa finansowego – jaki jest ich cel?

·        program „Poznaj Swojego Klienta”

·        ustalenie beneficjenta rzeczywistego  – jak poprawnie zrealizować obowiązek ?

·        centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych – czy jest nam potrzebny?

Cele modułu:

·        poznanie katalogu środków bezpieczeństwa finansowego oraz praktycznych zasad identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i PEP’a

·        poznanie zakresu wymaganych informacji o kliencie i źródeł ich pozyskania

4. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI DO GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ (GIIF)

·        zakres i tryb przekazywania informacji o transakcjach do GIIF w świetle nowych przepisów

·        zawiadomienie o transakcjach podejrzanych – kiedy należy przekazać informacje?

·        blokada rachunku a wstrzymanie transakcji

Cele modułu:

·        poznanie zasad przekazywania informacji o transakcjach do GIIF oraz procesu wstrzymania transakcji / blokady rachunku w związku z przestępstwem prania pieniędzy, jak również w przypadku innych przestępstw finansowych

·        zrozumienie różnic pomiędzy mechanizmem blokady rachunku, a wstrzymaniem transakcji

5. MONITOROWANIE TRANSAKCJI ELEMENTEM PODEJŚCIA OPARTEGO NA RYZYKU

·        analiza transakcji – jak poprawnie wypełniać obowiązek ustawowy?

·        przesłanki wskazujące na podejrzane transakcje – jak zidentyfikować proceder prania pieniędzy

·        analiza transakcji podejrzanych – studium przypadku

Cele modułu:

·        rozpoznawanie transakcji, które mogą mieć związek z przestępstwem prania pieniędzy

·        przygotowanie zawiadomienia do GIIF o transakcjach podejrzanych

6. ŚRODKI OGRANICZAJĄCE PRZECIWKO OSOBOM, GRUPOM I PODMIOTOM

·        procedura zamrożenia wartości majątkowych

·        listy sankcyjne – kiedy i jak wykonać sprawdzenie?

Cele modułu – zrozumienie i opanowanie procedury zamrożenia wartości majątkowych

7. KARY ADMINISTRACYJNE I SANKCJE PRAWNE 

·        kary administracyjne – tryb nałożenia kary i wysokość kary pieniężnej

·        odpowiedzialność karna

·        najczęściej popełniane  błędy i uchybienia w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy przez instytucje obowiązane

·        informacja o kontrolach instytucji obowiązanych przeprowadzonych przez GIIF i KNF w roku 2017

Cele modułu:

·        poznanie typów sankcji karnych i administracyjnych określonych w obowiązujących przepisach

·        przedstawienie najważniejszych ustaleń krajowych regulatorów z przeprowadzonych kontroli w instytucjach obowiązanych

 

Prowadzący
Tomasz Wojtaszczyk - CERTYFIKOWANY EKSPERT W DZIEDZINIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU I COMPLIANCE
Forma
ZAJĘCIA ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE W FORMIE: wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych case study ćwiczeń w grupach dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień
Czas trwania
2 dni
Lokalizacja
Cena
Zgłoszenie do 03/09/2020: 1 870 PLN + 23% VAT, zgłoszenie od 04/09/2020: 2 070 PLN + 23% VAT
Zgłoszenie
Certyfikowany AML Oficer - poziom 1
W cenę wliczono
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin
Zdobyta wiedza
Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę potwierdzoną certyfikatem, która pozwoli zrealizować Twoje plany zawodowe. O randze certyfikatu świadczy potwierdzenie zdanego egzaminu sygnowanego przez Stowarzyszenie Compliance Polska. GŁÓWNE ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA: Jakie są główne założenia światowego i krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu Międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Krajowe i międzynarodowe regulacje z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Zmiany w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która implementuje IV Dyrektywę AML Jakie są najnowsze naruszenia obowiązków przez instytucje finansowe – historyczne i najbardziej istotne kary regulatorów Sankcje międzynarodowe oraz kary, które nakładane są w związku z nieprzestrzeganiem regulacji odnośnie przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu Schematy prania pieniędzy Przesłanki, które mogą wskazywać na proceder prania pieniędzy i finansowania terroryzmu Gdzie i jak należy przekazać informację o transakcjach Kiedy należy dokonać wstrzymania transakcji lub blokady rachunku
Certyfikaty
tak
Organizator
Langas Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.