menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


KONTROWERSJE I TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU BHP I PRAWA PRACY – IV CZĘŚĆ

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: Pracodawców, Właścicieli Firm Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy
Wymagania wstępne
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu. Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu. Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach. Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
Program

1. Czy pracodawca może wyciągnąć negatywne konsekwencje wobec pracownika, który zataił fakt swojej niepełnosprawności?

2. Problematyczny homeworking, czyli czy można łączyć pracę w biurze z pracą w domu (czasowo, naprzemiennie, w pewnych okresach)? 

3. Czy pracownik może nagrywać rozmowy z przełożonymi i innymi pracownikami na potrzeby ewentualnego postępowania w sądzie?

4. Czy pracownikowi odnawiającemu uprawnienia (np. 5kW) przysługuje 6-dniowy urlop szkoleniowy?

5. Czy na zasadach art. 82 KP można obniżyć wynagrodzenie pracownika za wadliwe wykonanie pracy poniżej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę?

6. Czy z uprawnień związanych z rodzicielstwem może korzystać pracownik, którego małżonek/małżonka jest osobą bezrobotną?

7. Czy pracodawca może zobligować pracowników do utrzymywania czystości w zakładzie pracy, w tym sprzątania stanowisk pracy, czy toalet?

8. Czy z urlopu macierzyńskiego może skorzystać kobieta, która poroniła przed 20 tygodniem ciąży?

9. Czy bezpośrednio po >30-dniowej nieobecności spowodowanej chorobą pracownik może wziąć udział w szkoleniu BHP

10. Czy pracownik nocnej zmiany może pracować w ostatnim dniu obowiązywania umowy o pracę po godzinie 24:00?

11. Na czym polega „bezpośredni nadzór” w rozumieniu § 81 OgólPrzepBhpR?

12. Na czym polega zasada niepodzielności urlopu wypoczynkowego i jakie są od niej wyjątki?

13. Czy pracownik może ponieść odpowiedzialność za porzucenie pracy?

14. Na jakich zasadach przenieść niewykorzystany urlop wypoczynkowy na okres obowiązywania kolejnej umowy o pracę?

15. Czy były pracownik ma prawo do odprawy rentowej, jeżeli decyzja ZUS została wydana po ustaniu stosunku pracy w trybie art. 53 KP?

16. Czy pracownik, który dociera do stanowiska pracy wchodząc po drabinie podlega badaniom wysokościowym?

17. Czy pracownika leczącego się z choroby alkoholowej można zwolnić dyscyplinarnie?

18. W jaki sposób obliczyć okres wydłużenia urlopu rodzicielskiego dla pracownika łączącego korzystanie z tego urlopu z pracą?

19. Czy można wyciągać jakiekolwiek konsekwencje wobec pracownika, który notorycznie choruje?

20. Czy niewykorzystany urlop wypoczynkowy może zostać przeniesiony do następnego pracodawcy na podstawie trójstronnego porozumienia zawartego pomiędzy pracodawcami i pracownikiem?

21. Czy pracodawca powinien zapewnić krem z filtrem UV pracownikom wykonującym pracę na otwartej przestrzeni w okresie letnim?

22. Jakie są granice dopuszczalnej krytyki pracodawcy?

23. Czy pracownikowi odnawiającemu uprawnienia (np. 5kW) przysługuje 6-dniowy urlop szkoleniowy?

24. W jaki sposób udzielić urlopu wypoczynkowego pracownicy, która łączy urlop rodzicielski z pracą?

25. W jakich przypadkach możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem korzystającym z ochrony przedemerytalnej?

26. Jak prawidłowo ustalić długość okresu wypowiedzenia?

27. Na jakich zasadach możliwe jest wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę?

28. W jakich przypadkach pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych?

29. W jakim wymiarze (7 czy 8 godzin) planować pracę pracownikowi w okresie pomiędzy kolejnymi orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności?

30. Jak określić termin wypłaty wynagrodzenia, aby był zgodny z art. 85 KP?

31. Czy można odpracować „wyjście prywatne” zanim ono nastąpi na zasadzie tzw. banku godzin?

32. Czy woda kranowa nasycona CO2 spełnia wymóg napoju profilaktycznego?

33. Czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę w dniu wolnym od pracy lub poza jego godzinami pracy, w godzinach nocnych?

34. Czy do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich można upoważnić osobę spoza zakładu pracy?

35. Czy pracownik podejmujący swą pierwszą w życiu pracę na prawo do urlopu na żądanie?

36. Czy koordynator ds. BHP musi być powołany w galeriach handlowych czy biurowcach?

37. Jak ustalić wymiar urlopu niepełnosprawnego pracownika zatrudnionego na część etatu?

38. Czy przywrócony do pracy pracownik ma prawo do nagrody jubileuszowej ustalonej wraz z okresem pozostawania bez pracy?

39. Awans lub „degradacja” w ramach tego samego działu a obowiązek odbycia szkolenia BHP oraz badań profilaktycznych?

40. Czy można zawrzeć nieodpłatną umowę zlecenie?

41. W jakich przypadkach urlop wychowawczy i urlop rodzicielski nie chronią pracownika przed zwolnieniem z pracy?

42. Czy pracownik korzystający z urlopu wychowawczego może oddać dziecko do żłobka czy przedszkola na 3-4 godziny dziennie?

43. Za ile dni urlopu wypoczynkowego należy wypłacić ekwiwalent pracownikowi, który korzystał z urlopu bezpłatnego przez niemal 2-miesięcny okres zatrudnienia?

44. Od którego momentu rozpoczyna się urlop wypoczynkowy pracownika III zmiany – od chwili zakończenia zmiany; dnia kalendarzowego, w którym świadczył pracę, czy zakończenia doby pracowniczej?

45. Czy pracodawca jest zobowiązany tworzyć zakresy obowiązków (czynności) i jak powinien on wyglądać?

46. Na kim – pracodawca użytkownik czy APT – spoczywa obowiązek dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok pracownika tymczasowego?

47. Czy pracownik, który otrzymał orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z adnotacją: „zatrudnienie tylko w warunkach pracy chronionej” może zostać zwolniony z pracy, jeżeli jego pracodawca nie ma statusu ZPChR?

48. Jak ustalić stan zatrudnienia na potrzeby stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych?

49. Czy pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników może wprowadzić regulamin pracy lub wynagradzania? Czy zmniejszenie zatrudnienia poniżej 50 pracowników powoduje automatyczne utratę mocy przez regulamin?

50. Kto ponowi koszty kursu/szkolenia (np. 5KW, prawo jazdy specjalistyczne itp.) w zakresie  „przed” i „w trakcie” zatrudnienia?

51. Jaki jest wymiar urlopu pracownika, którego stosunek pracy zakończył się w danym roku kalendarzowym skróconym okresem wypowiedzenia?

52. Czy w aktach pracownika należy przechowywać oryginał czy kopię zaświadczenia o szkoleniu okresowym bhp?

53. Czy zgodnie z § 6 pkt 1a DokPracR należy odnotowywać liczbę przepracowanych godzin oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy pracownika zatrudnionego w systemie zadaniowego czasu pracy?

54. Jaki jest maksymalny czas pracy w pomieszczeniu bez naturalnego oświetlenia?

55. Czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia kierowcy okularów korygujących wzrok?

56. Jak długo może trwać płatna nieobecność usprawiedliwiona z powodu badań profilaktycznych?

57. Jak pod rządami obecnych przepisów wystawić duplikat świadectwa pracy? 

58. Jaka jest wysokość diety, jeżeli w trakcie podróży służbowej pracownik jest niezdolny do pracy?

59. Czy pracodawca jest zobligowany zapewnić specjalistyczne krzesełko pracownikowi z dysfunkcją kręgosłupa?

60. Jakie zdarzenie, do którego doszło w domu telepracownika może zostać uznane za wypadek przy pracy?

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

 

Prowadzący
Dr nauk prawnych, charyzmatyczny wykładowca, uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Jeden z niewielu ekspertów w Polsce legitymujących się specjalizacją w zakresie delegowania pracowników polskich do pracy za granicę. Posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym zrozumiałym językiem, co podkreślają uczestnicy szkoleń i warsztatów. Biegły sądowy z zakresu delegowania pracowników do pracy za granicę, wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego w Katowicach. Publikuje na łamach takich czasopism, jak: „Prawo spółek”, „Rejent”, „Przegląd prawa handlowego”, „Monitor prawa pracy”, „Praca i zabezpieczenia społeczne”, „Prawo Europejskie w praktyce”, „Rzeczpospolita”. Autor publikacji na temat delegowania pracowników do pracy za granicę oraz wielu opracowań z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców: Stosunek pracy z elementem zagranicznym, Charakterystyka transgranicznego stosunku pracy na tle dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Czasowe delegowanie do innego państwa a zagraniczna podróż służbowa, Zagadnienie stosowania prawa właściwego wobec pracowników delegowanych w świetle postanowień dyrektywy 97/71/WE, Gdy Francuz pracuje nad Wisłą, Ochrona interesu pracownika w stosunkach pracy z elementem obcym. Wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne, Projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Autor publikacji książkowych dotyczących delegowania pracowników do pracy za granicę, komentarza do Kodeksu pracy. Nagrodzony wyróżnieniem ZŁOTE SZELKI za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, przybliżanie czytelnikom najważniejszych kwestii dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców, wnikliwe omówienie takich zagadnień, jak mobbing, wypadki w drodze do i z pracy, praca w porze nocnej, itd.
Forma
Metody szkolenia online: Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.
Czas trwania
Szkolenie trwa w godzinach 8:30-14:30.
Lokalizacja
Cena
490 zł
Zgłoszenie
KONTROWERSJE I TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU BHP I PRAWA PRACY – IV CZĘŚĆ
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Zdobyta wiedza
CELE SZKOLENIA: Szkolenie ma na celu sprowokowanie dyskusji na tematy rzadko podejmowane podczas szkoleń, z którymi nie łatwo poradzić sobie w praktyce. Podczas szkolenia Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – IV część zostaną zaprezentowane rozbieżności występujące w doktrynie i orzecznictwie w zakresie analizowanych zagadnień prawa pracy, a także stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Pracy. Każde z zagadnień zostanie omówione na tle licznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.