menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Finanse publiczne w praktyce w 2020 roku. Zasady gospodarki finansowej - dyscyplina finansów publicznych - kontrola zarządcza - budżet zadaniowy (3 dni)

Kategoria
FINANSE PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych, główni księgowi, skarbnicy, sekretarze, audytorzy wewnętrzni, pracownicy działów finansowo-księgowych, planowania i kontroli
Program
I. ZASADY PUBLICZNEJ GOSPODARKI FINANSOWEJ oraz ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Podstawowe zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych reprezentowanych przez uczestników na szkoleniu, określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawach szczególnych i rozporządzeniach, m.in.:

    ostatnie zmiany oraz założenia planowanej reformy systemu budżetowego w Polsce,
    ustalanie i dochodzenia należności i stosowania ulg w ich spłacie, w tym stosowanie kar umownych w projektach dofinansowanych oraz należności cywilnoprawnych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (UWAGA – istotne zmiany od 2020 r.),
    legalność, planowość, terminowość, skuteczność, efektywność i oszczędność,
    zaciąganie zobowiązań i dokonywanie wydatków - obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego i pracowników merytorycznych,
    prowadzenie samodzielnej gospodarki finansowej przez osoby prawne, m.in. instytucje kultury, SPZOZ-y, uczelnie wyższe,
    rozliczanie środków unijnych
    audyt wewnętrzny
    planowanie wieloletnie w sektorze finansów publicznych
    udzielanie, wykorzystywanie, rozliczanie i kontrola dotacji z budżetu państwa, budżetu samorządowego oraz państwowych funduszy celowych, w tym nowe wzory ofert, umów i sprawozdań dla dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym,
    zamówienia publiczne do 30 tys. euro (wybór oferty, umowy i roczne sprawozdanie) oraz pozostałe zamówienia

2. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a inne rodzaje odpowiedzialności prawnej (odpowiedzialność karna, karna skarbowa, cywilna, pracownicza)

3. Zmiany wprowadzone w latach 2019 - 2020 w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

    rozszerzenie zakresu art. 14 o składki na Fundusz Solidarnościowy,
    rozszerzenie wyłączenia w art. 3 o dochodzenie należności z tytułu daniny solidarnościowej, o której mowa w art. 30h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
    podwyższenie od 2020 r. kwoty minimalnej, poniżej której czyn nie stanowi naruszenia, do kwoty 4 134,02 zł;

4. Obszary naruszeń dyscypliny finansów publicznych oraz najczęstsze naruszenia zasad gospodarowania środkami publicznymi

5. Osoby odpowiedzialne za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, w szczególności odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego oraz upoważnionych pracowników. Zasady powierzania odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych

6. Przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wymiaru kary

7. Stopnie naruszenia dyscypliny finansów publicznych

8. Charakterystyka poszczególnych czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych

9. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i przesłanki ich stosowania: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi

10. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów

11. Przegląd najnowszego orzecznictwa komisji orzekających i sądów administracyjnych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tendencje interpretacyjne, wybrane orzeczenia)

II. KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM
1. Kontrola zarządcza jako narzędzie kierowania i zarządzania jednostką sektora finansów publicznych. Sens i zakres pojęcia wg Ministerstwa Finansów oraz Najwyższej Izby Kontroli w świetle stanowisk obu instytucji. Dobre praktyki i typowe błędy w realizacji KZ, zwłaszcza w procesie zarządzania ryzykiem
2. Prawne podstawy oraz zakres kontroli zarządczej wg ustawy o finansach publicznych a „Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych" oraz standardy i wytyczne ministerialne
3. Ewaluacja istniejących w jednostce mechanizmów kontroli zarządczej – ocena adekwatności, skuteczności i efektywności w świetle wyników kontroli NIK

4. Obszary kontroli zarządczej w zakresie środowiska wewnętrznego jednostki

    przestrzeganie wartości etycznych,
    kompetencje zawodowe,
    struktura organizacyjna,
    delegowanie uprawnień

5. Obszary kontroli zarządczej w zakresie celów (warsztaty)

    określenie celu istnienia jednostki (misji),
    system określania i wyznaczania celów i zadań jednostki,

6. Obszary kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem (warsztaty)

    identyfikacja ryzyka na poziomie jednostki, działów lub procesów,
    analiza ryzyka pod względem przyczyn, skutków i częstotliwości wystąpienia,
    wybór reakcji na ryzyko a monitorowanie ryzyk i efektywności podejmowanych działań,
    sprawozdawczość z procesu zarządzania ryzykiem,
    zarządzanie ryzykiem jako narzędzie rozwiązywania problemów

7. Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na konkretne ryzyko

    dokumentowanie systemu kontroli zarządczej
    sprawowanie nadzoru
    ciągłość działalności
    ochrona zasobów
    szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych obejmujące m.in. rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych, zatwierdzanie (autoryzację) operacji finansowych przez kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnione, podział kluczowych obowiązków, weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji,
    mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

8. Obszary kontroli zarządczej w zakresie informacji i komunikacji

    pozyskiwanie i weryfikacja bieżących informacji,
    komunikacja wewnętrzna,
    komunikacja zewnętrzna

9. Obszary kontroli zarządczej w zakresie monitorowania i samooceny (warsztaty)

    system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań,
    ocena systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników jednostki (samoocena KZ),
    ocena kontroli zarządczej przez audytora wewnętrznego,
    źródła informacji o stanie kontroli zarządczej

10. Osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej:

    na poziomie kontroli jednostki sektora finansów publicznych (tzw. I poziom kontroli, dotyczący wszystkich jednostek),
    na poziomie działu administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego (tzw. II poziom kontroli)

11. Proces realizacji kontroli zarządczej

    obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego, kierownika działu/referatu i poszczególnych pracowników,
    dokumentacja kontroli zarządczej (procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz inne dokumenty wewnętrzne),
    oświadczenie o stanie kontroli zarządczej,
    sposoby ujęcia kontroli zarządczej w regulaminie organizacyjnym jednostki i innych aktach kierownictwa wewnętrznego

12. Ocena kontroli zarządczej przez instytucje kontroli zewnętrznej (NIK, RIO)

    najczęstsze błędy w zakresie kontroli zarządczej (wewnętrznej),
    typowe zalecenia pokontrolne dotyczące kontroli zarządczej

III. BUDŻET ZADANIOWY W SEKTORZE PUBLICZNYM

1. Budżet zadaniowy jako instrument zarządzania finansami publicznymi:

    cel wprowadzania planowania w układzie zadaniowym w Polsce,
    narzędzie Nowego Zarządzania Publicznego,
    powiązanie BZ z kontrolą zarządczą,
    doświadczenie międzynarodowe dotyczące budżetowania zadaniowego (tzw. performance budgeting),
    rola budżetu zadaniowego w planowanej reformie systemu budżetowego

    Najczęstsze błędy w zakresie budżetu zadaniowego w świetle wyników kontroli NIK dotyczących budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej
    Metodologia planowania, ewidencji i sprawozdawczości w zakresie wydatków/ kosztów w układzie zadaniowym, w tym wydatków/ kosztów pośrednich.
    Budżet tradycyjny a rozwiązania budżetu zadaniowego
    Katalog funkcji państwa, zadań, podzadań, działań, celów oraz mierników na rok 2020.
    Zasady definiowania celów, doboru mierników i monitorowania ich realizacji
    Współpraca komórek merytorycznych oraz komórek finansowo - księgowych w planowaniu wydatków w układzie zadaniowym
    Powiązanie tradycyjnego układu budżetowego z budżetem zadaniowym - zasady kalkulacji i rozliczania wydatków na zadanie, rozliczenie wydatków osobowych, bieżących i majątkowych na zadania
    Wydatki bezpośrednie - zasady przypisywania wydatków do działań, podzadań i zadań. Rozróżnienie działań merytorycznych od obsługowych (administracyjnych, technicznych)
    Wydatki pośrednie – zasady planowania i ewidencji:
        wyodrębnienie w funkcję (zadanie) o charakterze technicznym (specyfika dysponentów części budżetowych oraz państwowych osób prawnych)
        zastosowanie wskaźników podziałowych
        zastosowanie proporcji
        rachunek kosztów działań (tzw. rachunek ABC) wg miejsca powstawania kosztów
    Ewidencja księgowa wykonywania budżetu w układzie zadaniowym – zakładowy plan kont a polityka rachunkowości
    Aplikacja BUZA / Trezor BZ wspomagająca planowanie wydatków budżetu państwa/kosztów w układzie zadaniowym oraz sprawozdawczość z procesu – zasady pracy i rozwiązania dla typowych problemów technicznych i merytorycznych
    Warsztaty – analiza właściwego dla jednostek reprezentowanych przez uczestników układu funkcji, zadań, podzadań i działań wraz z celami i miernikami
Prowadzący
Prawnik, ekspert w zakresie finansów publicznych i środków unijnych, absolwent rachunkowości (studia podyplomowe), konsultant podatkowy, otwarty przewód doktorski w Katedrze Prawa Finansowego UMCS, wykładowca prawa finansowego, autor publikacji m.in. na łamach „Przeglądu Podatkowego". Doradca kierowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, środków unijnych, zarządzania i organizacji, zamówień publicznych, rozliczania podatku VAT w sektorze publicznym oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wybrane szkolenia z zakresu finansów publicznych prowadzone w ostatnich latach przez wykładowcę: Finanse publiczne w praktyce - cykl szkoleń 2009 - 2020 r. Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego - cykl szkoleń 2010 - 2020 r. Dotacje w sektorze publicznym - cykl szkoleń 2014 - 2020 r. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - cykl szkoleń 2008-2020 r. Budżet zadaniowy - cykl szkoleń 2010 – 2020 r., w tym szkolenia w ramach projektów szkoleniowych Ministerstwa Finansów (2010 i 2015) Na zlecenie ACC Training & Consulting Group realizował projekty szkoleniowe m.in. dla: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Najwyższej Izby Kontroli.
Czas trwania
3 dni, w godz.: 10:00-16:00
Lokalizacja
Cena
1650 zł
Zgłoszenie
Finanse publiczne w praktyce w 2020 roku. Zasady gospodarki finansowej - dyscyplina finansów publicznych - kontrola zarządcza - budżet zadaniowy (3 dni)
W cenę wliczono
1650 zł - cena standardowa zawiera: udział w szkoleniu materiały szkoleniowe certyfikat dla uczestników szkolenia konsultacje poszkoleniowe Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowne przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %. Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest dostosowany do państwa potrzeb. Oferta specjalna: Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie. Uwaga! Promocje nie łączą się.
Zdobyta wiedza
Efektem szkolenia będzie zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie: stosowania wprowadzonych ostatnio zmian w ustawie o finansach publicznych (tytuły dłużne, zaciąganie zobowiązań przez JST, nowe upoważnienie dla organu wykonawczego w zakresie projektów unijnych, zmiany limitów wydatków bieżących i zobowiązań) oraz w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (rozszerzenie zakresu przedmiotowego oraz podwyższenie kwoty minimalnej, poniżej której czyn nie stanowi naruszenia) gospodarowania środkami publicznymi w świetle ustawy o finansach publicznych, ustaw szczególnych oraz rozporządzeń wykonawczych, zgodnie z prawidłowo określonymi procedurami wewnętrznymi oraz upoważnieniami i pełnomocnictwami praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, realizacji kontroli zarządczej, w szczególności planowania (cele i mierniki) oraz zarządzania ryzykiem, a także monitorowania i dokumentowania procesów, budżetu zadaniowego w jednostkach sektora finansów publicznych, oceny jego skuteczności i efektywności, rozliczania dotacji i środków unijnych, unikania najczęściej popełnianych błędów w świetle wyników kontroli NIK i RIO oraz orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych Szczególna uwaga zostanie poświęcona zmianom wynikającym z ostatnich nowelizacji, kontroli zarządczej, zarządzaniu ryzykiem oraz budżetowi zadaniowemu oraz planowanej reformie systemu budżetowego. Szkolenie uwzględnia zmiany wynikające z tzw. specustawy dotyczącej COVID 19.
Certyfikaty
Wręczamy certyfikaty uczestnikom szkolenia. W przypadku szkolenia online: certyfikat dla uczestników szkolenia w formie elektronicznej (pdf)
Organizator
ACC Training & Consulting Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.