menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Dotacje ze środków publicznych - udzielanie, wykorzystywanie, rozliczanie i kontrola wykorzystania - warsztaty (2 dni) (ONLINE)

Kategoria
FINANSE PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych oraz komórek organizacyjnych, główni księgowi, skarbnicy, sekretarze, audytorzy wewnętrzni, pracownicy działów finansowo-księgowych, planowania i kontroli, a także przedstawiciele jednostek nie należących do sektora finansów publicznych, ubiegających się o dotacje lub korzystających z dotacji.
Program
1. Prawne podstawy udzielania i rozliczania dotacji:

    definicja i rodzaje dotacji określone w ustawie o finansach publicznych,
    charakter prawny dotacji udzielonej z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dotacji z państwowego funduszu celowego,
    dotacje udzielane na podstawie poszczególnych ustaw – przegląd rozwiązań i zmian dotyczących m.in. dotacji dla organizacji pozarządowych, uczelni publicznych itd.
    dotacja jako zaliczka a dopuszczalność refundacji,
    rozporządzenia wykonawcze dotyczące m.in. dotacji podmiotowych, przedmiotowych, finansowania inwestycji,
    specyfika wieloletnich programów rządowych
    dotacje celowe na współfinansowanie projektów unijnych,
    dotacje celowe na zadania zlecone

2. Zasady formalnej, merytorycznej i finansowej weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji:

    podmioty uprawnione i ich reprezentacja zgodna z prawem i właściwym rejestrem a dotacje pobrane nienależnie,
    wyłączenia z możliwości otrzymania dotacji – prawne podstawy a praktyka,
    zakres czasowy i merytoryczny dofinansowywanych działań (przeznaczenie dotacji),
    terminy i formy wykorzystania dotacji,
    planowane produkty i rezultaty dotowanych działań,
    wkład własny dotacjobiorców (finansowy, osobowy i rzeczowy) oraz pozostałe źródła finansowania,
    limity dofinansowania a dotacja pobrana w nadmiernej wysokości,
    kwota dotacji a harmonogram realizacji zadania,
    kryteria oceny wniosków.

3. Rozliczenie dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym:

    termin i forma złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego,
    zasady formalnej, merytorycznej i finansowej weryfikacji sprawozdań z realizacji zadania publicznego,
    obowiązki dysponentów środków w stosunku do udzielonych dotacji,
    obowiązek zatwierdzenia przez dysponenta środków publicznych przedstawionego rozliczenia w zakresie rzeczowym i finansowym - termin i forma,
    kontrola realizacji zadania publicznego zgodnie z zasadami kontroli w administracji rządowej.

4. Dochodzenie kwot dotacji podlegających zwrotowi:

    rozróżnienie dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
    termin i forma ustalenia kwot dotacji podlegających zwrotowi oraz zasady naliczania odsetek, w tym najnowsze orzecznictwo dotyczące „dnia stwierdzenia okoliczności” obowiązku zwrotu dotacji,
    możliwość i zasady stosowania ulg w spłacie dotacji podlegających zwrotowi,
    dochodzenie kwot dotacji podlegających zwrotowi na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz Ordynacji podatkowej,
    przymusowa egzekucja kwot dotacji podlegających zwrotowi.

5. Konstruowanie umów o dotację (warsztaty)

    elementy niezbędne wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących
    zasady wynikające z wytycznych dotyczących dotacji celowych na współfinansowanie krajowe projektów dofinansowanych ze środków unijnych,
    elementy dodatkowe ułatwiające realizację i rozliczenie zadania,
    analiza przykładowych umów i postanowień umownych, w tym nowy wzór umowy dotacji dla organizacji pozarządowych oraz umowa o dotację na inwestycję

6. Najczęstsze błędy przy udzielaniu, przekazywaniu i rozliczaniu dotacji - analiza orzeczeń w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wystąpień pokontrolnych NIK i RIO:

    przekazanie lub udzielenie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu przekazywania lub udzielania dotacji,
    niezatwierdzenie w terminie przedstawionego rozliczenia dotacji,
    nieustalenie kwoty dotacji do zwrotu w prawidłowej wysokości,
    nieustalenie kwoty odsetek w prawidłowej wysokości,
    wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację,
    nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji,
    niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości,
    naruszenia dotyczące dotacji celowych na współfinansowanie krajowe projektów dofinansowanych ze środków unijnych.
Prowadzący
Prawnik, ekspert w zakresie finansów publicznych i środków unijnych, absolwent rachunkowości (studia podyplomowe), konsultant podatkowy, otwarty przewód doktorski w Katedrze Prawa Finansowego UMCS, wykładowca prawa finansowego, autor publikacji m.in. na łamach „Przeglądu Podatkowego". Doradca kierowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, środków unijnych, zarządzania i organizacji, zamówień publicznych, rozliczania podatku VAT w sektorze publicznym oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wybrane szkolenia z zakresu finansów publicznych prowadzone w ostatnich latach przez wykładowcę: Finanse publiczne w praktyce - cykl szkoleń 2009 - 2020 r. Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego - cykl szkoleń 2010 - 2020 r. Dotacje w sektorze publicznym - cykl szkoleń 2014 - 2020 r. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - cykl szkoleń 2008-2020 r. Budżet zadaniowy - cykl szkoleń 2010 – 2020 r., w tym szkolenia w ramach projektów szkoleniowych Ministerstwa Finansów (2010 i 2015) Na zlecenie ACC Training & Consulting Group realizował projekty szkoleniowe m.in. dla: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Najwyższej Izby Kontroli.
Czas trwania
2 dni, w godz.: 10:00-16:00
Lokalizacja
Cena
700 zł
Zgłoszenie
Dotacje ze środków publicznych - udzielanie, wykorzystywanie, rozliczanie i kontrola wykorzystania - warsztaty (2 dni) (ONLINE)
W cenę wliczono
700,00 zł - cena obejmuje: udział w szkoleniu online (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia) materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pdf), certyfikat dla uczestników szkolenia w formie elektronicznej (pdf) , konsultacje poszkoleniowe e-mailowe do 30 dni po szkoleniu Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %. Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest dostosowany do Państwa potrzeb. Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie. Uwaga! Promocje nie łączą się.
Zdobyta wiedza
Zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu prawa dotacyjnego, poprawa umiejętności finansowej i merytorycznej analizy wniosków o dotację oraz składanych sprawozdań. Aktywny udział w szkoleniu zmniejszy ryzyko popełnienia błędów przy udzielaniu dotacji, wykorzystywaniu, rozliczaniu i przyjęciu sprawozdania z dofinansowanego zadania publicznego. UWAGA! Szkolenie uwzględnia dotacje udzielane z budżetu państwa oraz z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz inne dofinansowania udzielane w ramach sektora finansów publicznych.
Certyfikaty
Wręczamy certyfikaty uczestnikom szkolenia. W przypadku szkolenia online: certyfikat dla uczestników szkolenia w formie elektronicznej (pdf)
Organizator
ACC Training & Consulting Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.