menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


ABC Zamówień publicznych z uwzględnieniem elektronizacji oraz RODO – szkolenie dla początkujących (2 dni) (ONLINE)

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
zamawiający : pracownicy wydziałów zamówień publicznych, inwestycji, członkowie komisji przetargowych wykonawcy: pracownicy działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów, inne osoby zainteresowane tematyką zamówień publicznych
Program
1. Wprowadzenie do problematyki zamówień publicznych:

    znaczenie rynku zamówień publicznych,
    cele regulacji zamówień publicznych,
    Prawo zamówień publicznych w systemie finansów publicznych,
    Prawo zamówień publicznych a Kodeks cywilny,
    przegląd przepisów innych ustaw niezbędnych do stosowania Prawa zamówień publicznych,
    wspólnotowe regulacje zamówień publicznych,
    systematyka ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zakres przedmiotowy obowiązywania ustawy:

    definicja zamówienia publicznego,
    progi kwotowe i związane z nimi procedury udzielania zamówień: uproszczona, podstawowa i zaostrzona,
    zamówienia o charakterze mieszanym,
    zamówienia wyłączone spod rządów ustawy,
    tzw. usługi społeczne.

3. Zasady udzielania zamówień:

    zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, proporcjonalność, przejrzystość,
    bezstronność i obiektywizm zamawiającego,
    jawność,
    pisemność, w tym:
        formy komunikacji w okresie przejściowym,
        elektronizacja zamówień publicznych - nowość,
        - zmiany w rozporządzeniach związane z elektronizacją obowiązujące od 18 października  2018 r.
        - miniPortal e-zamówień – zasady działania bezpłatnego narzędzia tymczasowego udostępnionego przez UZP.
    prowadzenie postępowania w języku polskim,
    traktowanie trybów przetargowych jako podstawowe.

4. Wykonawca zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (warunki udziału w postępowaniu, potencjał innego podmiotu, wykluczenie, konsorcjum):

    warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie:
        klauzule społeczne,
        wykorzystanie potencjału innego podmiotu, w tym obowiązek realizowania zamówienia przez inny podmiot,
        maksymalny poziom obrotu, jakiego można żądać od wykonawcy,
        jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ),
        weryfikacja dokumentów wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,
        wymaganie dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia,
    uzupełnianie dokumentów, w tym przykłady z wyników kontroli,
    wykluczenie wykonawcy z postępowania - przyczyny i dokumentowanie wykluczenia, w tym tzw. procedura self-cleaning,

    wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym specjalne warunki udziału w postępowaniu dla konsorcjów.

5. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia, w tym specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

    obowiązek publikowania planu zamówień publicznych przez zamawiających z sektora finansów publicznych,
    opis przedmiotu zamówienia, w tym obowiązek wymagania zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach publicznych na usługi i roboty budowlane,
    określenie wartości szacunkowej zamówienia i dzielenie zamówienia na części,
    wybór trybu postępowania,
    specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
    ogłoszenia.

6.  Tryby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

          a) Podstawowe tryby postępowań o zamówienia publiczne, które można stosować bez względu na wartość oraz rodzaj zamówienia:

    przetarg nieograniczony, w tym regulacje dotyczące ogłoszeń, wadium, terminów składania ofert,
    przetarg ograniczony, w tym selekcja wykonawców,

         b) Pozostałe tryby postępowań, które można stosować wyłącznie w uzasadnionych przypadkach:

    negocjacje z ogłoszeniem,
    negocjacje bez ogłoszenia,
    dialog konkurencyjny,
    zamówienie z wolnej ręki
    zapytanie o cenę,
    licytacja elektroniczna,
    partnerstwo innowacyjne.

7. Przygotowanie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty:

    definicja oferty, treść oferty,
    termin złożenia oferty,
    termin związania ofertą,
    otwarcie ofert,
    poprawianie omyłek w ofertach,
    odrzucenie oferty,
    rażąco niska cena,
    kryteria oceny ofert, w tym:
        definicja najkorzystniejszej oferty,
        przykładowe kryteria,
        istotne ograniczenie stosowania kryterium ceny w sektorze finansów publicznych,
        pojęcie kosztów cyklu życia,
    zawiadomienie o wyniku postępowania,
    unieważnienie postępowania,
    zawarcie umowy,
    ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

8. Umowy o zamówienia publiczne - cechy szczególne wynikające z Prawa zamówień publicznych:

    okres, na jaki można zawrzeć umowę,
    zmiany umowy, w tym:
        dopuszczalna zmiana wykonawcy,
        zmiana nieprzewidywalna dla zamawiającego,
        zamówienie dodatkowe jako aneks do umowy,
        definicja zmiany istotnej,
    szczególny przypadek odstąpienia od umowy,
    unieważnienie umowy,
    zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

9. Środki ochrony prawnej:

    odwołanie:
        podmioty uprawnione do wnoszenia odwołań,
        zawiadomienie zamawiającego o wniesieniu odwołania,
        dopuszczalność odwołań dla zamówień o niższych wartościach,
    skarga: podmioty uprawnione do wnoszenia, opłata.

10. Organizacja zamówień publicznych w jednostce zamawiającej:

    podział kompetencji między kierownika zamawiającego i komisję przetargową,
    zespół do nadzoru nad realizacją zamówienia.

11. Odpowiedzialność za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych:

    odpowiedzialność na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych,
    odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
    odpowiedzialność karna, w tym za zmowę przetargową.

12. Zmiany wprowadzane nową ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym:

    odformalizowanie procedur oraz rozszerzenie możliwości składania odwołań dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych,
    wykaz klauzul, których nie można zawrzeć w umowie, nowe klauzule waloryzacyjne,
    utworzenie jednego sądu do rozpatrywania skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.
Prowadzący
Prawnik, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych regularnie od 2000 r. do chwili obecnej. Od 2011 r. przeprowadził szkolenia w wymiarze ponad 5300 godzin. Wybrane szkolenia z zakresu zamówień publicznych prowadzone cyklicznie w ostatnich latach przez wykładowcę: ABC zamówień publicznych – szkolenie dla początkujących (2 dni), Zamówienia publiczne – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni), Zamówienia publiczne o wartości do 30 000 euro, Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych, Kontrola zamówień publicznych, Kurs – specjalista ds. zamówień publicznych (3 dni), Jak wygrywać przetargi - szkolenie dla wykonawców. Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego, SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska. Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych: Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie - 2005, II wydanie - 2007, III wydanie - 2009), współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy", wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS, Artykuły: „Rzeczpospolita", „Gazeta Prawna", „Rachunkowość Budżetowa", „Zamówienia Publiczne Doradca", „Monitor Prawniczy".
Czas trwania
2 dni, w godz.: 10:00-16:00
Lokalizacja
Cena
580 zł
Zgłoszenie
ABC Zamówień publicznych z uwzględnieniem elektronizacji oraz RODO – szkolenie dla początkujących (2 dni) (ONLINE)
W cenę wliczono
580 zł - cena szkolenia online zawiera: udział w szkoleniu online (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia) materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pdf), certyfikat dla uczestników szkolenia w formie elektronicznej (pdf) , Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %. Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest dostosowany do państwa potrzeb. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Oferta specjalna: Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie. Uwaga! Promocje nie łączą się.
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest w przypadku zamawiających przedstawienie prawidłowych sposobów udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane od określenia potrzeb do zawarcia umowy, a w przypadku wykonawców, zapoznanie ich z zasadami udzielania zamówień publicznych i wynikającymi z nich prawami i obowiązkami, których przestrzeganie umożliwia skuteczne ubieganie się o zamówienia. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o znowelizowaną ustawę Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze, najnowsze orzecznictwo, opinie prawne UZP oraz liczne przykłady błędów z wyników kontroli. Szkolenie uwzględnia m.in.: 1. tzw. specustawę dotyczącą COVID-19, która wprowadza szczególne reguły udzielania zamówień dotyczących epidemii, w tym nowe wyłączenie stosowania ustawy, szczególne regulacje dotyczące dokonywania zmian w umowie, 2. najnowsze orzecznictwo KIO oraz opinie UZP dotyczące elektronizacji zamówień poruszające istotne zagadnienia takie jak: skutki złożenia skanu oferty, prawidłowość e-podpisu, nieprawidłowe działanie platformy elektronicznej, wadium w postaci niepieniężnej, 3. najważniejsze zmiany wprowadzane nową ustawą Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Uwaga! 4 czerwca Sejm uchwalił tzw. tarczę antykryzysową 4.0 wprowadzającą również istotne zmiany do systemu zamówień publicznych dotyczące: ogłaszania zamówień, umów o prowadzenie i o zarządzanie PPK, zmian umowy w związku z wystąpieniem COVID-19, potrącania kar umownych w trakcie epidemii, wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, płatności częściowych i zaliczek.
Certyfikaty
Wręczamy certyfikaty uczestnikom szkolenia. W przypadku szkolenia online: certyfikat dla uczestników szkolenia w formie elektronicznej (pdf)
Organizator
ACC Training & Consulting Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.