menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Zamówienia publiczne z uwzględnieniem najnowszych zmian. Elektronizacja, specustawa COVID-19 – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni)

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie dla zamawiających: kierowników jednostek, pracowników wydziałów zamówień publicznych i audytu oraz wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych w szczególności wykonawców przedstawicieli firm startujących w przetargach.
Program
1. Elektronizacja zamówień publicznych, specustawa COVID-19, w tym:

    orzecznictwo KIO oraz opinie UZP dotyczące elektronizacji zamówień poruszające istotne zagadnienia takie jak:
        skutki złożenia skanu oferty,
        prawidłowość e-podpisu,
        nieprawidłowe działanie platformy elektronicznej,
        wadium w postaci niepieniężnej.
    specustawa dotycząca COVID-19 - szczególne reguły udzielania zamówień dotyczących epidemii, w tym nowe wyłączenie stosowania ustawy, szczególne regulacje dotyczące dokonywania zmian w umowie.

2.Opis przedmiotu zamówienia:

    opis wskazujący na konkretny produkt lub konkretnego wykonawcę,
    opis poprzez wskazanie znaków towarowych, definiowanie równoważności ofert przez zamawiającego - jakie konsekwencje może mieć wadliwa definicja ofert równoważnych,
    wymaganie zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach na usługi i roboty budowlane,
    podział zamówienia na części – uzasadnienie niedopuszczenia składania ofert częściowych.

3.Szacowanie wartości zamówienia, w tym dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia:

    plan postępowań o zamówienia publiczne,
    praktyczne skutki wytycznych UZP dotyczących odróżniania części zamówienia od odrębnego zamówienia, wartość zamówienia finansowanego z różnych źródeł,
    czy zastosowanie art. 6a może prowadzić do wyłączenia części zamówienia spod rządów ustawy,
    problem z prawidłowym oszacowaniem wartości robót dotyczących jednego przedsięwzięcia budowlanego ale odrębnych obiektów budowlanych,
    problem zamówienia nieplanowanego - czy jest odrębnym zamówieniem czy częścią większego zamówienia,
    jak ustalić wartość zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania dla niektórych części zamówienia,
    czy kody CPV mają znaczenie dla ustalenia wartości zamówienia.

4.Formułowanie kryteriów oceny ofert:

    niedookreślone,
    dyskryminujące kryteria,
    związanie kryterium z przedmiotem zamówienia.

5.Określanie warunków udziału w postępowaniu, wykluczenie wykonawcy, dokumenty:

    proporcjonalność warunku do przedmiotu zamówienia,
    warunek niejednoznaczny - czy można interpretować go przy pomocy opisu przedmiotu zamówienia,
    warunki stawiane konsorcjum,
    wykluczenie wykonawcy i procedura samooczyszczenia w orzecznictwie,
    żądanie dokumentów od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w tym problem aktualności dokumentów.

6.Wybór trybu postępowania:

    zamówienie z wolnej ręki udzielane monopoliście, w tym pojęcie rozsądnego rozwiązania alternatywnego,
    zamówienie z wolnej ręki udzielane ze względu na wyjątkową sytuację, w tym ze względu na możliwość utraty dotacji,
    zamówienie z wolnej ręki ze względu na unieważnione postępowanie - problem istotnej zmiany warunków zamówienia,
    zamówienia in-house w świetle opinii UZP i orzecznictwa,
    przykłady zamówień dla których UZP negatywnie zaopiniował możliwość stosowania trybu zapytania o cenę.

7.Posługiwanie się potencjałem innych podmiotów:

    w jakim zakresie wykonawca nie może się posłużyć potencjałem innych podmiotów,
    czy zamawiający ma prawo żądać dokumentów od osób fizycznych współpracujących w wykonawcą?
    zobowiązanie warunkowe innego podmiotu,
    powołanie się kilku wykonawców na potencjał jednego podmiotu,
    treść zobowiązania innego podmiotu,
    procedura zmiany innego podmiotu w trakcie postępowania w świetle wyroków TSUE I KIO.

8.Uzupełnianie dokumentów:

    przykłady sytuacji gdy zamawiający bezzasadnie wzywa do uzupełnienia, a także gdy błędnie pomija tę czynność,
    katalog dokumentów podlegających uzupełnieniu,
    uzupełnienie dokumentów a zmiana treści oferty, w tym problem dopuszczalności uzupełniania próbek produktów,
    uzupełnienie JEDZ,
    aktualność uzupełnionych dokumentów,
    ile razy wzywa się wykonawcę do uzupełnienia dokumentów,
    treść wezwania do uzupełnienia i termin na uzupełnienie dokumentów,
    uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę bez wezwania zamawiającego,
    zatrzymanie wadium za nieuzupełnienie dokumentów.

9.Wadium, w tym:

    termin wnoszenia wadium w pieniądzu,
    typowe wady gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych,
    wadium wniesione przez podmiot trzeci.

10.Odrzucenie oferty:

    niezgodność z ustawą, w tym brak oświadczenia o obowiązku podatkowym w zakresie VAT,
    niezgodność treści oferty z treścią siwz, w tym poprawianie omyłek w ofertach, oświadczenie o podwykonawcach,
    rażąco niska cena,
    wykonawca niezaproszony do składania ofert,
    błąd w obliczeniu ceny - konsekwencje orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczącego stawek VAT w orzecznictwie KIO,
    brak zgody na poprawienie omyłki w ofercie, w tym jak interpretować milczenie wykonawcy zawiadomionego o poprawce.

11. Najważniejsze zmiany wprowadzane nową ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym:

    tzw. „zamówienia bagatelne”,
    polityka zakupowa państwa,
    zmiany w planowaniu zamówień,
    obowiązek opracowania analizy potrzeb i wymagań dla zamówień powyżej progów unijnych,
    zmiany w regułach wykluczania wykonawców z postępowania,
    odformalizowanie procedur oraz rozszerzenie możliwości składania odwołań dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych,
    zmiany dotyczące usług społecznych,
    wykaz klauzul, których nie można zawrzeć w umowie, nowe klauzule waloryzacyjne,
    utworzenie jednego sądu do rozpatrywania skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.
Prowadzący
Prawnik, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych regularnie od 2000 r. do chwili obecnej. Od 2011 r. przeprowadził szkolenia w wymiarze ponad 5300 godzin. Wybrane szkolenia z zakresu zamówień publicznych prowadzone cyklicznie w ostatnich latach przez wykładowcę: ABC zamówień publicznych – szkolenie dla początkujących (2 dni), Zamówienia publiczne – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni), Zamówienia publiczne o wartości do 30 000 euro, Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych, Kontrola zamówień publicznych, Kurs – specjalista ds. zamówień publicznych (3 dni), Jak wygrywać przetargi - szkolenie dla wykonawców. Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego, SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska. Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych: Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie - 2005, II wydanie - 2007, III wydanie - 2009), współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy", wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS, Artykuły: „Rzeczpospolita", „Gazeta Prawna", „Rachunkowość Budżetowa", „Zamówienia Publiczne Doradca", „Monitor Prawniczy".
Czas trwania
2 dni, w godz.: 10:00-16:00
Lokalizacja
Cena
990 zł
Zgłoszenie
Zamówienia publiczne z uwzględnieniem najnowszych zmian. Elektronizacja, specustawa COVID-19 – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni)
W cenę wliczono
990 zł - cena szkolenia zawiera: komplet materiałów szkoleniowych, certyfikaty dla uczestników szkolenia, przerwy kawowe, obiad, konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć. Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %. Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest dostosowany do Państwa potrzeb. Oferta specjalna: Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie. Uwaga! Promocje nie łączą się.
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu Prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian i interpretacji, w tym przedstawienie najistotniejszych zagadnień z jakimi spotykają się zamawiający i wykonawcy w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ich oceny w wynikach kontroli zamówień publicznych i orzecznictwie. Szkolenie uwzględnia m.in.: - tzw. specustawę dotyczącą COVID-19, - najnowsze orzecznictwo KIO oraz opinie UZP dotyczące elektronizacji zamówień, - najważniejsze zmiany wprowadzane nową ustawą Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Uwaga! 4 czerwca Sejm uchwalił tzw. tarczę antykryzysową 4.0 wprowadzającą również istotne zmiany do systemu zamówień publicznych dotyczące: ogłaszania zamówień, umów o prowadzenie i o zarządzanie PPK, zmian umowy w związku z wystąpieniem COVID-19, potrącania kar umownych w trakcie epidemii, wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, płatności częściowych i zaliczek.
Certyfikaty
Wręczamy certyfikaty uczestnikom szkolenia. W przypadku szkolenia online: certyfikat dla uczestników szkolenia w formie elektronicznej (pdf)
Organizator
ACC Training & Consulting Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.