menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Jak startować w przetargach po elektronizacji zamówień publicznych? Zamówienia publiczne z uwzględnieniem najnowszych zmian dla wykonawców - specustawa COVID-19 (ONLINE)

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie dla wykonawców i dostawców ubiegających się o zamówienia publiczne, pracowników działów sprzedaży przygotowujących oferty do przetargów, innych osób zainteresowanych tematyką zamówień publicznych.
Program
1. Procedury udzielania zamówień publicznych: uproszczona, podstawowa i zaostrzona.

2. Zasady udzielania zamówień:

    zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, proporcjonalność, przejrzystość,
    bezstronność i obiektywizm zamawiającego,
    jawność,
    pisemność, w tym:
        formy komunikacji w okresie przejściowym,
        elektronizacja zamówień publicznych - nowość,
    prowadzenie postępowania w języku polskim,
    traktowanie trybów przetargowych jako podstawowe.

3. Wykonawca zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (warunki udziału w postępowaniu, potencjał innego podmiotu, wykluczenie, konsorcjum):

    warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie:
        klauzule społeczne,
        wykorzystanie potencjału innego podmiotu, obowiązek realizowania zamówienia przez inny podmiot,
        maksymalny poziom obrotu, jakiego można żądać od wykonawcy,
        jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ),
        weryfikacja dokumentów wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,
        wymaganie dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia,
    uzupełnianie dokumentów,
    wykluczenie wykonawcy z postępowania - przyczyny i dokumentowanie wykluczenia, w tym tzw. procedura self-cleaning,
    wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym specjalne warunki udziału w postępowaniu dla konsorcjów.

4.Opis przedmiotu zamówienia – kiedy wykonawca może go zakwestionować?

    obowiązek publikowania planu zamówień publicznych przez zamawiających z sektora finansów publicznych,
    opis przedmiotu zamówienia, w tym opis wskazujący na konkretny produkt, brak definicji ofert równoważnych, obowiązek wymagania zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach publicznych na usługi i roboty budowlane.

5.Tryby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

    udostępnianie i przekazywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ),
    terminy składania ofert,
    wadium.

6. Przygotowanie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty:

    definicja oferty, treść oferty,
    termin złożenia oferty,
    termin związania ofertą,
    otwarcie ofert,
    poprawianie omyłek w ofertach,
    odrzucenie oferty,
    rażąco niska cena,
    kryteria oceny ofert, w tym:
        przykładowe kryteria,
        istotne ograniczenie stosowania kryterium ceny w sektorze finansów publicznych,
        pojęcie kosztów cyklu życia,
    zawiadomienie o wyniku postępowania,
    unieważnienie postępowania,
    zawarcie umowy.

7.Umowy o zamówienia publiczne, kiedy można dokonać zmiany w umowie:

    zmiana sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy,
    zmiany umowy,
        dopuszczalna zmiana wykonawcy,
        zmiana nieprzewidywalna dla zamawiającego,
        zamówienie dodatkowe jako aneks do umowy,
        definicja zmiany istotnej,
    zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

8.Środki ochrony prawnej – kiedy można kwestionować działania zamawiającego:

    odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
        podmioty uprawnione do wnoszenia,
        zawiadomienie zamawiającego o wniesieniu odwołania,
        dopuszczalność odwołań dla zamówień o niższych wartościach, w tym na tzw. usługi społeczne,
    skarga do sądu:
        podmioty uprawnione do wnoszenia,
        wysokość opłaty.

9. Zmiany wprowadzane nową ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym:

    odformalizowanie procedur oraz rozszerzenie możliwości składania odwołań dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych,
    wykaz klauzul, których nie można zawrzeć w umowie, nowe klauzule waloryzacyjne,
    utworzenie jednego sądu do rozpatrywania skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.
Prowadzący
Prawnik, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych regularnie od 2000 r. do chwili obecnej. Od 2011 r. przeprowadził szkolenia w wymiarze ponad 5300 godzin. Wybrane szkolenia z zakresu zamówień publicznych prowadzone cyklicznie w ostatnich latach przez wykładowcę: ABC zamówień publicznych – szkolenie dla początkujących (2 dni), Zamówienia publiczne – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni), Zamówienia publiczne o wartości do 30 000 euro, Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych, Kontrola zamówień publicznych, Kurs – specjalista ds. zamówień publicznych (3 dni), Jak wygrywać przetargi - szkolenie dla wykonawców. Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego, SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska. Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych: Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie - 2005, II wydanie - 2007, III wydanie - 2009), współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy", wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS, Artykuły: „Rzeczpospolita", „Gazeta Prawna", „Rachunkowość Budżetowa", „Zamówienia Publiczne Doradca", „Monitor Prawniczy".
Czas trwania
1 dzień, w godz.: 9:00-16:00
Termin / Lokalizacja
  1. 29.07.2020 / ONLINE
Cena
390 zł
Zgłoszenie
Jak startować w przetargach po elektronizacji zamówień publicznych? Zamówienia publiczne z uwzględnieniem najnowszych zmian dla wykonawców - specustawa COVID-19 (ONLINE)
W cenę wliczono
390 zł - cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu online (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia) materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pdf) certyfikat dla uczestników szkolenia w formie elektronicznej (pdf) konsultacje poszkoleniowe e-mailowe Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %. Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa firmie, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest dostosowany do Państwa potrzeb. Oferta specjalna: Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie. Uwaga! Promocje nie łączą się.
Zdobyta wiedza
Na szkoleniu zostaną omówione aspekty praktyczne elektronizacji zamówień publicznych. Dowiecie się Państwo m.in.: jak przygotować najkorzystniejszą ofertę i nie popełnić błędu, w jakim zakresie wykonawca może posłużyć się potencjałem innych podmiotów kiedy można uzupełnić dokumenty, czy nie jest to zmiana treści oferty kiedy zamawiający może zatrzymać wadium, kiedy zamawiający może wykluczyć wykonawcę z postępowania jak sprawdzić czy zamawiający nie faworyzuje innej firmy, kiedy następuje odrzucenie oferty, kiedy można się odwołać i złożyć skargę. Szkolenie uwzględnia m.in.: 1. tzw. specustawę dotyczącą COVID-19, która wprowadza szczególne reguły udzielania zamówień dotyczących epidemii, w tym nowe wyłączenie stosowania ustawy, szczególne regulacje dotyczące dokonywania zmian w umowie, 2. najnowsze orzecznictwo KIO oraz opinie UZP dotyczące elektronizacji zamówień poruszające istotne zagadnienia takie jak: skutki złożenia skanu oferty, prawidłowość e-podpisu, nieprawidłowe działanie platformy elektronicznej, wadium w postaci niepieniężnej, 3. najważniejsze zmiany wprowadzane nową ustawą Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Uwaga! 4 czerwca Sejm uchwalił tzw. tarczę antykryzysową 4.0 wprowadzającą również istotne zmiany do systemu zamówień publicznych dotyczące: ogłaszania zamówień, umów o prowadzenie i o zarządzanie PPK, zmian umowy w związku z wystąpieniem COVID-19, potrącania kar umownych w trakcie epidemii, wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, płatności częściowych i zaliczek.
Certyfikaty
Wręczamy certyfikaty uczestnikom szkolenia. W przypadku szkolenia online: certyfikat dla uczestników szkolenia w formie elektronicznej (pdf)
Organizator
ACC Training & Consulting Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.