menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych z uwzględnieniem elektronizacji oraz specustawy COVID-19

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Pracownicy instytucji zamawiających odpowiedzialni za przygotowanie i prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne współfinansowane ze środków unijnych, osoby kontrolujące wydatkowanie środków unijnych.
Program
1. Zasady udzielania zamówień publicznych:

    zasady wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych:

    zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, proporcjonalność, przejrzystość, w tym przykłady naruszeń z wyników kontroli,
    bezstronność i obiektywizm zamawiającego, w tym przykłady z wyników kontroli dotyczące wyłączenia osoby dokonującej czynności w postępowaniu,
    jawność, w tym pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa i zasady udostępniania dokumentacji postępowania,
    pisemność, w tym:
        formy komunikacji w okresie przejściowym,
        elektronizacja zamówień publicznych - nowość,
        ​- zmiany w rozporządzeniach związane z elektronizacją obowiązujące od 18 października  2018 r.
        - miniPortal e-zamówień – zasady działania bezpłatnego narzędzia tymczasowego udostępnionego przez UZP.

    zasady dokumentowania postępowania,
    prowadzenie postępowania w języku polskim,
    traktowanie trybów przetargowych jako podstawowe,

    zasady wynikające z wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

2. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

    opis przedmiotu zamówienia, w tym przykłady błędów z kontroli (opis wskazujący na konkretny produkt lub konkretnego wykonawcę, opis poprzez wskazanie znaków towarowych, definiowanie równoważności ofert przez zamawiającego),
    określenie wartości szacunkowej zamówienia i dzielenie zamówienia na części, w tym w szczególności dla zamówień współfinansowanych ze środków unijnych, przykłady błędów z kontroli (zaniechanie stosowania przepisów właściwych dla łącznej wartości szacunkowej poszczególnych części zamówienia, praktyczne skutki wytycznych UZP dotyczących odróżniania części zamówienia od odrębnego zamówienia, problem z prawidłowym oszacowaniem wartości robót dotyczących jednego przedsięwzięcia budowlanego ale odrębnych obiektów budowlanych, problem zamówienia nieplanowanego – czy jest odrębnym zamówieniem czy częścią większego zamówienia),
    wybór trybu postępowania, w tym zamówienie z wolnej ręki udzielane monopoliście, zamówienie z wolnej ręki udzielane ze względu na wyjątkową sytuację, w tym ze względu na możliwość utraty dotacji, przykłady zamówień dla których UZP negatywnie zaopiniował możliwość stosowania trybu zapytania o cenę,
    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w tym przykłady błędów w jej treści,
    warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie, w tym przykłady błędów z kontroli (warunki utrudniające uczciwą konkurencję, formułowanie katalogu dokumentów niezgodnie z treścią rozporządzenia),
    kryteria oceny ofert, w tym przykłady błędów z kontroli (niedookreślone, podmiotowe, dyskryminujące kryteria),
    wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia,
    ogłoszenie o zamówieniu, w tym przykłady błędów z kontroli.

3. Najczęściej stosowane tryby postępowania (przetarg nieograniczony, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę):

    terminy składania ofert,
    udostępnianie i przekazywanie siwz,
    wadium.

4. Wybór najkorzystniejszej oferty:

    uzupełnianie dokumentów, w tym przykłady błędów z kontroli,
    wykluczenie wykonawcy z postępowania – przyczyny i dokumentowanie wykluczenia, w tym przykłady błędów z kontroli i orzecznictwa,
    definicja oferty, treść oferty,
    termin złożenia oferty,
    termin związania ofertą,
    otwarcie ofert,
    poprawianie omyłek w ofertach, w tym przykłady błędów z kontroli i orzecznictwa,
    odrzucenie oferty, w tym przykłady błędów z kontroli i orzecznictwa,
    rażąco niska cena,
    zawiadomienie o wyniku postępowania,
    unieważnienie postępowania,
    zawarcie umowy,
    ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

5. Umowy o zamówienia publiczne – cechy szczególne wynikające z Prawa zamówień publicznych:

    zakres świadczenia wykonawcy, w tym przykłady błędów z kontroli,
    okres, na jaki można zawrzeć umowę,
    zmiany umowy, w tym przykłady błędów z kontroli.

6. Zamówienia o wartości do 30 000 euro współfinansowane ze środków publicznych w świetle zasad kwalifikowalności wydatków:

    zasada konkurencyjności dla zamówień o wartości ponad 50 000 PLN netto,
    rozeznanie rynku dla zamówień o wartości od 20 000 PLN netto do 50 000 PLN netto.

7. Konsekwencje naruszenia przepisów przy udzieleniu zamówienia współfinansowanego ze środków unijnych:

    korekty finansowe,
    odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

8. Zmiany wprowadzane nową ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym:

    odformalizowanie procedur oraz rozszerzenie możliwości składania odwołań dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych,
    wykaz klauzul, których nie można zawrzeć w umowie, nowe klauzule waloryzacyjne,
    utworzenie jednego sądu do rozpatrywania skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

 
Prowadzący
Prawnik, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych regularnie od 2000 r. do chwili obecnej. Od 2011 r. przeprowadził szkolenia w wymiarze ponad 5300 godzin. Wybrane szkolenia z zakresu zamówień publicznych prowadzone cyklicznie w ostatnich latach przez wykładowcę: ABC zamówień publicznych – szkolenie dla początkujących (2 dni), Zamówienia publiczne – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni), Zamówienia publiczne o wartości do 30 000 euro, Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych, Kontrola zamówień publicznych, Kurs – specjalista ds. zamówień publicznych (3 dni), Jak wygrywać przetargi - szkolenie dla wykonawców. Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego, SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska. Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych: Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie - 2005, II wydanie - 2007, III wydanie - 2009), współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy", wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS, Artykuły: „Rzeczpospolita", „Gazeta Prawna", „Rachunkowość Budżetowa", „Zamówienia Publiczne Doradca", „Monitor Prawniczy".
Czas trwania
2 dni, w godz.: 10:00-16:00
Termin / Lokalizacja
  1. 22.07.2020 / WARSZAWA (centrum)
Cena
990 zł
Zgłoszenie
Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych z uwzględnieniem elektronizacji oraz specustawy COVID-19
W cenę wliczono
990 zł - cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia) materiały szkoleniowe certyfikat dla uczestników szkolenia konsultacje poszkoleniowe Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %. Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest dostosowany do państwa potrzeb. Oferta specjalna: Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie. Uwaga! Promocje nie łączą się.
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy uczestników na temat reguł przygotowywania i prowadzenia postępowań o zamówienia współfinansowane ze środków unijnych w oparciu o liczne przykłady z praktyki, co istotnie ograniczy ryzyko utraty dofinansowania. Szkolenie uwzględnia m.in.: 1. tzw. specustawę dotyczącą COVID-19, która wprowadza szczególne reguły udzielania zamówień dotyczących epidemii, w tym nowe wyłączenie stosowania ustawy, szczególne regulacje dotyczące dokonywania zmian w umowie, 2. najnowsze orzecznictwo KIO oraz opinie UZP dotyczące elektronizacji zamówień poruszające istotne zagadnienia takie jak: skutki złożenia skanu oferty, prawidłowość e-podpisu, nieprawidłowe działanie platformy elektronicznej, wadium w postaci niepieniężnej, 3. najważniejsze zmiany wprowadzane nową ustawą Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Uwaga! 4 czerwca Sejm uchwalił tzw. tarczę antykryzysową 4.0 wprowadzającą również istotne zmiany do systemu zamówień publicznych dotyczące: ogłaszania zamówień, umów o prowadzenie i o zarządzanie PPK, zmian umowy w związku z wystąpieniem COVID-19, potrącania kar umownych w trakcie epidemii, wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, płatności częściowych i zaliczek.
Certyfikaty
Wręczamy certyfikaty uczestnikom szkolenia. W przypadku szkolenia online: certyfikat dla uczestników szkolenia w formie elektronicznej (pdf)
Organizator
ACC Training & Consulting Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.