menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Kontrola zamówień publicznych z uwzględnieniem elektronizacji oraz specustawy COVID-19

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
audytorzy/kontrolerzy oraz koordynatorzy projektów unijnych w jednostkach sektora finansów publicznych. pracownicy działów zamówień publicznych, kadra kierownicza w jednostkach sektora finansów publicznych odpowiedzialna za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
Program
1. Elektronizacja zamówień publicznych, specustawa COVID-19, w tym:

    orzecznictwo KIO oraz opinie UZP dotyczące elektronizacji zamówień poruszające istotne zagadnienia takie jak:
        skutki złożenia skanu oferty,
        prawidłowość e-podpisu,
        nieprawidłowe działanie platformy elektronicznej,
        wadium w postaci niepieniężnej.
    specustawa dotycząca COVID-19 - szczególne reguły udzielania zamówień dotyczących epidemii, w tym nowe wyłączenie stosowania ustawy, szczególne regulacje dotyczące dokonywania zmian w umowie.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

    opis wskazujący na konkretny produkt,
    opis poprzez wskazanie znaków towarowych,
    definiowanie równoważności ofert przez zamawiającego,
    wymaganie zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach na usługi i roboty budowlane,
    podział zamówienia na części – uzasadnienie niedopuszczenia składania ofert częściowych.

3. Szacowanie wartości zamówienia, w tym dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia:

    plan postępowań o zamówienia publiczne,
    podział zamówienia na części skutkujący ominięciem ustawy,
    praktyczne skutki wytycznych UZP dotyczących odróżniania części zamówienia od odrębnego zamówienia,
    problem z prawidłowym oszacowaniem wartości robót dotyczących jednego przedsięwzięcia budowlanego ale odrębnych obiektów budowlanych,
    problem zamówienia nieplanowanego - czy jest odrębnym zamówieniem czy częścią większego zamówienia.

4. Formułowanie kryteriów oceny ofert:

    niedookreślone,
    podmiotowe,
    dyskryminujące kryteria,
    związanie kryterium z przedmiotem zamówienia.

5. Określanie warunków udziału w postępowaniu:

    związanie warunku z przedmiotem zamówienia i jego proporcjonalność do przedmiotu zamówienia,
    warunek utrudniający uczciwą konkurencję, w tym warunek odnoszący się do źródła finansowania wcześniejszego zamówienia, warunek ograniczający możliwość wykazania doświadczenia u określonych zamawiających,
    warunek niejednoznaczny,
    wadliwe warunki stawiane konsorcjum.

6. Żądanie dokumentów od wykonawców:

    żądanie dokumentów od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w tym problem aktualności dokumentów,
    formułowanie katalogu dokumentów niezgodnie z treścią rozporządzenia,
    żądanie od wykonawców dokumentów, które nie są niezbędne do prowadzenia postępowania,
    w szczególności w sytuacji braku sprecyzowania warunku udziału w postępowaniu,
    nadmierne żądania w odniesieniu do konsorcjum.

7. Wybór trybu postępowania:

    negocjacje bez ogłoszenia ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia,
    zamówienie z wolnej ręki udzielane monopoliście, w tym określenie obszaru monopolu wykonawcy, zamówienie z wolnej ręki na zmiany w dokumentacji projektowej, na nadzór autorski, środki dowodowe dla wykazania monopolu, pojęcie rozsądnego rozwiązania alternatywnego,
    zamówienie z wolnej ręki udzielane ze względu na wyjątkową sytuację, w tym ze względu na możliwość utraty dotacji, unieważnienie postępowania jako nieprzewidywalna okoliczność,  brak konieczności natychmiastowego wykonania zamówienia,
    zamówienie z wolnej ręki ze względu na unieważnione postępowanie – problem istotnej zmiany pierwotnych warunków zamówienia,
    zamówienia in-house w świetle opinii UZP i orzecznictwa,
    przykłady zamówień dla których UZP negatywnie zaopiniował możliwość stosowania trybu zapytania o cenę.

8. Ogłoszenie o zamówieniu:

    braki w treści ogłoszenia,
    niezgodność ogłoszeń,
    zmiana ogłoszenia.

9. Uzupełnianie dokumentów:

    zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów,
    niedopuszczalne wezwanie do uzupełnienia dokumentów,
    uzupełnienie dokumentów a zmiana oferty,
    katalog uzupełnianych dokumentów,
    treść wezwania do uzupełnienia,
    uzupełnienie JEDZ,
    aktualność uzupełnionych dokumentów.

10. Wykluczanie wykonawców z postępowania:

    nie wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
    procedura samooczyszczenia.

11. Odrzucenie oferty:

    niezgodność z ustawą,
    niezgodność treści oferty z treścią siwz,
    rażąco niska cena,
    wykonawca niezaproszony do składania ofert,
    błąd w obliczeniu ceny,
    brak zgody na poprawienie omyłki w ofercie,
    nie wniesienie wadium.

12. Inne naruszenia przepisów:

    zakres świadczenia wykonawcy - czy umowa może być zawarta na innych warunkach niż wynikające z siwz i oferty,
    niezastosowanie ustawy do zamówienia,
    niewyłączenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu,
    nieprzedłużenie terminu składania ofert mimo wymagającej tego zmiany w siwz,
    zaniechanie poprawienia omyłek w ofertach,
    wadliwe zmiany umów.

13. Zmiany wprowadzane nową ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym:

    odformalizowanie procedur oraz rozszerzenie możliwości składania odwołań dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych,
    wykaz klauzul, których nie można zawrzeć w umowie, nowe klauzule waloryzacyjne,
    utworzenie jednego sądu do rozpatrywania skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.
Prowadzący
Prawnik, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych regularnie od 2000 r. do chwili obecnej. Od 2011 r. przeprowadził szkolenia w wymiarze ponad 5300 godzin. Wybrane szkolenia z zakresu zamówień publicznych prowadzone cyklicznie w ostatnich latach przez wykładowcę: ABC zamówień publicznych – szkolenie dla początkujących (2 dni), Zamówienia publiczne – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni), Zamówienia publiczne o wartości do 30 000 euro, Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych, Kontrola zamówień publicznych, Kurs – specjalista ds. zamówień publicznych (3 dni), Jak wygrywać przetargi - szkolenie dla wykonawców. Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego, SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska. Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych: Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie - 2005, II wydanie - 2007, III wydanie - 2009), współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy", wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS, Artykuły: „Rzeczpospolita", „Gazeta Prawna", „Rachunkowość Budżetowa", „Zamówienia Publiczne Doradca", „Monitor Prawniczy".
Czas trwania
1 dzień, w godz.: 10:00-16:00
Termin / Lokalizacja
  1. 20.07.2020 / WARSZAWA (centrum)
Cena
590 zł
Zgłoszenie
Kontrola zamówień publicznych z uwzględnieniem elektronizacji oraz specustawy COVID-19
W cenę wliczono
590 zł - cena szkolenia zawiera: komplet materiałów szkoleniowych, certyfikaty dla uczestników szkolenia, przerwy kawowe, obiad, konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć. Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %. Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest dostosowany do Państwa potrzeb. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Oferta specjalna: Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie. Uwaga! Promocje nie łączą się.
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest przedstawienie, z punktu widzenia kontrolera/audytora, najistotniejszych problemów proceduralnych jakie pojawiają się w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ich oceny w wynikach kontroli zamówień publicznych i orzecznictwie. Szkolenie uwzględnia m.in.: - tzw. specustawę dotyczącą COVID-19, - najnowsze orzecznictwo KIO oraz opinie UZP dotyczące elektronizacji zamówień, - najważniejsze zmiany wprowadzane nową ustawą Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Uwaga! 4 czerwca Sejm uchwalił tzw. tarczę antykryzysową 4.0 wprowadzającą również istotne zmiany do systemu zamówień publicznych dotyczące: ogłaszania zamówień, umów o prowadzenie i o zarządzanie PPK, zmian umowy w związku z wystąpieniem COVID-19, potrącania kar umownych w trakcie epidemii, wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, płatności częściowych i zaliczek.
Certyfikaty
Wręczamy certyfikaty uczestnikom szkolenia.
Organizator
ACC Training & Consulting Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.