menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


KONTROLA PIP W FIRMIE. CO I JAK BĘDĄ KONTROLOWAĆ INSPEKTORZY W DOBIE PANDEMII?

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: menedżerów wyższego szczebla, członków zarządu, właścicieli firm dyrektorów HR, specjalistów ds. kadr specjalistów bhp i SIP przedstawicieli związków zawodowych
Wymagania wstępne
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu. Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu. Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach. Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
Program

1. Czy możliwe jest przeprowadzenia kontroli przez inspektora pracy bez uprzedzenia i bez wiedzy pracodawcy?
2. Czy pracodawca ma obowiązek prowadzenia książki kontroli? Czy prowadzenie książki kontroli możliwe jest w formie elektronicznej? – jak należy zapewnić możliwość dokonania wpisu.
3. Obowiązki pracodawcy w zakresie powiadomienia organizacji związkowych o rozpoczęciu postępowania kontrolnego – kto powinien powiadomić organizacje?
4. Jak należy rozumieć ustalenie przez inspektora pracy stanu faktycznego w trakcie postępowania kontrolnego realizowanego na podstawie przepisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy?
5. Czy inspektor pracy może kontrolować tzw. kwestie sporne? – jaki katalog zagadnień, które co do zasady nie podlegają kontroli?
6. Warunki udostępnienia inspektorowi pracy dokumentów – czy regulacje RODO ograniczają dostęp inspektora do danych osobowych pracowników?
7. Jak prawidłowo zapewnić inspektorowi pracy dostęp do obiektów i pomieszczeń, przeprowadzenia przeglądu stanowisk pracy, maszyn, urządzeń i procesów technologicznych?
8. W jakim miejscu powinna być prowadzona kontrola i co w sytuacji, kiedy dokumenty, których żąda inspektora przechowywane są poza zakładem pracy?
9. Żądanie przedłożenia dokumentacji pracowniczej, dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz rodzaju dokumentacji związanej z wykonywaniem pracy przez osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy – jak należy zrealizować wniosek inspektora.
10. Jakich zagadnień dotyczy kontrola dokumentacji związanej z zatrudnieniem osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy? – kontrola liczby godzin wykonywania zlecenia (świadczenia usługi) oraz minimalnej stawki godzinowej
11. Czy organizacje związkowe mogą występować w postępowaniu kontrolnym na prawach strony? Rola Społecznego Inspektora Pracy w trakcie kontroli?
12. Czy przedmiot i zakres kontroli powinien być wskazany przed rozpoczęciem postępowania kontrolnego? – czy inspektor może rozszerzyć zakres kontroli w trakcie postępowania?
13. Kto może uczestniczyć ze strony pracodawcy w postępowaniu kontrolnym? Czy wymagane jest upoważnienie wydane przez pracodawcę?
14. Najczęstsze obszary poddawane kontroli inspektora pracy. Jak przygotować się do kontroli w zakresie:

 • legalności zatrudnienia – kontrola umów o pracę i umów cywilnoprawnych, terminowość zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, odprowadzanie składek na fundusz pracy, stosunku pracy – klauzule i treści umowy cywilnoprawnej o cechach umowy o pracę – jakich postanowień w umowach należy unikać?, zakaz zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi w świetle art. 22 par. 11p.
 • czasu pracy – kontrola systemów czasu pracy, zgodności zastosowania właściwego systemu w odniesieniu do postanowień regulaminu pracy, możliwość różnicowania systemów czasu pracy w przypadku grup pracowników świadczących pracę w warunkach różnej organizacji pracy
 • prawidłowości udzielania urlopów wypoczynkowych – ocena zgodności z planem urlopowym, obowiązki w zakresie udzielania tzw. urlopów zaległych na zasadach ogólnych oraz po zmianach wprowadzonych w tzw. wersji 4.0 tarczy antykryzysowej, kontrola naliczonego urlopu w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy
 • wynagrodzeń – w szczególności w zakresie możliwości ich obniżenia ze względu na przepisy antykryzysowe
 • uprawnień rodzicielskich
 • dokumentacji pracowniczej – jej prowadzenia, nowych okresów przechowywania, oceny zabezpieczenia dokumentów, implementacji regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, przestrzegania zasad poufności, integralności, dostępności i kompletności danych – problematyka kontroli dokumentacji osobowej prowadzonej w formie elektronicznej
 • warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

15. Kontrola możliwości zastosowania tzw. przestoju ekonomicznego i kodeksowego – czy możliwa?
16. Ryzyko świadczenia pracy podczas usprawiedliwionej nieobecności – możliwość oceny przez inspektora pracy, ryzyko utraty prawa do zasiłku w przypadku wykonywania pracy podczas tzw. zasiłku opiekuńczego w czasie zagrożenia epidemicznego i epidemii
17. Dopuszczenie pracownika do pracy – kontrola wykonywania badań profilaktycznych i realizacji szkoleń BHP na podstawie przepisów antykryzysowych – omówienie zasad opisanych w art. 12a oraz 31m ustawy
18. Kontrola pracy zdalnej wykonywanej na podstawie pierwszej specustawy oraz rozwiązań zawartych w tzw. wersji 4.0 tarczy antykryzysowej – szczegółowe omówienie art. 77 ustawy w kontekście działań kontrolnych inspektora pracy
19. Czy zalecenia Ministerstwa Rozwoju wydane w stanie epidemii mogą podlegać kontroli w przypadku ich niezrealizowania przez pracodawcę lub ich wadliwej realizacji?
20. Czy porozumienia zawierane z przedstawicielami pracodawców lub organizacjami związkowymi, o których mowa w art. 15g, 15zf oraz 15ge tzw. tarczy antykryzysowej podlegają kontroli inspektora pracy? – autonomiczność porozumień, przestrzeganie ich postanowień i skutki „zawieszenia” regulaminów pracy i wynagradzania oraz niestosowania postanowień umów o pracę a postępowanie kontrolne.
21. Kontrola zgodności wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy z zasadami powszechnie obowiązującymi – szczególne obszary ryzyka w zakresie zastosowania art. 22 (1), 22 (2) oraz 22 (3) K.p.
22. Wzmożone ryzyko kontroli rozkładów czasu pracy ze względu na zmiany wprowadzone przepisami antykryzysowymi:

 • prawidłowość ustalenia wymiaru czasu pracy – ocena zgodności zastosowania możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy
 • zachowanie odpoczynków dobowych i tygodniowych – ocena zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz kontrola mechanizmów zastosowanych w wyniku realizacji art. 15 zf tzw. tarczy antykryzysowej w zakresie ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku
 • kontrola wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych – czy pracodawca, który otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzeń i obniżył wymiar czasu może polecać wykonanie pracy w godzinach nadliczbowych?, kontrola zakazu planowania nadgodzin
 • kontrola wypłaty dodatków z pracę w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych.
  Czy dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych powinny być wypłacane w okresie miesięcznym, czy do końca okresu rozliczeniowego?
 • kontrola limitów godzin nadliczbowych  
 • kontrola naruszenia doby pracowniczej
 • kontrola pracy w niedzielę i zasady zachowania niedzieli wolnej od pracy
 • kontrola zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, problematyka pracy w sobotę, kontrola w zakresie zasad udzielania dnia wolnego

23. Kontrola ewidencji i rejestrów – ewidencji czasu pracy z uwzględnieniem zmian spowodowanych świadczeniem pracy w warunkach stanu epidemii, kontrola rejestrów wypadków przy pracy, czynników szkodliwych dla zdrowia, oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem narażenia na czynniki biologiczne – możliwości narażenia pracowników na zakażenie COVID-19 w przypadku wzmożonych delegacji lub charakteru pracy
24. Kontrola ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, kontrola podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie BHP – omówienie obszarów zastosowania zgodności działań z art. 207 par. 1 K.p. oraz 212 K.p.
25. Ocena działalności socjalnej prowadzonej przez pracodawcę – uprawnienia kontrolne związku zawodowego a postępowania kontrolne inspektora pracy
26. Omówienie listy kontrolnej w kontekście dokonaniu audytu przed postępowaniem kontrolnym inspektora pracy – wzór z komentarzem.
27. W jaki sposób odpowiedzieć na sformułowanie żądania okazania dokumentów dotyczących budowy, przebudowy, modernizacji, procesu technologicznego, badań oraz pomiarów?
28. Omówienie zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy wydanych dla pracodawców w dniu 6 maja br. pod hasłem: Bezpieczny powrót do pracyoraz wytycznych zawartych w poradniku pt. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA OSÓB PRACUJĄCYCH W CZASIE EPIDEMII COVID-19 w zakresie:

 • działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa
 • aktualizacji oceny ryzyka zawodowego
 • minimalizacji zagrożeń – stosowana środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, dystansu, dbania o sprawną i wydajną wentylację
 • zwiększenia ilości i czasu trwania przerw w pracy

29. Treść protokołu kontrolnego – jakie informacje powinien zawierać protokół – opis stwierdzonych naruszeń, treść decyzji ustnych oraz inne wymagane informacje
30. Możliwość wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu – jak można zrealizować w praktyce? – przykłady i zastosowanie
31. Odmowa podpisania protokołu kontroli – czy i jakie wywołuje skutki prawne?
32. Odwołanie od decyzji inspektora pracy.
33. Środki prawne przysługujące inspektorowi pracy

 • wydawanie decyzji
 • kierowanie wystąpień
 • wnoszenie powództw

34. Nakazy stosowane przez inspektora – zastosowanie i przykłady
35. Odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami – omówienie katalogu wykroczeń zawartych w art. 281 K.p., 282 K.p., 283 K.p.

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

Prowadzący
Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy. Stały członek komisji antymobbingowych. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego. Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach. Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o. Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym. Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”. Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy. Wykładowca akademicki: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego Najważniejsze publikacje: Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań Stres w pracy może cię zabić
Forma
Metody szkolenia online: krótkie wykłady, instrukcje, listy kontrolne, dyskusja moderowana, case study przygotowane przez Prowadzącego i zgłaszane przez Uczestników, prezentacja ciekawych i kontrowersyjnych interpretacji i orzecznictwa.
Czas trwania
5-6 godzin dydaktycznych szkolenia (zależne od ilości pytań).
Lokalizacja
Cena
450 zł
Zgłoszenie
KONTROLA PIP W FIRMIE. CO I JAK BĘDĄ KONTROLOWAĆ INSPEKTORZY W DOBIE PANDEMII?
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Zdobyta wiedza
Cele i korzyści ze szkolenia: podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie firmy do kontroli PIP, weryfikacja prawidłowości działania pracodawców w kluczowych obszarach kontrolowanych przez inspektorów.
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.