menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Elektroniczny obieg dokumentacji kadrowej – nowe wyzwania dla działu HR, MENEDŻERÓW, IOD

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: pracodawców, menedżerów, osób kierujących pracownikami, pracowników służb BHP, przedstawicieli związków zawodowych.
Wymagania wstępne
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu. Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu. Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach. Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
Program

Nawiązanie stosunku pracy i czynności związane z zatrudnieniem

 • Omówienie regulacji dotyczącej wykonywania pracy zdalnej na podstawie art. 58 tzw. tarczy antykryzysowej – warunków możliwości jej polecenia, obowiązków stron, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i danych osobowych zawartych w dokumentach oraz elektronicznej formy ewidencji czynności
 • Zasadność zastosowania elektronicznego obiegu dokumentacji w kontekście zmiany zasad dotyczących domniemania doręczenia awizowanej przesyłki pocztowej zgodnie z treścią art. 98 tzw. tarczy antykryzysowej
 • Zasady zabezpieczenia danych osobowych w dokumentacji przekazywanej zdalnej zgodnie ze stanowiskiem UODO oraz regulacjami RODO
 • Problematyka składania oświadczeń woli – zastosowanie w kontekście przekazywania dokumentów związanych ze stosunkiem pracy – szczegółowe omówienie przepisów
 • Szczegółowe zastosowanie art. 300 K.p. oraz wybranych przepisów kodeksu cywilnego w odniesieniu do przekazywania i doręczania dokumentów związanych ze stosunkiem pracy – art. 60 K.c., art. 65 K.c, art. 78 (1) K.c., art. 77 (3) K.c.
 • Problematyka doręczeń – szczegółowe zastosowanie art. 61 K.c.
 • Czy umowa o pracę może być zawarta „na odległość” z zastosowaniem poczty elektronicznej lub innej formy doręczenia?
 • Skutki niedopełnienia formy pisemnej
 • Zarządzenie wprowadzające elektroniczny obieg dokumentacji ze względu na konieczność ograniczenia kontaktów pracowniczych w związku ze stanem epidemii – omówienie rekomendowanego wzoru
 • Czy zgodne oświadczenie woli stron stosunku pracy musi być obwarowane pisemnością?
 • Rygor zawarcia umowy o pracę w formie pisemnej – różnica miedzy elektronicznym obiegiem dokumentów a poświadczeniem ich podpisem
 • Czy brak formy pisemnej umowy o pracę zagrożony jest sankcją jej nieważności?
 • Czy zastosowanie bezpiecznego podpisu elektronicznego oznacza, że umowa zawarta została w formie pisemnej?
 • Czy umowa o pracę może zostać zawarta w formie ustnej i co oznacza w tym zakresie pojęcie dorozumienia?
 • Jak rekrutować pracowników „na odległość”?
 • Tryb i sposób dostarczania dokumentacji niezbędnej do nawiązania stosunku pracy – kwestionariusz osobowy kandydata, kwestionariusz osobowy pracownika – czy te dokumenty wymagają podpisu?
  Czy mogą być złożone w formie elektronicznej?
 • W jaki sposób w sytuacji ograniczenia spotkań osobistych w miejscu pracy powiadomić pracownika o zasadzie równego traktowania w zatrudnieniu?
 • W jaki sposób zapoznać pracownika z regulaminami wewnątrzzakładowymi – czy regulamin pracy, wynagradzania i inne regulaminy można zamieścić w intranecie.
  Czy w tym zakresie ma zastosowanie polityka ochrony danych osobowych?
 • Uzyskiwanie zgód i potwierdzeń w formie elektronicznej
 • Czy pracodawca i osoby kierujące pracownikami mają prawo kontaktować się z pracownikiem na prywatną pocztę elektroniczną i prywatny telefon? – omówienie regulacji RODO, praktyczne zasady zastosowania przepisów Kodeksu pracy oraz klauzul zawartych w art. 6 RODO
 • Jak zabezpieczyć elektroniczny obieg dokumentacji pracowniczej przed naruszeniem ochrony danych osobowych – wzory postępowania, rekomendowane metody
 • Regulacje RODO – powiadamianie pracowników o stosowaniu monitoringu wizyjnego, przekazywanie klauzul informacyjnych z art. 13 RODO, metody uzyskiwania zgód na przetwarzanie danych, w tym wizerunku za pośrednictwem poczty elektronicznej – czy możliwe?

Obieg dokumentacji w trakcie zatrudnienia i rozwiązania stosunku pracy

 • Jakie dokumenty związane ze stosunkiem pracy można przesyłać drogą elektroniczną?
 • Omówienie katalogu dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, które powinny być przekazywane w formie pisemnej – wnioski, oświadczenia, umowy
 • Jak liczyć bieg terminów w zakresie dokumentów, które wymagają zapoznania się, potwierdzenia itp.
 • W jaki sposób przekazać pracownikom informacji dotyczące przestoju ekonomicznego?
 • Czy polecenia pracodawcy i stosowanie się do nich przez pracowników na podstawie art. 100 Kodeksu pracy mogą być wydawane drogą elektroniczną lub/i telefoniczną?
 • Zastosowanie kar porządkowych w trybie art. 108 Kodeksu pracy – czy możliwe wobec nieobecności pracownika?
 • Czy wysłuchanie może się odbyć metodą zdalną?
 • Urlopy pracownicze – czy można wobec sytuacji związanej ze stanem epidemii zmienić plan urlopów?
 • W jaki sposób składać i przyjmować wnioski urlopowe przy wykorzystaniu narzędzi komunikacji na odległość?
 • Zasady korekty planu urlopowego i powiadamiania pracowników
 • Wypowiedzenia zmieniające, obniżenie wymiaru czasu pracy, informacje o warunkach zatrudnienia, aneksy do umów o pracę, zawieranie kolejnych umów w sytuacji nieobecności pracownika – przekazywanie dokumentów w formie elektronicznej a zgodność z zasadami prawa pracy
 • Przestój ekonomiczny i zastosowanie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej – czy o skutkach związanych z obniżeniem wymiaru czasu pracy, obniżeniem wynagrodzenia można powiadomić pracowników drogą zdalną?
 • Zmiany harmonogramów pracy – zachowanie terminów i bieg terminów po powiadomieniu drogą elektroniczną – wzór postępowania
 • Wnioski o pracę w godzinach nadliczbowych i wnioski o udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych – obieg elektroniczny
 • Jak rozliczać pracę świadczoną zdalnie bez konieczności zastosowania zadaniowego systemu czasu pracy?
 • W jakich okolicznościach pracownik musi stawić się w pracy niezależnie od formy świadczenia pracy, aby podpisać dokumenty?
 • Problematyka wręczania porozumień zmieniających i wypowiedzeń zmieniających warunki płacy i pracy
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej – w jaki sposób prowadzić akta osobowe w przypadku dokumentów nie podpisanych przez pracownika?
 • Czy umowę o pracę można rozwiązać za pośrednictwem poczty elektronicznej omówienie orzecznictwa SN.

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

Prowadzący
Wybitny Ekspert prawa pracy i ochrony danych osobowych (Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych, Zakład Polityki Bezpieczeństwa), specjalizuje się w usługach rozwojowych oraz doradczych w zakresie ochrony danych osobowych w obszarze zatrudnienia. Autor dokumentacji i polityk ochrony danych osobowych w obszarze zatrudnienia. Specjalista w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, zawodowy negocjator i mediator w sporach pracowniczych z ponad 10-letnim doświadczeniem praktycznym. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy. Stały członek ponad 50 komisji antymobbingowych. W ramach prowadzonych audytów wdrożył ponad 100 procedur antymobbingowych w jednostkach sfery budżetowej i w przedsiębiorstwach. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego. Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach. Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o. Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym. Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”. Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy. Wykładowca akademicki: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego Najważniejsze publikacje: Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań Stres w pracy może cię zabić
Forma
Metody szkolenia online: Wykładowca aktywizuje i angażuje wszystkich uczestników. Metody wyszczególnione: miniwykłady dyskusja moderowana case study prezentacja orzecznictwa burza mózgów
Czas trwania
Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 9:00
Lokalizacja
Cena
450 zł
Zgłoszenie
Elektroniczny obieg dokumentacji kadrowej – nowe wyzwania dla działu HR, MENEDŻERÓW, IOD
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Zdobyta wiedza
Cele i korzyści ze szkolenia: Dzięki udziałowi w szkoleniu dowiesz się jak działać w warunkach kryzysowych wywiązać się z obowiązków wynikających z przepisów Prawa Pracy.
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.