menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Raportowanie w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) - szkolenie warsztatowe

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń dotyczy podmiotów prowadzących działalność w ramach następujących sektorów przemysłowych: energetyka, produkcja i obróbka metali, przemysł mineralny, przemysł chemiczny, gospodarka odpadami i ściekami, produkcja i przetwórstwo papieru oraz drewna, intensywny chów lub hodowla inwentarza żywego i akwakultura, produkty zwierzęce i roślinne w sektorze spożywczym oraz inne rodzaje działalności.

 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska podmioty korzystające ze środowiska, które eksploatują instalacje kwalifikujące się do w/w sektorów, o ile przekraczane są stosowne progi wydajności określone w rozporządzeniu PRTR Nr 166/2006, są zobowiązane do przedkładania do WIOŚ – w terminie do 31 marca danego roku – sprawozdań rocznych za rok poprzedni.

 

W większości przypadków rodzaje działalności i przypisane im progi wydajności objęte obowiązkiem raportowania w ramach PRTR pokrywają się z listą instalacji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

 

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym omówimy obowiązki przedsiębiorców dotyczące raportowania w ramach Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w w/w zakresie, udzielenie odpowiedzi na pytania, wyjaśnienie wątpliwości, omówienie przypadków.


Na szkoleniu poruszymy m.in. następujące zagadnienia:    

 • jakie podmioty gospodarcze (jakie rodzaje działalności) są objęte obowiązkiem raportowania w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń,
 • w jakim terminie należy się wywiązać z obowiązku raportowania o uwolnieniach i transferach zanieczyszczeń oraz o transferach odpadów poza miejsce wytwarzania,
 • jakiego spektrum substancji dotyczy obowiązek sprawozdawczy i jakie są wartości progowe dla uwolnień i transferów, których przekroczenie decyduje o konieczności raportowania,
 • w jaki sposób podaje się dane o uwolnieniach i transferach zanieczyszczeń oraz o transferach odpadów,
 • jakie mogą być źródła danych, z których można korzystać w ramach raportowania do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń,
 • jaka jest struktura raportu.


Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności w poniższym zakresie:

 • rejestracja w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń,
 • tworzenie w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń sprawozdań rocznych,
 • poprawne konstruowanie struktury raportu, zgodnie ze spektrum substancji objętych raportowaniem w ramach E-PRTR, w odniesieniu do przekraczających stosowne progi uwolnień substancji do powietrza, wody lub gleby oraz transferów poza miejsce powstawania zanieczyszczeń w ściekach przeznaczonych do oczyszczania i transferów odpadów poza miejsce wytwarzania,
 • wprowadzanie do raportu danych dotyczących uwolnień i transferów w sposób spójny z innymi rodzajami sprawozdawczości, w tym sprawozdawczością do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE) oraz sprawozdawczością w ramach opłat za korzystanie ze środowiska,
 • korzystanie z opublikowanych materiałów dot. wskaźników emisyjnych (np. przez CORINAIR, US-EPA),
 • pozyskiwanie danych ze sprawozdań z pomiarów emisji do powietrza,
 • pozyskiwanie danych z kart charakterystyk preparatów stosowanych w ramach procesów związanych z emisją do powietrza (np. malowanie i emisja LZO z preparatów malarskich, lakierniczych, itp.),
 • identyfikacja na potrzeby raportu emisji, które miały miejsce w warunkach normalnej eksploatacji oraz emisji przypadkowych.


Metody prowadzenia zajęć:

 • wykład,
 • przykład wprowadzenia raportu,
 • analiza konkretnych przypadków zgłoszonych przez uczestników.


Program szkolenia


 1. Wprowadzenie do tematyki związanej z raportowaniem w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń:
   
  • przepisy unijne i krajowe stanowiące podstawy prawne dla Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń,
  • obowiązki przedsiębiorców wynikające z raportowania, rodzaje działalności objęte obowiązkiem sprawozdawczym, administracyjne kary pieniężne za niewywiązanie się z obowiązku sprawozdawczego lub nierzetelne raportowanie.
    
 2. Zasady sporządzania raportów rocznych w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń:
   
  • rodzaje działalności objęte obowiązkiem sporządzenia i wprowadzenia raportu, zakres raportu,
  • rodzaje substancji objęte obowiązkiem sprawozdawczym dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz przypisane im progi decydujące o konieczności uwzględnienia w sprawozdaniu,
  • zasady raportowania w przypadku transferu odpadów poza miejsce wytwarzania, progi decydujące o konieczności uwzględnienia w sprawozdaniu,
  • zasady sporządzenia raportu rocznego i sposoby pozyskiwania potrzebnych danych,
  • zasady określania wielkości uwolnień i transferów zanieczyszczeń, zasady określania wielkości transferów odpadów,
  • raportowanie do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń a system sprawozdawczości do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE) oraz dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska.
    
 3. Omówienie przykładowego raportu rocznego wprowadzonego do bazy (zrzuty ekranu krok po kroku):
   
  • odpowiedzi na pytania i pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących sposobu wprowadzenia danych do raportu,
  • pomoc w interpretacji danych będących w posiadaniu uczestnika szkolenia (np. rodzaju i wielkości uwolnień i transferów).

   Na tę część szkolenia uczestnicy powinni przygotować zestaw danych w oparciu o posiadane dokumenty – m.in. raporty opłatowe, dokumentacje wnioskowe, zgłoszeniowe, posiadane pozwolenia na emisję, sprawozdania z pomiarów, itp.

Wykładowca

Specjalista praktyk z zakresu ochrony środowiska, posiadający szesnastoletnie doświadczenie w branży (m.in. jako projektant w firmie konsultingowej, główny specjalista ds. ochrony środowiska w organach administracji szczebla wojewódzkiego, główny specjalista ds. ochrony środowiska w międzynarodowej firmie z sektora energetycznego, szkoleniowiec). Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (specjalność: ochrona i kształtowanie środowiska na kierunku geografia) oraz studiów podyplomowych "Gospodarka Odpadami" (Politechnika Śląska), "Instrumenty i Techniki Ochrony Środowiska" (AGH w Krakowie), "Energetyka Cieplna" (AGH w Krakowie).

Termin / Lokalizacja
 1. 19.06.2020 / Warszawa
Cena
640,00 zł + 23% VAT = 787,20 zł brutto
Zgłoszenie
Raportowanie w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) - szkolenie warsztatowe
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.