menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zfśs, układy zbiorowe, porozumienia – wewnątrzzakładowe przepisy prawa pracy w 2020 roku

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: dyrektorów HR, specjalistów ds. kadr menedżerów wyższego szczebla, członków zarządu przedstawicieli związków zawodowych przedstawicieli działów prawnych odpowiedzialni za przygotowanie wewnętrznych aktów prawa pracy
Wymagania wstępne
Brak.
Program
1. REGULACJE DOTYCZĄCE ŹRÓDEŁ PRAWA PRACY NA PODSTAWIE W ART. 9 KODEKSU PRACY – RANGA ŹRÓDEŁ WEWNĄTRZZAKŁADOWYCH I ICH CECHY
 • układ zbiorowy pracy
 • regulamin pracy
 • regulamin wynagradzania
 • regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • porozumienia zbiorowe
2. JAKIE CECHY MUSI MIEĆ DOKUMENT ŻEBY STANOWIĆ ŹRÓDŁO PRAWA PRACY?3. TWORZENIE W POROZUMIENIACH ZBIOROWYCH ALTERNATYWNYCH SPOSOBÓW ICH WPROWADZANIA – ZAPISY SANKCJONUJĄCE DOKUMENT JAKO ŹRÓDŁO PRAWA PRACY4. JAK UNIKNĄĆ NIEKORZYSTNYCH ZAPISÓW W REGULAMINACH I NIEGODNOŚCI Z ZAPISAMI KODEKSU PRACY5. JAK UNIKNĄĆ POWIELANIA PRZEPISÓW KODEKSU PRACY W REGULAMINACH WEWNĘTRZNYCH – OMÓWIENIE SPOSOBÓW REDAGOWANIA TREŚCI I FORMY REGULAMINÓW6. JAK UNIKNĄĆ NARUSZANIA ZASADY RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU TWORZĄC REGULAMINY7. CZY POSTANOWIENIA KORZYSTNIEJSZE ZAWARTE W REGULAMINACH ZAWSZE OBOWIĄZUJĄ?8. UPRAWNIENIA KONSULTACYJNE I DECYZYJNE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W ZAKRESIE USTALENIA, WPROWADZENIA REGULAMINÓW, DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINACH – OMÓWIENIE UPRAWNIEŃ NA PODSTAWIE USTAWY O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH, REGULAMIN FUNKCJONUJĄCY PRZEZ UKONSTYTUOWANIEM SIĘ ORGANIZACJĄ ZWIĄZKOWEJ A JEGO ZMIANY9. CZY AKTUALIZACJA REGULAMINÓW KONIECZNA ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, ZMIANA TREŚCI REGULAMINU A WYPOWIEDZENIE ZMIENIAJĄCE
10. REGULAMIN PRACY
 • zapisy obowiązkowe, fakultatywne, jak unikać treści niedozwolonych
 • postanowienia konieczne
 • obowiązki pracodawcy – pojęcie pełnego wykorzystania czasu pracy, ułatwianie podnoszenia kwalifikacji (orzecznictwo SN), prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy
 • zasady dotyczące określania zakresu obowiązków
 • zasady określające przebywanie w pracy poza godzinami jej świadczenia
 • obowiązki pracowników – szczegółowa interpretacja zapisów zawartych w art. 100 Kodeksu pracy
 • określenie bezpośredniego przełożonego, nadzoru nad pracą, obowiązków osób kierujących pracownikami
 • co oznacza dbanie do dobro zakładu pracy i jak zredagować zapisy w tym zakresie
 • zapisy dotyczące bezpieczeństwa pracy
 • ochrona pracy kobiet i młodocianych
 • pora nocna –regulacje wewnętrzne
 • sposoby potwierdzania przybycia i obecności w pracy, zasady dotyczące nieobecności, listy obecności a regulacje RODO
 • zasady określające dopuszczanie pracownika do pracy
 • zasady określające opuszczenie stanowiska pracy – rozwiązania umowne i zwyczajowe
 • co oznacza dbanie o porządek na stanowisku pracy i jak interpretować pojęcie stanowiska pracy
 • formułowanie zapisów dotyczących ochrony danych osobowych – regulacje RODO w regulaminie pracy, przestrzeganie polityki ochrony danych osobowych, wykonywania pracy z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych/przekazanych pracowników, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, stosowanie monitoringu wizyjnego i informowanie o nim pracowników, stosowanie monitoringu poczty elektronicznej, czy wymienione w ustawie Kodeks pracy pomieszczenia rzeczywiście nie mogą być monitorowane – omówienie wyjątków
 • zakaz konkurencji – jak formułować treść
 • jak zawrzeć zapisy o zakazie naruszania dóbr osobistych pracodawcy na portalach społecznościowych – wzory zapisów
 • zapisy dotyczące zakazu ujawniania wartości wynagrodzenia a jego zgodność z zasadami prawa
 • określenie zasad używania narzędzi pracy poza zakładem w kontekście regulacji RODO
 • czy można wprowadzić regulacje dotyczące dress code i na jakich zasadach
 • postanowienia dotyczące zakazów – jak redagować treści dotyczące korzystania ze środków komunikacji elektronicznej, badanie trzeźwości (stanowisko UODO), palenie tytoniu a czas pracy – rozwiązania zwyczajowe
 • kary porządkowe – zasady
 • zasady dotyczące przeciwdziałania mobbingowi i równego traktowania w zatrudnieniu
 • jak wprowadzić zapisy dotyczące przeciwdziałania mobbingowi i czy umocować je w treści regulaminu pracy
 • czy Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa powinna być integralną częścią regulaminu? – omówienie przykładów, wzory dokumentów
 • organizacja czasu pracy, ustalenie dni wolnych od pracy, systemy i rozkłady czasu pracy
 • przerwy w pracy, możliwość rozszerzania przerwy
 • ewidencjonowanie wyjść prywatnych i służbowych – metody
 • ewidencja czasu pracy – zasada obowiązku prowadzenia podwójnej ewidencji – forma tradycyjna i elektroniczna
 • zasady regulujące pracę w godzinach nadliczbowych
 • prawo do odpoczynku dobowego i tygodniowego
 • usprawiedliwianie nieobecności w pracy – problematyka urlopu na żądanie, czy żądanie musi zostać spełnione? – kryterium ważenia dobra zakładu pracy, obiektywnych potrzeb pracodawcy, a dobro pracownika
 • dowody usprawiedliwiające nieobecność pracownika
 • ustalenie okresów rozliczeniowych
 • zapisy dotyczące urlopów, w tym związanych z macierzyństwem i rodzicielstwem
 • sposoby podawania treści regulaminu do wiadomości pracowników oraz redagowania oświadczeń o zapoznaniu się z jego treścią
 • aneksy do regulaminu – tryb wprowadzania
 • wzory regulaminów, dokumentów, dobre praktyki, rekomendacje zmian w dokumentach uczestników – ćwiczenia, omówienie orzecznictwa, omówienie stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy
11. REGULAMIN WYNAGRADZANIA
 • struktura, składniki i funkcje systemów wynagradzania
 • zasady i kryteria wynagradzania pracowników
 • formy płac
 • istota, znaczenie i cel wartościowania pracy w kontekście ustalanie wartości wynagrodzeń zasadniczych, wdrożenie metod wartościowania pracy, wyznaczenia stanowisk taryfikacyjnych
 • projektowanie płac tabeli wynagrodzeń zasadniczych – metody wąskich i szerokich przedziałów płacowych – plusy i minusy
 • czy regulamin wynagradzania musi zawierać taryfikatory?
 • co oznacza, że pracodawca ustala zasady wynagradzania?
 • czy w regulaminie wynagradzania można ustalić wyłącznie stawki minimalne bez ustalenia widełek płacowych?
 • ochrona wynagrodzenia za pracę
 • wynagrodzenie a kwalifikacje pracownika – jak definiować kwalifikacje – kryterium edukacji i doświadczenia
 • stawki godzinowe i miesięczne – przykłady rozwiązań
 • wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia; zasady premiowania: premia uznaniowa, regulaminowa, nagrody
 • różnice między premią a nagrodę w świetle orzecznictwa sądowego
 • zasady premiowania a regulaminy premiowania – różnice. Tworzenie zapisów i ich implementacja w treści regulaminu wynagradzania a tworzenie odrębnego regulaminu
 • normy pracy a premiowanie – szczegółowa interpretacja art. 83 Kodeksu pracy
 • metody włączania w wynagrodzenia zasadnicze dodatków oraz zakaz związany z kryterium stażu, dodatkami za pracę w porze nocnej itp.  – omówienie obowiązujących zmian w prawie pracy w tym zakresie
 • zakaz dyskryminacji płacowej – orzecznictwo sądowe związane z różnicowaniem wynagrodzeń, ustalenie stawki wynagrodzenia na zasadzie negocjacyjnej, omówienie błędów powodujących dyskryminację na etapie rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej
 • godziny nadliczbowe w regulaminie wynagradzania
 • należności z tytułu podróży służbowej
 • świadczenia pieniężne związane z pracą – wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy
 • odprawy emerytalne
 • aneksy do regulaminu – tryb wprowadzania
 • wzory regulaminów, dokumentów, rekomendacje wprowadzenia zmian w rozwiązaniach praktykowanych u uczestników szkolenia – warsztaty
12. RANGA ZARZĄDZEŃ PRACODAWCY – ALTERNATYWNE METODY WPROWADZANIA DOKUMENTÓW – WZORY DOKUMENTÓW13. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
 • tworzenie regulaminu ZFŚS – podstawy prawne, zmiany obowiązujące od 2019 roku, przeznaczenie środków z Funduszu, orzecznictwo SN
 • ustalenie wysokości odpisów – terminy odpisów, ustalanie ilości zatrudnionych, nowe zasady naliczania odpisu, korekta odpisu, zasady dotyczące potrąceń
 • ustalanie planu rzeczowo-finansowego Funduszu
 • rodzaje i formy świadczeń socjalnych, sposoby definiowania dochodu, sposoby wprowadzania zmian w regulaminie
 • osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń, pojęcie najbliższego członka rodziny, katalog osób uprawnionych, ustalanie dochodu na członka rodziny, program 300+ i 500+ a badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych
 • przyznawanie świadczeń a usprawiedliwiona, długotrwała nieobecność (choroba, urlop bezpłatny itp.)
 • przeznaczenie środków z ZFŚS, finansowanie imprez w śtwietle wyroku TK, świadczenia wymagalne i uznaniowe
 • sposoby potwierdzenia sytuacji materialnych uprawnionych – zasada minimalizacji danych zgodnie z RODO
 • komisja socjalna jako organ opiniodawczy i jako organ przyznający świadczenia, ustalenie składu Komisji, przedstawiciele poszczególnych pracodawców w Komisji
 • uprawnienia komisji socjalnej a regulacje RODO – upoważnienie/polecenie przetwarzania danych, zasady dopuszczania do przetwarzania danych
 • sposób dokumentowania i pozyskiwania informacji o sytuacji materialnej pracowników, składanie zaświadczeń o dochodach członków rodziny, rozliczeń podatkowych i oświadczeń w aspekcie ochrony danych osobowych, sposoby pozyskiwania informacji od osób uprawnionych, wymagalność danych we wnioskach
 • przegląd danych osobowych, okresy przechowywania, zasady usuwania
 • znowelizowana Ustawa o związkach zawodowych a rola związków przy przyznawaniu świadczeń, uchwalaniu regulaminu, uczestnictwa w komisji socjalnej, nadzór związków zawodowych nad środkami funduszu
14. POROZUMIENIA ZBIOROWE I INNE DOKUMENTY
 • ranga porozumień zbiorowych
 • tryb wprowadzenia, konsultacji z organizacją związkową
 • obowiązujące okresy ustaleń
 • płacowe zbiorowe porozumienie a regulamin wynagradzania – jak uniknąć dublowania zapisów, jakie zapisy warto negocjować
 • problemy interpretacyjne w zakresie nie uznania porozumienia za źródło prawa wewnątrzzakładowego i ich skutki
Prowadzący
Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy. Stały członek komisji antymobbingowych. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego. Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach. Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.
Forma
Metody szkolenia: krótkie wykłady, dyskusja moderowana, analiza dokumentów przygotowanych przez Prowadzącego/dostarczonych przez Uczestników case study przygotowane przez Prowadzącego i zgłaszane przez Uczestników, burza mózgów, prezentacja ciekawych i kontrowersyjnych interpretacji i orzecznictwa,
Czas trwania
8 godzin dydaktycznych
Termin / Lokalizacja
 1. 26.06.2020 / Park Inn by Radisson Katowice ****, Katowice, ul. Bytkowska 1a
Cena
590 zł
Zgłoszenie
Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zfśs, układy zbiorowe, porozumienia – wewnątrzzakładowe przepisy prawa pracy w 2020 roku
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch. Parking i nocleg płatne dodatkowo.
Zdobyta wiedza
Cele i korzyści ze szkolenia: weryfikacja zapisów firmowych aktów wewnętrznych prawa pracy
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.