menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zfśs, układy zbiorowe, porozumienia – wewnątrzzakładowe przepisy prawa pracy w 2020 roku

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: dyrektorów HR, specjalistów ds. kadr menedżerów wyższego szczebla, członków zarządu przedstawicieli związków zawodowych przedstawicieli działów prawnych odpowiedzialni za przygotowanie wewnętrznych aktów prawa pracy
Wymagania wstępne
Brak.
Program

1. Regulacje dotyczące źródeł prawa pracy na podstawie art. 9 Kodeksu pracy – ranga źródeł wewnątrzzakładowych i konieczność ich aktualizacji ze względu na skutki epidemii COVID-19. Aneksy, porozumienia zbiorowe, uchylenia zapisów – omówienie na podstawie listy kontrolnej.

2. Ranga zarządzeń jako aktów stosowania prawa – czy i które zarządzenia wprowadzone w stanie epidemii należy pozostawić jako odrębne, a które można włączyć w integralną treść regulaminów?

3. Ryzyko naruszenia postanowień zawartych w art. 8 K.p. – jak uniknąć niezgodnych z prawem zapisów w aktach wewnętrznych pracodawcy?

4. Jakie zmiany należy, a jakie można wprowadzić w regulaminie pracy i wynagradzania w związku ze zmianami wprowadzonymi mechanizmami „tarczy antykryzysowej”? – przegląd praktyk.

5. Czy zmiany w zakresie organizacji i porządku pracy mogą być wprowadzone w inny sposób niż przez zmianę regulaminu pracy?

6. Instrumenty prawne zawarte w Kodeksie pracy pozwalające pracodawcy na ich stosowanie bez konieczności ingerowania w regulamin pracy i wynagradzania – przykłady i ich szczegółowe omówienie.

7. Skutki skorzystania przez pracodawcę z mechanizmów tzw. tarczy antykryzysowej – czy należy dokonać zmian w regulaminach oraz w jakim zakresie porozumienia zbiorowe zawierane na podstawie art. 15g, 15gb, 15zf i innych instrumentów „tarczy” mają wpływ na regulaminy?
W jakim zakresie i na jaki czas porozumienia „uchylają” obowiązywanie regulaminów?
Co w sytuacji, kiedy porozumienia zbiorowe przestały obowiązywać?
Czy należy je wypowiedzieć?
Czy „automatycznie” świadczenie pracy odbywa się na podstawie zasad sprzed ich obowiązywania?
8. Czy postanowienia korzystniejsze zawarte w regulaminach zawsze obowiązują?
Co w sytuacji, kiedy ze względu na sytuację epidemiczną pracodawca nie jest w stanie zapewnić pracownikom korzystniejszych warunków pracy, niż obowiązujące?
Czy aktualna sytuacja uprawnia pracodawcę do uznaniowego traktowania zapisów w zakresie korzystniejszych regulacji?

9. Postanowienia „tarczy 4.0” i jej wpływy na akty wewnątrzzakładowe – jak długo ustawowe rozwiązania będą obowiązywać i czy warto je unormować w wewnętrznych źródłach prawa pracy?

10. Różnice między wprowadzeniem i uchyleniem postanowień regulaminu pracy i wynagradzania – szczegółowa interpretacja i zastosowanie art. 104 K.p., art. 77 (1) K.p. i art. 77 (2) K.p.

11. Zastosowanie art. 9 (1) K.p. w praktyce – uchylenie w części lub całości postanowień regulaminów, zawieranie porozumień zbiorowych, ranga źródeł prawa – jak uniknąć kolizji, jak ujednolicić aneksy i porozumienia, jak włączyć je w strukturę regulaminów?

12. Regulamin pracy

 • zapisy obowiązkowe, fakultatywne, jak unikać treści i klauzul niedozwolonych – omówienie tzw. minimalnej treści regulaminu pracy, omówienie postanowień dodatkowych, które optymalizują zapisy ze względu na potrzeby organizacji pracy w stanie epidemii
 • czy treść regulaminu pracy musi zostać zmieniona ze względu na wprowadzenie pracy zdalnej?
  Czy zapisy o home office nadal mogą obowiązywać, skoro praca zdalna jest ustawowo regulowana?
  Jak uniknąć rozbieżnej nomenklatury i kolizji w zapisach regulaminów?
 • obowiązki pracodawcy – pojęcie pełnego wykorzystania czasu pracy, prowadzenie i przepływ dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy – jak uregulować? Jak przechowywać dokumentację pracowniczą przekazaną drogą elektroniczną w pracy zdalnej? Zastosowania art. 300 K.p. i jego ograniczeń – omówienie katalogu dokumentów
 • zasady dotyczące określania obowiązków, usprawiedliwiania nieobecności w formie elektronicznej itp.
 • zasady określające przebywanie w pracy poza godzinami jej świadczenia w miejscu pracy
 • regulacje dotyczące obowiązków pracowników – szczegółowa interpretacja zapisów zawartych w art. 100 Kodeksu pracy i ich wdrożenie na w treści regulaminu
 • określenie bezpośredniego przełożonego, nadzoru nad pracą, obowiązków osób kierujących pracownikami i ich zadań wynikających z art. 212 K.p. oraz obowiązków pracowników wynikających z art. 211 K.p. Czy zasady epidemiczne dotyczące reżimu sanitarnego, a wynikające z zaleceń PIP, GIS i MRPiT powinny być zaimplementowane w treść regulaminu pracy? – przegląd praktyk i przykłady
 • co oznacza dbanie do dobro zakładu pracy i jak zredagować zapisy w tym zakresie, jak zdefiniować dobro zakładu pracy ze względu na okoliczności związane ze stanem epidemii?
 • zapisy dotyczące bezpieczeństwa pracy w kontekście przepisów zawartych w K.p. – czy zapisy dotyczące pomiaru temperatury pracowników przed dopuszczeniem do pracy oraz kontroli stanu trzeźwości powinny znaleźć się w treści regulaminu pracy? – omówienie zasad i propozycji postanowień
 • sposoby potwierdzania przybycia i obecności w pracy, zasady dotyczące nieobecności – czy należy zmienić w treści regulaminu sposoby potwierdzania obecności dla pracowników świadczących pracę w formie zdalnej
 • zasady określające dopuszczanie pracownika do pracy a postanowienia przepisów zawartych w tzw. tarczy antykryzysowej w kontekście zastosowania art. 210 K.p.
 • formułowanie zapisów dotyczących ochrony danych osobowych – regulacje RODO w regulaminie pracy, przestrzeganie polityki ochrony danych osobowych, wykonywania pracy z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych/przekazanych pracowników, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, stosowanie monitoringu wizyjnego i informowanie o nim pracowników, stosowanie monitoringu poczty elektronicznej w celu kontroli pracy świadczonej w formie zdalnej – omówienie wyjątków
 • zapisy o zakazie konkurencji – czy należy implementować w regulaminie postanowienia „tarczy 4.0”?
 • jak zawrzeć zapisy o zakazie naruszania dóbr osobistych pracodawcy na portalach społecznościowych? – wzory zapisów
 • zapisy dotyczące zakazu ujawniania wartości wynagrodzenia a jego zgodność z zasadami prawa
 • określenie zasad używania narzędzi pracy poza zakładem w kontekście regulacji RODO
 • zasady dotyczące przeciwdziałania mobbingowi i równego traktowania w zatrudnieniu po zmianie przepisów 7 września 2019 roku – omówienie postulowanych zapisów
 • organizacja czasu pracy, ustalenie dni wolnych od pracy, systemy i rozkłady czasu pracy – jak zredagować i dokonać zmian w zapisach ze względu na szczególne potrzeby wynikające ze stanu epidemii?
 • jak dostosować stanowiska pracy?
 • co w sytuacji, kiedy pracodawca tworzy bądź likwiduje stanowiska pracy? Czy regulamin pracy wymaga zmiany?
 • przerwy w pracy, możliwość rozszerzania przerwy, wydłużona przerwa podczas „zamiany zmian”, informacje o celowości wykorzystania przerwy
 • ewidencja czasu pracy – forma tradycyjna i elektroniczna, zapisy dotyczące ewidencji czasu pracy pracowników świadczących pracę w formie zdalnej
 • zasady regulujące pracę w godzinach nadliczbowych
 • harmonogramy pracy – przykłady zapisów uelastycznienie art. 129 K.p. w sytuacji epidemicznej – informacja w regulaminie o możliwości zmiany harmonogramu czasu pracy
 • prawo do odpoczynku dobowego i tygodniowego
 • usprawiedliwianie nieobecności w pracy – problematyka urlopu na żądanie, czy żądanie musi zostać spełnione? – kryterium ważenia dobra zakładu pracy, obiektywnych potrzeb pracodawcy, a dobro pracownika i jego okoliczności życiowe związane ze skutkami epidemii – przykłady zapisów wskazujących na możliwość odmowy udzielenia zgodny na urlop na żądanie 
 • dowody usprawiedliwiające nieobecność pracownika, konsekwencje dla pracowników, którzy powołują się na niepotwierdzoną dowodowo nieobecność związaną ze stanem epidemii
 • ustalenie okresów rozliczeniowych z uwzględnieniem możliwości ich przedłużenia
 • zapisy dotyczące urlopów wypoczynkowych, w tym związanych z macierzyństwem i rodzicielstwem, zapisy dotyczące planów urlopów – czy w związku ze zmianami planów urlopowych wynikającymi ze skutków epidemii zapisy te należy zaktualizować w regulaminie pracy?
  Czy nowe regulacje dotyczące urlopu zaległego zawarte w przepisach „tarczy 4.0” należy wprowadzić w regulaminie?
 • sposoby podawania treści regulaminu do wiadomości pracowników oraz redagowania oświadczeń o zapoznaniu się z jego treścią
 • „aneksy” do regulaminu – tryb wprowadzania i  tryb uchylania
 • wzory regulaminów, dokumentów, dobre praktyki, rekomendacje zmian w dokumentach wynikające ze skutków epidemii – omówienie orzecznictwa, omówienie stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy

 13. Regulamin wynagradzania

 • struktura, składniki i funkcje systemów wynagradzania
 • zasady i kryteria wynagradzania pracowników – jak można je zmienić?
  Jak należy dokonać zmian po zakończeniu okresu dofinansowania do wynagrodzeń uzyskanych na podstawie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej?
 • formy płac
 • czy regulamin wynagradzania musi zawierać taryfikatory lub grupy zaszeregowania?
 • co oznacza, że pracodawca na podstawie przepisów K.p. zobowiązany jest do ustalenia zasad wynagradzania?
  Czy w sytuacji zagrożenia utratą płynności finansowej spowodowanej sytuacją kryzysową można regulować zasady wynagrodzenia w treści umowy o pracę, czy należy wprowadzić zmiany w regulaminie wynagradzania?
 • czy w regulaminie wynagradzania można ustalić wyłącznie stawki minimalne bez ustalenia widełek płacowych?
 • ochrona wynagrodzenia za pracę
 • wynagrodzenie a kwalifikacje pracownika – jak definiować kwalifikacje? – kryterium wykształcenia i doświadczenia jako suma kwalifikacji
 • stawki godzinowe i miesięczne – przykłady rozwiązań
 • wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia – w jakim sposób regulamin wynagradzania może odnosić się w treści do zasad premiowania
 • w jaki sposób i w jakim zakresie można obecnie w związku z ekonomicznymi skutkami epidemii dokonać zmian w treści regulaminu wynagradzania? – przegląd rekomendowanych zapisów
 • wynagrodzenie postojowe – zasady – szczegółowa interpretacja i zastosowanie art. 81 K.p.

14. Zasady premiowania: premia uznaniowa, regulaminowa, nagrody, dodatki – jak dostosować obecnie te składniki ze względu na sytuację epidemiczną?

 • różnice między premią a nagrodę w świetle orzecznictwa sądowego
 • zasady premiowania a regulaminy premiowania – różnice
 • tworzenie zapisów i ich implementacja w treści regulaminu wynagradzania a tworzenie odrębnego regulaminu.
  Jak wypowiedzieć/zmienić warunki premiowania w związku z obecną/przewidywaną trudną sytuacją ekonomiczną pracodawcy?
 • jak należy liczyć istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, o którym mowa w „tarczy 4.0” i jakie przełożenie mają nowe przepisy na zapisy regulaminu wynagradzania?
 •  normy pracy a premiowanie – szczegółowa interpretacja art. 83 Kodeksu pracy
 • metody włączania w wynagrodzenia zasadnicze dodatków oraz zakaz związany z uwzględnieniem kryterium stażu pracy, dodatkami za pracę w porze nocnej itp.  – omówienie obowiązujących zmian w prawie pracy w tym zakresie
 • zakaz dyskryminacji płacowej – orzecznictwo sądowe związane z różnicowaniem wynagrodzeń, ustalenie stawki wynagrodzenia na zasadzie negocjacyjnej, omówienie błędów powodujących dyskryminację na etapie rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej
 • „aneksy do regulaminu” – tryb wprowadzania – różnice między wprowadzaniem zmian w regulaminie wynagradzania i regulaminie pracy w przypadku braku wspólnie uzgodnionego i przedstawionego pracodawcy stanowiska organizacji związkowych?
 • czy obniżenie wartości wynagrodzenia przy zastosowaniu przepisów tzw. tarczy antykryzysowej wymaga zmian w regulaminie?
 • postanowienia regulaminu premiowania wyłączające stosowanie dodatków absencyjnych/frekwencyjnych powiązanych z odbywaniem izolacji domowej lub kwarantanny 
 • wzory regulaminów, dokumentów, rekomendacje wprowadzenia zmian w rozwiązaniach praktykowanych u uczestników szkolenia

15. Konsultowanie, opiniowanie i uzgadnianie treści regulaminów z przedstawicielami pracowników oraz organizacjami związkowymi – omówienie aktualnych uprawnień organizacji związkowych na podstawie obowiązującej od 1 stycznia 2019 roku znowelizowanej Ustawy o związkach zawodowych, tzw. reprezentatywność zbiorowa i moc układowa a nowe progi reprezentatywności, możliwość jednostronnego wprowadzenia zmian przy braku wspólnie uzgodnionego stanowiska organizacji związkowych.

 

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

Prowadzący
Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy. Stały członek komisji antymobbingowych. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego. Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach. Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.
Forma
Metody szkolenia: krótkie wykłady, dyskusja moderowana, analiza dokumentów przygotowanych przez Prowadzącego/dostarczonych przez Uczestników case study przygotowane przez Prowadzącego i zgłaszane przez Uczestników, burza mózgów, prezentacja ciekawych i kontrowersyjnych interpretacji i orzecznictwa,
Czas trwania
Szkolenie jednodniowe: 17 lutego 2021 roku
Lokalizacja
Cena
550 zł
Zgłoszenie
Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zfśs, układy zbiorowe, porozumienia – wewnątrzzakładowe przepisy prawa pracy w 2020 roku
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Zdobyta wiedza
Cele i korzyści ze szkolenia: weryfikacja zapisów firmowych aktów wewnętrznych prawa pracy
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.