menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw (Kod zawodu: 331301), kurs księgowości kraków, kurs rachunkowość kraków

Kategoria
RACHUNKOWOŚĆ
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
DLA KOGO JEST TEN KURS? TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE! -Jeśli nie posiadasz wiedzy z zakresu księgowości-KURS PROWADZONY JEST OD PODSTAW -Posiadasz niewielkie doświadczenie w tej dziedzinie i chcesz pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę -Chcesz rozpocząć pracę w obszarze rachunkowości (w działach finansowo-księgowych, biurach rachunkowych, instytucjach) -Prowadzisz swoją firmę i chciałbyś efektywniej zarządzać jej finansami, samodzielnie ją rozliczać lub po prostu zrozumieć, co robi dla Ciebie Twoja księgowa -Chcesz realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy -Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie
Wymagania wstępne
Ukończone 18 lat, minimum średnie wykształcenie.
Program


W 2019 r. według autentycznych ocen Uczestników Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw został oceniony na: 5,35 /6
POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU-
WSZYSTKIE MODUŁY UWZGLĘDNIAJĄ NAJNOWSZE ZMIANY
I Moduł: Podatki w praktyce biznesowej, podatek PIT - 8 godzin dydaktycznych z doradcą podatkowym
 • Ustawa o podatku od osób fizycznych 
 • Podmiot i przedmiot podatku 
 • Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy  
 • Wyłączenia z opodatkowania 
 • Źródła przychodu 
 • Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów  
 • Odliczenia od podatku 
 • Case study

II Moduł: Podstawy rachunkowości z elementami etyki zawodowej - 8 godzin dydaktycznych
 • Podstawowe pojęcia w rachunkowości 
 • Cele rachunkowości  
 • Funkcje rachunkowości 
 • Przedmiot rachunkowości 
 • Podmiot rachunkowości 
 • Zadania rachunkowości 
 • Metody rachunkowości 
 • Zasady rachunkowości 
 • Dokumenty księgowe, dowody księgowe  
 • Polityka rachunkowości 
 • Podstawowe okresy w rachunkowości 
 • Etyka w działalności gospodarczej i rachunkowości 
 • Ewidencja księgowa 
 • Konto księgowe 
 • Typy kont i rodzaje 
 • Grupy kont bilansowych 
 • Plan kont 
 • Ewidencja podstawowych operacji gospodarczych 
 • Zasoby majątkowe przedsiębiorstwa i źródła ich pochodzenia 
 • Klasyfikacja i podział aktywów 
 • Aktywa trwałe 
 • Aktywa obrotowe 
 • Klasyfikacja i podział pasywów  
 • Kapitał (fundusz) własny 
 • Kapitały obce 
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych 
 • Księgi rachunkowe 
 • Konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych 
 • Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych 
 • Poprawianie błędnego zapisu księgowego 
 • Ochrona i zasady przechowywania dokumentacji  
 • Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń powstałych po dniu bilansowym 
 • Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań 

III Moduł: Efektywne zarządzanie majątkiem. Środki trwałe, wyposażenie - 8 godzin dydaktycznych
 • Klasyfikacja Środków Trwałych 
 • Dokumenty dotyczące środków trwałych 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) 
 • Podstawy zakwalifikowania środków trwałych i wprowadzenia do ewidencji 
 • Amortyzacja i umorzenie, zmiany dotyczące jednorazowej amortyzacji dla małych podatników 
 • Wyksięgowanie środków trwałych z ewidencji - zasady księgowania 
 • Wartość brutto, netto, bilansowa środków trwałych 
 • Rozwiązywanie zadań z zakresu aktywów trwałych, amortyzacji i umorzenia

IV Moduł: Rozrachunki, ewidencja zakupu, sprzedaży i obrotu towarów - 8 godzin dydaktycznych
 • Dokumenty 
 • Faktury 
 • Rozrachunki z kontrahentami 
 • Ewidencja rozrachunków 
 • Należności od odbiorców 
 • Zobowiązania wobec dostawców 
 • Pozostałe rozrachunki
 • Rozrachunki z pracownikami 
 • Uprawnienia pracownika w związku z podróżą służbową 
 • Stawka za 1 km przebiegu pojazdu 
 • Rozrachunki z Urzędem Skarbowym 
 • Rozrachunki z ZUS 
 • Odpisy aktualizujące 
 • Terminy w rozrachunkach 
 • Wstępnie bilans 
 • Zmiany od 1 stycznia 2019 r. 
 • Obrót środkami pieniężnymi, towarami i materiałami w przedsiębiorstwie 
 • Obrót środkami pieniężnymi 
 • Dokumenty obrotu kasowego 
 • Dokumenty obrotu bankowego 
 • Obrót towarami i materiałami 
 • Zakupy materiałów lub towarów 
 • Wydawanie do produkcji materiałów 
 • Rozchody materiałów 
 • Ewidencja obrotu w jednostce produkcyjnej 
 • Ewidencja kosztów działalności operacyjnej w jednostce produkcyjnej 
 • Zadania kompleksowe z zakresu rozrachunków 

V Moduł: Koszty zatrudnienia, różne możliwości - 8 godzin dydaktycznych
 • Koszty związane z zatrudnieniem – lista płac, rachunki 
 • Zatrudnienie: 
 • Umowa o pracę 
 • Umowa zlecenia 
 • Umowa o dzieło  
 • Wynagrodzenia 
 • Pojęcie wynagrodzeń 
 • Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 
 • Umowa o dzieło: umowa rezultatu 
 • Umowa zlecenia: starannego wykonania 
 • Wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy  
 • Wynagrodzenie brutto  
 • Wynagrodzenie netto 
 • Skala podatkowa 
 • Ulga podatkowa 
 • Koszty uzyskania przychodu 
 • Obliczanie składek 
 • Składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne 
 • Rozrachunki z ZUS 
 • Wynagrodzenie za czas choroby 
 • Podstawa wymiaru wypłaty chorobowego 
 • Wynagrodzenie za niepełny miesiąc 
 • Odpis na ZFŚS podstawowy (obligatoryjny) w 2019 r.
 • Świadczenie urlopowe 
 • Rozliczenie roczne – Deklaracja PIT – 4R, PIT -11 
 • Dokonywanie rozliczeń wynagrodzeń i księgowanie na poszczególnych kontach

VI Moduł: Przychody i koszty, zasady ustalania wyniku finansowego - 8 godzin dydaktycznych
 • Przychody i koszty w przedsiębiorstwie 
 • Klasyfikacja i sposób ujmowania przychodów i kosztów 
 • Rozliczenia międzyokresowe kosztów 
 • Rozliczenia międzyokresowe czynne 
 • Rozliczenia międzyokresowe bierne 
 • Rozliczenia międzyokresowe przychodów 
 • Tworzenie wyniku finansowego 
 • A.(wariant kalkulacyjny) 
 • B.(wariant porównawczy) 
 • Tworzenie wyniku finansowego 
 • Rachunek zysków i strat 
 • Wycena składników majątkowych przedsiębiorstwa 
 • Metody wyceny aktywów i pasywów 
 • Metody wyceny rozchodu zapasów w cenach rzeczywistych FIFO, LIFO, AVCO 
 • Inwentaryzacja 
 • Ustalanie przychodów, kosztów, sporządzanie rachunku zysków i strat, bilansu

VII Moduł: Sprawozdanie finansowe i rozliczenie podatku CIT I VAT - 8 godzin dydaktycznych
 • Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa 
 • PODSTAWOWE CZĘŚCI SKŁADOWE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 
 • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
 • Bilans
 • Aktywa 
 • Pasywa 
 • Rachunek zysków i strat  
 • A.(wariant kalkulacyjny) 
 • B.(wariant porównawczy) 
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia 
 • Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 
 • Rachunek przepływów pieniężnych 
 • Sprawozdanie z działalności jednostki 
 • Tryb i metody sporządzania oraz ogłaszania sprawozdań 
 • Elementy prawa podatkowego 
 • Podstawy prawne, pojęcie prawa podatkowego 
 • Podział podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą 
 • Zasady prawa podatkowego 
 • Elementy konstrukcji podatków 
 • Elementy konstrukcji podatków / budowa podatków 
 • Funkcje podatków 
 • Klasyfikacja podatków 
 • Podatki państwowe 
 • Podatki i opłaty samorządowe 
 • Wybrane zagadnienia z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych "CIT" 
 • Podatki kosztowe i opłaty 
 • Podstawy z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa cywilnego  
 • Podatek od towarów i usług  
 • Informacje związane z podatkiem od towarów i usług "VAT " 
 • Deklaracja VAT – 7, VAT - 27 7.4 Kalendarz informacyjny 
 • Terminy Sporządzenie sprawozdania, deklaracji CIT -8, VAT-7, VAT-27

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!SKORZYSTAJ Z PAKIETU 3 PROGRAMÓW I NAUCZ SIĘ OBSŁUGI PŁATNIKA, SYMFONII, OPTIMY! 
Kurs możesz poszerzyć o zajęcia komputerowe z zakresu obsługi programów Płatnik (8h), Symfonia Finanse i Księgowość (8h), Optima Księgowość (8h). Możesz dokupić 1 bądź 2 kursy komputerowe lub skorzystać z PAKIETU 3 KURSÓW KOMPUTEROWYCH (decydując się od razu na jego zakup, zyskujesz specjalną zniżkę na każde zajęcia - standardowa cena za 1 Kurs komputerowy 369 zł, cena w PAKIECIE: 221 zł)  KUPUJĄC 3 PROGRAMY oszczędzasz 444 zł.

 

SKORZYSTAJ Z DOŚWIADCZENIA NASZYCH TRENERÓW

WYBIERZ PRAKTYCZNE ZAJĘCIA

 I ZYSKAJ KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI


Prowadzący
Zajęcia prowadzą ekspert księgowy i doradca podatkowy, którzy potrafią przekazywać wiedzę i dzielić się swoim doświadczeniem.
Forma
Kurs składa się w 70% z praktyki, 30% z teorii, co daje Ci 100% gwarancji na sukces w rachunkowości. Nasi Trenerzy to praktycy, który potrafią dzielić się swoim doświadczeniem.
Czas trwania
56 godzin lekcyjnych
Termin / Lokalizacja
 1. 07.03.2020 / Sale szkoleniowe w centrum Krakowa
Cena
1279 zł (VAT zw.)
Zgłoszenie
Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw (Kod zawodu: 331301), kurs księgowości kraków, kurs rachunkowość kraków
W cenę wliczono
Certyfikat księgowego kod zawodu 331301 wg klasyfikacji mpips,zaświadczenie men o ukończeniu kursu rachunkowości od podstaw, pakiet e-learningu, 30 dni opieki poszkoleniowej
Zdobyta wiedza
Nasz Kurs da Ci REALNE KORZYŚCI, KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI I PRAKTYCZNE NARZĘDZIA. Nasz Kurs ma bardzo szeroki zakres. Przejdziesz na nim CAŁĄ DROGĘ KSIĘGOWĄ W FIRMIE. Samodzielnie zaksięgujesz (autentyczne!) faktury, wypełnisz dokumenty, naliczysz podatki i stworzysz roczne sprawozdanie finansowe na podstawie ksiąg rachunkowych. Będziesz też prowadził rozrachunki z pracownikami, ZUSem i USem (stworzysz proste listy płac, naliczysz składki ZUS i podatki). Na zajęciach zrobisz więc dokładnie to, co robią na co dzień pracownicy działów księgowych i biur rachunkowych. Tak prowadzone warsztaty w praktyce przygotują Cię do samodzielnej pracy. Pokażemy Ci, gdzie w przyszłości szukać rozwiązań, jak unikać błędów i rozwiać swoją karierę w tym obszarze.
Certyfikaty
Ten kurs w Tax Consilium praktycznie przygotuje Cię do pracy w zawodzie KSIĘGOWEGO. Na zakończenie otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Na ostatnich warsztatach księgowych możesz również podejść do egzaminu zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium. Egzamin jest bezpłatny, nieobowiązkowy i ma formę pisemną. Trwa 1 godzinę i składa się z części testowej oraz zadań (analogiczne przykłady są omawiane na zajęciach, więc gdy będziesz w nich uczestniczył, na pewno sobie z nim poradzisz). Najważniejszą częścią egzaminu jest ta polegająca na sporządzeniu bilansu. Aby dostać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Zdanie go jest równoznaczne z uzyskaniem CERTYFIKATU KSIĘGOWEGO z kodem zawodu 331301 wg kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS. Każdy certyfikat Tax Consilium oznaczony jest hologramem potwierdzającym autentyczność dokumentu. Do egzaminu możesz podejść bezpłatnie dwa razy. Oczywiście, możesz również z niego zrezygnować, jednak zachęcamy Cię, abyś sprawdził swoją wiedzę. Egzamin jest podsumowaniem tego, co naprawdę powinieneś znać i potrafić zastosować, pracując w zawodzie księgowego.
Organizator
Tax Consilium - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.