menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Elektronizacja i problemy w realizacji zamówień publicznych z uwzględnieniem koncepcji nowej ustawy PZP - 2-dniowe szkolenie obejmujące regulacje prawne i aspekty praktyczne.

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Program

 

Grupa docelowa: 

Przydatne i ciekawe szkolenie specjalistyczne dla Zamawiających, Audytorów, Kontrolujących a także Wykonawców chcących skutecznie uczestniczyć w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Grupa docelowa:
-pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;
-specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy;
-przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;
-przedstawiciele administracji rządowej;
-wykonawcy;
-wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową i aktualną wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych. 

 

Cel szkolenia: 

Celem realizacji szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy oraz praktycznych wskazówek w zakresie realizacji postępowania i udziału w nim Wykonawców zgodnie z Prawem zamówień publicznych, także w związku z elektronizacją, w sposób praktyczny.

Pierwsza część szkolenia jest poświęcona formalnym kwestiom elektronizacji zamówień publicznych, następnie omówieniu potrzeb Zamawiających i Wykonawców w zakresie praktycznego przygotowania narzędzi i systemów do elektronizacji zamówień w kontekście sprostania wymogom nałożonych przez ustawodawcę.
Druga część szkolenia jest prowadzona w formie praktycznych warsztatów, które umożliwiają poznanie najbardziej problematycznych aspektów realizacji zamówień publicznych zarówno po stronie Zamawiających jak i Wykonawców również z uwzględnieniem elektronizacji i ochrony danych osobowych.

*obrazek usunięto*
Na przedmiotowym szkoleniu zostaną przekazane istotne informacje dla Zamawiających i Wykonawców w zakresie elektronizacji zamówień publicznych.
Ponadto omówiona zostanie koncepcja nowego prawa zamówień publicznych.

 

Korzyści dla uczestników: 

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:
-zapoznać się z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych,
-zapoznać się z najbardziej problematycznymi kwestiami podczas realizacji zamówień publicznych,
-zdobyć nowe umiejętności, cenione przez pracodawców. 

 

Metodologia: 

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności. 

 

Trener

Małgorzata Niemiec
Specjalizacja trenerska:

 

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER w zakresie prawa zamówień publicznych. Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów. Szkoleniowiec/doradca/praktyk/ z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Posiada Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX, Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE. 

 

Program szkolenia:

 

|Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|

PROGRAM SZKOLENIA BĘDZIE ODPOWIEDNIO ZAKTUALIZOWANY I REALIZOWANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM  W DNIU SZKOLENIA  STANEM PRAWNYM.

 

DZIEŃ I
1. ELEKTRONIZACJA – REGULACJE PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY
-Wymagania w ustawie Pzp. dotyczące elektronizacji zamówień publicznych i rozporządzeniu w sprawie elektronizacji zamówień;
-Jednolity europejski dokument zamówienia – elektronizacja;
-Dostęp a bezpieczeństwo danych;
-Bezpieczny podpis elektroniczny;
-Szyfrowanie;
-Poszczególne czynności w postępowaniu – w kontekście elektronizacji, w szczególności:
-Weryfikacja siwz – realizacja wyjaśnień i zmian siwz;
-Zmiana lub wycofanie elektronicznej oferty;
-Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa a jawność ofert;
-Otwarcie ofert – techniczne aspekty;
-Badanie i ocena ofert;
-Przechowywanie danych.
Omówienie koniecznych wymagań technicznych systemów i narzędzi do realizacji zamówień publicznych po elektronizacji.
Szczegółowe i praktyczne aspekty elektronizacji w kolejnych pozycjach programu

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA ORAZ PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ:
-Jak opisać ? Jak kwestionować opis ?
Zasady opisywania przedmiotu zamówienia – praktyczne przykłady i skuteczne mechanizmy weryfikowania nieprawidłowości;
-Jak dzielić ? Jak kwestionować podział lub jego brak ?
Dzielenie zamówień na części – rekomendacje w kontekście realizacji celu zamówienia publicznego;
-Jak szacować ? Jak kwestionować szacowanie wartości i dobór procedury?
Zasady ustalania wartości zamówienia – różnice uregulowań w stosunku do zakazu dzielenia i nakazu sumowania;
-Jak planować system zamówień publicznych z uwzględnieniem możliwości jakie niesie elektronizacja.

3. SCHEMAT PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO od A – do Z
-Przejrzyste omówienie wszystkich czynności Zamawiającego i Wykonawcy przy użyciu praktycznego narzędzia audytorskiego – temat omawiany sukcesywnie w każdym punkcie realizacji niniejszego programu.

4. OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU :
-Treść ogłoszenia o zamówieniu;
-Zamieszczenie, publikacja;
-Zmiany ogłoszenia;
-Jak i czy Wykonawca ma czytać ogłoszenie i jego zmiany ?;

Problemy techniczne, identyfikacja błędów - praktyczne wskazówki.

DZIEŃ II
5. SPECYFIKACJA PO ZMIANACH PRZEPISÓW PZP. :
-Budowa siwz – cel tworzenia tego dokumentu, czytelność i obligatoryjność zapisów – elektronizacja - konieczne zapisy w siwz;
-Załączniki do specyfikacji – wzory i zasady konstruowania zapisów;
-Komunikacja w przetargu publicznym - weryfikacja specyfikacji w trybie pytań, zmiany siwz, zmiany ogłoszenia - elektronizacja.
Omówienie wszystkich czynności Zamawiającego i Wykonawcy przy użyciu praktycznego narzędzia audytorskiego

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
-Zasady określania warunków – zasada proporcjonalności, uczciwej konkurencji i przejrzystości – omówienie respektowania tych zasad na konkretnych przykładach;
-Tzw. warunki negatywne – przesłanki wykluczenia obligatoryjne i fakultatywne – ujęcie praktyczne;
-Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu – i elektronizacja w tym zakresie;
-Katalog dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu – zakres, forma, zasady weryfikacji – i elektronizacja w tym zakresie;
-Korzystanie z zasobów innych podmiotów – wymagane dokumenty i oświadczenia – elektronizacja w tym zakresie;
-Przedkładanie i uzupełnianie dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu – zasada równego traktowania - elektronizacja w tym zakresie;
Omówienie wszystkich czynności Zamawiającego i Wykonawcy przy użyciu praktycznego narzędzia audytorskiego

7. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
-Dobór kryteriów oceny ofert – cel oraz zasada przejrzystości i uczciwej konkurencji;
-Kryteria pozacenowe przedmiotowe, w tym kryteria jakościowe, funkcjonalne i środowiskowe;
-Kryteria pozacenowe podmiotowe: kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia;
-Klauzule społeczne w kryteriach oceny ofert;
-Badanie ofert, poprawianie, wyjaśnianie – problemy praktyczne, przykłady - elektronizacja w tym zakresie;
-Otwarcie ofert – sposób, obowiązki Zamawiającego i elektronizacja w tym zakresie;
-Weryfikacja rażąco niskiej ceny – etapy, zasady, obowiązki Zamawiających i Wykonawców - elektronizacja w tym zakresie;
-Przesłanki odrzucenia oferty – uzupełniony katalog przesłanek w ujęciu praktycznym;
-Badanie i ocena ofert i dokumentów – etapy, nowe zasady kolejność czynności - elektronizacja w tym zakresie;
-Tzw. odwrócona metoda oceny ofert – art. 24aa Pzp. w ujęciu praktycznym;
-Wybór najkorzystniejszej oferty – uzasadnienie faktyczne, prawne, dokumentowanie – błędy i rekomendacje audytora - elektronizacja w tym zakresie;
-Przesłanki unieważnienia postępowania - uzasadnienie faktyczne , prawne, dokumentowanie – błędy i rekomendacje audytora.

8. UMOWA, ZMIANY UMOWY, ROZWIĄZANIE, MONITOROWANIE REALIZACJI UMOWY:
-Uprawnione zmiany umowy - uzasadnienie faktyczne, prawne, dokumentowanie;
-Przesłanki rozwiązania umowy i przeprowadzenia nowego postępowania przetargowego;
-Monitorowanie realizacji umowy i nadzór nad jej realizacją – sposoby, korzyści, błędy, rekomendacja audytora.
-Ochrona danych osobowych – obligatoryjne zapisy w umowie.
-Elektronizacja w kontekście umowy.

 

Informacje organizacyjne:

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć

·         szkolenie trwa 2 dni (16h)

·         zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia

·         ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób

·         w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad 

Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 -przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia 

 

Inwestycja:

1090.00zł netto (+23% VAT) 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu). 


Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:

Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1450 zł netto (+23% Vat) 

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a   następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).  

 

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

 

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji  SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura:           Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 3 070 303
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 4 152 820
tel. 508 393 926
tel. (61) 4 152 036
tel. (61) 4 152 810    

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług:  referencje

POLITYKA  RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.       

 

Uwagi:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 

 

Czas trwania
2 dni - 16h
Termin / Lokalizacja
  1. 07.05.2020 / Wrocław 07-08/05
Cena
1090 zł netto
Zgłoszenie
Elektronizacja i problemy w realizacji zamówień publicznych z uwzględnieniem koncepcji nowej ustawy PZP - 2-dniowe szkolenie obejmujące regulacje prawne i aspekty praktyczne.
Organizator
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.