menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Zamknięcie roku finansowego w podmiotach leczniczych

Kategoria
RACHUNKOWOŚĆ
Typ szkolenia
otwarte
Program
Sprawozdanie finansowe podmiotów leczniczych
 1. Zmiany ustawy o rachunkowości w 2019 r.

 2. Elektronizacja sprawozdań finansowych – omówienie wybranych zagadnień i problemów związanych z elektronizacją.

 3. Sprawozdanie finansowe podmiotów leczniczych za 2019r. w świetle regulacji ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o działalności leczniczej: 

 • Obowiązki związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych na dzień kończący rok obrotowy.

 •  Ogólne zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego podmiotów leczniczych w tym SPZOZ (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu własnym, rachunku przepływów  pieniężnych oraz informacji dodatkowej).

 • Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów jednostki oraz ustalanie wyniku finansowego wynikające z ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem specyfiki podmiotów leczniczych (w tym SPZOZ), omówienia zasad uwzględnionych w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości.

 • Aktywa trwałe wycena i prezentacja z uwzględnieniem problematyki nieruchomości

 • Aktywa obrotowe wycena i prezentacja w tym problematyka odpisów aktualizujących.

 • Fundusze własne podmiotów leczniczych (w tym SPZOZ - zasady kształtowania się funduszu założycielskiego i funduszu zakładu.

 • Rezerwy i zobowiązania, kredyty, pożyczki, fundusze specjalne oraz rozliczenia międzyokresowe.

 • Rachunek zysków i strat  z uwzględnieniem specyfiki gospodarki finansowej podmiotów leczniczych (w tym SPZOZ). Prezentacja przychodów i kosztów.

 • Zestawienia zmian w funduszu własnym podmiotów leczniczych (w tym SPZOZ),

 • Informacja dodatkowa podmiotów leczniczych (w tym SPZOZ),obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia z uwzględnieniem specyfiki podmiotów leczniczych (w tym SPZOZ)

 • „Kalendarz księgowego” dotyczący prac związanych ze sprawozdaniem finansowym 2019.

4. Dyskusja nad wybranymi tematami i aktualnymi problemami z uwzględnieniem specyfiki gospodarki podmiotów leczniczych.

  Zamknięcie roku 2019 -  rozliczenia VAT,  CIT oraz Ordynacji podatkowej dla podmiotów leczniczych z uwzględnieniem  najnowszego orzecznictwa (NSA, TSUE) oraz interpretacji KIS

I. Rozliczenia VAT w roku  2019

1. Zmiany w przepisach o  VAT w roku 2019 r.:

 • Kasy rejestrujące po zmianach przepisów  – zasady ewidencjonowania sprzedaży i przesyłania danych do Centralnego Repozytorium KAS, terminy wymiany kas rejestrujących na kasy on-line
 • NIP na paragonie, nowe zasady wystawiania faktur VAT do paragonów fiskalnych i nowe sankcje w VAT
 • Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności zamiast odwróconego obciążenia – rozliczanie zakupów  przez podmioty lecznicze
 • Matryca stawek VAT oraz WIS – wiążąca informacja stawkowa
 • Wykreślenie podatników z rejestru VAT

2. Zmiana definicji pierwszego zasiedleniaZmiany w przepisach Ordynacji podatkowej i innych aktach prawnych istotne z punktu widzenia rozliczania podatku VAT (wybrane zagadnienia).

 • Należyta staranność jako warunek odliczenia podatku VAT.
 • E-kasa i Jednolity Plik Kontrolny dla paragonów fiskalnych.
 • Biała i czarna lista podatników VAT prowadzona przez Szefa KAS na stronie BIP Ministerstwa Finansów i jej wpływ na ryzyko rozliczeń podatkowych.
 • System STIR do analizy „podejrzanych” transakcji w systemach płatniczych i możliwość blokowania rachunków bankowych podatników.

3. Przygotowanie ksiąg do zamknięcia roku obrotowego – weryfikacja rozliczeń VAT:

 • Rozpoznawanie obowiązku podatkowego oraz zasady fakturowania na tle obecnej praktyki organów podatkowych
 • Moment rozpoznawania faktur korygujących w rozliczeniach VAT
 • Refakturowanie kosztów – zasady, zagadnienia praktyczne
 •  Rozliczanie VAT strukturą – weryfikacja rocznego współczynnika proporcji
 • Organizacja systemu rachunkowości dla celów rozliczania VAT strukturą
 • Ujmowanie faktur zakupu we właściwych rejestrach zakupu w celu rozliczenia VAT strukturą
 • Weryfikacja prawidłowości i kompletności rozliczeń VAT w roku obrotowym – zagadnienia praktyczne
 • Ujmowanie VAT w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

4. Omówienie aktualnego orzecznictwa i praktyki skarbowej w obszarze działania podmiotów leczniczych.

II. Omówienie istotnych zagadnień w rozliczeniach CIT i PIT  w roku 2019 :

1. Rozliczanie świadczeń ponad limitowych w podmiotach leczniczych,

2. Korygowanie przychodów i kosztów w rozliczeniach podatku dochodowego

3. Darowizny  oraz nabycia częściowo odpłatne w rozliczeniach podatkowych,

4. Zwolnienie podmiotowe z CIT w podmiotach leczniczych,

5. Rozliczanie świadczeń na rzecz pracowników, osób współpracujących,

6. Rozliczanie straty podatkowej po zmianie przepisów

7. Samochody użytkowane w firmie – metody ewidencji w księgach rachunkowych ułatwiające rozliczenia podatkowe:

 • samochody stanowiące majątek przedsiębiorcy,
 • samochody używane na podstawie umów leasingu,
 • samochody wynajmowane krótkoterminowo (w kraju, za granicą),
 • samochody należące do pracowników,
 • opłaty środowiskowe za używanie samochodów.

8. Wycena i ujęcie w księgach rachunkowych nieruchomości  według KSR 11 a podatek od przychodów z budynków w praktycznych przykładach:

 • wartość początkowa nieruchomości nabytej, wybudowanej, otrzymanej nieodpłatnie lub częściowo nieodpłatnie,
 • modernizacja a remont nieruchomości – kiedy prace zwiększają wartość początkową nieruchomości,
 • przykłady obliczeń podatku od przychodów z budynków

9. Koszty podatkowe - wybrane zagadnienia na gruncie aktualnego orzecznictwa i interpretacji podatkowych, w tym:

 • Amortyzacja podatkowa  w roku 2019 – zagadnienia praktyczne,
 • Kary umowne i odszkodowania,
 • Straty i niedobory.

10. Omówienie aktualnego orzecznictwa i praktyki skarbowej w obszarze działania podmiotów leczniczych.

III. Zmiany  w podatku VAT, CIT oraz PIT w roku 2020 – ogólne omówienie ustaw i projektów  wg stanu na dzień szkolenia

IV. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Rachunek kosztów w szpitalu – modelowanie rachunku kosztów w szpitalu na potrzeby sprawozdawcze, rozliczeniowe i zarządcze

 1. Rachunek kosztów i jego rola w szpitalu.
 2. Regulacje prawne prowadzenia rachunku kosztów i wyzwania dla służb finansowo-księgowych szpitala.
 3. Tworzenie analityki kosztów w systemach ewidencyjnych, ich ewidencja w szpitalu i ich wykorzystanie – praktyczne rozwiązania.
 4. Możliwości wykorzystania stosowanych schematów rachunku kosztów na potrzeby rozporządzenia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.
 5. Koszty pośrednie i klucze podziałowe w szpitalu – regulacje a zastosowane rozwiązania praktyczne.
 6. Rachunek kosztów w szpitalu – wyzwania w aspekcie zmian do obowiązującego standardu.
 7. Dyskusja nad wybranymi problemami prowadzenia rachunku kosztów w szpitalu.
Prowadzący
Małgorzata Czupryńska, biegły rewident, wieloletni nauczyciel z zakresu rachunkowości, praktyk w zakresie badania sprawozdań Małgorzata Mazurkiewicz, biegły rewident, prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości; członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, autor wielu zadań i pytań z zakresu podatkowego Mariola Dwornikowska-Dąbrowska, ekonomista, Dyrektor Finansowy w Uniwersyteckim Szpitalu
Forma
wykłady
Czas trwania
14 - 15 stycznia 2020 r. (2 dni)
Lokalizacja
Cena
1200 zł/os.
Zgłoszenie
Zamknięcie roku finansowego w podmiotach leczniczych
W cenę wliczono
udział, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiady
Certyfikaty
Tak
Organizator
Polskie Centrum Edukacji - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.