menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Specjalista do spraw finansów publicznych (3 dni)

Kategoria
FINANSE PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
główni księgowi, skarbnicy, audytorzy wewnętrzni, kierownicy i pracownicy działów finansowo-księgowych, planowania i kontroli.
Program

I. ZASADY PUBLICZNEJ GOSPODARKI FINANSOWEJ oraz ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH 

1. Pojęcia podstawowe: 

• finanse publiczne i źródła prawa finansowego

• środki publiczne

• formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych

• budżet państwa oraz budżet jednostki samorządu terytorialnego

• plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych – zakres i rodzaje

2. Podstawowe zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych reprezentowanych przez uczestników na szkoleniu, określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawach szczególnych i rozporządzeniach, m.in.:

• ostatnie zmiany oraz założenia planowanej reformy systemu budżetowego w Polsce,

• legalność, planowość, terminowość, skuteczność, efektywność i oszczędność wydatków publicznych

• zaciąganie zobowiązań i dokonywanie wydatków - obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego i pracowników merytorycznych,

• ustalanie i dochodzenia należności i stosowanie ulg w ich spłacie, w tym stosowanie kar umownych w projektach dofinansowanych oraz należności cywilnoprawnych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (UWAGA – istotne zmiany od 2020 r.),

• prowadzenie samodzielnej gospodarki finansowej przez osoby prawne, m.in. instytucje kultury, SPZOZ-y, uczelnie wyższe,

• rozliczanie środków unijnych

• audyt wewnętrzny

• planowanie wieloletnie w sektorze finansów publicznych

• udzielanie, wykorzystywanie, rozliczanie i kontrola dotacji z budżetu państwa, budżetu samorządowego oraz państwowych funduszy celowych, w tym nowe wzory ofert, umów i sprawozdań dla dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym stosowane od marca 2019 r.

• zamówienia publiczne do 30 tys. euro (wybór oferty, umowy i roczne sprawozdanie) oraz pozostałe zamówienia

3. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a inne rodzaje odpowiedzialności prawnej (odpowiedzialność karna, karna skarbowa, cywilna, pracownicza)

4. Zmiany wprowadzone w latach 2019 - 2020 w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

• rozszerzenie zakresu art. 14 o składki na Fundusz Solidarnościowy Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, 

• rozszerzenie wyłączenia w art. 3 o dochodzenie należności z tytułu daniny solidarnościowej, o której mowa w art. 30h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

• podwyższenie od 2020 r. kwoty minimalnej, poniżej której czyn nie stanowi naruszenia, do kwoty 4134,02 zł;

5. Obszary naruszeń dyscypliny finansów publicznych oraz najczęstsze naruszenia zasad gospodarowania środkami publicznymi

6. Osoby odpowiedzialne za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, w szczególności odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego oraz upoważnionych pracowników. Zasady powierzania odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych

7. Przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wymiaru kary

8. Stopnie naruszenia dyscypliny finansów publicznych

9. Charakterystyka poszczególnych czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych

10. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i przesłanki ich stosowania: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi

11. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów

12. Przegląd najnowszego orzecznictwa komisji orzekających i sądów administracyjnych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tendencje interpretacyjne, wybrane orzeczenia)

II. RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA

1. Rachunkowość budżetowa:

• rachunkowość wykonania budżetu państwa i budżetów samorządowych 

• rachunkowość jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych 

• rachunkowość podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych

• metoda kasowa i memoriałowa – zakres i konsekwencje stosowania 

w rachunkowości budżetowej, w tym rozróżnienie zaangażowania wydatków/kosztów limitowanych planem finansowym od zobowiązań

2. Zakres i zasady rachunkowości w jednostce sektora finansów publicznych:

• ogólne zasady wynikające z ustawy o rachunkowości,

• szczególne zasady rachunkowości wynikające z ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

• polityka rachunkowości,  w tym zakładowy plan kont

3. Klasyfikacja budżetowa:

• szczegółowa ewidencja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków ze źródeł zagranicznych oparta na częściach, działach, rozdziałach i paragrafach

• zmiany wprowadzone w 2020 roku

4. Budżet zadaniowy w sektorze publicznym:

• metodologia planowania, ewidencji i sprawozdawczości w zakresie wydatków/ kosztów w układzie zadaniowym, w tym wydatków/ kosztów pośrednich,

• katalog funkcji państwa, zadań, podzadań, działań, celów oraz mierników 

• fakultatywne stosowanie układu zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego

• współpraca komórek merytorycznych oraz komórek finansowo - księgowych w planowaniu wydatków w układzie zadaniowym

5. Sprawozdawczość budżetowa:

• sprawozdania z wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych, zwłaszcza Rb-27 i Rb-28 oraz Rb-27S i Rb-28S,

• sprawozdania w zakresie operacji finansowych - Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ oraz Rb-UN,

• błędy w zakresie sporządzania i przekazywania sprawozdań, ich rzetelności oraz zgodności z ewidencją księgową

III. OBIEG I KONTROLA DOKUMENTÓW FINANSOWO - KSIĘGOWYCH 

1. Przesłanki opracowania i stosowania jednolitych zasad obiegu i kontroli

dokumentów finansowo – księgowych w jednostce sektora finansów publicznych oraz ich zakres:

• zapewnienie rzetelności ewidencji księgowej oraz sprawozdań budżetowych i finansowych,

• zapobieganie nadużyciom i defraudacjom,

• obowiązki wynikające z przepisów bilansowych, podatkowych (podatki dochodowe oraz VAT) oraz ubezpieczeniowych

2. Zawieranie, ewidencja i obieg umów, w tym umów zawieranych w formie dokumentowej (np. mailowej)

3. Dokumentacja dotycząca dostaw towarów, usług i robót budowlanych, umów o pracę, inwestycji, zakupu środków trwałych itd. – harmonogram obiegu, obowiązki poszczególnych pracowników

4. Wstępna kontrola głównego księgowego – zakres i forma

5. Kontrola finansowa jako element kontroli zarządczej

IV. PODATEK VAT W SEKTORZE PUBLICZNYM

• ogólna charakterystyka podatku VAT: zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług, powstanie obowiązku podatkowego, określenie podstawy  opodatkowania, stawki, tryb i warunki płatności, mechanizm obniżenia podatku należnego o podatek naliczony,

• jednostka sektora finansów publicznych jako podmiot prawa publicznego dokonujący czynności publicznoprawnych i cywilnoprawnych, działająca jako podatnik VAT w zakresie czynności cywilnoprawnych,

• jednostka samorządu terytorialnego jako podatnik VAT (centralizacja VAT, obowiązki urzędu i jednostek organizacyjnych)

• czynności niepodlegające VAT, podlegające opodatkowaniu i opodatkowane VAT wg właściwej stawki oraz podlegające opodatkowaniu i zwolnione z VAT,

• wybrane problemy, m.in: prewspółczynnik, proporcje i korekty, otrzymane środki unijne i dotacje a prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, płatność podzielona (tzw. „split payment”), biała lista podatników VAT, raportowanie schematów podatkowych

Prowadzący
Prawnik, ekspert w zakresie finansów publicznych i środków unijnych, absolwent rachunkowości (studia podyplomowe), konsultant podatkowy, otwarty przewód doktorski w Katedrze Prawa Finansowego UMCS, wykładowca prawa finansowego, autor publikacji m.in. na łamach „Przeglądu Podatkowego". Doradca kierowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, środków unijnych, zarządzania i organizacji, zamówień publicznych, rozliczania podatku VAT w sektorze publicznym oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wybrane szkolenia z zakresu finansów publicznych prowadzone w ostatnich latach przez wykładowcę: Finanse publiczne w praktyce - cykl szkoleń 2009 - 2019 r. Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego - cykl szkoleń 2010 - 2019 r. Dotacje w sektorze publicznym - cykl szkoleń 2014 - 2019 r. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - cykl szkoleń 2008-2019 r. Budżet zadaniowy - cykl szkoleń 2010 – 2019 r., w tym szkolenia w ramach projektów szkoleniowych Ministerstwa Finansów (2010 i 2015) Na zlecenie ACC Training & Consulting Group realizował projekty szkoleniowe m.in. dla: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Najwyższej Izby Kontroli.
Forma
WARSZTATY, INTERAKTYWNY WYKŁAD w oparciu o LICZNE PRZYKŁADY Z PRAKTYKI, akty prawne, orzecznictwo, wystąpienia organów kontrolnych i wzory dokumentacji wewnętrznej. Dyskusja na temat rozwiązań problemów i wątpliwości zgłaszanych przez uczestników szkolenia. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.
Czas trwania
3 dni w godzinach 10:00-16:00
Termin / Lokalizacja
  1. 24.06.2020 / POZNAŃ (CENTRUM), Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20
Cena
1590
Zgłoszenie
Specjalista do spraw finansów publicznych (3 dni)
W cenę wliczono
1590 zł - cena szkolenia zawiera: udział w 3-dniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe, obiad. Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %. Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest dostosowany do Państwa potrzeb. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Oferta specjalna: Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie. Uwaga! Promocje nie łączą się.
Zdobyta wiedza
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu specjalisty do spraw zamówień publicznych (kod zawodu 242225 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby runku pracy oraz zakresu jej stosowania), oraz pogłębienie i usystematyzowanie posiadanej wiedzy w przypadku osób już zatrudnionych na stanowiskach wymagających znajomości ustawy Prawo zamówień publicznych. Szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę oraz przekazaniem certyfikatu potwierdzającego odbycie kursu. Uwaga: Szkolenie uwzględnia najnowsze orzecznictwo KIO oraz opinie UZP dotyczące elektronizacji zamówień poruszające istotne zagadnienia takie jak: skutki złożenia skanu oferty, prawidłowość e-podpisu, nieprawidłowe działanie platformy elektronicznej, wadium w postaci niepieniężnej. UWAGA: 11 września 2019 r. Sejm uchwalił nową ustawę Prawo zamówień publicznych, która ma na celu m.in. zwiększenie konkurencyjności i efektywności zamówień publicznych. Szkolenie uwzględnia najważniejsze zmiany wprowadzane nową ustawą (Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r.)
Certyfikaty
Wręczamy certyfikaty uczestnikom szkolenia.
Organizator
ACC Training & Consulting Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.