menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych z uwzględnieniem elektronizacji oraz RODO

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Pracownicy zamawiających (jednostki sektora finansów publicznych, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe) odpowiedzialni za planowanie, przygotowanie i realizację zamówień, koordynatorzy projektów unijnych i inne osoby rozliczające projekty merytorycznie i księgowo oraz osoby kontrolujące realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych.
Program

1. Unijne i krajowe regulacje w zakresie udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

 • dyrektywy, rozporządzenia oraz komunikaty wyjaśniające Komisji dotyczące prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień,
 • ustawa Prawo zamówień publicznych (z uwzględnieniem ostatnich i planowanych zmian) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
 • rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień,
 • wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w programach operacyjnych,
 • zalecenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz pozostałych instytucji zarządzających,
 • wewnętrzne procedury udzielania zamówień o wartości do 30 tys. euro uwzględniające specyfikę projektów unijnych,
 • umowa o dofinansowanie projektu infrastrukturalnego i społecznego.
 • zamówienia publiczne a Kodeks cywilny – oświadczenia woli i ich formy, zobowiązania i delikty,
 • ochrona danych osobowych – obowiązki zamawiającego i wykonawców wynikające z „RODO”,
 • stawki i szczególne formy rozliczeń podatku VAT w zamówieniach publicznych, w tym podatek „odwrócony” oraz „split-payment”: postępowanie, formularz ofertowy, umowa, faktura, płatności
 • aspekty gospodarcze, społeczne i ekologiczne udzielania zamówień publicznych w kontekście horyzontalnych zasad realizacji projektów unijnych,
 • pozostałe przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych

2. Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych przez beneficjentów z sektora finansów publicznych oraz beneficjentów spoza sektora finansów publicznych (np. przedsiębiorców, organizacji pozarządowych)

 • zachowanie uczciwej konkurencji, równe traktowanie wykonawców, proporcjonalność oraz przejrzystość,
 • bezstronność i obiektywizm zamawiającego,
 • jawność, w tym zasady wynikające z Pzp oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • forma komunikacji oraz dokumentów i oświadczeń – pisemność a forma dokumentowa i elektroniczna, w tym sporządzenie oferty lub JEDZ w postaci elektronicznej
 • elektronizacja zamówień publicznych:
  • obowiązujące i planowane zmiany (zamówienia, fakturowanie)
  • miniPortal, Platforma e-zamówień UZP, komercyjne platformy zakupowe
 • prowadzenie postępowania w języku polskim,
 • preferencja dla konkurencyjnych trybów udzielania zamówień (przetarg nieograniczony i ograniczony)
 • zasady wynikające z wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych oraz zaleceń Instytucji Zarządzających w poszczególnych programach operacyjnych – rozeznanie rynku a zasada konkurencyjności,
 • zasady wynikające z umowy o dofinansowanie projektu.

3. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

 • Zrozumiały, kompletny i konkurencyjny opis przedmiotu zamówienia, w tym:
  • odniesienie do norm, specyfikacji lub wymagań funkcjonalnych,
  • zakaz używania znaków towarowych i nazw handlowych w zamówieniach finansowanych ze środków unijnych,
  • obowiązek wymagania zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach publicznych na usługi i roboty budowlane,
  • uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • kryteria i zakres równoważności
 • wybór trybu postępowania: zamówienie podprogowe lub ustawowe, zależny od rodzaju i wartości zamówienia,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia: elementy i zmiany,
 • publikacja zapytań ofertowych, ogłoszeń o zamówieniu, SIWZ, o udzieleniu zamówienia i innych ogłoszeń

4. Zasady szacowania wartości zamówienia przy dostawach, usługach i robotach budowlanych:

 • dostawy i usługi jednorazowe, ciągłe i powtarzające się okresowo oraz podlegające wznowieniu,
 • dozwolone i zakazane udzielanie zamówień w częściach, w tym stosowanie art. 6a Pzp,
 • problem zarzutu podziału zamówienia, łączenia zamówienia lub zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,
 • problem uzasadnienia braku podziału zamówienia na części,
 • specyficzne zasady i praktyki w projektach unijnych, w tym wynikające z obowiązków sprawozdawczych w programie SL2014

5. Podmioty uczestniczące w realizacji zamówień

 • wykonawca lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne (konsorcjum),
 • podmioty trzecie udostępniające swój potencjał wykonawcy, w tym obowiązek realizowania zamówienia,
 • podwykonawcy,
 • warunki udziału w postępowaniu i dokumenty, których zamawiający żąda lub może żądać na potwierdzenie ich spełniania, w tym jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ),
 • proporcjonalność (adekwatność) wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu i wartości zamówienia w kontekście zagrożeń dla zasady konkurencyjności,
 • przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania, w tym tzw. procedura self-cleaning

6. Przetarg nieograniczony jako podstawowy tryb udzielania zamówienia publicznego w ramach projektu unijnego

 • warunki podmiotowe i przedmiotowe stawiane wykonawcom,
 • kryteria oceny ofert,
 • uzupełnienia dokumentacji ofertowej w trakcie badania ofert,
 • zakres poprawiania nieistotnych omyłek w ofercie,
 • przesłanki wykluczenia wykonawców,
 • przesłanki odrzucenia oferty,
 • rozstrzygnięcie postępowania,
 • protokół z postępowania i pozostała dokumentacja

7. Obowiązki zamawiającego w zakresie udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro w kontekście zasad kwalifikowalności wydatków dotyczących projektów unijnych, w tym zasady konkurencyjności dla zamówień o wartości ponad 50 tys. zł netto oraz zasad określonych rozporządzeniem MRiRW dla beneficjentów PROW.

8. Zasada konkurencyjności dla zamówień o wartości ponad 50 000 zł. netto:

 • upublicznianie postępowania, w tym umieszczenie ogłoszenia na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl lub innej wskazanej w umowie o dofinansowanie
 • opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu,
 • przesłanka braku konfliktu interesów,
 • minimalna treść umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
 • dokumentowanie postępowania

9. Rozeznanie rynku dla zamówień o wartości od 20 000 zł netto do 50 000 zł:

 • upublicznianie postępowania na stronie internetowej beneficjenta lub wysłanie zapytania ofertowego do minimum 3 potencjalnych wykonawców,
 • fakultatywność pisemnej umowy,
 • dokumentowanie postępowania

10. Realizacja wydatków o wartości poniżej 20 000 zł netto w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów – tryb postępowania (zasady a praktyka)

11. Obowiązek i zasady stosowania klauzul społecznych

12. Zamówienie z wolnej ręki – przesłanki stosowania i dokumentowanie negocjacji z jednym wykonawcą

13. Wymagania dotyczące oferty

 • definicja i treść oferty,
 • forma sporządzenia i złożenia oferty w zamówieniach podprogowych, ustawowych krajowych i ustawowych unijnych, w tym oferty i JEDZ sporządzane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w świetle orzeczenia KIO  z 5 stycznia 2019 r., sygn. akt KIO 2611/18
 • termin złożenia oferty,
 • termin związania ofertą a żądanie wadium,
 • otwarcie ofert i publikacja informacji z otwarcia ofert,
 • wyjaśnienia treści oferty,
 • poprawianie omyłek w ofertach,
 • weryfikacja rażąco niskiej ceny,
 • przesłanki odrzucenia oferty,

14. Ocena ofert

 • kryteria oceny ofert, w tym ograniczenie stosowania kryterium ceny dla sektora publicznego, przykładowe kryteria pozacenowe,
 • punktacja i waga poszczególnych kryteriów,
 • weryfikacja dokumentów wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w procedurze odwróconej (aktualnych na dzień ich złożenia)
 • wybór oferty najkorzystniejszej.

15. Rozstrzygnięcie postępowania

 • zawiadomienie o wyniku postępowania kierowane do wykonawców oraz umieszczane na stronie internetowej,
 • przesłanki unieważnienie postępowania a unieważnienie czynności w ramach postępowania, np. wyboru oferty najkorzystniejszej
 • zawarcie umowy a ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

16. Umowy o udzielenie zamówienia:

 • termin i forma zawarcia umowy wynikająca z ustawy Pzp a ogólne zasady z kodeksu cywilnego,
 • okres, na jaki można zawrzeć umowę, w tym ograniczenia dla jednostek sektora finansów publicznych,
 • istotne warunki umowy z postępowania a treść faktycznie zawartej umowy,
 • istotne i nieistotne zmiany umowy,
 • przesłanki odstąpienia od umowy,
 • przesłanki unieważnienia umowy,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 • odbiór przedmiotu zamówienia – obowiązki zamawiającego i wykonawcy,
 • stosowanie kar umownych za błędy lub zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia – szczególne przesłanki stosowania w projektach unijnych,
 • szczególne regulacje dotyczące podwykonawców, w tym możliwość bezpośredniej płatności na ich rzecz,
 • umowy w zamówieniach podprogowych

17. Najczęstsze nieprawidłowości w zamówieniach realizowanych w ramach projektów unijnych na podstawie audytów Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, informacji Instytucji Zarządzających oraz orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

18. Skutki nieprawidłowości w udzieleniu zamówienia w projekcie unijnym:

 • zastosowanie korekt finansowych w wysokości do 100% wartości dofinansowania – zasady a praktyka stosowania w odniesieniu do zamówień udzielanych na podstawie ustawy PZP oraz zasady konkurencyjności,
 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych pracowników i innych osób działających w imieniu beneficjenta,
 • odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników beneficjenta.

19. Zmiany wprowadzane nową ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym:

 • odformalizowanie procedur oraz rozszerzenie możliwości składania odwołań dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych,
 • wykaz klauzul, których nie można zawrzeć w umowie, nowe klauzule waloryzacyjne,
 • utworzenie jednego sądu do rozpatrywania skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.
Prowadzący
Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych od 2009 roku. Doradzał w przygotowaniu i przeprowadzeniu kilkuset postępowań o udzielenie zamówień na poziomie zamówień podprogowych i postępowań ustawowych na poziomie krajowym i unijnym, w tym w ramach unijnych projektów infrastrukturalnych oraz społecznych, udzielanych w jednostkach samorządu terytorialnego, urzędach państwowych oraz podmiotach prywatnych - przedsiębiorcy, stowarzyszenia). Okazjonalnie uczestniczy w postępowaniach jako wykonawca. Przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu zamówień publicznych, w tym 40-godzinne kursy zamówień publicznych dla nowych pracowników zamawiających oraz szkolenia wewnętrzne, m.in. dla Kancelarii Senatu oraz Urzędów Marszałkowskich Województw Podkarpackiego, Opolskiego i Kujawsko-Pomorskiego.
Forma
Warsztaty oraz wykład prowadzony w oparciu o liczne przykłady z własnej praktyki doradczej, sytuacje problemowe zgłaszane przez uczestników oraz orzecznictwa, m.in. opinie Urzędu Zamówień Publicznych, wyniki kontroli Prezesa UZP, Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, UKS, wyroki Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych, orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz decyzje nakładające korekty finansowe ze względu na błędy w udzielaniu zamówień publicznych. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.
Czas trwania
2 dni, w godz.: 10:00-16:00
Lokalizacja
Cena
990 zł
Zgłoszenie
Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych z uwzględnieniem elektronizacji oraz RODO
W cenę wliczono
990 zł - cena szkolenia zawiera: komplet materiałów szkoleniowych certyfikaty dla uczestników szkolenia, przerwy kawowe,obiad, konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć. Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %. Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest dostosowany do Państwa potrzeb. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Oferta specjalna: Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie. Uwaga! Promocje nie łączą się.
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest praktyczna pomoc uczestnikom w realizacji wydatków w społecznych i inwestycyjnych projektach dofinansowanych ze środków unijnych, zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków, zwłaszcza w zakresie rozeznania rynku oraz zasady konkurencyjności. Uczestnicy zdobędą lub poszerzą wiedzę i umiejętności w zakresie legalnej i oszczędnej realizacji projektów, co zminimalizuje ryzyko uznania wydatków projektowych za niekwalifikowane z powodu błędów beneficjentów dofinansowania. Szkolenie uwzględnia wpływ RODO na udzielanie zamówień publicznych – nowe informacje w ogłoszeniu i SIWZ, nowe obowiązki wykonawców. Ze względu na ostatnie i planowane istotne zmiany związane z elektronizacją zamówień publicznych oraz obrotu gospodarczego szczególna uwaga zostanie poświęcona narzędziom do komunikacji elektronicznej: miniPortal, Platforma e-Zamówienia, integracyjny Portal e-Usługi oraz funkcjonujące na rynku platformy zakupowe, w tym formie elektronicznej dokumentu i oferty (w tym „JEDZ”), podpisie elektronicznym oraz funkcjonowaniu elektronicznej skrzynki podawczej. Omówione zostaną także kwestie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych obowiązujących od 18 kwietnia br. dla zamówień ustawowych, a od 1 sierpnia br. dla wszystkich zamówień publicznych. UWAGA: 9 września 2019 r. weszły w życie zmienione wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. Zmiany dotyczą m.in. procedur rozeznania rynku oraz zasady konkurencyjności i mają na celu uproszczenie i przyspieszenie wydatkowania funduszy unijnych a także zwiększenie ich konkurencyjności. UWAGA: 11 września 2019 r. Sejm uchwalił nową ustawę Prawo zamówień publicznych, która ma na celu m.in. zwiększenie konkurencyjności i efektywności zamówień publicznych. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r. Szkolenie uwzględnia najważniejsze zmiany wprowadzane nową ustawą.
Certyfikaty
Wręczamy certyfikaty uczestnikom szkolenia.
Organizator
ACC Training & Consulting Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.