menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


ABC zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian. Elektronizacja, RODO – szkolenie dla początkujących (2 dni)

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
pracownicy Zamawiających, przygotowujący i prowadzący postępowania o udzielenie zamówień publicznych, w tym członkowie komisji przetargowych, Wykonawcy oraz ich pracownicy przygotowujący oferty do przetargów oraz zapytań podprogowych, inne osoby zainteresowane problematyką zamówień publicznych.
Program

1. Podstawowe pojęcia dotyczące zamówień publicznych:

 • definicja i rodzaje zamówień publicznych, zamawiającego i wykonawcy
 • status prawny zamawiającego i wykonawcy
 • pochodzenie środków finansujących zamówienie a rodzaj zamawiającego
 • czynności niestanowiące zamówień publicznych oraz zamówienia publiczne wyłączone ze stosowania ustawy,
 • progi stosowania ustawy dla zamówień „klasycznych” i sektorowych, progi „unijne” oraz progi dla tzw. usług społecznych i innych szczególnych usług
 • sposoby udzielania zamówień publicznych w zależności od rodzaju i wartości zamówienia

2. Regulacje zewnętrzne dotyczące procesu udzielania zamówień publicznych:

 • wspólnotowe i krajowe regulacje zamówień publicznych: dyrektywy i rozporządzenia unijne, ustawa Prawo zamówień publicznych i akty wykonawcze
 • zamówienia publiczne jako narzędzie oszczędnego, skutecznego i efektywnego ponoszenia wydatków publicznych oraz zapewnienia równego dostępu do kontraktów publicznych
 • zamówienia publiczne a Kodeks cywilny – oświadczenia woli i ich formy, zobowiązania i delikty,
 • ochrona danych osobowych – obowiązki zamawiającego i wykonawców wynikające z „RODO”
 • stawki i szczególne formy rozliczeń podatku VAT w zamówieniach publicznych, w tym podatek „odwrócony” oraz „split-payment”: postępowanie, formularz ofertowy, umowa, faktura, płatności
 • aspekty gospodarcze, społeczne i ekologiczne udzielania zamówień publicznych
 • pozostałe przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych

3. Regulacje wewnętrzne procesu udzielania zamówień publicznych:

 • obowiązki zamawiających wynikające ze standardów zarządzania (kontrola zarządcza, zarządzanie jakością): podział kompetencji, zakres i forma upoważnień, odpowiedzialność, stosowane narzędzia, przepływ informacji itd.
 • obowiązki zamawiających wynikające z Pzp: podział kompetencji między kierownika zamawiającego i komisję przetargową, powołanie zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia. zapewnienie bezstronności osób uczestniczących w postępowaniu,
 • zamawiający i wykonawcy jako biznesowi partnerzy: dobre praktyki w zakresie jawności i przejrzystości procesu udzielania zamówień publicznych,
 • obowiązki zamawiających wynikające z zasad prowadzenia publicznej gospodarki finansowej (np. plan finansowy, zasady zaciągania zobowiązań), realizacji projektu unijnego lub dofinansowanego z innych zewnętrznych źródeł

4. Zasady udzielania zamówień:

 • zachowanie uczciwej konkurencji, równe traktowanie wykonawców, proporcjonalność oraz przejrzystość,
 • bezstronność i obiektywizm zamawiającego,
 • jawność, w tym zasady wynikające z Pzp oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • forma komunikacji oraz dokumentów i oświadczeń – pisemność a forma dokumentowa i elektroniczna,
 • elektronizacja zamówień publicznych:
  - obowiązujące i planowane zmiany (zamówienia, fakturowanie)
  - miniPortal, Platforma e-zamówień UZP,
   komercyjne platformy zakupowe
 • prowadzenie postępowania w języku polskim,
 • preferencja dla konkurencyjnych trybów udzielania zamówień (przetarg nieograniczony i ograniczony)

5. Zasady szacowania wartości zamówienia przy dostawach, usługach i robotach budowlanych:

 • dostawy i usługi jednorazowe, ciągłe i powtarzające się okresowo oraz podlegające wznowieniu,
 • dozwolone i zakazane udzielanie zamówień w częściach, w tym stosowanie art. 6a Pzp,
 • problem zarzutu podziału zamówienia, łączenia zamówienia lub zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,
 • problem uzasadnienia braku podziału zamówienia na części,
 • specyficzne zasady i praktyki w projektach unijnych

6. Podmioty uczestniczące w realizacji zamówień publicznych:

 • wykonawca,
 • wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne (konsorcjum),
 • podmioty trzecie udostępniające swój potencjał wykonawcy, w tym obowiązek realizowania zamówienia,
 • podwykonawcy,
 • ustawowe warunki udziału w postępowaniu i dokumenty, których zamawiający żąda lub może żądać na potwierdzenie ich spełniania, w tym jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ),
 • proporcjonalność (adekwatność) wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu i wartości zamówienia,
 • przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania, w tym tzw. procedura self-cleaning,

7. Tryby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 • tryby pozaustawowe: zapytania ofertowe i zaproszenia do składania ofert (tzw. „rozeznanie rynku”), zasada konkurencyjności w projektach unijnych, przetarg z kodeksu cywilnego
 • podstawowe ustawowe tryby konkurencyjne: przetarg nieograniczony (szczegółowe omówienie) oraz przetarg ograniczony,
 • ustawowe tryby szczególne:
  • negocjacje z ogłoszeniem,
  • negocjacje bez ogłoszenia,
  • dialog konkurencyjny,
  • zamówienie z wolnej ręki
  • zapytanie o cenę,
  • licytacja elektroniczna,
  • partnerstwo innowacyjne.

8. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • zrozumiały, kompletny i konkurencyjny opis przedmiotu zamówienia, w tym:
  • odniesienie do norm, specyfikacji lub wymagań funkcjonalnych,
  • zakaz używania znaków towarowych i nazw handlowych w zamówieniach ustawowych,
  • obowiązek wymagania zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach publicznych na usługi i roboty budowlane,
  • uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • kryteria i zakres równoważności
 • wybór trybu postępowania: zamówienie podprogowe lub ustawowe, zależny od rodzaju i wartości zamówienia,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia: elementy i zmiany,
 • publikacja zapytań ofertowych, ogłoszeń o zamówieniu, SIWZ, o udzieleniu zamówienia i innych ogłoszeń

9. Wymagania dotyczące oferty

 • definicja i treść oferty,
 • forma złożenia oferty w zamówieniach podprogowych, ustawowych krajowych i ustawowych unijnych, w tym oferty i JEDZ sporządzane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w świetle orzeczenia KIO  z 5 stycznia 2019 r., sygn. akt KIO 2611/18
 • termin złożenia oferty,
 • termin związania ofertą a żądanie wadium,
 • otwarcie ofert i publikacja informacji z otwarcia ofert,
 • wyjaśnienia treści oferty,
 • poprawianie omyłek w ofertach,
 • weryfikacja rażąco niskiej ceny,
 • przesłanki odrzucenia oferty,

10. Ocena ofert:

 • kryteria oceny ofert, w tym ograniczenie stosowania kryterium ceny dla sektora publicznego, przykładowe kryteria pozacenowe,
 • punktacja i waga poszczególnych kryteriów,
 • weryfikacja dokumentów wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w procedurze odwróconej (aktualnych na dzień ich złożenia)
 • wybór oferty najkorzystniejszej.

11. Rozstrzygnięcie postępowania

 • zawiadomienie o wyniku postępowania kierowane do wykonawców oraz umieszczane na stronie internetowej,
 • przesłanki unieważnienie postępowania a unieważnienie czynności w ramach postępowania, np. wyboru oferty najkorzystniejszej
 • zawarcie umowy a ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,

12. Umowy o zamówienia publiczne:

 • termin i forma zawarcia umowy wynikająca z ustawy Pzp a ogólne zasady z kodeksu cywilnego,
 • okres, na jaki można zawrzeć umowę, w tym ograniczenia dla jednostek sektora finansów publicznych,
 • istotne warunki umowy z postępowania a treść faktycznie zawartej umowy,
 • istotne i nieistotne zmiany umowy,
 • przesłanki odstąpienia od umowy,
 • przesłanki unieważnienia umowy,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 • odbiór przedmiotu zamówienia – obowiązki zamawiającego i wykonawcy,
 • stosowanie kar umownych za błędy lub zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia,
 • szczególne regulacje dotyczące podwykonawców, w tym możliwość bezpośredniej płatności na ich rzecz,
 • umowy w zamówieniach podprogowych,

13. Środki ochrony prawnej:

 • odwołanie: podmioty uprawnione do wnoszenia odwołań, forma i termin,
 • przesłanka niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
 • ograniczenie ww. przesłanki dla ustawowych zamówień krajowych a możliwość poinformowania zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie,
 • skarga do sądu okręgowego: termin i zakres,
 • środki ochrony prawnej w zamówieniach podprogowych,

14. Odpowiedzialność za naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych:

 • odpowiedzialność na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • odpowiedzialność karna, np. za zmowę przetargową,
 • odpowiedzialność odszkodowawcza.

15Zmiany wprowadzane nową ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym:

 • odformalizowanie procedur oraz rozszerzenie możliwości składania odwołań dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych,
 • wykaz klauzul, których nie można zawrzeć w umowie, nowe klauzule waloryzacyjne,
 • utworzenie jednego sądu do rozpatrywania skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.
Prowadzący
Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych od 2009 roku. Doradzał w przygotowaniu i przeprowadzeniu kilkuset postępowań o udzielenie zamówień na poziomie zamówień podprogowych i postępowań ustawowych na poziomie krajowym i unijnym, w tym w ramach unijnych projektów infrastrukturalnych oraz społecznych, udzielanych w jednostkach samorządu terytorialnego, urzędach państwowych oraz podmiotach prywatnych - przedsiębiorcy, stowarzyszenia). Okazjonalnie uczestniczy w postępowaniach jako wykonawca. Przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu zamówień publicznych, w tym 40-godzinne kursy zamówień publicznych dla nowych pracowników zamawiających oraz szkolenia wewnętrzne, m.in. dla Kancelarii Senatu oraz Urzędów Marszałkowskich Województw Podkarpackiego, Opolskiego i Kujawsko-Pomorskiego.
Czas trwania
2 dni, w godz.: 10:00-16:00
Lokalizacja
Cena
990
Zgłoszenie
ABC zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian. Elektronizacja, RODO – szkolenie dla początkujących (2 dni)
W cenę wliczono
cena szkolenia zawiera: komplet materiałów szkoleniowych, certyfikaty dla uczestników szkolenia, przerwy kawowe, obiad, konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć. Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %. Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest dostosowany do państwa potrzeb. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Oferta specjalna: Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie. Uwaga! Promocje nie łączą się.
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy uczestników na temat reguł przygotowywania i prowadzenia postępowań o zamówienia współfinansowane ze środków unijnych w oparciu o liczne przykłady z praktyki, co istotnie ograniczy ryzyko utraty dofinansowania. UWAGA! 11 września 2019 r. Sejm uchwalił nową ustawę Prawo zamówień publicznych, która ma na celu m.in. zwiększenie konkurencyjności i efektywności zamówień publicznych. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r. Szkolenie uwzględnia najważniejsze zmiany wprowadzane nową ustawą.
Certyfikaty
Wręczamy certyfikaty uczestnikom szkolenia.
Organizator
ACC Training & Consulting Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.