menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Kontrola zamówień publicznych

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
audytorzy/kontrolerzy oraz koordynatorzy projektów unijnych w jednostkach sektora finansów publicznych. pracownicy działów zamówień publicznych, kadra kierownicza w jednostkach sektora finansów publicznych odpowiedzialna za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
Program

1. Elektronizacja zamówień publicznych:

 • regulacje zawarte w ustawie, które znajdą zastosowanie od 18.10.2018 r.,
 • rozporządzenie z 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych,
 • wymóg użycia środków komunikacji elektronicznej w zakresie JEDZ od 18.04.2018 r.,
 • informacje Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji na temat Platformy e-Zamówienia,
 • Platforma e-Zamówienia a Portal e-Usług w procesie udzielania zamówień publicznych.
 • zmiany w rozporządzeniach związane z elektronizacją obowiązujące od 18 października  2018 r.
 • miniPortal e-zamówień – zasady działania bezpłatnego narzędzia tymczasowego udostępnionego przez UZP.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 • opis wskazujący na konkretny produkt,
 • opis poprzez wskazanie znaków towarowych,
 • definiowanie równoważności ofert przez zamawiającego,
 • wymaganie zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach na usługi i roboty budowlane,
 • podział zamówienia na części – uzasadnienie niedopuszczenia składania ofert częściowych.

3. Szacowanie wartości zamówienia, w tym dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia:

 • plan postępowań o zamówienia publiczne,
 • podział zamówienia na części skutkujący ominięciem ustawy,
 • praktyczne skutki wytycznych UZP dotyczących odróżniania części zamówienia od odrębnego zamówienia,
 • problem z prawidłowym oszacowaniem wartości robót dotyczących jednego przedsięwzięcia budowlanego ale odrębnych obiektów budowlanych,
 • problem zamówienia nieplanowanego - czy jest odrębnym zamówieniem czy częścią większego zamówienia.

4. Formułowanie kryteriów oceny ofert:

 • niedookreślone,
 • podmiotowe,
 • dyskryminujące kryteria,
 • związanie kryterium z przedmiotem zamówienia.

5. Określanie warunków udziału w postępowaniu:

 • związanie warunku z przedmiotem zamówienia i jego proporcjonalność do przedmiotu zamówienia,
 • warunek utrudniający uczciwą konkurencję, w tym warunek odnoszący się do źródła finansowania wcześniejszego zamówienia, warunek ograniczający możliwość wykazania doświadczenia u określonych zamawiających,
 • warunek niejednoznaczny,
 • wadliwe warunki stawiane konsorcjum.

6. Żądanie dokumentów od wykonawców:

 • żądanie dokumentów od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w tym problem aktualności dokumentów,
 • formułowanie katalogu dokumentów niezgodnie z treścią rozporządzenia,
 • żądanie od wykonawców dokumentów, które nie są niezbędne do prowadzenia postępowania, 
  w szczególności w sytuacji braku sprecyzowania warunku udziału w postępowaniu,
 • nadmierne żądania w odniesieniu do konsorcjum.

7. Wybór trybu postępowania:

 • negocjacje bez ogłoszenia ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia,
 • zamówienie z wolnej ręki udzielane monopoliście, w tym określenie obszaru monopolu wykonawcy, zamówienie z wolnej ręki na zmiany w dokumentacji projektowej, na nadzór autorski, środki dowodowe dla wykazania monopolu, pojęcie rozsądnego rozwiązania alternatywnego,
 • zamówienie z wolnej ręki udzielane ze względu na wyjątkową sytuację, w tym ze względu na możliwość utraty dotacji, unieważnienie postępowania jako nieprzewidywalna okoliczność,  brak konieczności natychmiastowego wykonania zamówienia,
 • zamówienie z wolnej ręki ze względu na unieważnione postępowanie – problem istotnej zmiany pierwotnych warunków zamówienia,
 • zamówienia in-house w świetle opinii UZP i orzecznictwa,
 • przykłady zamówień dla których UZP negatywnie zaopiniował możliwość stosowania trybu zapytania o cenę.

8. Ogłoszenie o zamówieniu:

 • braki w treści ogłoszenia,
 • niezgodność ogłoszeń,
 • zmiana ogłoszenia.

9. Uzupełnianie dokumentów:

 • zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów,
 • niedopuszczalne wezwanie do uzupełnienia dokumentów,
 • uzupełnienie dokumentów a zmiana oferty,
 • katalog uzupełnianych dokumentów,
 • treść wezwania do uzupełnienia,
 • uzupełnienie JEDZ,
 • aktualność uzupełnionych dokumentów.

10. Wykluczanie wykonawców z postępowania:

 • nie wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
 • procedura samooczyszczenia.

11. Odrzucenie oferty:

 • niezgodność z ustawą,
 • niezgodność treści oferty z treścią siwz,
 • rażąco niska cena,
 • wykonawca niezaproszony do składania ofert,
 • błąd w obliczeniu ceny,
 • brak zgody na poprawienie omyłki w ofercie,
 • nie wniesienie wadium.

12. Inne naruszenia przepisów:

 • zakres świadczenia wykonawcy - czy umowa może być zawarta na innych warunkach niż wynikające z siwz i oferty,
 • niezastosowanie ustawy do zamówienia,
 • niewyłączenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu,
 • nieprzedłużenie terminu składania ofert mimo wymagającej tego zmiany w siwz,
 • zaniechanie poprawienia omyłek w ofertach,
 • wadliwe zmiany umów.

13. Zmiany wprowadzane nową ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym:

 • odformalizowanie procedur oraz rozszerzenie możliwości składania odwołań dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych,
 • wykaz klauzul, których nie można zawrzeć w umowie, nowe klauzule waloryzacyjne,
 • utworzenie jednego sądu do rozpatrywania skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.
Prowadzący
Prawnik, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych regularnie od 2000 r. do chwili obecnej. Od 2011 r. przeprowadził szkolenia w wymiarze ponad 5300 godzin. Wybrane szkolenia z zakresu zamówień publicznych prowadzone cyklicznie w ostatnich latach przez wykładowcę: ABC zamówień publicznych – szkolenie dla początkujących (2 dni), Zamówienia publiczne – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni), Zamówienia publiczne o wartości do 30 000 euro, Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych, Kontrola zamówień publicznych, Kurs – specjalista ds. zamówień publicznych (3 dni), Jak wygrywać przetargi - szkolenie dla wykonawców. Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego, SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska. Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych: Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie - 2005, II wydanie - 2007, III wydanie - 2009), współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy", wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS, Artykuły: „Rzeczpospolita", „Gazeta Prawna", „Rachunkowość Budżetowa", „Zamówienia Publiczne Doradca", „Monitor Prawniczy".
Forma
Wykład prowadzony w oparciu o liczne przykłady z wyników kontroli (UZP, NIK, RIO) i orzecznictwa. Podczas szkolenia wykładowca przeprowadzi warsztaty, w trakcie których uczestnicy podzieleni na grupy będą oceniać konkretne przypadki z praktyki udzielania zamówień publicznych. Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny zamówień publicznych. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.
Czas trwania
1 dzień 10:00 - 16:00
Lokalizacja
Cena
590 zł
Zgłoszenie
Kontrola zamówień publicznych
W cenę wliczono
komplet materiałów szkoleniowych, certyfikaty dla uczestników szkolenia, przerwy kawowe, obiad, konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest przedstawienie, z punktu widzenia kontrolera/audytora, najistotniejszych problemów proceduralnych jakie pojawiają się w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ich oceny w wynikach kontroli zamówień publicznych i orzecznictwie. Szkolenia uwzględniają wpływ RODO na udzielanie zamówień publicznych – nowe informacje w ogłoszeniu i siwz, nowe oświadczenia wykonawców. Uwaga! Szkolenie uwzględnia najnowsze orzecznictwo KIO oraz opinie UZP dotyczące elektronizacji zamówień poruszające istotne zagadnienia takie jak: skutki złożenia skanu oferty, prawidłowość e-podpisu, nieprawidłowe działanie platformy elektronicznej, wadium w postaci niepieniężnej. UWAGA! 11 września 2019 r. Sejm uchwalił nową ustawę Prawo zamówień publicznych, która ma na celu m.in. zwiększenie konkurencyjności i efektywności zamówień publicznych. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r. Szkolenie uwzględnia najważniejsze zmiany wprowadzane nową ustawą.
Certyfikaty
tak
Organizator
ACC Training & Consulting Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.