menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - trzydniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem. Elektronizacja zamówień publicznych. (Noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia)

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Program

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:

Grupa docelowa:

Przydatne i ciekawe szkolenie specjalistyczne dla Zamawiających, Audytorów, Kontrolujących a także Wykonawców chcących skutecznie uczestniczyć w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Grupa docelowa:

·         pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;

·         specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy;

·         przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;

·         przedstawiciele administracji rządowej;

·         wykonawcy;

·         wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową i aktualną wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

Cel szkolenia:

Naszym zadaniem jest doprowadzenie do takiego stanu rzeczy, żeby nasz Słuchacz:
• wiedział gdzie można znaleźć przepisy Prawa zamówień publicznych oraz ich wiążące interpretacje,
• znał konstrukcję podstawowych aktów prawnych normujących system zamówień publicznych,
• poznał podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych, 
• poznał podstawowe zasady opisu przedmiotu zamówienia oraz metod szacowania jego wartości,
• poznał tryby udzielania zamówień publicznych,
• poznał zasady udzielania zamówień poniżej kwot określonych w art. 4 pkt8 ustawy Pzp,
• poznał schematy czynności Zamawiającego i Wykonawcy w trybach podstawowych i najczęściej wykorzystywanych,
• poznał zasady wnoszenia odwołań.

 

Korzyści dla uczestników:

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:
• zapoznać się z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych,
• bezproblemowo zastosować prawo zamówień publicznych w praktyce,
• zdobyć nowe kwalifikacje, cenione przez pracodawców.

Jeżeli, mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.

 

Metodologia:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 

Trener:

Andrzej Łukaszewicz
Specjalizacja trenerska:

Od kilkunastu lat jest praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych. Doktorant i wykładowca uczelni wyższych. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców. Konsultant Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.

Od 1998 r. związany jest z rynkiem zamówień publicznych. Karierę zawodową rozpoczął na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych. Aktualnie przeprowadza postępowania od strony wykonawcy, działając na rzecz kilkunastu firm oraz od strony zamawiającego. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na WSB Poznań, Politechnice Poznańskiej oraz Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2001 r. Konsultant Polskiego Związku Rzeczoznawców Publicznych. Jako publicysta stale współpracuje z Wolters Kluwer Polska- „Zamówienia Publiczne Lex” oraz Wiedzą i Praktyką- „Zamówienia publiczne od A do Z”, „Zamówienia publiczne w Orzecznictwie”, „Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach”.

 

Trener:

Jan Garczyński
Specjalizacja trenerska:

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, ekspert zamówień publicznych  w specjalności wykładowca i doradca – Krajowa Izba Gospodarcza KIGNET. Od 1995 r. zajmuje się problematyką zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej. Posiada kompleksową znajomość przepisów prawnych stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych oraz zasad prowadzenia postępowań. Pracując  na stanowiskach bezpośrednio związanych z udzielaniem zamówień publicznych uzyskał bogate doświadczenie, które wykorzystuje w toku prowadzonych szkoleń. Wykładowca licznych szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stosowania przepisów regulujących udzielanie zamówień publicznych. Szkoleniowiec warsztatów dedykowanych zamawiającym i wykonawcom.

 

Trener:

Małgorzata Niemiec

Specjalizacja trenerska:

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER w zakresie prawa zamówień publicznych. Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów Szkoleniowiec/doradca/praktyk/ z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Posiada Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX, Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

 

Program szkolenia:

1. Zasady i tryby udzielania zamówień publicznych 
1) Zasady udzielania zamówień publicznych:
1.1. Zasada bezstronności i obiektywizmu,
1.2. Zasada uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców,
1.3. Zasada pisemności,
1.4. Zasada jawności,
1.5. Prymat przetargu ograniczonego i nieograniczonego. 
2) Tryby udzielania zamówień publicznych:
2.1. Procedury otwarte,
2.2. Procedury zamknięte/niekonkurencyjne,
2.3. Udzielanie zamówień publicznych na zasadach szczególnych,
2.4. Udzielanie zamówień „sektorowych”.
3) Udzielanie zamówień poniżej kwot określonych w prawie zamówień publicznych 
2. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
1) Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Znaczenie opisu przedmiotu zamówienia,
1.2. Zasady opisu przedmiotu zamówienia,
1.3. Roboty budowlane,
1.4. Dostawy,
1.5. Usługi,
1.6. Słownik CPV,
1.7. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia,
1.8. Normy europejskie,
1.9. Specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe, aprobaty,
1.10. Opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych.
2) Wartość szacunkowa zamówienia:
2.1. Metody szacowania wartości zamówienia,
2.2. Czas ustalenia wartości zamówienia,
2.3. Wartość zamówienia na dostawy i usługi,
2.4. Zamówienia na roboty budowlane,
2.5. Zasady ogólne szacowania wartości zamówienia,
2.6. Ustalenie wartości zamówienia dla zamówień długotrwałych,
2.7. Szacowanie na przykładach.
3) Progi kwotowe i dobór procedury.
4) Schemat procedur - ćwiczenia praktyczne.
5) Powołanie komisji przetargowej.
6) Opracowanie dokumentacji przetargowej: 
6.1. Projekt ogłoszenia,
6.2. Projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
6.3. Wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
6.4. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
6.5. Specyfikacja na roboty budowlane/przykłady,
6.6. Specyfikacja na dostawy/przykłady,
6.7. Specyfikacja na usługi/przykłady.
7) Oferta:
7.1. Opis sposobu przygotowania ofert,
7.2. Wyznaczenie terminu i miejsca składania ofert,
7.3. Przedłużanie terminu do składania ofert,
7.4. Wyznaczenie terminu i miejsca otwarcia ofert,
7.5. Wyznaczenie terminu związania ofertą,
7.6. Wyjaśnienia treści ofert,
7.7. Oferty częściowe,
7.8. Oferty wariantowe.
8) Przygotowywanie przykładowych ofert
9) Ocena wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne 
9.1. Podmiotowe warunki uczestnictwa w postępowaniu,
9.2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
9.3. Procedura weryfikacji warunków wymaganych od wykonawców,
9.4. Wykluczenie z postępowania,
9.5. Obowiązki informacyjne wiązane z wykluczeniem wykonawcy,
9.6. Formułowania przykładowych warunków udziału w postępowaniu.
10) Otwarcie i ocena ofert:
14.1. Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
14.1. Poprawa omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny,
14.1. Poprawa oczywistych omyłek pisarskich,
14.1. Poprawa innych omyłek.
14.1. Poprawianie na konkretnych przykładach.
11) Odrzucenie oferty:
11.1. Przesłanki odrzucenia,
11.2. Czynności podejmowane przez zamawiającego w związku z odrzuceniem oferty.
12) Wybór oferty najkorzystniejszej;
12.1. Oferty o takiej samej cenie,
12.2. Obowiązki zamawiającego po wyborze oferty najkorzystniejszej.
13) Projekty pism informacyjnych.
14) Unieważnienie postępowania:
14.1. Lista podstaw unieważnienia,
14.2. Unieważnienie postępowania w sytuacji, gdy zamawiający dopuścił możli-wość składania ofert częściowych,
14.3. Podstawa unieważnienia postępowania z braku wystarczającego pokrycia finan-sowego,
14.4. Obowiązki informacyjne zamawiającego po unieważnieniu postępowania
15) Dokumentowanie postępowania:
15.1. Prowadzenie protokołu postępowania,
15.2. Prowadzenie pozostałej dokumentacji przetargowej,
15.3. Zasady udostępniania dokumentacji przetargowej.
16) Udostępnianie informacji publicznych:
16.1. Przepisy regulujące kwestie prawa obywateli do uzyskiwania informacji o działal-ności organów władzy publicznej oraz podmiotów wykonujących zadania publicz-ne,
16.2. Udostępnianie informacji przetargowej.
3. Procedura odwoławcza
Cele szkolenia w tym zakresie : 
• poznanie sposobu i zasad wnoszenia odwołań,
• nabycie umiejętności prawidłowej konstrukcji odwołania,
• poznanie przepisów regulujących sposób wniesienia skargi do sądu na rozstrzygnięcie Kra-jowej Izby Odwoławczej,
• poznanie niektórych ważnych dla systemu udzielania zamówień publicznych wyroków KIO, SO i orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Program w tym zakresie:
1) Podstawy odwołania:
1.1. Terminy wnoszenia odwołania,
1.2. Wymogi formalne wnoszenia odwołania,
1.3. Rozpoznanie odwołania,
1.4. Rozstrzygnięcia izby w razie uwzględnienia odwołania,
1.5. Kara finansowa.
2) Skarga do sądu
3) Analiza orzecznictwa 
4) Orzecznictwo KIO, SO, ETS
4. Pytania zainicjowane przez uczestników - rozwiązywanie problemów.
5. Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów i zakończenie szkolenia
.

Informacje organizacyjne:

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Szczegółowa agenda wydarzenia:
Dzień I: 
Przyjazd do hotelu i zakwaterowanie uczestników (doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00).
Kolacja.
Czas wolny (basen, sauna, jacuzzi, zwiedzanie okolicy).

Dzień II: 
Śniadanie.
Udział w szkoleniu w godzinach 10.00-18.00.
Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
Czas wolny (basen, sauna, jacuzzi, zwiedzanie okolicy).
Kolacja.

Dzień III:
Śniadanie.
Udział w szkoleniu w godzinach 09.00-17.00.
Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
Czas wolny (basen, sauna, jacuzzi, zwiedzanie okolicy).
Kolacja.

Dzień IV: 
Śniadanie.
Udział w szkoleniu w godzinach 09.00-17.00.
Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
Podsumowanie wydarzenia, wręczenie dyplomów Uczestnikom szkolenia, wyjazd z hotelu.

 

Inwestycja:

1990 zł netto (+23% VAT) 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje również:

·         3 noclegi w pokoju 2-osobowym (za dopłatą 350 zł możliwość rezerwacji pokoju 1-osobowego),

·         pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu,

·         W strefie rekreacyjnej Uczestnicy w ramach szkolenia mogą korzystać z:

-basenu z kaskadą i prądami wodnymi,
-jacuzzi,
-sauny fińskiej, 
-sauny ziołowej,
-łaźni parowej,

·         dostęp do bezprzewodowego internetu na terenie całego Hotelu,

·         bezpłatny parking.


Dodatkowe informacje dotyczące warunków finansowych:

1690 zł netto - udział w szkoleniu bez zakwaterowania (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat, przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad w każdym dniu szkolenia);
1990 zł netto - udział w szkoleniu wraz z zakwaterowaniem w pokoju 2-osobowym (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu);
2340 zł netto - udział w szkoleniu wraz z zakwaterowaniem w pokoju 1-osobowym (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu).

 

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a  następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (). 

 

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

 

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura:      Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194     
tel. (61) 6 115 034     
tel. 508 393 926  
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę. 

 

Uwaga:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 

 

Czas trwania
-szkolenie trwa 4 dni (24h);
Termin / Lokalizacja
  1. 25.08.2020 / Zakopane 25-28/08
Cena
1990 zł netto
Zgłoszenie
Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - trzydniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem. Elektronizacja zamówień publicznych. (Noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia)
Organizator
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.