menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zamówienia na dostawy i usługi informatyczne z uwzględnieniem elektronizacji zamówień

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Program

Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli na zdobycie, poszerzenie lub ugruntowanie od strony praktycznej wiedzy w zakresie stosowania Pzp w obszarze zamówień w branży IT. Udział w szkoleniu znacząco przyczyni się do uniknięcia błędów w procesie udzielania zamówień publicznych IT - na usługi i dostawy informatyczne oraz pozwoli na zdobycie kompleksowej wiedzy w tym zakresie.


Cele szkolenia:

 • przedstawienie specyfiki zamówień informatycznych,
 • omówienie praktycznych aspektów związanych z elektronicznym postępowaniem o zamówienie publiczne,
 • poszerzenie lub ugruntowanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, w tym w pełni elektronicznie.

Adresaci szkolenia:

 • przedstawiciele zamawiających,
 • członkowie komisji przetargowych,
 • osoby z komórek merytorycznych przygotowujące postępowanie o zamówienie publiczne,
 • organy kontrolne,
 • wykonawcy ubiegający się o publiczne kontrakty w branży IT.

Metody szkoleniowe:

case study, nastawienie na praktyczny aspekt, analiza najczęściej popełnianych błędów ze wskazaniem jak ich uniknąći prawidłowo stosować się do przepisów Pzp, poparcie aktualnymi wynikami kontroli Prezesa UZP, orzecznictwem KIO, przykładami zapisów w umowach.

 

Program szkolenia


 1. Specyfika zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne:
   
  1. Rekomendacje Prezesa UZP - praktyczne wskazówki jak uniknąć błędów przy udzielaniu zamówień IT.
  2. Obowiązek zapewnienia konkurencyjności na rynku IT.
    
 2. Opis przedmiotu zamówienia w IT:
   
  1. Sposoby dokonywania opisu przedmiotu zamówienia IT.
  2. Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia.
  3. „Produkt równoważny”, parametry równoważności oraz oferta równoważna - na wybranych przykładach zamówień na oprogramowanie, sprzęt IT, materiały eksploatacyjne.
  4. Postanowienia umowy zabezpieczające interes zamawiającego w sytuacji zaoferowania „produktów równoważnych”.
  5. Opis przedmiotu zamówienia na dostawy sprzętu IT.
  6. Opis przedmiotu na usługi IT a wycena usług objętych przedmiotem – jak można zabezpieczyć interesy zamawiającego w zamówieniu na usługi utrzymania i rozwoju systemu informatycznego.
  7. Podział zamówienia na części - wymagania szczególne i praktyczne przykłady w tym w świetle orzecznictwa KIO dokumentowania w protokole postępowania braku podziału na części zamówienia IT.
  8. Konsekwencje wadliwego opisu zamówienia.
    
 3. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w IT:
   
  1. Jakie warunki udziału warto określić w branży IT - proporcjonalność oraz związek z przedmiotem zamówienia.
  2. Zdolność zawodowa – doświadczenie jako warunek gwarantujący należyte wykonanie zamówienia.
  3. Zdolność zawodowa – potencjał kadrowy jako istotny element w IT, w tym uprawnienia osób, certyfikaty posiadane przez osoby.
  4. Zdolność finansowa i ekonomiczna.
  5. Specyfika IT jako uzasadnienie szczególnych wymagań wobec konsorcjum wykonawców.
    
 4. Rodzaje oświadczeń lub dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
   
  1. Jednolity europejski dokument zamówienia, w tym praktyka przygotowania krok po kroku elektronicznie ESPD za pomocą serwisu internetowego przygotowanego przez UZP.
  2. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające warunki udziału w postępowaniu.
  3. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia  – odpowiednie przyporządkowanie.
  4. Dokumenty przedmiotowe - próbki, karty katalogowe, deklaracje zgodności, wyniki testów wydajności, ISO.
  5. Termin składania dokumentów, jak rozumieć „aktualność” na dzień złożenia, uzupełnianie.
  6. Różnica między oświadczeniami i dokumentami „tradycyjnymi” a oświadczeniami i dokumentami elektronicznymi wymaganymi po zmianach dotyczących elektronizacji.
  7. Kwestie rozumienia oświadczenia i dokumentu elektronicznego, jak sporządzić elektroniczną kopię oświadczenia lub dokumentu i potwierdzić za zgodność, kompresowanie plików (zakres dopuszczalności i metody).
  8. E-dokumenty urzędowe (e-KRK, e-ZUS, e-US itp.) – podobieństwa i różnice  w ich wystawianiu.
    
 5. Pełnomocnictwo i wadium w postępowaniu elektronicznym.
   
 6. Specyfika kryteriów oceny ofert w zamówieniach IT:
   
  1. Kryteria oceny ofert – definicja, rodzaje, podziały, orzecznictwo KIO.
  2. Odpowiedni dobór kryteriów oceny ofert – kryteria, podkryteria oraz ich wagi.
  3. Jak sprostać wymaganiom ustawowym przy jedynym kryterium ceny lub wadze większej niż 60% - praktyczne wskazówki zapisów do protokołu postępowaniu.
  4. Pozacenowe kryteria oceny ofert – przykłady realnych kryteriów w IT, w tym mniej znanych, błędy i dobre praktyki.
  5. „Pułapki” przy pozacenowych kryteriach oceny ofert, w tym związane z terminem realizacji zamówienia, gwarancją jakości – czy i kiedy korzystać z wzorów matematycznych i kiedy robić „symulacje”.
  6. Reguły opisu kryterium kosztu na przykładzie zakupu urządzeń drukujących.
  7. Kryterium personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia jako kryterium gwarantujące jakość usług IT.
  8. Kryterium funkcjonalności, parametry techniczne, serwis.
    
 7. Optymalne tryby udzielania zamówień na IT:
   
  1. Przetarg nieograniczony, w tym w tzw. procedurze odwróconej.
  2. Przetarg ograniczony - specyfika kryteriów selekcji na tzw. krótką listę rankingową, przykłady z praktyki.
  3. Dialog konkurencyjny.
  4. Zamówienia z wolnej ręki w branży IT.
    
 8. Zamówienia na IT a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i rażąco niska cena:
   
  1. Co i kiedy może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, w tym w zakresie zamówień IT w świetle zmienionej definicji tajemnicy przedsiębiorstwa.
  2. Obowiązki i uprawnienia zamawiającego.
  3. Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny a tajemnica przedsiębiorstwa w IT.
    
 9. Specyfika umów IT:
   
  1. Postanowienia dotyczące kar umownych i praw autorskich.
  2. Aneksowanie umowy - okoliczności, sposoby elastycznego „zarządzania” realizacją umowy i zmian zgodnych z ustawą Pzp.
  3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w IT.
    
 10. Odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości, analiza przypadków.

Wykładowca

Radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu, wieloletni dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Prowadzi szkolenia dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, organów kontrolnych, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych, instytucji wojskowych, Policji. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy Europejskich.

 

Termin / Lokalizacja
 1. 05.03.2020 / Warszawa (05-06.03)
Cena
1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto
Zgłoszenie
Zamówienia na dostawy i usługi informatyczne z uwzględnieniem elektronizacji zamówień
W cenę wliczono
wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.
Certyfikaty
Certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.