menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Letnia Szkoła Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Kategoria
PRAWO
Typ szkolenia
otwarte
Program

DZIEŃ I – 3 lipca 2019 r. (środa)

Ekspert: mec. Anna Adamczyk

9.30-10.00
Rejestracja uczestników
10.00
Rozpoczęcie szkolenia

BIURO ZARZĄDU I RN NA BIEŻĄCO
Najważniejsze zmiany istotne dla Biura Zarządu

 • Tryb przyznawania wynagrodzenia dla członków RN oraz ustawowe prawo członków RN do zwrotu kosztów związanych z udziałem w radach Rady Nadzorczej
 • Wymagania dla kandydatów dla członków Zarządu – w uchwale wspólników/walnego zgromadzenia lub umowie/statucie spółki
 • Sprzeczność interesów spółki z interesami członka zarządu - konieczność ujawnienia zaistniałej sprzeczności
 • RODO  - nie takie straszne, jeśli poznamy zasady wprowadzone przez Rozporządzenie  i zastosujemy je w spółce
 • Zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – zmiana definicji tajemnicy przedsiębiorstwa, konieczność zmian w umowach z pracownikami, kontrahentami
 • Zmiany dotyczące funkcjonowania spółek kapitałowych: możliwość potwierdzenia umów zawartych w imieniu spółki przez nieumocowanego członka organu lub przez wadliwie obsadzony zarząd, wypłata dywidendy i obowiązek zwrotu zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, rezygnacja członka zarządu  - zmiany w sposobie składania rezygnacji, możliwość pisemnego głosowania w sprawach będących przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia wspólników

STATUT SPÓŁKI / UMOWA SPÓŁKI / UCHWAŁY
Narzędzia regulujące i optymalizujące zasady funkcjonowania i zakres działań uczestników wewnętrznej współpracy

 • Przepisy bezwzględnie obowiązujące, a zapisy specyficzne dla danej spółki; wymogi KSH oraz dobra praktyka korporacyjna
 • Zapisy istotne z punktu widzenia relacji wewnętrznych pomiędzy organami spółki
 • Władze spółki – jakie zapisy w umowie/statucie są niezbędne , jakie utrudniają a jakie ułatwiają funkcjonowanie organów: zarządu, rady nadzorczej?
 • Wprowadzanie zmian w umowie/statucie – możliwości wprowadzania zmian i skutki dokonanych modyfikacji – kiedy trzeba zmiany uregulować w umowie/statucie, a kiedy wystarczy wprowadzenie nowych zapisów do regulaminów bądź uchwał
 • Kiedy warto forsować zmiany w dokumentach korporacyjnych?
 • CASE STUDY: Analiza kluczowych zapisów w umowach/statutach spółek z o.o. i akcyjnych
 • Zasady podejmowania uchwał przez Zarząd i Radę Nadzorczą – TREŚĆ UCHWAŁ, praktyczne aspekty, błędy w u chwałach
 • Głosowanie tylko osobiście ???
 • Głosowanie w trybie obiegowym  –kodeksowe ograniczenia a praktyka rynkowa – jak wprowadzić ten tryb dla Zarządu  - czy możliwe i w jakich przypadkach
 • Głosowanie za pomocą urządzeń do porozumiewania się na odległość  - praktyczne aspekty, najważniejsze, błędy

REGULAMINY W SPÓŁCE - ISTOTNE ELEMENTY USPRAWNIAJĄCE FUNKCJONOWANIE ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORCZEGO  SPÓŁKI
Usprawnianie wewnętrznej organizacji spółki poprzez stosowanie funkcjonalnych zapisów

 • w regulaminach organów spółki
 • Znaczenie regulaminów – ujęcie prawne i organizacyjne
 • Czy warto czy też trzeba tworzyć regulaminy?
 • Czym są regulaminy i jaka jest ich rola?
 • Przygotowanie i uchwalenie regulaminu
 • Jak wyglądają kwestie formalne związane z  przygotowaniem  i wdrożeniem regulaminów?
 • Regulamin a statut/umowa spółki
 • W jaki sposób powinien być sformułowany regulamin Zarządu/Rady nadzorczej?
 • Regulaminy, a inne metody regulacji wewnętrznego funkcjonowania spółki (zarządzenia, rozporządzenia etc.)
 • Regulaminy organów, a problematyka Corporate Governance
 • CASE STUDY: Przykłady regulaminów, połączone z analizą błędów i poprawnych zapisów
 • CASE STUDY: Wprowadzanie zmian do regulaminów

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DLA BIURA ZARZĄDU ORAZ BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI POUFNYCH I TAJEMNICY PRZEDSIEBIORSTWA
Czym są dane osobowe – praktyczne aspekty – kiedy przetwarzamy dane osobowe

 • Jakie zbiory danych występują w Biurze Zarządu?
 • Kiedy dochodzi do przetwarzania danych osobowych w Biurze Zarządu?
 • Księga udziałów, księga akcyjna, udostępnianie list
 • Obowiązki Zarządu w zakresie przetwarzania danych osobowych wobec pracowników, zleceniobiorców, kontrahentów, byłych pracowników, kandydatów do pracy
 • Jakie dane od pracowników można pozyskać a jakie od kandydata do pracy?
 • Zgody pracowników – czy legitymizują przetwarzanie?
 • Korespondencja, w tym korespondencja imienna
 • Niebezpieczeństwo rozmowy telefonicznej

DZIEŃ II – 4 lipca 2019 r. (czwartek)

Ekspert: mec. Monika Drab - Grotowska

08.30-09.00
Rejestracja uczestników
09.00
Rozpoczęcie szkolenia

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB PRACUJĄCYCH NA RZECZ ZARZĄDU I RN
Jak pracować, aby zabezpieczyć interesy swoje, Zarządu i spółki – oto jest pytanie?

ZAAWANSOWANE KWESTIE ORGANIZACJI POSIEDZEŃ ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
Zwoływanie – organizacja – uczestnicy – prawidłowa dokumentacja procesu

 • Zwoływanie i organizacja posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Sposoby odbywania posiedzeń Zarządu
 • Droga elektroniczna zwołania posiedzeń
 • Uczestnicy posiedzeń, goście podczas posiedzeń
 • Przebieg posiedzeń
 • Przykłady regulaminów ułatwiające sprawne funkcjonowanie organów i zapobiegające powstawaniu konfliktów
 • Case study: „pułapki formalne decyzji podjętych na posiedzeniach  – jak ich uniknąć?”

POLITYKA ZATRUDNIANIA I WYNAGRODZEŃ W SPÓŁCE, NOWE ZASADY DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ I WAŻNE ZMIANY W PRAWIE PRACY
Przegląd zapisów dotyczących wynagrodzeń oraz co zmieniło się w dokumentacji pracowniczej

 • Regulacje prawne w zakresie zatrudniania i wynagradzania
 • Wynagrodzenia pracowników oraz członków organów nadzorujących i zarządzających spółki
 • Wynagrodzenia jawne czy poufne?
 • Dokumentacja pracownicza po zmianach – czego pilnować?

KŁOPOTLIWE I SPORNE KWESTIE ORGANIZACJI PROCESU UPRAWNIEŃ W SPÓŁKACH - PEŁNOMOCNICTWA I PROKURA
Reprezentacja spółki i działanie w jej imieniu

 • Kto i w jakim zakresie jest uprawniony do reprezentowania interesów spółki?
 • Case study: skutki błędnie udzielonych pełnomocnictw
 • W jaki sposób członkowie Zarządu reprezentują spółkę i jak korzystają z pełnomocnictw?
 • Co może pełnomocnik? A co może prokurent?
 • Przekroczenie granic umocowania przez pełnomocnika i prokurenta
 • Case study: w jakich przypadkach i dlaczego umowa z kontrahentem podpisana przez prokurenta spółki jest wiążąca, a w jakich nie?
 • W jaki sposób odwołać pełnomocnika oraz inne uregulowania związane z wygaśnięciem pełnomocnictw?
 • Case study: system pełnomocnictw na przykładzie spółki

KLAUZULE ZABEZPIECZANIA KONTRAKTÓW - BIURO ZARZĄDU NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA UMÓW
Jak tworzyć zapisy zabezpieczające wykonanie umowy?

 • Klauzule dotyczące zabezpieczenia wykonania umów
 • Klauzule dotyczące zabezpieczeń: rodzaje, formułowanie, wprowadzanie zmian do umów
 • Klauzule bezpieczeństwa – ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności, wyłączność, kontrola zakładu kontrahenta
 • Klauzule poufności
 • Klauzule dotyczące nadzoru nad procesem wykonywania umowy
 • Kiedy przeprowadza się uzdrawianie umów?
 • Aneksowanie w umowach
 • Klauzule dotyczące rozwiązywania umów i dochodzenia roszczeń

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

16.00 Zakończenie II dnia szkolenia

Dzień III - 5 lipca 2019 r. (piątek)

PANELE RÓWNOLEGŁE – DO WYBORU

PROAKTYWNE DZIAŁANIE – JAK UZYSKAĆ MAKSYMALNĄ SKUTECZNOŚĆ?

Ekspert: Arkadiusz Żurek


08.30 Rejestracja uczestników
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

7 NAWYKÓW SKUTECZNEGO DZIAŁANIA WG STEPHENA COVEYA
Bądź częścią rozwiązania, a nie częścią problemu

 • Istota proaktywności i jej wpływ na relacje z otoczeniem
 • Krąg zainteresowania i krąg wpływu – klucz do skutecznego osiągania celów i budowania autorytetu
 • Komunikacja proaktywna – co możemy zrobić, jak rozwiązać problem?
 • W jaki sposób zgłaszać ulepszenia?

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
Najpierw zrozum, później staraj się być zrozumianym

 • Model komunikacji
 • Bariery w komunikacji – doświadczenia, wiedza, wychowanie, kultura
 • Sztuka aktywnego słuchania – najpierw zrozum
 • Wzorce percepcji odbiorców
 • Komunikacja werbalna, niewerbalna i parajęzyk – zasady

AUTOPREZENTACJA I ASERTYWNOŚĆ
Ludzie nie będą Cię szanować, jeśli sam siebie nie szanujesz

 • Wywieranie pierwszego wrażenia, budowanie profesjonalnych relacji
 • Umniejszanie swojego znaczenia jako często popełniany błąd
 • 4 typy postaw w relacjach między ludźmi: bierna, agresywna, manipulacyjna, asertywna
 • Wymiary postawy asertywnej wg. Coveya
 • Techniki asertywne: odmowa, model DESC, informacja zwrotna, zdarta płyta – ćwiczenia praktyczne

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM
Stres jest nieodłącznym elementem życia – pokochaj go lub zniszcz

 • Natura stresu – pozytywny i negatywny
 • Co nas stresuje? – przyczyny stanu rzeczy
 • Jak sobie z tym radzić? – tarcza antystresowa: wymiar społeczny, duchowy, fizyczny i umysłowy

GÓRA LODOWA ORGANIZACJI WG JAMESA A.F. STONERA I CHARLESA WANKELA
Przez większość życia jesteś członkiem takiej czy innej organizacji...

 • Jakie elementy składają się na efektywną pracę jednostki organizacyjnej?
 • Elementy formalne i nieformalne realizowane w biurze
 • Jakie funkcje spełnia biuro?

EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA Z SZEFEM
Szef też człowiek – musisz go zrozumieć

 • Prowadzenie kalendarza szefa
 • Dawanie i przyjmowanie informacji zwrotnej w relacjach z szefem
 • Rodzaje informacji zwrotnej
 • Typologia szefów
 • Osobowość pracownika

KONCENTRACJA ZESPOŁU NA DZIAŁANIU I  BUDOWIE WARTOŚCI FIRMY

Ekspert: Jacek Rozenek

08.30 Rejestracja uczestników
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

Wykorzystywanie szans małych i dużych – standardy nowego przywództwa
NOWE SPOJRZENIE NA EFEKTYWNOŚĆ LIDERA  – PRZYWÓDZTWO, KTÓRE SIĘ ROZWIJA
Jak zmieniły się standardy przywództwa i poziom efektywności liderów na przełomie kilku ostatnich lat?

 • Jak wyzwania obecnych czasów wpłynęły na oczekiwania organizacji w stosunku do liderów?
 • Dlaczego stare metody przywódcze już nie działają i nie wpływają na wyniki organizacji i zespołów?
 • Z kim chcą dziś pracować ludzie?
 • Jakiego lidera oczekuje skuteczny zespół?
 • Jakie umiejętności managerów przekładają się na zyski?
 • Co się zmieniło, a co wciąż pozostaje takie samo - jakie „klasyczne” umiejętności przywódcze przeszły do historii?

Budowanie wartości firmy - elastyczność i szybkość reakcji
JAKIE CECHY UŁATWIAJĄ MANAGEROM BUDOWĘ WARTOŚCI FIRMY – GODZENIE SPRZECZNOŚCI
W jakich obszarach możesz pozwolić swoim ludziom na przeciętność, a w jakich nie?

 • Umiejętność balansowania na granicy sprzeczności – konfrontacja
 • Kluczowe pytanie Lidera: „Co się zmieniło, a co wciąż pozostaje takie samo?”
 • Jak zarządzać zespołami w świecie braku orientacji, kierunku i pewności tego, co przyniesie jutro?
 • Balansowanie między sprzecznościami
 • Analiza przypadku: W jakich obszarach możesz sobie pozwolić na przeciętność, w jakich nie?

Umiejętność procesowego wsparcia „niezależnych”
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W CZASACH „BRAKU AUTORYTETÓW” – JAK BUDOWAĆ STANDARDY EFEKTYWNOŚCI W ZESPOLE, KTÓRY NIE POTRZEBUJE AUTORYTETÓW I IDEAŁÓW?
Proces pracy - motywacja- działanie – feedback - jak pracować z zespołem „niezależnych”

 • Jak współdziałać z ludźmi/zespołami nie potrzebującymi autorytetów?
 • Jakie zachowania lidera wpływają na podniesienie świadomości w zespole w kwestii odpowiedzialności i generowania własnych rozwiązań?
 • Praca z ludźmi o niekwestionowanej wiedzy eksperckiej
 • Proces pracy – motywacja - działanie - feedback jak pracować z zespołem „niezależnych”
 • Analiza przypadku: Co pomaga tworzyć zespoły ludzi niezależnych, biorących odpowiedzialność za własne życie?

Koncentracja uwagi podwładnych na działaniu
MOTYWOWANIE DO ZMIAN
Wspieranie elastyczności i szybkości działań w organizacji

 • Jak nagradzać odpowiedzialnych za usprawnienia – wspieranie zmian
 • Kotwiczenie zmian w kulturze zespołu
 • Dostosowywanie działania zespołu do strategii procesu zmian
 • Jak zachęcić zespół do ryzyka i niekonwencjonalnych pomysłów w procesie zmian?

Zakończenie szkolenia

Lokalizacja
Cena
zgłoszenie do 07.06.2019 - 2 370 PLN + 23% VAT zgłoszenie od 08.06.2019 - 3 370 PLN + 23% VAT
Zgłoszenie
Letnia Szkoła Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Organizator
Langas Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.