menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Specjalista ds. planowania i rozliczania kosztów w projektach dofinansowanych z funduszy UE - warsztaty

Kategoria
UNIA EUROPEJSKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

Uzyskanie dofinansowania z UE na projekt to dopiero wstęp. Trudność polega na prawidłowej realizacji projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Proponujemy Państwu 3-dniowe interaktywne szkolenie, w ramach którego przekażemy praktyczną wiedzę jak interpretować obowiązujące przepisy, jak je stosować w praktyce, aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędów i nakładania korekt finansowych.

Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę dotyczącą planowania i rozliczania kosztów w projekcie. Powiemy o tym, jakie są zasady kwalifikowalności wydatków, omówimy obowiązki beneficjentów i jak się z nich wywiązać, przećwiczymy opracowanie wniosku w systemie SL2014, powiemy w jaki sposób prawidłowo udzielać zamówień w ramach projektów unijnych.

W efekcie uczestnicy szkolenia usystematyzują i poszerzą swoją wiedzę oraz wypracują standardy obsługi projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi realizację i rozliczanie projektów unijnych w okresie 2014-2020.

Szkolenie adresowane do kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników zainteresowanych usystematyzowaniem i poszerzeniem wiedzy oraz wyjaśnieniem budzących wątpliwości kwestii w obszarze realizacji i rozliczania projektów finansowanych z funduszy unijnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W okresie budżetowym 2014-2020 zwiększony został zakres odpowiedzialności personalnej osoby zaangażowanej do obsługi projektu, a także większe są konsekwencje dla beneficjenta odnośnie podejmowanych decyzji.

 

Celem szkolenia jest:

 • przekazanie wiedzy dot. sprawnej realizacji i obsługi projektów unijnych, w tym ich rozliczania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kwalifikowalności wydatków,
 • oraz wypracowanie umiejętności zastosowanie tej wiedzy w praktyce, co będzie ćwiczone i testowane w ramach warsztatów.

W wyniku szkolenia uczestnicy uzyskają aktualną wiedzę na temat realizacji zadań w projekcie, oceny ryzyka podejmowanych przedsięwzięć i odpowiedzialności z tym związanej. Podczas warsztatów uczestnicy przećwiczą jak w praktyce stosować wiedzę na temat:

 • zarządzania projektami i ryzykiem w projektach,
 • rozliczania projektów, utrzymania płynności finansowej projektu,
 • dokonywania zamówień publicznych w ramach projektu i ponoszenia wydatków,
 • monitoringu projektu oraz przygotowania projektu do kontroli,
 • katalogu najczęściej popełnianych przez beneficjentów błędów.

Szkolenie ma charakter interaktywny - będzie oparte na krótkim wykładzie oraz rozbudowanych warsztatach.

Metody szkoleniowe stosowane podczas zajęć:

 • Wykłady i omówienia - temat szkolenia wymaga krótkiego wstępu i omówienia problematyki stanowiącej bazę teoretyczną. Części wykładowe będą uzupełnione konkretnymi przykładami omawianymi dogłębnie w trakcie szkolenia.
 • Dyskusje grupowe  - stosować je będziemy, by poznać opinie uczestników szkolenia, ich dotychczasowe doświadczenie i pogląd na dany temat, często jest to punkt wyjścia do pracy warsztatowej nad danym zagadnieniem.
 • Prezentacje na forum grupy - trener modeluje praktyczne zastosowanie omawianej kwestii. Grupa ma możliwość obserwowania prowadzonej prezentacji – analizy sposobu działania.
 • Warsztaty - praca indywidualna uczestników na zadany temat, w trakcie warsztatów uczestnicy szkolenia będą ćwiczyli w praktyce i stosowywali na konkretnych przykładach zdobytą podczas wykładu wiedzę - około 70% czasu szkolenia zaplanowanego na każdy dzień to warsztaty.
 • Prezentacje, flipchart - badania dotyczące uczenia się i pamięci dowiodły, że uczestnicy zapamiętują 10% tego co czytają, 20% tego co słyszą i 30% tego co zobaczą. Połączenie tych trzech kanałów odbioru informacji pozwala zwiększyć skuteczność zapamiętywania 70-80%.

Program szkolenia


1. ZASADY KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020

 • Ramy czasowe kwalifikowalności i zasięg geograficzny kwalifikowalności.
 • Kategorie kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych.
 • Ocena kwalifikowalności wydatku w ramach projektu.
 • Dokumenty dokumentujące kwalifikowalność wydatków w projektach.
 • Zasada faktycznego poniesienia wydatku.
 • Metody rozliczania wydatków: metody ryczałtowe i wg faktycznie poniesionych wydatków.
 • Podwójne finansowanie.
 • Jak zaplanować i utrzymać płynność finansową projektu.

 

2. OBOWIĄZKI BENEFICJENTA W ZAKRESIE ROZLICZANIA PROJEKTU UNIJNEGO

 • Obowiązek realizacji projektu z należytą starannością  (zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami prawa i procedurami w ramach Programu Operacyjnego).
 • Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej, a możliwość wyodrębnienia kontrolingowego.
 • Archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją projektu unijnego.
 • Opisywanie dowodów księgowych.
 • Ujawnianie dochodów powstałych w związku z realizacją projektu.
 • Trwałość projektu – jak utrzymać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Sprawozdawczość w projekcie unijnym 2014-2020.

 

3. OPRACOWANIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W SYSTEMIE SL2014

 • Funkcjonalności systemu SL2014: nadawanie i cofanie uprawnień do obsługi systemu; logowanie w systemie (Profil ePUAP, Certyfikat kwalifikowany, Login i hasło); nawigacja po systemie (wygląd oraz narzędzia dla użytkownika); obsługa i edycja projektu – warsztat; dane użytkownika; korespondencja w systemie; harmonogram płatności – warsztat; monitorowanie uczestników projektu; Baza Personelu projektu – warsztat; zamówienia publiczne – warsztat; dokumentacja w systemie.
 • Sposób obsługi i składania Wniosku o płatność w systemie SL2014: wniosek o płatność – opracowanie i złożenie wniosku o płatność – warsztat; obsługa wniosku częściowego i końcowego; sposób obsługi załączników – warsztat; korekta wniosku o płatność – warsztat; wycofanie wniosku o płatność.

 

4. UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH

 • Obowiązki beneficjenta w obszarze udzielanych zamówień wynikające z umowy o dofinansowanie.
 • Obowiązki beneficjenta będącego i niebędącego zamawiającym w rozumieniu PZP w ramach udzielanych zamówień  wynikające z  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 • Konflikt interesów a udzielanie zamówień publicznych w ramach projektu.

 

 5. SPOSOBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH

 • Według Zasady konkurencyjności.
 • Według procedury Rozeznania rynku.
 • Zamówienia w ramach projektu poniżej 20.000 zł netto.

 

6. PROCES UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PROJEKCIE UNIJNYM

 • Konflikt interesów a zasada konkurencyjności.
 • Szacowanie wartości zamówienia.
 • Opis przedmiotu zamówienia: zasady upubliczniania zapytania ofertowego; warunki udziału w postępowaniu; kryteria oceny ofert (system wag punktowych i procentowych, wpływ kryteriów na wybór najkorzystniejszej oferty); terminy składania ofert i realizacji przedmiotu zamówienia.

 

7. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W RAMACH UDZIELANEGO ZAMÓWIENIA

 • Wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności.
 • Protokół postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Pozostałe procedury wynikające z zasady konkurencyjności.
 • Podpisanie umowy z wykonawcą/dostawcą.
 • Dokonywanie zmian w podpisanej umowie z wykonawcą/dostawcą.

 

8. PODSUMOWANIE SZKOLENIA - pytania, odpowiedzi, wyjaśnianie wątpliwości.

 

Wykładowca


Ekspert w zakresie opracowania, realizacji i rozliczania projektów unijnych. Od 2010 roku członek Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich. Jest członkiem zespołu ekspertów do oceny projektów w ramach POWER 2014-2020. Ekspert w 4 programach operacyjnych z okresu budżetowego 2007-2013. Prowadzi szkolenia od ponad 12 lat.

 

Miejsce


Gdańsk, Hotel Bonum ***, ul. Sieroca 3 - > https://www.hotelbonum.pl/

Szkolenie odbywa się w przyjemnym kameralnym hotelu, który usytuowany jest w centrum Starego Miasta. Zaledwie kilkaset metrów dzieli go od najbardziej znanych gdańskich zabytków, takich jak Żuraw czy legendarna ulica Długa.

 • 15 lipca 2019 r., poniedziałek
  Przyjazd Uczestników na miejsce szkolenia i zakwaterowanie w Hotelu, zajęcia w godzinach 11.00 - 17.00, w trakcie szkolenia serwis kawowy i obiad, w godzinach wieczornych kolacja w restauracji hotelowej, nocleg.
   
 • 16 lipca 2019 r., wtorek
  Śniadanie, zajęcia w godz. 09.00 - 16.00, w trakcie szkolenia serwis kawowy i obiad, w godzinach wieczornych kolacja zorganizowana dla Uczestników poza Hotelem, nocleg
   
 • 17 lipca 2019 r., środa
  Śniadanie, zajęcia w godz. 09.00 - 14.00, w trakcie szkolenia serwis kawowy i obiad, po szkoleniu wyjazd Uczestników.

Cena


1 985,00 zł + 23% VAT = 2 441,55 zł brutto

1 985,00 zł + VAT zw = 1 985,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

DLA ZGŁOSZEŃ NADESŁANYCH DO 24.05.2019: SPECJALNA CENA - RABAT FIRST MINUTE:

1 850,00 zł netto za osobę przy zgłoszeniu 1-3 osób + vat 23% lub zw

1 700,00 zł netto za osobę przy zgłoszeniu 4 i więcej osób + vat 23% lub zw

Podana cena obejmuje koszty dla 1 osoby: udział w szkoleniu 3-dniowym, z możliwością uzyskania indywidualnego doradztwa w trakcie zajęć, materiały szkoleniowe, 2 noclegi w pokojach 2-osobowych o standardzie ***, pełne wyżywienie, tj. w I dniu szkolenia: serwis kawowy, obiad, kolacja, w II dniu szkolenia: śniadanie, serwis kawowy, obiad, kolacja, w III dniu szkolenia: śniadanie, serwis kawowy, obiad.

W przypadku zainteresowania noclegiem w pokoju 1-osobowym, prosimy o kontakt. Pokoje 1-osobowe dostępne są po potwierdzeniu takiej możliwości przez Organizatora. Dodatkowy koszt związany z zamówieniem pokoju 1-osobowego na 2 noce to 330 zł netto (taka kwota zostanie doliczona do ceny szkolenia).

Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z noclegu i z kolacji w przeddzień szkolenia - również prosimy o kontakt.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA: >>>>

https://www.jgt.pl/files/upload/files/formularz_zgloszeniowy_prf_RABAT.pdf 

 

Więcej informacji:

https://www.jgt.pl/szkolenia,rozliczanie-kosztow-w-projektach-unijnych-prf.html

 

Lokalizacja
Cena
1 985,00 zł + 23% VAT = 2 441,55 zł brutto
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.