menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Executive Project Management for AEC Industry - Praktyczny kurs zarządzania projektami budowlanymi i architektonicznymi

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
INFORMATYKA
Typ szkolenia
otwarte
Wymagania wstępne
Kurs skierowany jest do: Firmy projektowe i biura projektowe (konstrukcje stalowe, konstrukcje żelbetowe, konstrukcje inżynierskie, geologia, geotechnika, itp.) Biura architektoniczne Firmy consultingowe zajmujące się nadzorami budowlanymi Wykonawcy robót budowlanych (drogi, mosty, budynki, biura, konstrukcje górnicze, konstrukcje inżynierskie itp.) Samorządy i spółki Skarbu Państwa:  Zarządy dróg Zarządy infrastruktury kolejowej   Zarządy infrastruktury górnicze Zarządy infrastruktury wodnej i związanej z ochroną środowiska Zarządcy nieruchomości  Producenci materiałów budowlanych Po grupach zawodowych: Projektanci Architekci Kierownicy Budów Koordynatorzy Budów Menadżerowie Projektów
Program
Celem edukacyjnym szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności uwzględniających specyfikę branży budowlanej i architektonicznej. Uczestnicy szkolenia będą pracować na studiach przypadków będącymi fragmentami rzeczywistych problemów projektowych, pozwolą one na podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. 
Uczestnik pozyska wiedzę o podstawowych pojęciach definiujących projekt i otoczenie projektu; prawidłowo posługuje się narzędziami pozwalającymi na definiowanie celu, zakresu i pojedynczych czynności składających się na projekt; posiada podstawowy zakres wiedzy o składnikach i najważniejszych zaletach metodyki BIM;  zna zasady tworzenia harmonogramów projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby stworzenia powiązań z celami biznesowymi i ryzykami projektu; rozumie i prawidłowo interpretuje pojęcie ryzyka projektowego oraz proces zarządzania ryzykiem projektowym.
Zamiarem jest również przekazanie umiejętności do tworzenia kompletnej mapy ryzyk i szans projektowych, przypisuje odpowiednie charakterystyki i wiązanie ryzyka z odpowiednimi elementami projektu, tworzenie strategi zarządzania kluczowych ryzyk i szans; tworzenie harmonogramu projektów pozwalających na przejrzyste kontrolowanie kluczowych czynników sukcesu projektu; a także umiejętność zarządzania budżetem w każdym z etapów cyklu życia projektu; tworzenia przejrzystej struktury kosztów projektu, która ułatwia komunikację pomiędzy wszystkimi członkami zespołu projektowego.
Uczestnik po szkoleniu zdobędzie kompetencje do stosowania najnowszych, zwinnych metodyk zarządzania projektem pozwala uczestnikowi szybko adaptować pracę zespołu do ciągle zmieniającym się warunków i skutecznie realizować;  zrozumienie kontekst i otoczenia biznesowego realizowanych projektów.

Podstawy zarządzania projektem

 • Definicja projektu
 • Najważniejsze ograniczenia i czynniki sukcesu projektu (Trójkąt ograniczeń)
 • Cykl życia projektu
 • Role w zespole projektowym
 • Otoczenie projektu

Definiowanie zakresu projektu

 • Karta projektu
 • WBS
 • Zespół i role
 • Analiza biznesowa zakresu pracy – praktyczne porady
 • Warsztat

Definiowanie ryzyk związanych z projektem

 • Definicja ryzyka
 • Strategia zarządzania ryzykiem
 • Powiązanie ryzyk z projektem
 • Analiza biznesowa ryzyk – praktyczne porady
 • Warsztat

Zarządzanie budżetem projektu

 • Podstawowe elementy budżetu
 • Rodzaje kosztów
 • Metodyka kolejnych przybliżeń budżetu
 • Powiązanie ryzyk z budżetem
 • Aktualizacja budżetu
 • Analiza biznesowa budżetu – praktyczne porady
 • Warsztat

Zarządzanie harmonogramem projektu

 • Cele i korzyści związane z harmonogramowaniem
 • Rodzaje harmonogramów (listy zadań, harmonogramy liniowe, scenariusze)
 • Od harmonogramu do zadania na projekcie
 • Analiza biznesowa harmonogramu – praktyczne porady
 • Warsztat

Zarządzanie zespołem

 • Zasady pracy skutecznego zespołu
 • Dobór zespołu i grupy zadaniowej
 • Podstawy komunikacji w pracy zespołowej
 • Skuteczne przekazywane zadań

Zarządzanie komunikacją i informacją

 • Dystrybucja informacji
 • Strategia spotkań dla projektu
 • Narzędzia skutecznej komunikacji
 • Współczesne otoczenie IT projektu

Zarządzanie kontraktem / Zarządzanie zmianą

 • Identyfikowanie i klasyfikowanie zmian na projekcie
 • Proces zarządzania zmianą
 • Wymiar biznesowy zmian na projekcie – praktyczne porady

Podstawy administrowania projektem

 • Rodzaje umów. Omówienie. Zalety i wady
 • Zarządzanie umowami zewnętrznymi – praktyczne porady

Zarządzanie ryzykiem projektu

 • Proces zarządzania ryzykami projektu
 • Ryzyka i Szanse jako strategia zarządzaniu projektem
 • Ryzyka projektu – porady praktyczne

Prognozowanie wyniku projektu – kontroling projektu

 • Cele prognozy finansowej projektu: sprawozdawczość, audyt i kontroling, analizy strategiczne i podejmowanie decyzji
 • Podstawowe zasady kontrolingu projektu
 • Proces prognozowania wyniku projektu
 • Prognozowanie – najnowsze trendy i porady praktyczne

Lean Construction

 • Podstawy metodyki Lean
 • Specyfika Lean w budownictwie – propozycja wartości, zalety i ograniczenia
 • Przykłady projektów realizowanych zgodnie z metodyką Lean
 • Elementy Lean na Twoim projekcie – praktyczne porady

Agile Construction

 • Podstawy metodyki Agile
 • Specyfika Agile w budownictwie – propozycja wartości, zalety i ograniczenia
 • Przykłady projektów realizowanych zgodnie z metodyką Agile
 • Elementy Agile na Twoim projekcie – praktyczne porady

Zarządzanie Relacjami

 • Zarządzanie relacjami z klientem – praktyczne porady
 • Zarządzanie relacjami z kontrahentami – praktyczne porady

Wstęp do BIM

 • Podstawowe definicje
 • Bloki budujące środowisko
 • BIM z perspektywy: inwestora, projektanta, architekta, wykonawcy, zarządcy
 • Przykłady projektów i wdrożeń
 • Droga do pierwszego projektu BIM
Prowadzący
Łukasz Topoliński • wdrożenia metodyki BIM • zarządzanie projektami i portfelem projektów • zarządzanie zasobami ludzkimi • transformacje organizacyjne i technologiczne • rozwój i wdrażanie systemów klasy ERP • innowacyjne narzędzia IT dla branży budowlanej, architektonicznej i inżynieryjnej • Właściciel firm działających w obszarach technologii IT dla budownictwa i architektury: Plainly.pl oraz BIM Process Sp. z o.o. • Construction Industry Lead odpowiedzialny za tworzenie strategii wprowadzenia dedykowanych produktów IT z obszaru Smart Building, Digital Construction i systemów klasy ERP dla budownictwa. • Project Developer na największym projekcie infrastrukturalnym BIM. realizowanym w Szwecji Stockholm By-pass E4 Highway • Project Manager zarządzający realizacją portfela projektów infrastrukturalnych w Skanska S.A. • Projektant układów drogowych m.in. w ramach projektu węzła autostradowego Rzeszów Zachód • Zarządza przygotowaniem i prowadzi jako wykładowca ogólnopolski cyklu szkoleń BIMw5h realizowany przez zespół 15 ekspertów zrzeszonych w Stowarzyszeniu BIM dla polskiego budownictwa • Zbudował i zarządza platformą wiedzy o BIM w ramach serwisu branżowego e-model.io Przygotowywał i prowadził szkolenia korporacyjne w ramach Uniwersytetu Skanska • Prowadził wystąpienia publiczne w ramach współpracy z ośrodkami akademickimi, m.in. Digital Construction i Międzywydziałowym Projektem BIM przy Politechnice Warszawskiej • inżynier Budownictwa – Politechnika Gdańska • Magister inżynier Zarządzania – Politechnika Gdańska • Absolwent studiów Franklin MBA (anglojęzyczne studia MBA prowadzone przez Franklin University, USA) • Absolwent studiów podyplomowych z Kontrolingu – Akademia Leona Koźmińskiego • Certyfikat PMP (Project Management Professional) • Certyfikat PMI-RMP® (Risk Management Professional)
Czas trwania
11 h
Lokalizacja
Cena
760
Zdobyta wiedza
WIEDZA: Posiada wiedzę o podstawowych pojęciach definiujących projekt i otoczenie projektu. Zna i prawidłowo posługuje się narzędziami pozwalającymi na definiowanie celu, zakresu i pojedynczych czynności składających się na projekt. Poznał najważniejsze ograniczenia projektu i wie w jaki sposób połączyć je ze sobą tworząc ramy dla skutecznego zarządzania całym przedsięwzięciem Wie jak budować zrozumiały i kompletny budżet projektu. Przyswoił sobie podstawowe zasady tworzenia harmonogramów projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby stworzenia powiązań z celami biznesowymi i ryzykami projektu Poznał podstawowe procesy i standardy zarządzania informacją i komunikacją zespołu dla pełnego cyklu realizacji przedsięwzięć budowlanych. Rozumie i prawidłowo interpretuje pojęcie ryzyka projektowego oraz proces zarządzania ryzykiem projektowym Zna podstawy zarządzania relacjami w zespole i relacjami z klientem Rozróżnia różne metody prognozowania wyniku projektu Posiada podstawowy zakres wiedzy o składnikach i najważniejszych zaletach metodyki BIM Poznał najważniejsze założenia teoretyczne i techniki związane z nowoczesnym metodykami realizacji przedsięwzięć budowlanych – Agile Construction i Lean Construction UMIEJĘTNOŚCI : Samodzielnie identyfikuje i definiuje uzasadnienie biznesowe i kluczowe czynniki sukcesu dla nowego projektu Definiuje bliższe i dalsze otoczenie projektu ustala i podstawowe założenia strategii zarządzania grupami interesariuszy Wykorzystuje metodę Work Breakdown Structuring do prawidłowego zdefiniowania zakresu rzeczowego projektu Tworzy kompletną mapę ryzyk i szans projektowych. Przypisuje odpowiednie charakterystyki i wiąże ryzyka z odpowiednimi elementów projektu. Tworzy strategię zarządzania kluczowymi ryzykami i szansami. Zarządza budżetem w każdym z etapów cyklu życia projektu. Tworzy przejrzystą strukturę kosztów projektu, która ułatwia komunikację pomiędzy wszystkimi członkami zespołu projektowego. Tworzy harmonogramy projektowe pozwalające na przejrzyste kontrolowanie kluczowych czynników sukcesu projektu. Jako lider lub członek zespołu projektowego prawidłowo definiuje i egzekwuje zasady efektywnej pracy i komunikacji w grupie. Wykorzystuje i świadomie łączy ze sobą tradycyjne i elektroniczne metody komunikacji. Stosuje podstawowe techniki zarządzania zmianą projektową. Prawidłowo identyfikuje współzależne obszary projektu i przygotowuje scenariusze implementacji zmian. Przygotowuje prognozy finansowe projektu mając na uwadze cel i wpływ tworzonych analiz na podejmowane decyzje biznesowe. Stosuje optymalną kombinację tradycyjnych (liniowych) i zwinnych metod zarządzania i skutecznie realizuje założenia biznesowe projektu Identyfikuje podstawowe części składowe i zalety środowiska BIM KOMPETENCJE: Świadomie wykorzystuje swoje nowe umiejętności w realizacji wielobranżowych projektów architektonicznych i budowlanych. Analizuje podstawy biznesowe przedsięwzięcia i określa najważniejsze ograniczenia i czynniki sukcesu. Zrozumienie kontekstu i otoczenia biznesowego realizowanych projektów pozwala uczestnikowi szkolenia dostarczać wartościowe produkty tworząc jednocześnie długotrwałe relacje z klientami i użytkownikami. Stosowanie najnowszych, zwinnych metodyk zarządzania projektem pozwala uczestnikowi szybko adaptować pracę zespołu do ciągle zmieniającym się warunków i skutecznie realizować
Certyfikaty
Dyplom ukończenia kursu wydany przez Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST
Organizator
Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.