menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zarządzanie czasem - jak skutecznie planować pracę własną i osiągać wyznaczone cele

Kategoria
DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI
Typ szkolenia
otwarte
Program

 

Czy zdarza się, że nie wystarcza Ci czasu, by wykonać swoją pracę i musisz zostać po godzinach? Czy zastanawiasz się jak to zrobić, by zdążyć z wszystkimi zadaniami? Masz poczucie że „czas przecieka Ci przez palce”? Planujesz zadania, ale okazuje się, że i tak się nie udało?

 

Dobra wiadomość jest taka, że zarządzania czasem i planowania można się uczyć. Zastosowanie odpowiednich technik w połączeniu ze zmianą nawyków spowoduje, że zrealizujesz więcej zadań w tym samym czasie. Zapanuj nad czasem i pracuj bez stresu – popraw swoją efektywność!

 

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • jak doskonalić umiejętność planowania pracy własnej,
 • jak wyznaczać priorytety i zapobiegać prokrastynacji,
 • jak efektywnie pracować pod presją czasu,
 • jak stosować w praktyce zróżnicowane narzędzia służące do planowania,
 • jak pozbyć się nawyków, które obniżają efektywność i zastąpić je takimi, które ją podnoszą,
 • jak wdrażać działania sprzyjające oszczędności czasu i energii.

Jakie korzyści odniesie organizacja?

 • więcej zadań jest wykonanych terminowo,
 • zwiększy się zaangażowanie pracowników w wykonywane zadania - pracownicy samodzielnie planują działania i poszukują najbardziej efektywnych metod ich wykonania,
 • w zespole kształtuje się kultura skoncentrowania na efektach,
 • zmniejszy się konieczność monitorowania działań pracowników na każdym etapie,
 • wzrośnie umiejętność pracowników w zakresie poszukiwania rozwiązania w sytuacjach trudnych
 • wzrośnie satysfakcja pracowników z wykonywanej pracy i poczucie sprawczości.

Metody szkoleniowe

Zajęcia mają formę warsztatową, prowadzone są w oparciu o gry szkoleniowe, ćwiczenia indywidualne i grupowe, mini-wykłady.

Szkolenie odbywa się jednocześnie na trzech poziomach:

 • nabywanie wiedzy,
 • rozwijanie umiejętności,
 • podnoczenie kompetencji zgodnie z modelem uczenia się osób dorosłych.

Małe i średnie przedsiębiorstwa z wybranych województw mają możliwość dofinansowania udziału pracowników w tym szkoleniu, nawet do 80% kosztów, poprzez Bazę Usług Rozwojowych prowadzoną przez PARP. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt.


Program szkolenia


MODUŁ I - Efektywność zarządzania czasem


 1. Moje mocne i słabe strony w zarządzaniu czasem.
 2. Błędy w zarządzaniu czasem.
 3. Nawyki skutecznego działania i ich wpływ na efektywność.
 4. Reguły efektywności wg Briana Tracy.
 5. Jak wpłynąć na własna motywację i przekierować swoją energię na konstruktywne rozwiązywanie problemów i efektywne wykonywanie zadań.
 6. Reaktywny i proaktywny model Coveya, czyli na co mam wpływ, a na co wpływu nie mam.
 7. Radzenie sobie z presją czasu
 8. Oblicza i konsekwencje wykonywania zadań pod presja czasu.
 9. Zasady formułowania celów. Metoda SMART.

Moduł I rozpocznie gra szkoleniowa GIEŁDA. Jest to gra pozwalająca doświadczyć pracy zespołowej i realizacji celu pod presją czasu. Podczas gry istotne będzie budowanie motywacji i zaangażowania członków zespołów. Uczestnicy będą mogli zaobserwować różnorodne zachowania i postawy, co pozwoli im na skuteczniejszą współpracę w realiach zawodowych.

Gra umożliwia rozwój następujących umiejętności:

 • umiejetność planowania strategicznego – wyznaczania strategii i jej realizacji przy niepełnej informacji na temat rynku i konkurencji,
 • umiejętność pracy zespołowej – współpracy wewnątrz zespołu, wspólnego wyznaczania i osiągania celu pod presja czasu,
 • radzenia sobie z niejednoznacznością i zmianami - zwiększenia świadomości własnych postaw i zachowań w sytuacji zmiany pod presja czasu,
 • wzbudzania w sobie motywacji i postawy proaktywnej w trudnych sytuacjach.

MODUŁ II - Style zachowań i ich wpływ na skuteczność w biznesie


 1. Czym są style osobowości według DISC.
 2. Jakim stylem jestem – kwestionariusz stylu.
 3. Kluczowe potencjały wynikające z danego stylu pozwalające na zwiększanie efektywności biznesowej.
 4. Dlaczego znajomość stylu zachowania ma tak wielkie znaczenie dla efektywnej pracy.
 5. Czynniki motywujące i demotywujące dla poszczególnych stylów.
 6. Jak wykorzystać mocne strony do zwiększania swojej skuteczności.

Uczestnicy uzupełniają kwestionariusz Stylów zachowań, który pozwoli na określenie dominujących stylów zachowań. Podczas szeregu ćwiczeń grupowych i indywidualnych Uczestnicy nauczą się jak zwiększać swoją efektywność korzystając z wiedzy o stylach zachowań własnych oraz współpracowników.

 

MODUŁ III - Techniki organizacji i zarządzania sobą w czasie


 1. Matryca Eisenhowera.
 2. Metoda ALPEN.
 3. Zastosowanie zasady Pareto w zarządzaniu czasem.
 4. Zasada 60/40.
 5. Złota godzina.
 6. Jak nadawać priorytety zadaniom.
 7. Układanie planu dziennego, tygodniowego i innych.
 8. Kontrola realizacji planu.
 9. Schemat I-BEAM, jako narzędzie, które pomaga nam w planowaniu i kontrolowaniu naszego planu dnia.
 10. Określanie ramy czasowej dla realizacji zadania.

Uczestnicy wezmą udział w interaktywnej grze symulacyjnej Zegarmistrz, która pozwala w sposób praktyczny udoskonalić kompetencje związane z planowaniem. Uczestnicy będą podczas gry decydować o ważności i pilności poszczególnych zadań. Doświadczą sytuacji zbliżonych do rzeczywistego życia zawodowego, w którym pojawiają się zadania i czynności nieplanowane, presja czasu oraz konieczność realizacji założonych celów. Wszystko to sprawi, że nabywanie kompetencji związanych z organizacja i planowaniem stanie się ciekawe, dynamiczne i zapadające w pamięć.

Celem gry szkoleniowej Zegarmistrz jest rozwój następujących umiejętności:

 • efektywność osobista/ zarządzanie sobą w czasie – zwiększenie świadomości wpływu planowania na rezultat pracy, realizację celów i poziom własnej motywacji oraz motywacji w zespole,
 • umiejętność planowania - udoskonalenie i praktycznej umiejętności nadawania priorytetów według Matrycy Eisenhowera,
 • umiejętność zarządzania sobą w sytuacji zmiany - adekwatne reagowanie na pojawiające się zadania oraz zdarzenia losowe, wprowadzanie koniecznych korekt w planie działania; zrozumienie nieuchronności zmian i udoskonalenie elastycznego podejścia do zadań przy jednoczesnym planowaniu i kontroli przebiegu zadań, uświadomienie sobie konieczności wdrożenia reguły 60/40,
 • umiejetność ustalania zasad współpracy wewnątrz grupy - przestrzeganie podziału ról, współpraca w zakresie ustalania priorytetów i planowania zadań w ramach zespołu oraz z innymi zespołami.

MODUŁ IV - Jak radzić sobie ze „złodziejami czasu”


 1. Identyfikacja własnych „złodziei czasu”.
 2. Przyczyny niekonsekwencji w realizacji planu pracy.
 3. Sposoby wyeliminowania przeszkód w efektywnym wykorzystaniu czasu.
 4. Metoda Pomodoro jako recepta na rozpraszacze.
 5. Jak efekt piły wpływa na realizację założonych celów i zadań.

MODUŁ V - Asertywność a zarządzanie sobą w czasie


 1. Asertywna postawa – jak odróżnić ją od uległości, agresji i manipulacji.
 2. Praca w grupach mająca na celu stworzenie definicji oraz charakterystykę poszczególnych postaw.
 3. Asertywność, jako zdolność egzekwowania własnych praw i szanowania praw innych.
 4. Poznaj siebie i swoje mocne strony oraz obszary do rozwoju.
 5. Mapa asertywności – psycho test.

MODUŁ VI - Jak skutecznie odmawiać i chronić własne granice, tak aby zadbać o współpracę i realizować założone cele i zadania


 1. Sztuka mówienia „nie” bez poczucia winy.
 2. Jak mówić „nie” z zachowaniem szacunku do siebie i innych?
  • Praca grupowa mająca na celu wypracowanie skutecznego modelu odmawiania.
  • Przećwiczenie wybranych technik np. asertywnej odmowy z użyciem zdartej płyty.
 3. Granice obrony koniecznej - 4-etapowa procedura wyrażania gniewu i innych uczuć "negatywnych".
 4. Sztuka dawania komplementów oraz wyrażania osobistych przekonań i opinii.
 5. Trudności emocjonalne związane z przyjmowaniem pochwał oraz zarzutów
 6. Plus i minus - zasady formułowania skutecznych komunikatów zwrotnych
 7. Trening wyrażania uczuć pozytywnych -- ćwiczenia interakcyjne

Uczestnicy wezmą udział w szeregu ćwiczeń indywidualnych i grupowych. W module tym zaplanowane zostały również symulacje sytuacji z zastosowaniem poznanych technik. Podczas ćwiczeń rozmowy zarejestrowane zostaną za pomocą kamery. Uczestnicy otrzymają informacje zwrotne od trenera i grupy.

 

MODUŁ VII - Ostrzenie piły, czyli jak dbać o równowagę w czterech wymiarach: duchowym, fizycznym, umysłowym, społeczno- emocjonalnym


 1. Jak dbać o harmonię pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.
 2. Praca z kołem życia, pozwalająca uświadomić sobie poziom satysfakcji z poszczególnych obszarów życiowych, takich jak: rodzina, przyjaciele praca, zdrowie itd... Koło życia jest narzędziem do pracy z wyznaczaniem sobie celów, poszukiwania równowagi.
 3. W jaki sposób moja „kondycja” wpływa na jakość wykonywanych zadań.
 4. Stres, jako czynnik zaburzający proces planowania:
  • profilaktyka stresu,
  • jak powstaje stres?
 5. Stres – objawy fizyczne.
 6. Kiedy stres jest szkodliwy.
 7. Jak wytropić własne źródła stresu.
 8. Techniki radzenia sobie ze stresem
 9. Praca nad przekonaniami.
 10. Model ABC i jego rola w radzeniu sobie ze stresem.

Moduł rozpocznie gra szkoleniowa Detektyw. Wciągająca, humorystyczna fabuła wywołuje zaangażowanie i pozwala na zastanowienie się nad aspektami nie tylko planowania, ale również równowagi pomiędzy życiem prywatnym a osobistym. Uczestnicy mogą poczuć się niczym detektywi z klasycznych kryminałów. Wybór zadań wydaje się prosty, ale bardzo łatwo wpaść w pułapkę pilności spraw mało istotnych, zapominając o tym co naprawdę ważne.

Celem gry szkoleniowej Detektyw jest praca nad rozwojem następujących umiejętności:

 • zarządzanie sobą w czasie, w tym rozróżnianie spraw ważnych i nieważnych – ustalania istotności zadań pod względem ich spójności z wartościami i celami,
 • ustalanie priorytetów – efektywne uporządkowanie zadań pod względem ich ważności i pilności - w grze uczestnicy będą mogli podsumować i zastosować wiadomości i umiejętności planowania nabyte podczas warsztatu.
 • umiejętność dbania o równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym – godzenia obowiązków z dbaniem o relacje, odpoczynek i rozwój - uczestnicy będą mogli przedyskutować znaczenie równowagi i umiejętności radzenia sobie ze stresem w efektywności biznesowej i osobistej.

Wykładowca

Trenerka, coach, certyfikowany konsultant DISC D3, 12 letni praktyk biznesu. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych „Zarządzania Zasobami ludzkimi” Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła również Szkołę Trenerów „METRUM” i studia podyplomowe „Zarządzanie zespołem sprzedaży” Akademii Leona Koźmińskiego.

Prowadzi szkolenia i warsztaty związane z rozwojem kompetencji dla kadry zarządzającej, dla zespołów sprzedaży i obsługi klienta oraz dla specjalistów w różnych branż. Zrealizowała ponad 2000 godzin szkoleniowych dla wielu kluczowych firm na rynku polskim.

Podczas pracy z grupami kieruje się praktyczną wiedzą zdobytą w czasie pracy w międzynarodowych korporacjach. Pracuje w oparciu o nowoczesne formy, jakimi są gry szkoleniowe. Łączy praktykę z wiedzą merytoryczną i umieszcza ją w konkretnych sytuacjach biznesowych.

 

Forma
SZKOLENIE ONLINE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. SZKOLENIE STACJONARNE: Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.
Czas trwania
2 dni
Termin / Lokalizacja
 1. 21.07.2020 / Warszawa (21-22.07)
 2. 21.09.2020 / Warszawa (21-22.09)
Cena
1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto
Zgłoszenie
Zarządzanie czasem - jak skutecznie planować pracę własną i osiągać wyznaczone cele
Certyfikaty
Certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.