menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Część III kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy Studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr

Kategoria
BHP
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie adresowane jest do: Pracodawców, Właścicieli Firm Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy
Program
Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – część III – program szkolenia:
 • Dwa stosunki pracy z tym samym pracodawcą a konsekwencje w sferze praw i obowiązków pracowniczych.
 • Czy pomyłka pracodawcy w dacie zawarcia umowy o pracę przywołanej w wypowiedzeniu może stanowić podstawę do jego uchylenia?
 • Jakie są konsekwencje rozwiązania umowy o pracę bez zachowania formy pisemnej (SMS, fax, mail) przez pracownika i pracodawcę? Czy tego typu czynność prawna jest prawnie skuteczna?
 • W którym momencie ustaje stosunek pracy, gdy druga strona (pracodawca lub pracownik) nie przyjmuje oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę i zostaje ono wysłane do niej pocztą tradycyjną?
 • Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym (art. 52 KP) wskazując datę przyszłą?
 • Z ilu godzin odpoczynku może skorzystać pracownik, który zakończył podróż służbową w godzinach nocnych?
 • Jak prawidłowo udzielić pracownikowi równoważnego odpoczynku (art. 132 § 3 KP) w zamian za niezachowany odpoczynek dobowy?
 • Jaki jest wymiar urlopu pracownika, który przepracował jedynie parę dni na przełomie dwóch miesięcy?
 • Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego przy zatrudnieniu jednoczesnym (równoległym)?
 • Czy pracownik może skutecznie odmówić zwrotu omyłkowo nadpłaconego wynagrodzenia za pracę?
 • Czy pracownicy ze stopniem niepełnosprawności mogą odpracowywać wyjścia prywatne poza godzinami swojej pracy?
 • Jakie przyczyny mogą uzasadniać odmowę akceptacji wniosku pracownika w przedmiocie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą oraz korzystania z uprawnień określonych w art. 676 § 6 KP i art. 1421 KP?
 • Czy urodzenie dziecka na urlopie wychowawczym przerywa ten urlop?
 • Ile lat należy doliczyć do stażu urlopowego absolwentowi 2-letniego liceum eksternistycznego?
 • Czy pracodawca jest zobowiązany zapewnić miejsce do siedzenia pracownikowi wykonującemu pracę w pozycji stojącej?
 • Jak spełnić wymóg zapewnienia co czwartej niedzieli wolnej od pracy?
 • Czy pracownikowi przysługuje „urlop okolicznościowy” z tytułu własnego ślubu kościelnego, który ma się odbyć w pewien czas po ślubie cywilnym?
 • Czy w trybie art. 163 § 3 KP urlop wypoczynkowy może zostać udzielony zaliczkowo?
 • Jak sklasyfikować wypadek, któremu uległ pracownik podczas przerwy w pracy na terenie zakładu pracy i poza nim oraz podczas tzw. wyjścia prywatnego?
 • Czy BHP-owiec wychowujący dziecko w wieku do lat 4 może odmówić udziału w pracach zespołu powypadkowego w nocy, poza jego godzinami pracy lub poza stałym miejscem pracy?
 • Czy uzyskanie stopnia niepełnosprawności pociąga za sobą obowiązek skierowania na profilaktyczne badania lekarskie? Czy w skierowaniu na badania lekarskie pracodawca może zamieścić informację o niepełnosprawności pracownika?
 • Na jakich zasadach jest realizowane zwolnienie od pracy dawcy organów, w tym szpiku kostnego?
 • Czy okres przygotowania się do pracy (np. przebranie się, pobieranie narzędzi, podział załogi) jest wliczany do czasu pracy?
 • Komu przysługuje status emeryta-byłego pracownika uprawnionego do świadczeń z ZFŚS? 
 • Czy czas podróży służbowej wlicza się do czasu pracy?
 • Ile razy pracownik może kwestionować ustalenia poczynione w protokole powypadkowym dotyczącym tego samego zdarzenia?
 • W jaki sposób ustalić dodatek nocy, gdy pracownik świadczy pracę na przełomie miesięcy o różnym nominale czasu pracy?
 • Czy dopuszczalne jest dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia należnego zleceniobiorcy?
 • Jaką dietę otrzyma pracownik odbywający zagraniczną podróż służbową przez kilka państw?
 • Jaki jest skład zespołu powypadkowego, w sytuacji, gdy wypadkowi uległ członek służby bhp/osoba wykonująca zadania tej służby w zakładzie pracy?
 • Czy wypadek pracownika na terenie prywatnej posesji pracodawcy może zostać uznany za wypadek przy pracy?
 • Jak rozliczyć czas pracy pracownika, który został zobligowany do pracy w „wolną sobotę” (art. 1513 KP) w sytuacji, gdy wziął on w tym dniu urlop na żądanie?
 • Czy pracownik, który zawiadomił o przyczynie nieobecności lecz spóźnił się z jej usprawiedliwieniem może zostać zwolniony z pracy?
 • Czy pracodawca musi skierować na badania kontrolne pracownika, którego 30 dniowy okres nieobecności w pracy był przerywany weekendami?
 • Czy pracodawca jest zobowiązany zapewnić prysznic pracownikowi dojeżdżającemu do pracy na rowerze?
 • Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, który przed uzyskaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności był zatrudniony na ¾ etatu?
 • Czy pracownik ma prawo do diety za podróż służbową trwającą pomiędzy 8 a 12 godzin, za którą pracodawca nie zapewnił pełnego wyżywienia a jedynie 2 posiłki?
 • Czy pracodawca może zwolnić z pracy pracownika, który nie przeszedł badań kontrolnych jednocześnie otrzymując w tym dniu L-4?
 • Czy przedłużenie terminowej umowy o pracę do dnia porodu w trybie art. 177 § 3 KP może doprowadzić do jej przekształcenia w umowę o pracę na czas nieokreślony z powodu przekroczenia „limitu 3/33”?
 • Czy polski pracodawca w umowie o pracę z obywatelem polskim może wskazać jako prawo właściwe prawo innego państwa, jeżeli praca nie będzie świadczona poza granicami Rzeczpospolitej Polski?
 • Czy pracownik zmieniający pracę w trakcie roku kalendarzowego ma prawo do 14 dni wypoczynku?
 • Jaka jest treść świadectwa pracy w przypadku przegranego przez pracodawcę sporu w przedmiocie zasadności rozwiązania umowy o pracę?
 • Czy umowa o pracę może zostać sporządzona w języku obcym? 
 • Jak rekompensować pracę wykonywaną w okresie tzw. „czarnej dziury”, czyli pomiędzy dobami pracowniczymi?
 • Czy wynagrodzenie za pracę może zostać określone na poziomie niższym od minimalnego i zostać uzupełnione stałym dodatkiem wyrównawczym?
 • Czy pracodawca może wypożyczyć swojego pracownika innemu pracodawcy?
 • Jaki jest termin wymaganej wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
 • Czy należy zrekompensować pracę nadliczbową trwającą krócej niż 1 godzina?
 • Czy pracownik zatrudniony na 1/8 etatu ma prawo do 32 dni urlopu?
 • Jak ustalić 14 kolejnych dni wypoczynku na potrzeby art. 162 KP?
 • Czy pracodawca zatrudniający obydwu małżonków może odmówić dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS jednemu z nich z uwagi na fakt przyznania dofinansowania drugiemu małżonkowi?
 • Czy pracodawca może skierować pracownika na badania lekarskie przed upływem ważności poprzednich badań?
 • Czy pracodawca jest zobligowany wystawić pracownikowi referencje?
 • Czy w przypadku udokumentowania wyższego stażu pracy z opóźnieniem pracownikowi przysługuje roszczenie o wyrównanie dodatku stażowego czy nagrody jubileuszowej?
 • Czy urlop wypoczynkowy może trwać przez część dnia pracy?
 • Czy pracownik ma prawo do urlopu okolicznościowego z tytułu śmierci i pogrzebu byłego małżonka lub byłej teściowej?
 • Czy siedząca praca biurowa lub praca na stanowisku kierowcy mogą być uznane za prace w wymuszonej pozycji ciała?
 • Czy egzamin kończący szkolenie bhp przeprowadzane w formie e-learningu może odbyć się na odległość?
 • Czy pracownik uczęszczający na studia doktoranckie ma prawo do urlopu szkoleniowego z art. 1031 § 2 pkt 1 KP?
 • Jaki jest termin pieniężnej rekompensaty za dobowe godziny nadliczbowe w przypadku wielomiesięcznego okresu rozliczeniowego?
Prowadzący
Dr nauk prawnych, charyzmatyczny wykładowca, uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Jeden z niewielu ekspertów w Polsce legitymujących się specjalizacją w zakresie delegowania pracowników polskich do pracy za granicę. Posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym zrozumiałym językiem, co podkreślają uczestnicy szkoleń i warsztatów.
Forma
Szkolenie Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.
Czas trwania
8 godzin.
Lokalizacja
Cena
550 zł
Zgłoszenie
Część III kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy Studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch.
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.