menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Nowelizacja przepisów podatkowych 2019 – CIT – VAT dla branży wodno-kanalizacyjnej podmiotów świadczących usługi komunalne

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program

A. Zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od 2019 roku

1. Zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności:

- Podwyższenie do 150.000 zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego,

- Określenie zasad rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów działalności gospodarczej, jak i dla innych celów (niezwiązanych z prowadzoną działalnością),

- Ujednolicenie zasad podatkowego rozliczania przez podatników wykorzystywania w prowadzonej działalności samochodów osobowych, niezależnie od rodzaju umowy na jakiej podatnik korzysta z samochodu: leasing, najem długoterminowy, najem krótkoterminowy samochodów.

2. Podatek u źródła (WHT)

- Certyfikat rezydencji – nowe warunki formalne – warunki korzystania z kopii certyfikatu rezydencji

- Zmiany w zakresie sposobu poboru podatku u źródła

- Klauzula ubruttawiająca w umowie

- Doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela

- Zmiany w przepisach dotyczących szczególnej klauzuli przeciwko nadużywaniu zwolnień – art. 22c

3. Wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9% - warunki stosowania

4. IP BOX / Innovation Box - preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej – stawka 5%

5. Modyfikacja podatku od przychodów z tytułu własności określonych nieruchomości (minimalny podatek dochodowy – art. 24b)

6. Hipotetyczne koszty odsetkowe (notional interest deduction – NID) – korzyści podatkowe wynikające z finansowania wewnętrznego – kapitałów własnych.

7. Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

8. Ulepszenie środków trwałych – zmiana art. 11 ustawy nowelizującej z dnia 27 października 2017 r.

9. Opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax)

10. Zmiany w zakresie przepisów dotyczących cen transferowych:

- zmiany w progach dokumentacyjnych,

- nowe terminy na sporządzenie dokumentacji TP,

- nowe zasady sporządzania dokumentacji grupowej,

- uproszczone zasady dokumentacji pożyczek i usług o niskiej wartości dodanej – zniesienie wymogu dokonania analizy porównywalności (benchmarking)

- uproszczone zasady rozliczeń,

- raportowanie cen transferowych na elektronicznym formularzu TP-R,

- metody szacowania cen transferowych spoza katalogu MF,

15. Pozostałe zmiany, w tym:

- ograniczenie obowiązków o charakterze informacyjnych m.in. w zakresie rozliczania różnic kursowych metodą bilansową oraz stosowania zaliczek uproszczonych,

- projektowane zmiany dot. ulgi na złe długi w podatku dochodowym

B. Omówienie bieżących problemów związanych z rozliczeniami podatku dochodowego w branży wodno-kanalizacyjnej z uwzględnieniem przepisów znowelizowanych w 2018 roku

1. Podział źródeł przychodów.:  przychody z zysków kapitałowych,  przychody z innych źródeł.

a) definicja oraz sposób rozliczania przychodów z zysków kapitałowych

b) przychody z działalności gospodarczej – moment powstania

2. Koszty finansowania dłużnego zewnętrznego jako koszty uzyskania przychodów:

- przepisy Dyrektywy ATAD

- zmiana przepisów o niedostatecznej kapitalizacji: rozszerzenie ograniczeń na każde finansowanie dłużne;

- ograniczenie kosztów do wysokości 30 proc. EBITDA (ustalanie wskaźnika)

3. Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów wydatków na usługi niematerialne:

- zakres usług wchodzących w pojęcie: usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,

4. Wybrana problematyka przedsiębiorstw z branży wod-kan i usług komunalnych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych:

a) przychody podatkowe – kompleksowa analiza regulacji prawnych:

·         moment rozpoznania przychodu – świadczenie usług dostarczania i uzdatniania wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, usługi zbierania, wywozu i unieszkodliwiania odpadów, nielegalny pobór mediów a przychody,

·         przedpłaty – zaliczki, zadatki – rozpoznanie przychodu podatkowego,

·         świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne – problematyka bezumownego korzystania z gruntów, nieodpłatne otrzymanie i użytkowanie infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej (sieci, przyłącza wod-kan), rozbudowa sieci ze strony dewelopera, nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu,

·         odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – metoda kasowa rozpoznawania przychodów

·         moment rozpoznania przychodu w przypadku świadczenia usług w ramach generalnego wykonawstwa i podwykonawstwa, konsorcjum, umowy wspólnego przedsięwzięcia, kaucja gwarancyjna,

·         refakturowanie – analiza kompleksowa

b) koszty uzyskania przychodów w ujęciu specyfiki wod-kan i usług komunalnych:

·         kwalifikacja kosztu (bezpośredni / pośredni), ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia,

·         refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,

·         dokumentowanie kosztów – dowody i wymogi formalne,

·         korekta kosztów uzyskania przychodów od 1.01.2017 r.

·         przegląd wybranych rodzajów kosztów – wykonanie zastępcze, odpłatne zajęcie pasa drogowego, przebudowa drogi publicznej, wycinka drzew i krzewów, infrastruktura wod – kan i energetyczna, opłata za służebność przesyłu, zużycie wody i energii na własne potrzeby prowadzonej działalności, użyczenie przyłączy, utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, budowa i remont infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej i komunalnej,

·         kary umowne, odszkodowania, płatności stanowiące wpływ do budżetu Państwa i JST – kompleksowa analiza, problematyka wadliwości oraz opóźnienia w realizacji usług budowlanych,

·         wierzytelności, straty ze zbycia wierzytelności – możliwości rozpoznania kosztu podatkowego od 1.01.2018 r.

c) problematyka świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników –

·         kompleksowa analiza kosztów i przychodów w podatkach dochodowych.

·         podróże służbowe – zagadnienia wybrane

·         wykorzystywanie samochodu w firmie

d) akcje marketingowe w branży wod-kan i usług komunalnych

f) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w branży wod-kan i usług komunalnych:

·         ustalenie wartości początkowej, problematyka wynikająca ze szczególnych form nabycia (zakup, komis, zamiana, wytworzenie, aport)

·         metody i stawki amortyzacji, ustalenie wartości rezydualnej,

·         remont/konserwacja a ulepszenie/modernizacja (praktyka bieżących stanowisk KAS),

·         wątpliwości związane z częściami składowymi i peryferyjnymi (zasady wydzielania części składowych i peryferyjnych, wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części składowej lub peryferyjnej, dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części składowej lub peryferyjnej),

·         straty (możliwość rozpoznania KUP),

·         środki trwałe w budowie, likwidacja,

·         dotacje,

·         inwestycje w obcym środku trwałym,

·         zaniechanie inwestycji.

 

5. Wybrane, najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz stanowiska fiskusa w zakresie CIT kluczowe dla branży wod-kan i usług komunalnych.

C. Zmiany w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług na 2019 r. w uwzględnieniem specyfiki branży wodno-kanalizacyjnej

1. Uzależnieniu możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od umieszczenia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru NIP nabywcy

2. Modyfikacji przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części

3. Obniżeniu wysokości „preferencyjnego” dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15%

4. Odpowiedzialność solidarna nabywcy:

- wykluczeniu stosowania kaucji gwarancyjnej (odpowiedzialność solidarna nabywcy) przez rozpoczynających działalność gospodarczą podatników

- dostosowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej do zmian w tzw. pakiecie paliwowym poprzez objęcie tą odpowiedzialnością podmiotów nabywających paliwa ciekłe;

5. Wprowadzenie kas fiskalnych on-line

D. Omówienie bieżących problemów związanych z rozliczeniami podatku VAT w branży wodno-kanalizacyjnej z uwzględnieniem przepisów znowelizowanych w 2018 roku

1. Prawidłowe rozpoznanie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku branży wodno-kanalizacyjnej i usług komunalnych:

·         zasady rozliczania zaliczek, przedpłat oraz zadatków,

·         opodatkowanie dostawy wody oraz oczyszczania ścieków,

·         opodatkowanie najmu oraz dzierżawy,

·         usługi ciągłe / usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych a moment powstania obowiązku podatkowego

·         data wystawienia faktur a moment powstania obowiązku podatkowego,

·         otrzymanie zapłaty a moment powstania obowiązku podatkowego dla usług z art. 19a ust. 5 pkt 4

2. Dokumentowanie czynności opodatkowanych VAT w przypadku branży wodno-kanalizacyjnej i usług komunalnych:

·         ogólne zasady dotyczące wystawiania faktur

·         elementy faktury – wymogi formalne

·         terminowe wystawianie faktur (termin początkowy i końcowy)

·         wystawianie faktur w przypadku braku odczytu licznika

·         refakturowanie (termin wystawienia faktury, moment powstania obowiązku podatkowego, wysokość podatku dla poszczególnych rodzajów usług)

3. Odwrotne obciążenie dla usług budowlanych w branży wodno-kanalizacyjnej i usług komunalnych:

·         rodzaje usług budowlano-montażowych objętych odwrotnym obciążeniem,

·         przegląd wybranych usług: usługi instalacyjne, wypożyczanie konstrukcji budowlanych, wynajem oraz dzierżawa maszyn budowlanych, usługi dostarczenia personelu

·         status sprzedawcy i nabywcy a odwrotne obciążenie,

·         pojęcie „podwykonawcy”

·         moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług opodatkowanych w ramach odwrotnego obciążenia,

4. Funkcjonowanie przepisów znowelizowanych w 2018 r.:

·         płatności dokonywane przy użyciu komunikatu split payment

·         raportowanie JPK

·         pojęcie należytej staranności przy weryfikowanie kontrahentów

·         sankcje

·         STIR – system teleinformatyczny izby rozliczeniowej (przesłanki blokady rachunku)

Prowadzący
doradca podatkowy
Czas trwania
1 dzień
Termin / Lokalizacja
  1. 08.02.2019 / Katowice
  2. 11.03.2019 / Poznań
Cena
690
W cenę wliczono
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe
Organizator
Centrum Rozwoju Finansów - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.