menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym. Dokumentacja procesu wyceny nieruchomości.

Kategoria
PRAWO BUDOWLANE
Typ szkolenia
otwarte
Program

Operat szacunkowy sporządzany jest dla różnych celów np. przy ustalaniu ceny sprzedaży / kupna nieruchomości, przy podziale majątku, przy aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, dla potrzeb ustalania opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości oraz w związku z wybudowaniem infrastruktury, opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego planu miejscowego, dla ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości wywłaszczane na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (np. pod drogi), przy zabezpieczeniu kredytu hipotecznego i dla wielu innych celów, gdzie podstawą jest ustalenie wartości praw do nieruchomości.


 
Operat szacunkowy jest opinią o wartości nieruchomości, sporządzaną wyłącznie przez rzeczoznawcę majątkowego. W postępowaniach administracyjnych operat jest opinią biegłego stanowiącą materiał urzędowy. Na organie administracji spoczywa zatem, zgodnie z art.77, w związku z art. 84 kpa, obowiązek uznania, bądź nie, operatu szacunkowego jako dowodu w sprawie, z wszelkimi konsekwencjami takiej decyzji. Istotny jest przy tym zakres oceny, do jakiego uprawniony jest organ.

 

Pracownicy organów administracyjnych, którzy nie zajmują się zawodowo wyceną nieruchomości, a są zobowiązani do dokonania oceny operatu, mogą mieć trudność z właściwą oceną i weryfikacją tego rodzaju opracowań. Biorąc pod uwagę możliwość przedłożenia operatu również przez strony postępowania, może zajść konieczność oceny opracowań istotnie różniących się poziomem określonej wartości.

 

Pracownik administracji winien zatem dysponować elementarną wiedzą dotyczącą podstaw wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Pozwoli to na minimalizację ryzyka przyjęcia opracowania nie spełniającego wymogów określonych w przepisach prawa, mogącego skutkować błędnymi rozstrzygnięciami dotyczącymi mienia Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Ma to istotne znaczenie w sytuacji odpowiedzialności za wydanie decyzji z naruszeniem prawa.

 

Proponujemy Państwu szkolenie, które dedykowane jest głównie pracownikom administracji rządowej i samorządowej, również pracownikom banków czy spółdzielni. Celem szkolenia jest przekazanie podstaw wiedzy niezbędnej do dokonywania oceny operatów szacunkowych jako dowodów w sprawie. Przedstawione zostaną również aspekty i uwarunkowania prawne oceny operatów przez organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych, jako istotnego elementu mogącego stanowić pomoc w rozstrzygnięciu sprawy przez organ.

 

Uczestnicy szkolenia poznają:

 • podstawowe pojęcia i definicje dotyczące procesu wyceny,
 • podstawowe podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości,
 • obligatoryjny skład i treść operatu szacunkowego,
 • przykłady błędów i uchybień występujących w operatach szacunkowych,
 • zakres oceny operatu przez organy prowadzące postępowania administracyjne,
 • tryb i uwarunkowania prawne oceny operatu szacunkowego przez organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych,
 • zakres odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych.

Uczestnicy zapoznają się także z orzecznictwem sądów administracyjnych. Materiały szkoleniowe oprócz podstawowych definicji i opisu uwarunkowań prawnych, zawierają liczne, tezowane przykłady orzecznictwa sądów administracyjnych (około 150 wyroków), obrazujące kształtowanie się linii orzecznictwa w odniesieniu do poszczególnych zagadnień przedstawianych na szkoleniu.

 

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu opartego o liczne przykłady praktyczne. Wykładowca odpowiada na pytania i wyjaśnia wątpliwości uczestników szkolenia.

 

Program szkolenia:

 

 1. Podstawowe informacje dotyczące procesu wyceny:
   
  • zasady sporządzania, obligatoryjne elementy i treść operatu szacunkowego,
  • podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości,
  • problematyka podobieństwa nieruchomości, uzasadnienie wyboru,
  • aktualizacja a potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego.
    
 2. Zakres i uwarunkowania prawne oceny operatu szacunkowego przez organy administracji publicznej:
   
  • status prawny opinii o wartości,
  • istota wiadomości specjalnych rzeczoznawcy majątkowego,
  • charakter opinii o wartości przedkładanych przez strony,
  • typowe błędy i usterki występujące w operatach szacunkowych,
  • przesłanki odmowy uznania przez organ operatu szacunkowego jako dowodu w prowadzonym postępowaniu,
  • wyłączenie rzeczoznawcy majątkowego z udziału w postępowaniu.
    
 3. Zakres i skutki oceny operatu szacunkowego przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych.
   
 4. Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych.
   
 5. Uwarunkowania prawne i metodyczne sporządzania operatów szacunkowych dla potrzeb:
   
  • opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości, w świetle zmian w art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • opłat adiacenckich z tytułu stworzenia warunków do korzystania z infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem zmian w art. 145, 146 i 148 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
    
 6. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

 

Wykładowca

Mgr inż. geodeta, posiada uprawnienia geodezyjne w zakresie podziałów, rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych, pomiarów sytuacyjno – wysokościowych oraz inwentaryzacyjnych. Rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami, Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dla rzeczoznawców majątkowych. Wieloletni przewodniczący komisji opiniującej przy stowarzyszeniu rzeczoznawców majątkowych, członek kolegium arbitrażowego, członek Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Pracownik administracji samorządowej – były z-ca dyrektora ds. gospodarki nieruchomościami w urzędzie marszałkowskiem, aktualnie z-ca Naczelnika Wydziału (pion ewidencji gruntów, wywłaszczeń, regulacji stanów prawnych, podziałów i rozgraniczeń nieruchomości) w urzędzie miasta.

Od ponad 15 lat jest wykładowcą na studiach podyplomowych na kilku uniwersytetach, prowadzi szkolenia dla pracowników administracji dotyczące tematyki związanej z oceną operatów szacunkowych sporządzanych dla potrzeb postępowań administracyjnych. Posiada 25 – letnie doświadczenie zawodowe w gospodarce nieruchomościami.

 

Więcej infromacji: 

https://www.jgt.pl/szkolenia,operat-szacunkowy-osn.html

 

Termin / Lokalizacja
 1. 03.06.2019 / Warszawa
Cena
590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto
W cenę wliczono
wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.
Certyfikaty
Certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.