menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu o operaty. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r.

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

 

Szkolenie obejmuje swoim zakresem zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Wiele planowanych inwestycji będzie realizowanych w obrębie cieków lub na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. W związku z tym w procesie inwestycyjnym często występuje konieczność uzyskania pozwoleń wodnoprawnych. Decyzje te wydawane są przez organ Wód Polskich na postawie operatów wodnoprawnych.

Właściwie zrobiony operat wodnoprawny daje duże prawdopodobieństwo szybkiego otrzymania pozwolenia wodnoprawnego, bez uprzedniej konieczności poprawy złożonej dokumentacji wnioskowej.

Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli:

 • na uzyskanie i rozszerzenie wiedzy na temat aspektów prawnych gospodarki wodno-ściekowej
 • a także na uzyskanie / rozwinięcie umiejętności sporządzania elementów operatu wodnoprawnego.

Szkolenie będzie przydatne dla pracowników służb ochrony środowiska, przygotowujących wnioski o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych oraz pracowników zajmujących się w swojej działalności zagadnieniami gospodarki wodnej oraz ochrony wód, w tym m.in. dla przedsiębiorców, przedstawicieli biur projektowych, pracowników przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz pracowników PGW WODY POLSKIE.

Uczestnicy warsztatów:

 • poznają aktualne przepisy Prawa wodnego z uwzględnieniem najnowszych zmian, wprowadzonych ustawą z dnia 11 września 2019 r., w tym związanych z opracowywaniem operatów wodnoprawnych stanowiących podstawę do ubiegania się o pozwolenia wodnoprawne,
 • oraz nabędą praktyczne umiejętności samodzielnego sporządzania elementów operatów wodnoprawnych m.in. na pobór wód podziemnych/powierzchniowych, wprowadzanie ścieków oraz wód opadowych do środowiska i urządzeń wodnych oraz ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji innego podmiotu.    

Metody szkoleniowe: Prezentacja PowerPoint, ćwiczenia, analiza przykładów, praca samodzielna uczestników przy nadzorze trenera, dyskusja nt. popełnionych błędów oraz porady przy rozwiązywaniu konkretnych problemów.

 

Program szkolenia


DZIEŃ I:


Zgody wodnoprawne jako decyzje wydawane na podstawie operatów - przedstawienie obowiązujących przepisów w ujęciu praktycznym.

 1. Nowa struktura organizacyjna gospodarki wodnej w Polsce - Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie” – zadania i kompetencje.
 2. Omówienie nowelizacji ustawy wynikającej z ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.
 3. Podział wód, prawo własności wód, gospodarowanie wodami oraz obowiązki właścicieli wód w kontekście nowego Prawa wodnego.
 4. Budownictwo wodne i melioracje wodne; utrzymywanie urządzeń wodnych; legalizacja urządzeń wodnych – wg nowej ustawy.
 5. Plany gospodarowania wodami oraz cele środowiskowe dla jednolitych części wód; derogacje od osiągnięcia celów środowiskowych.
 6. Rodzaje i zasady korzystania z wód w kontekście nowego Prawa wodnego (powszechne, zwykłe, szczególne, usługi wodne - nowy podział wg ustawy z dnia 11 września 2019 r.). Nowe podejście do wód opadowych i roztopowych.
 7. Zgody wodnoprawne jako nowy instrument zarządzania zasobami wodnymi; decyzje wydawane w ramach zgód wodnoprawnych:
  • pozwolenia wodnoprawne,
  • zgłoszenia wodnoprawne,
  • oceny wodnoprawne,
  • decyzje zwalniające.
 8. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód:
  • pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonanie urządzeń wodnych,
  • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych; omówienie warunków, jakie powinny spełniać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi.
 9. Dokumentacja wnioskowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – nowe wymogi:
  • operat wodnoprawny – zakres i wymagania, źródła pozyskiwania danych do operatu, omówienie przykładowego operatu, zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r.,
  • streszczenie nietechniczne,
  • załączniki tekstowe i graficzne, zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r.,
 10. Zasady wyznaczania stron postępowania wodnoprawnego.
 11. Zgłoszenie jako instrument prawny w korzystaniu z wód:
  • rodzaje działań podlegających zgłoszeniu,
  • dokumenty wymagane do dokonania zgłoszenia,
  • sprzeciw organu w procedurze zgłoszenia,
  • organy właściwe w sprawach zgłoszenia.
 12. Procedura wydawania, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego; przeglądy pozwoleń wodnoprawnych; przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego.
 13. Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w kontekście gospodarki wodno-ściekowej, zwolnienia z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, warunki realizacji inwestycji na tych obszarach.
 14. Kontrola w gospodarce wodnej w kontekście ustawy Prawo wodne.
 15. Naruszenie stosunków wodnych na gruncie – nowe zasady.
 16. Postępowanie odszkodowawcze na podstawie przepisów nowego Prawa wodnego.
 17. Przepisy przejściowe w kontekście nowej ustawy Prawo wodne.
 18. Ustalanie warunków poboru wody oraz wprowadzania ścieków do środowiska w pozwoleniach zintegrowanych w kontekście noweli z dnia 20 lipca 2018 r.
 19. Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami. Nowy system naliczania i poboru opłat za usługi wodne - pobór wody, wprowadzanie ścieków do środowiska, wody opadowe i roztopowe /opłata stała i zmienna/. Składanie oświadczeń jako nowy obowiązek przedsiębiorców wprowadzony nowelą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne.
 20. Orzecznictwo sądowe w Polsce w kontekście stosowania przepisów nowego Prawa wodnego.
 21. Omówienie planowanych zmian w Prawie wodnym.
 22. Analiza przypadku.
 23. Konsultacje.

 

DZIEŃ II

 

Warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych. Prawidłowo sporządzony operat jako podstawa wydania zgody wodnoprawnej.

 

 1. Omówienie przykładowego operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne. 
 2. Źródła pozyskiwania danych niezbędnych do wykorzystania przy opracowywaniu dokumentacji (operatów wodnoprawnych).
 3. Sporządzanie elementów operatów wodnoprawnych, w tym:
  • ustalanie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
  • określanie warunków jakościowych dla ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu,
  • obliczenie ilości wód opadowych i roztopowych,
  • określanie częstotliwości i zakresu monitoringu ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu,
  • określanie charakterystyki urządzenia wodnego, w tym ustalanie jego lokalizacji,
  • określanie charakterystyki wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
  • określanie wpływu zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych urządzeń wodnych na wody powierzchniowe oraz wody podziemne,
  • analiza zgodności zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych z planami gospodarowania wodami w obszarze dorzecza,
  • ustalanie kręgu stron postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
  • ustalanie innych warunków emisyjnych w zakresie  gospodarki wodno-ściekowej, w tym w zakresie pozwoleń zintegrowanych.
 4. Omówienie załączników tekstowych i graficznych operatu wodnoprawnego.
 5. Analiza przypadku i konsultacje.


Wykładowca

Pracownik organów administracji rządowej i samorządowej posiadający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, w tym w prowadzeniu postępowań i wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych.

Członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły i Górnej Odry oraz członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej działającej przy Ministerstwie Środowiska.

Trener szkoleń z kilkuletnim doświadczeniem specjalizujący się w tematyce związanej z gospodarką wodno-ściekową, autor artykułów z zakresu ochrony środowiska.

Forma
SZKOLENIE ONLINE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym. SZKOLENIE STACJONARNE: Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut. Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.
Czas trwania
Szkolenie dwudniowe
Termin / Lokalizacja
 1. 25.08.2020 / Warszawa (25-26.08)
 2. 14.10.2020 / Warszawa (14-15.10)
 3. 09.12.2020 / Warszawa (09-10.12)
Cena
1290,00 zł + 23% VAT = 1586,70 zł brutto
Zgłoszenie
Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu o operaty. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Certyfikaty
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.