menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Odpowiedzialnośc i kompetencje członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach z o.o. i spółkach akcyjnych

Kategoria
PRAWO
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: prezesów zarządów, członków zarządów, członków rad nadzorczych, menedżerów wszystkich szczebli zarządzania, radców prawnych, pełnomocników, prokurentów, szefów biur obsługi zarządu, pracowników administracyjnych
Program
I Termin: 24 - 25 października 2019r., KRAKÓW
II Termin: 28 - 29 listopada 2019r., POZNAŃ

I dzień szkolenia

Prowadzący: DR WITOLD SAWICZ

8.45 – 9.00 Rejestracja uczestników, rozpoczęcie szkolenia

Zasady powoływania i odwoływania członków zarządu w spółkach kapitałowych

·   zasady powoływania i odwoływania członków zarządów

·   kadencja zarządu

·   granice czasowe pełnienia funkcji i ważności mandatów

·   prawne aspekty rezygnacji i odwołania członka zarządu

·   wynagrodzenie członka zarządu

·   prawa i obowiązki członka zarządu

·   podział obowiązków wewnątrz zarządu

11.00 – 11.15 Przerwa na kawę, herbatę

Kompetencje i funkcjonowanie zarządu
w spółkach kapitałowych

·   zasada podziału kompetencji organów spółki kapitałowej

·   reprezentacja i prowadzenie spraw spółki

·   zasady reprezentacji i prowadzenia spraw spółki przez zarząd wieloosobowy

·   kompetencje członka rady delegowanego do zarządu

·   zasady powoływania oraz pozycja prokurenta

·   funkcjonowanie zarządu w świetle dobrych praktyk spółek publicznych i zasad corporate governance

·   problem funkcjonowania zarządu w niepełnym składzie („zarząd kadłubowy”)

13.00 – 13.45 Przerwa na lunch

Rola nadzoru w prawidłowym

funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

·   powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej

·   skład rady nadzorczej

·   kadencja członka rady nadzorczej

·   wynagrodzenie członków rady nadzorczej

·   rola i uprawnienia rady nadzorczej

·   prawa i obowiązki członka rady nadzorczej

·   udział rady nadzorczej w bieżącym zarządzaniu

·   rada nadzorcza w świetle dobrych praktyk spółek publicznych i zasad corporate governance

Odpowiedzialność cywilna zarządu i rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego

·   zasady odpowiedzialności cywilnej

·   odpowiedzialność w stosunku do spółki

·   odpowiedzialność wobec osób trzecich

·   odpowiedzialność członków zarządu w świetle prawa upadłościowego i naprawczego

 

Ubezpieczenie D&O jako instrument ochrony członków zarządu i rad nadzorczych spółek kapitałowych

·   ubezpieczenie D&O jako ubezpieczenie OC, ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie ochrony prawnej

·   meandry ubezpieczenia D&O – luki w ochronie ubezpieczeniowej niebezpieczne z punktu widzenia
członków zarządów i rad nadzorczych

 

17.00 – 17.15 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia


II dzień szkolenia

Prowadzący: DR JACEK MATAREWICZ 

8.45 – 9.00 Rejestracja uczestników, rozpoczęcie szkolenia

Odpowiedzialność członków
władz za zobowiązania podatkowe

·   przesłanki i zakres odpowiedzialności wynikające z ordynacji podatkowej

·   osoby odpowiedzialne za zobowiązania podatkowe w spółkach kapitałowych

·   odpowiedzialność wynikająca z Kodeksu Karnego Skarbowego

·   zabezpieczenie zobowiązań podatkowych na majątku

·   odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe

·   karalne formy popełnienia przestępstw i wykroczeń skarbowych

·   okresy przedawnienia karania skarbowego

·   uniknięcie odpowiedzialności poprzez ogłoszenie upadłości

 11.00 – 11.15 Przerwa na kawę, herbatę

 Odpowiedzialność zarządu za rachunkowość spółki

·   osoby odpowiedzialne za rachunkowość spółki

·   zakres obowiązków w zakresie rachunkowości

·   delegacja obowiązków i odpowiedzialności na podwładnych

·   odpowiedzialność za rachunkowość finansową, zarządczą i podatkową

·   obowiązki w zakresie prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych

·   zasady sporządzania sprawozdania finansowego

·   wybór wariantu rachunku zysków i strat

·   wybór metod sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

·   sporządzanie sprawozdania z działalności

·   badanie sprawozdań finansowych

·   obowiązek publikowania informacji finansowej

·   ochrona danych księgowych

 13.00 – 13.45 Przerwa na lunch

 Odwołania od niekorzystnych decyzji
organów podatkowych

·   kontrola podatkowa

·   kontrola skarbowa

·   postępowanie podatkowe

·   odwołania od decyzji I instancji

 Odpowiedzialność karna członków zarządu

·   podstawy prawne odpowiedzialności karnej

·   zasada winy – wina umyślna i nieumyślna

·   skutki skazania członka zarządu dla spółki

·   przesłanki i warunki odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych na gruncie ustawodawstwa polskiego – ustawa z dnia 28.10.2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary

·   rodzaje i zasady wymierzania kary podmiotom zbiorowym

·   redukcja ryzyka odpowiedzialności karnej

 16.15 – 16.30 Wręczenie certyfikatów, zakończenie szkoleniaRABAT 5% przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat szkoleń prosimy o kontakt pod numerem telefonu (22) 244 25 42 lub adresem e-mail: office@businesshouse.pl
Prowadzący
DR WITOLD SAWICZ - partner w CRAFTSMAN-SAWICZ, doktor nauk prawnych - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji; Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego; tytuł rozprawy doktorskiej: “Obowiązek lojalności członka rady nadzorczej wobec spółki akcyjnej w warunkach wrogiego jej przejęcia”. Autor monografii i komentarzy: “Rada nadzorcza w spółce akcyjnej. Komentarz do Kodeksu spółek handlowych” (2013),; “Zasady wykonywania mandatu członka rady nadzorczej spółki akcyjnej” (2013); “Franchising” (2007). Autor licznych artykułów w periodykach branżowych i naukowych. Doświadczenie zawodowe: - doradca członków zarządów, członków rad nadzorczych w polskich i kanadyjskich spółkach publicznych i niepublicznych, - doradca w zakresie M&A w zakresie feasibility studys i due diligence, - doradca ds. kształtowania stosunków korporacyjnych, - doradca ds. odpowiedzialności społecznej spółek kapitałowych, - mediator ds. gospodarczych w Polskim Stowarzyszeniu Mediacji Gospodarczej oraz na listach sądów powszechnych - akredytowany konsultant programów PHARE Unii Europejskiej (Central Consultancy Register in Brussels - PL 19268 od 27.10.1994 r), - konsultant oraz współwykonawca analiz wykonalności (feasibility stadys): - PREEM Polska sp. z o.o. (obecnie STATOIL Polska sp. z o.o.), - ARAL Polska sp. z o.o. (obecnie BP Polska sp. z o.o.), - BP Polska sp. z o.o., - RAFINERIA GDAŃSKA – Stacje Paliw sp. z o.o. - inne, - project manager kilkunastu projektów badań rynkowych ze źródeł pierwotnych: - project manager projektu PHARE: „Rozwój struktur marketingowych w rolnictwie”: - organizacja Wojewódzkich Biur Obrotu Giełdowego współpracujących z Giełdą Towarową S.A. w Poznaniu, - organizacja biura maklerskiego w ramach Giełdy Towarowej S.A. w Poznaniu, - opracowanie i wdrożenie „Systemu Informacji Rolniczej” obejmującego cztery województwa,

DR JACEK MATAREWICZ - doktor nauk prawnych, adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł w Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o.. Ekspert BCC ds. VAT, akcyzy oraz prawa karnoskarbowego. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Floryda. Doradza podmiotom działającym w różnych sektorach gospodarki, w szczególności z branży motoryzacyjnej, nieruchomościowej, finansowej, energetycznej. Uczestniczył w procesach konsolidacji oraz przeglądach podatkowych największych polskich firm zajmujących się dystrybucją i obrotem energii elektrycznej. Uczestniczył i kierował zespołami w licznych projektach obejmujących przegląd prawidłowości rozliczeń VAT w spółkach. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu podatników w postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach kontrolnych, a także przed sądami administracyjnymi. Brał udział w przygotowywaniu opinii eksperckich dla Sejmu RP w zakresie opodatkowania akcyzą energii elektrycznej (m.in. przygotowanie projektu zmieniającego definicję nabywcy końcowego oraz wprowadzającego opodatkowanie energii elektrycznej zużywanej przez wytwórców energii, a nabywanej od podmiotów zewnętrznych), a także wyrobów węglowych. Prowadzi szkolenia z zakresu VAT, akcyzy, prawa karnego skarbowego, a także szkolenia dla aplikantów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie na temat podatków, procedury administracyjnej oraz postępowań przed sądami administracyjnymi.Autor kilkuset publikacji z zakresu podatków i prawa (w tym m.in. monografii oraz komentarzy do ustawy o VAT, ustawy o podatku akcyzowym oraz dyrektywy 2006/112/WE, a także publikacji Przestępstwa karuzelowe i inne przestępstwa w VAT) oraz wypowiedzi dla prasy. W 2017 r. zajął 2 miejsce w kategorii "Akcyza" w XI edycji Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną. W 2019 r. zajął 1 miejsce w kategorii "VAT" oraz 3 miejsce w kategorii "Akcyza" w XIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną oraz został wybrany najlepszym ekspertem w zakresie Podatku Akcyzowego w XIII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Dziennika Rzeczpospolita.
Czas trwania
2 dni, 16 godzin
Lokalizacja
Cena
1490 zł netto + 23% VAT
Zgłoszenie
Odpowiedzialnośc i kompetencje członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach z o.o. i spółkach akcyjnych
W cenę wliczono
uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, dwa posiłki obiadowe, przerwy kawowe, słodki poczęstunek
Zdobyta wiedza
Główne zagadnienia szkolenia:
- przepisy dotyczące odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe oraz za rachunkowość spółki - redukcja ryzyka odpowiedzialności karno – skarbowej
- zasady odwoływania się od niekorzystnych decyzji organów skarbowych
- obowiązki i uprawnienia członków zarządu i członków rady nadzorczej
- zasady efektywnej współpracy pomiędzy poszczególnymi organami spółki kapitałowej
-funkcjonowanie zarządu i rady nadzorczej w świetle dobrych praktyk spółek publicznych i zasad corporate governance
- odpowiedzialność członków zarządu w świetle prawa cywilnego, karnego oraz prawa upadłościowego i naprawczego
- wykroczenia i przestępstwa karno – skarbowe, za które najczęściej odpowiadają członkowie zarządów
Certyfikaty
Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
Organizator
BusinessHouse - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.