menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Zasady funkcjonowania oraz odpowiedzialność prokurentów i pełnomocników w spółkach kapitałowych

Kategoria
PRAWO
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
- Prokurenci i kandydaci na prokurentów - Osoby wykonujące funkcje pełnomocników zarządu, akcjonariuszy (udziałowców) - Członkowie zarządów spółek kapitałowych - Członkowie rad nadzorczych spółek kapitałowych
Program
I Termin: 24 - 25 maja 2018r., WARSZAWA
II Termin: 11 - 12 czerwca 2018r., KRAKÓW

I dzień szkolenia

8.45 – 9.00 Rejestracja uczestników, rozpoczęcie szkolenia

Wiadomości wprowadzające

·   założenia i zakres tematyczny szkolenia

·   podstawowe źródła prawa dotyczące instytucji pełnomocnictwa i prokury

·   źródła wiedzy i informacji o instytucji
pełnomocnictwa i prokury

·   zasady wykładni przepisów prawa spółek kapitałowych

PEŁNOMOCNICTWO W PRAWIE SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Pełnomocnictwo na gruncie Kodeksu cywilnego

·   istota i rodzaje pełnomocnictwa

·   zasady i forma udzielania pełnomocnictwa

·   zasady odwołania pełnomocnictwa i obowiązki odwołanego pełnomocnika

·   skutki działania pełnomocnika z przekroczeniem umocowania i bez umocowania

·   ustanawianie kolejnych pełnomocników

·   czynności prawne pełnomocnika z samym sobą

11.00 – 11.15 Przerwa na kawę, herbatę


Pełnomocnictwo na gruncie Kodeksu spółek handlowych (KSH)

·   ogólne zasady regulujące pełnomocnictwo w KSpH

·   spółki osobowe

·   spółki kapitałowe

13.00 – 13.45 Przerwa na lunch

Zasady działania pełnomocników w spółkach kapitałowych

·   pełnomocnicy w spółkach z o.o.

·   pełnomocnicy w spółkach akcyjnych


Odpowiedzialność organizacyjna, cywilnoprawna
i karnoprawna pełnomocnika za działania

i zaniechania w spółkach kapitałowych

·   odpowiedzialność organizacyjna

·   odpowiedzialność cywilnoprawna

·   odpowiedzialność karnoprawna

16.15 – 16.30 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia

 

 

 

II dzień szkolenia

8.45 – 9.00 Rejestracja uczestników, rozpoczęcie szkolenia


PROKURA W PRAWIE SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Prokura w spółkach kapitałowych na gruncie Kodeksu cywilnego i orzecznictwie

·   istota instytucji prokury i osoby prokurenta w spółkach kapitałowych

·   kompetencje do powołania prokurenta w spółkach kapitałowych

·   pozytywne przesłanki do bycia prokurentem w spółkach kapitałowych

·   zdolność do wykonywania funkcji prokurenta (legitymacja bierna) w spółkach kapitałowych

·   forma i sposób udzielenia prokury w spółkach kapitałowych

·   rodzaje prokury w spółkach kapitałowych

·   prawa i obowiązki prokurenta w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych spółek kapitałowych

·   skutki przekroczenia zakresu umocowania w spółkach kapitałowych

11.00 – 11.15 Przerwa na kawę, herbatę

Prokura w spółkach kapitałowych na gruncie regulacji Kodeksu spółek handlowych i orzecznictwie

·   regulacje wspólne (art. 15 KSH)

·   prokurent w spółce z o.o. (art. 205, 208, 214, 284 KSH)

·   prokurent w spółce akcyjnej (art. 371, 373, 384, 470 KSH)

13.00 – 13.45 Przerwa na lunch

Prokura w spółkach kapitałowych na gruncie regulacji ustawy o Krajowym rejestrze sądowym
i orzecznictwie

·   zgoda prokurenta na powołanie (art. 19a ust. 5 KrRejSU)

·   obowiązek wpisu prokurenta do KRS-u (art. 39 pk 3 KrRejSU)

Odpowiedzialność prokurenta za działania
i zaniechania w spółkach kapitałowych

·   odpowiedzialność organizacyjna

·   odpowiedzialność cywilnoprawna

·   odpowiedzialność karnoprawna

 

16.15 – 16.30 Wręczenie certyfikatów, zakończenie szkolenia

 

Prowadzący
DR WITOLD SAWICZ - partner w CRAFTSMAN-SAWICZ, doktor nauk prawnych - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji; Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego; tytuł rozprawy doktorskiej: “Obowiązek lojalności członka rady nadzorczej wobec spółki akcyjnej w warunkach wrogiego jej przejęcia”. Autor monografii i komentarzy: “Rada nadzorcza w spółce akcyjnej. Komentarz do Kodeksu spółek handlowych” (2013),; “Zasady wykonywania mandatu członka rady nadzorczej spółki akcyjnej” (2013); “Franchising” (2007). Autor licznych artykułów w periodykach branżowych i naukowych. Doświadczenie zawodowe: - doradca członków zarządów, członków rad nadzorczych w polskich i kanadyjskich spółkach publicznych i niepublicznych, - doradca w zakresie M&A w zakresie feasibility studys i due diligence, - doradca ds. kształtowania stosunków korporacyjnych, - doradca ds. odpowiedzialności społecznej spółek kapitałowych, - mediator ds. gospodarczych w Polskim Stowarzyszeniu Mediacji Gospodarczej oraz na listach sądów powszechnych - akredytowany konsultant programów PHARE Unii Europejskiej (Central Consultancy Register in Brussels - PL 19268 od 27.10.1994 r), - konsultant oraz współwykonawca analiz wykonalności (feasibility stadys): - PREEM Polska sp. z o.o. (obecnie STATOIL Polska sp. z o.o.), - ARAL Polska sp. z o.o. (obecnie BP Polska sp. z o.o.), - BP Polska sp. z o.o., - RAFINERIA GDAŃSKA – Stacje Paliw sp. z o.o. - inne, - project manager kilkunastu projektów badań rynkowych ze źródeł pierwotnych: - project manager projektu PHARE: „Rozwój struktur marketingowych w rolnictwie”: - organizacja Wojewódzkich Biur Obrotu Giełdowego współpracujących z Giełdą Towarową S.A. w Poznaniu, - organizacja biura maklerskiego w ramach Giełdy Towarowej S.A. w Poznaniu, - opracowanie i wdrożenie „Systemu Informacji Rolniczej” obejmującego cztery województwa,
Czas trwania
2 dni, 16 godzin
Lokalizacja
Cena
1360 zł netto + 23% VAT
Zgłoszenie
Zasady funkcjonowania oraz odpowiedzialność prokurentów i pełnomocników w spółkach kapitałowych
W cenę wliczono
uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, dwa posiłki obiadowe, przerwy kawowe, słodki poczęstunek
Zdobyta wiedza
Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania i podstawami odpowiedzialności cywilnoprawnej związanej z wykonywaniem funkcji prokurenta i pełnomocnika w polskiej spółce kapitałowej. Prokura jest szczególnym gospodarczym pełnomocnictwem o najszerszym ustawowym zakresie umocowania. Opracowania podręcznikowe i komentarze do Kodeksu cywilnego i Kodeksu spółek handlowych zawierają jedynie ogólne i zazwyczaj lakoniczne informacje na temat zasad funkcjonowania prokurenta w spółkach kapitałowych. Tymczasem to, w jaki sposób zostanie ukształtowana pozycja prawna prokurenta w spółce kapitałowej może istotnie wpływać dla efektywność jej funkcjonowania i to nie tylko w stosunkach zewnętrznych, ale i w relacjach wewnatrzspółkowych. Dlatego tak istotne jest prawidłowe rozumienie instytucji prokury i przemyślane wykorzystanie jej w strukturze ładu korporacyjnego spółki kapitałowej. Szkolenie ma na celu przedstawić kompleksowo i szczegółowo praktyczne aspekty instytucji prokury. Podczas zajęć omówione zostaną wszystkie najważniejsze problemy składające się na instytucję prokury, tj. rodzaje prokury, zagadnienia związane z jej ustanowieniem, udzieleniem i wygaśnięciem oraz problematyka zakresu ustawowej pozycji prawnej prokurenta i możliwości jej umownej modyfikacji. Przedstawione zostaną zasady odpowiedzialności organizacyjnej i cywilnoprawnej prokurenta. Podczas szkolenia zaproponowane zostaną rozwiązania najbardziej doniosłych problemów związanych z prokurą, występujące w praktyce funkcjonowania spółek kapitałowych, zaproponowane przez praktyków, przedstawicieli doktryny oraz zaproponowane w aktualnym orzecznictwie sądowym. Uczestnicy szkolenia uzyskają odpowiedzi na najbardziej kontrowersyjne kwestie związane z instytucją prokury w spółkach kapitałowych, tj. czy kompetencje prokurenta to jego uprawnienie czy obowiązek, czy prokurent może być pracownikiem spółki kapitałowej, czy prokurenta musi łączyć ze spółką dodatkowy stosunek prawny, czy prokurent jest zobowiązany stosować się do poleceń i wskazówek udzielanych przez zarząd (radę nadzorczą walne zgromadzenie), czy można ograniczyć kompetencje prokurenta w stosunkach wewnatrzspółkowych i w stosunkach wobec osób trzecich, czy prokurenta obowiązuje zakaz działalności konkurencyjnej, czy prokurent może reprezentować wspólników lub akcjonariuszy, czy przysługuje prokurentowi prawo do żądania rozwiązania spółki z o.o., czy prokurentowi przysługuje prawo zgłoszenia do sądu wniosku o upadłość, czy prokurent może zwołać walne zgromadzenie (zgromadzenie wspólników), czy prokurent może dokonywać zgłoszeń do KRS, czy ma prawo podpisywać sprawozdania finansowe, czy może udzielać dalszej prokury, czy może przenieść prokurę na inną osobę (osoby), czy może zawierać umowy z samym sobą w imieniu spółki, czy prokurent może ponieść odpowiedzialność karną za czyny związane z wykonywaniem funkcji prokurenta, czym różni się zwykłe pełnomocnictwo od prokury, jak skutecznie powołać i odwołać prokurenta, czy prokurent może podjąć decyzję w zakresie zbycia przedsiębiorstwa lub oddania go do czasowego korzystania, czy prokurent może zawrzeć umowę przedwstępną sprzedaży przedsiębiorstwa, czy prokurent może wnieść przedsiębiorstwo aportem do spółki, czy prokurent może ustanawiać dla swojego mocodawcy innych pełnomocników, jakie są skutki przekroczenia umocowania lub działania bez umocowania itp. Oferta warsztatów szkoleniowych skierowana jest nie tylko do osób wykonujących funkcje prokurenta i kandydatów na te funkcję, ale także do członków zarządów i rad nadzorczych, którzy przy wykonywaniu swoich mandatów współpracują z prokurentami.
Certyfikaty
Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
Organizator
BusinessHouse - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.