menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


SZKOLENIE ON-LINE: Import i Zakupy Wewnątrzwspólnotowe. Zabezpieczenie interesów kupującego w nowych uwarunkowaniach prawnych i zwyczajowych.

Kategoria
PRAWO HANDLOWE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie kierujemy do: Kadry menedżerskiej, pracowników działów: importu i zakupów oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów z partnerami zagranicznymi.
Program
Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/IMPORT_I_ZAKUPY_WEWNATRZWSPOLNOTOWE.PDF


SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.

Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.


Terminy realizacji szkoleń ON-LINE (cena: 760 zł+23% VAT):

 • 30.05.2022

Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom:
 • Zapoznanie z zasadami prowadzenia handlu zagranicznego w zakresie importu, nowymi uregulowaniami prawno-zwyczajowymi, które mogą być wykorzystane do zabezpieczenia interesów firm słuchaczy w zawieranych umowach.
 • Praktyczne porady dotyczące zawierania różnego rodzaju umów na różnych rynkach.
 • Praktyczne porady dotyczące zawierania różnego rodzaju umów na różnych rynkach,
 • Nabycie praktycznych wskazówek, jak negocjować umowy z partnerem zagranicznym, posługując się argumentami, które pojawiły się w nowych uregulowaniach.
 • Uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy o imporcie, dokumentach, sposobach rozliczeń, bazach dostawy, źródłach poszukiwania i weryfikacji partnera.
PROGRAM SZKOLENIA:

1. NIEZBĘDNA WIEDZA PRAWNO-ORGANIZACYJNA DOTYCZĄCA IMPORTU.
 • Jakie należy uwzględnić uwarunkowania prawno-zwyczajowe umów zakupu od partnera zagranicznego?
 • Jak wybrać prawo właściwego w umowie według nowego Rozporządzenia PE?
 • Gdzie szukać informacji o nowym rynku zagranicznym – kontrahentach, cenach, procedurach importowych?
 • Jak posłużyć się Konwencją CISG w zakupach?
2. PROCEDURY ETAPU OFERTOWEGO W IMPORCIE.
 • Kiedy umowa została zawarta w formie oferty z partnerami z UE i spoza UE?
 • Zasady posługiwania się zapytaniem ofertowym oraz organizowania przetargów w imporcie?
 • Jak sporządzić zamówienie i przeforsować swoje OWZ, uwzględniając specyfikę różnych rynków?
 • Kto może zawrzeć umowę ze strony partnera zagranicznego i jak to sprawdzić?
3. WYBÓR OGÓLNEJ KONCEPCJI KONTRAKTU (BAZY DOSTAWY I PŁATNOŚCI) PRZEZ IMPORTERA.
 • Jak dobrać bazę dostawy w imporcie wg. Incoterms 2020, zabezpieczając interesy kupującego?
 • Jaka powinna być baza dostawy przy zakupach morskich i dostawach na składy celne?
 • Jakie są uregulowania dotyczące maksymalnego terminu odroczenia płatności w imporcie z UE?
 • Jak powinien negocjować importer, gdy eksporter żąda różnych form zabezpieczenia płatności, w tym gwarancji czy akredytywy?
4. ZABEZPIECZANIE INTERESÓW IMPORTERA W KLAUZULACH KONTRAKTOWYCH.
 • Jak negocjować ze strony importera kary umowne i procedury dochodzenia reklamacji?
 • Jak zabezpieczyć dochodzenie roszczeń z tytułu jakości na różnych rynkach?
 • Kiedy wykorzystać odpowiedzialność umowną, a kiedy odpowiedzialność z mocy prawa?
 • Dlaczego na niektórych rynkach lepiej wybrać arbitraż niż sąd powszechny?
 • Jak i w których obszarach można zwolnić się od odpowiedzialności kontraktowej będąc importerem?
 • Kiedy, jak, gdzie….? Odpowiedzi na problemy uczestników.
ANALIZA PRZYPADKÓW (CASE STUDY):
 • analiza zapisów w kontraktach i dokumentach w handlu zagranicznym, z punktu widzenia interesów importera,
 • omówienie sytuacji spornych w imporcie na podstawie zdjęć z portów, magazynów, terminali.
Program nie stanowi harmonogramu i tematy są omawiane w różnej, aczkolwiek logicznej kolejności oraz rozwijane zgodnie z zainteresowaniem uczestników. W trakcie szkolenia odpowiedzi na pytania uczestników dokonywane są na bieżąco. Uczestnicy otrzymują obszerny komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.

DODATKOWO:
 • Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
 • Konsultacje z trenerem po szkoleniu przez Internet.
 • Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na min. 10 dni przed jego terminem.
OPIS SZKOLENIA:
Wiele przedsiębiorstw z powodzeniem działa na rynku globalnym, dokonując zakupów za granicą, zarówno na rynku Unii Europejskiej, jak i z krajów spoza UE . Umowy zawierane z partnerem zagranicznym są szczególnie ważnym rodzajem umów, ze względu na różnorodność rozwiązań prawnych, zwyczajowych oraz uwarunkowania kulturowe. Należy pamiętać, że konwencje międzynarodowe mają pierwszeństwo przed ustawami, regulującymi te kwestie.
Polska, wstępując do UE uznała ponadto pierwszeństwo prawa UE nad rozwiązaniami krajowymi. Na handlowca spadł więc obowiązek poruszania się w bardzo skomplikowanym, ulegającym ciągłym zmianom systemie. Brak szerokiej wiedzy na ten temat powoduje liczne błędy na etapie negocjowania i realizacji takich umów, w tym generowanie niepotrzebnych ryzyk i kosztów.
Nie można tu polegać na doświadczeniu, bo zmieniają się nie tylko uwarunkowania prawne (poufność, prawa autorskie), procedury (transport multimodalny, nowe dokumenty, formy rozliczeń, itp.), ale także zwyczaje w tym zakresie (Incoterms, UCP, URDG, itp.).

Naszym celem jest pokazanie, jak dokonać właściwych zabezpieczeń w umowach, które pozwolą uniknąć niepotrzebnych kosztów dla obu partnerów, w sytuacji powstania sporu. Oszczędności bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.

INFORMACJE DODATKOWE:

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
 • 09:50 – 10:00 Logowanie do platformy
 • 10:00 – 13:00 Zajęcia część I
 • 13:00 – 14:00 przerwa na lunch
 • 14:00 – 16:00 Zajęcia część II

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).


CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA ON-LINE WYNOSI 760 zł. netto + 23% VAT
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 860 zł. netto + 23% VAT

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Bazy Usług Rozwojowych (BUR-PARP EFS).
Prowadzący
Dr Wojciech Budzyński. Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych (w tym zakupowych) z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał przez ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, pracując w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi oraz analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Eksport w przedsiębiorstwie” (2016), „Zakupy w przedsiębiorstwie” (2016) „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.”
Forma
Wykład, warsztat, sudia przypadków.
Czas trwania
Jeden dzień: 10.00-16.00.
Lokalizacja
Cena
760 zł. netto + 23% VAT
Zgłoszenie
SZKOLENIE ON-LINE: Import i Zakupy Wewnątrzwspólnotowe. Zabezpieczenie interesów kupującego w nowych uwarunkowaniach prawnych i zwyczajowych.
W cenę wliczono
Cena szkolenia on-line obejmuje: wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF, zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.
Zdobyta wiedza
Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy: - poznają zasady prowadzenia handlu zagranicznego w zakresie importu, poznają nowe uregulowania prawno-zwyczajowe, które mogą być wykorzystane do zabezpieczenia interesów firm słuchaczy w zawieranych umowach, - uzyskają praktyczne porady dotyczące zawierania różnego rodzaju umów na różnych rynkach, - nabędą praktyczne wskazówki, jak negocjować umowy zakupu z partnerem zagranicznym, posługując się argumentami, które pojawiły się w nowych uregulowaniach, - uzupełnią i uporządkują podstawową wiedzę o imporcie, dokumentach, sposobach rozliczeń, bazach dostawy, źródłach poszukiwania i weryfikacji partnera.
Certyfikaty
Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.