menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.

Kategoria
PRAWO HANDLOWE
Typ szkolenia
otwarte
Program

Kwestie dotyczące zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 23, poz. 1786; z późn. zm.)

 

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym przedstawiamy i omawiamy dopuszczalne formy zabezpieczania przewidziane przez ustawodawcę a także praktyczne aspekty związane z wyborem formy zabezpieczenia, jego ustanowieniem i realizacją  - w przypadku nie wykonania przez beneficjenta zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie.

 

Szkolenie skierowane jest zarówno do pracowników podmiotów udzielających zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, jak i beneficjentów ubiegających się o te środki.

 

Uczestnicy szkolenia nabywają praktyczna wiedzę co do sposobu skonstruowania konkretnego instrumentu zabezpieczenia oraz jego wykorzystania.


Na szkoleniu omawiamy:

 • plusy i minusy każdej z form zabezpieczenia w kontekście sytuacji beneficjenta, mające zapewnić wybór najbardziej korzystnej z punktu widzenia wypłacającego środki formy zabezpieczenia,
 • procedury realizacji ustanowionego zabezpieczenia w sytuacji nie wywiązania się przez beneficjenta ze zobowiązań na nim ciążących,
 • aspekty związane z prawidłowym złożeniem przez beneficjenta oświadczenia woli w przedmiocie ustanowienia zabezpieczenia (forma zabezpieczenia, reprezentacja beneficjenta przy składaniu oświadczenia woli, dodatkowe wymogi niezbędne dla skutecznego ustanowienia wybranej formy zabezpieczenia).

Zajęcia prowadzone są w oparciu o liczne przykłady praktyczne. Analizowane są również przykłady z praktyki uczestników szkolenia.

 

PROGRAM SZKOLENIA:


Moment ustanowienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie.
 

Kryteria wpływające na wybór formy zabezpieczenia.
 

Formy zabezpieczenia:
 

  1. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową:
    
   • istota weksla in blanco i możliwości jego wykorzystania,
   • prawidłowe wystawienie weksla in blanco (obligatoryjne elementy weksla in blanco w momencie jego wystawienia, reprezentacja wystawcy weksla in blanco, wystawienie weksla przez pełnomocnika lub prokurenta),
   • wystawienie weksla przez beneficjenta (działalność gospodarcza prowadzona jednoosobowo lub wspólników spółek cywilnych będących osobami fizycznymi) pozostającego w związku małżeńskim,
   • zasada samodzielności podpisów dłużników wekslowych,
   • wada formalna i wada materialna podpisu dłużnika wekslowego i ich konsekwencje dla skuteczności zobowiązania wekslowego,
   • porozumienie wekslowe (deklaracja wekslowa) jako warunek skuteczności zobowiązania wekslowego: porozumienie wekslowe a deklaracja wekslowa, forma porozumienia wekslowego (deklaracji wekslowej), istota i treść porozumienia wekslowego (deklaracji wekslowej), skutki braku deklaracji wekslowej,
   • uzupełnienie weksla in blanco o elementy warunkujące skuteczne dochodzenie roszczenia wekslowego (elementy obligatoryjne warunkujące powstanie weksla zupełnego stanowiącego podstawę dochodzenia roszczenia:
     
    • określenie remitenta,
    • miejsce wystawienia weksla,
    • data wystawienia weksla,
    • termin płatności weksla,
    • przyrzeczenie zapłaty weksla,
    • miejsce płatności weksla,
    • suma wekslowa,
      
   • omówienie błędów najczęściej występujących przy wypełnianiu weksla,
   • skutki wadliwego wypełnienia weksla,
   • poręczenie wekslowe,
   • żądanie zapłaty weksla,
   • wygaśnięcie praw z weksla;
     
  2. Zabezpieczenie w formie pieniężnej;
    
  3. Gwarancja bankowa:
    
   • umowa zlecenia gwarancji bankowej,
   • umowa gwarancji bankowej,
   • omówienie elementów gwarancji,
   • klauzule niekorzystne dla beneficjenta gwarancji bankowej,
   • żądanie zapłaty gwarancji bankowej,
   • umowa przelewu wierzytelności wynikającej z gwarancji bankowej;
     
  4. Gwarancja ubezpieczeniowa:
    
   • umowa zlecenia gwarancji ubezpieczeniowej,
   • umowa gwarancji ubezpieczeniowej,
   • omówienie elementów gwarancji ubezpieczeniowej,
   • klauzule niekorzystne dla beneficjenta gwarancji ubezpieczeniowej,
   • żądanie zapłaty gwarancji ubezpieczeniowej,
   • umowa przelewu wierzytelności wynikającej z gwarancji ubezpieczeniowej;
     
  5. Weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej;
    
  6. Zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
    
  7. Zastaw rejestrowy:
    
   • forma ustanowienia zastawu rejestrowego,
   • wymogi formalne;
     
  8. Przewłaszczenie rzeczy ruchomej beneficjenta na zabezpieczenie:
    
   • forma umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie,
   • skutki umowy przewłaszczenia dla stron umowy,
   • prawa i obowiązki stron umowy przewłaszczenia;
     
  9. Hipoteka:
    
   • istota i rodzaje hipotek,
   • forma umowy o ustanowienie hipotek,
   • obligatoryjność wpisu do księgi wieczystej, jako warunek skutecznego ustanowienia hipoteki;
     
  10. Poręczenie cywilne.
    

Wybór najkorzystniejszej formy zabezpieczenia z uwzględnieniem sytuacji beneficjenta oraz zakresu i rodzaju prowadzonej przez niego działalności, "plusy i minusy" każdej z form zabezpieczenia przewidzianej rozporządzeniem.
 

Redagowanie treści zabezpieczenia.
 

Zagadnienie prawidłowej reprezentacji beneficjenta w momencie składania oświadczenia woli w przedmiocie ustanowienia zabezpieczenia:
 

  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarcza jednoosobowo (CEiDG),
  • wspólnicy spółek cywilnych,
  • spółki prawa handlowego (osobowe, kapitałowe).
    

Sposób realizacji ustanowionego zabezpieczenia w przypadku nie wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie (dochodzenie roszczeń z weksla, żądanie zapłaty gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej, realizacja zastawu, zaspokojenie się z przedmiotu przewłaszczonego, dochodzenie roszczenia zabezpieczonego hipoteką).
 

Pytania, wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja.

 

WYKŁADOWCA:

Sędzia sądu rejonowego – przewodniczący wydziału cywilnego. Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego, w tym sprawy obejmujące roszczenia wekslowe. Posiada wiedzę praktyczną z tego zakresu dotyczącą prawidłowości wypełniania weksla i występowania z roszczeniami wekslowymi do sądu oraz oceny zasadności tych roszczeń. Pracownik dydaktyczny uczelni wyższej: prowadzi zajęcia z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego i postępowania egzekucyjnego.

Forma
SZKOLENIE ONLINE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym. SZKOLENIE STACJONARNE: Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut. Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.
Lokalizacja
Cena
590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto
Zgłoszenie
Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.
Certyfikaty
Certyfikat ukończenia szkolenia.
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.