menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Decyzje środowiskowe i najnowsze zmiany wynikajace z projektu nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 marca 2019 r.

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

W dniu 24 września 2019 weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wg ustawodawcy mają na celu usprawnienie postępowań administracyjnych oraz skrócenie procedur związanych z realizacją procesu inwestycyjnego, a zwłaszcza z uzyskiwaniem decyzji środowiskowej.

Zostało również przyjęte nowe rozporządzenie OOŚ (w sprawie kwalifikacji przedsięwzięć).

Zmiany wynikające z nowelizacji przepisów:

 • nowa kwalifikacja przedsięwzięć,
 • nowe określenie zakresu stron postępowania,
 • ograniczenia innych uprawnień stron,
 • nowe zasady doręczeń,
 • zmiana właściwości organów,
 • nowe uprawnienia RDOŚ,
 • zmiany w zakresie zaskarżania postanowieńM
 • zmiany w zakresie współdziałania z organami Inspekcji Sanitarnej,
 • likwidacja postanowień o braku obowiązku sporządzenia raportu,
 • zmiany w zakresie sankcji za naruszenia braku decyzji środowiskowej.

Celem szkolenia jest:

 • zapoznanie uczestników ze znowelizowanymi procedurami wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • pozyskanie wiedzy o regulacjach przejściowych,
 • nabycie umiejętności właściwego rozumienia przepisów.

Adresaci szkolenia:

 • przedsiębiorcy planujący realizację przedsięwzięć (inwestorzy publiczni i prywatni),
 • firmy konsultingowe prowadzące procedury w imieniu inwestora,
 • organy administracji publicznej wydające decyzje i współdziałające w postępowaniach (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, pracownicy regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, regionalnych dyrekcji lasów państwowych, oraz organy współdziałające – organy Wód Polskich oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

Udział w szkoleniu pozwoli na:

 • uzyskanie wiedzy o sposobie prawidłowego i sprawnego prowadzenia procedury ooś i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • zmniejszenie ryzyka odwołań lub stwierdzania nieważności decyzji,
 • uzyskanie wiedzy praktycznej o możliwych sposobach interpretacji przepisów i ich zastosowaniu

W ramach szkolenia wykorzystywane są prezentacje multimedialne, analiza studium przypadku oraz metoda warsztatowa. Podczas zajęć przewidziany jest czas na dyskusję,  wymianę poglądów i doświadczeń praktycznych.

Program szkolenia


DZIEŃ I

1.     Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  - charakterystyka unormowań procesowych:
 

·         podstawy prawne postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

·         zakres zastosowania oraz relacje przepisów kpa i odrębnych przepisów procesowych w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

·         koncepcja oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (OOŚ PP) (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jako decyzja „główna” w procesie inwestycyjnym i jej relacja do decyzji „wykonawczych”, np. pozwolenia na budowę),

·         pojęcie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w tym pojęcie przedsięwzięcia,

·         jakie przedsięwzięcia wymagają ooś?
 

2.     Kiedy przeprowadza się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko? (przedsięwzięcia z I grupy):
 

·         podział i kwalifikacja przedsięwzięć,

·         przedsięwzięcia z tzw. I grupy,

·         dzielenie przedsięwzięć – powiązania technologiczne a funkcjonalne,

·         przebudowa, rozbudowa, montaż jako kryteria kwalifikacji w grupie I,

·         analiza przepisów nowego rozporządzenia OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy,

·         zmiany w kryteriach kwalifikacji przedsięwzięcia z I grupy.
 

3.     Kiedy przeprowadza się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko?
 

·         przedsięwzięcia z II grupy,

·         screening – kryteria selekcji,

·         kumulacja przedsięwzięć – nowe kryteria,

·         przebudowa, rozbudowa, montaż jako przedsięwzięcia wymagające screeningu,

·         przykładowe kryteria – omówienie uwzględniające stanowiska GDOŚ i orzecznictwo,

·         uchylenie przepisów ws. postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu,

·         analiza przepisów nowego rozporządzenia OOŚ dla przedsięwzięć z II grupy,

·         zmiany w kryteriach kwalifikacji przedsięwzięcia z II grupy.
 

4.     Raport ooś i karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP):
 

·         zakres raportu, w tym zwłaszcza: adaptacja do zmian klimatu i odporność na zmiany klimatu, oddziaływanie na krajobraz, oddziaływania na bioróżnorodność,

·         wariantowanie,

·         raport jako środek dowodowy w postępowaniu w sprawie wydania DUŚ,

·         „kompetentni eksperci” jako autorzy raportów i najnowsze zmiany w tym zakresie,

·         zakres KIP,

·         odstąpoienie "z warunkami".
 

5.     Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
 

·         organy właściwe do wydania DUŚ, w tym zmiany wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r., nowe kompetencje RDOŚ,

·         wymagane załączniki, w tym zmiany wynikające z ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.

·         postępowanie dowodowe,

·         zawieszenie i umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwzgledniające zmiany wynikające z  nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.

DZIEŃ II

1.     Współdziałanie (opinie i uzgodnienia) w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
 

·         opinie i uzgodnienia – charakter prawny,

·         wyłączenie obowiązku współdziałania,

·         uczestnicy postępowania uzgodnieniowego,

·         nowe organy współdziałające (organy ochrony środowiska) – zakres i skutki współdziałania,

·         nowe organy współdziałające (organy administracji wodnej), w tym organy właściwe ws. ocen wodnoprawnych – zakres i skutki współdziałania,

·         terminy dokonania aktu współdziałania i skutki ich upływu,

·         uzgodnienie negatywne i opiniowanie negatywne,

·         uzgodnienie w trybie posiedzenia – nowelizacja kpa i jej wpływ na postępowanie uzgodnieniowe/opiniodawcze,

·         wyłączenia kpa w postępowaniu ws. wydania DUŚ i ich skutki procesowe,

·         wyłączenia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019.
 

2.     Strony i uczestnicy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
 

·         nowelizacja zasad ogólnych kpa i jej skutki dla stron postępowania,

·         pojęcie strony postępowania: kto może być stroną w postępowaniu – analiza dotychczasowych przesłanek oraz zmian wynikających z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.,

·         zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – kryterium odległościowe wynikające z nowelizacji ustawy,

·         wezwania i doręczenia w postępowaniu w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmujące zmiany w zakresie obwieszczeń i zawiadamiania stron wynikające z nowelizacji ustawy,

·         kopie map ewidencyjnych i wypisy z rejestru gruntów po nowelizacji ustawy; domniemanie prawdziwości danych, rozwiązania w przypadku śmierci strony,

·         mediacje po nowelizacji kpa, w tym mediacje w postępowaniu odwoławczym,

·         rozprawa administracyjna z kpa a rozprawa administracyjna z udziałem społecznym,

·         udział organizacji ekologicznej i innej organizacji społecznej – podstawy prawne, kryteria dopuszczenia.
 

3.     Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:
 

·         przesłanki materialne wydania DUŚ,

·         nowe obowiązki informacyjne organu wobec stron (nowelizacja kpa),

·         treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez raportu („z warunkami”),

·         treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z raportem,

·         decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań,

·         uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - pouczenia (nowelizacja kpa),

·         wykonalność i „używalność” decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym ograniczenia w czasie skutków prawnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dotychczasowa ocena „etapowości” realizacji inwestycji i likwidacja tego wymogu wynikająca z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.,

·         administracyjne kary pieniężne związane z niewykonaniem DUŚ,

·         „następcza” ooś a samowola budowlana,

·         kontrola spełniania wymogów ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, w tym również na etapie prowadzonym przez organy architektoniczno-budowlane - zmiany wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.
 

4.     Odwołanie i skarga do sądu administracyjnego na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach:
 

·         zrzeczenie się prawa do złożenia odwołania (nowelizacja kpa),

·         odwołanie od decyzji przez organizację ekologiczną i jej skarga do WSA,

·         nadzwyczajne tryby weryfikacji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uchylenie lub zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w trybie kpa, w tym nowe uprawnienia RDOŚ wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.
 

5.     Ponowna ocena oddziaływania na środowisko a zmiana DUŚ.
 

6.     Pytania, wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja.

 

Wykładowca

Praktyk w konsultingu ochrony środowiska, profesor doktor habilitowany nauk prawnych, od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców, kadry inspekcji ochrony środowiska, lasów państwowych i RDOŚ oraz urzędników administracji ogólnej z całej Polski. Pracownik naukowy wydziału prawa i firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami.

 

Więcej informacji:

https://www.jgt.pl/szkolenia,decyzje-srodowiskowe-dds.html

Lokalizacja
Cena
1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto
W cenę wliczono
wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.
Certyfikaty
Certyfikat ukończenia szkolenia.
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.