menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Decyzje środowiskowe, w tym najnowsze zmiany wynikające z nowelizacji ustawy środowiskowej, która weszła w życie 24.09.2019 r.

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

SZKOLENIE ONLINE - odbywa się w taki sam sposób jak opisano poniżej, z tą różnicą, że każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana interaktywna forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do Internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodne miejsce :)


W dniu 24 września 2019 weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wg ustawodawcy mają na celu usprawnienie postępowań administracyjnych oraz skrócenie procedur związanych z realizacją procesu inwestycyjnego, a zwłaszcza z uzyskiwaniem decyzji środowiskowej.


Zostało również przyjęte nowe rozporządzenie OOŚ (w sprawie kwalifikacji przedsięwzięć).


Zmiany wynikające z nowelizacji przepisów:

 • nowa kwalifikacja przedsięwzięć,
 • nowe określenie zakresu stron postępowania,
 • ograniczenia innych uprawnień stron,
 • nowe zasady doręczeń,
 • zmiana właściwości organów,
 • nowe uprawnienia RDOŚ,
 • zmiany w zakresie zaskarżania postanowieńM
 • zmiany w zakresie współdziałania z organami Inspekcji Sanitarnej,
 • likwidacja postanowień o braku obowiązku sporządzenia raportu,
 • zmiany w zakresie sankcji za naruszenia braku decyzji środowiskowej.

Celem szkolenia jest:

 • zapoznanie uczestników ze znowelizowanymi procedurami wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • pozyskanie wiedzy o regulacjach przejściowych,
 • nabycie umiejętności właściwego rozumienia przepisów.

Adresaci szkolenia:

 • przedsiębiorcy planujący realizację przedsięwzięć (inwestorzy publiczni i prywatni),
 • firmy konsultingowe prowadzące procedury w imieniu inwestora,
 • organy administracji publicznej wydające decyzje i współdziałające w postępowaniach (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, pracownicy regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, regionalnych dyrekcji lasów państwowych, oraz organy współdziałające – organy Wód Polskich oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

Udział w szkoleniu pozwoli na:

 • uzyskanie wiedzy o sposobie prawidłowego i sprawnego prowadzenia procedury ooś i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • zmniejszenie ryzyka odwołań lub stwierdzania nieważności decyzji,
 • uzyskanie wiedzy praktycznej o możliwych sposobach interpretacji przepisów i ich zastosowaniu

W ramach szkolenia wykorzystywane są prezentacje multimedialne, analiza studium przypadku oraz metoda warsztatowa. Podczas zajęć przewidziany jest czas na dyskusję,  wymianę poglądów i doświadczeń praktycznych.

 

Program szkolenia

 

DZIEŃ I

 

 1. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  - charakterystyka unormowań procesowych:
   
  • podstawy prawne postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • zakres zastosowania oraz relacje przepisów kpa i odrębnych przepisów procesowych w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • koncepcja oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (OOŚ PP) (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jako decyzja „główna” w procesie inwestycyjnym i jej relacja do decyzji „wykonawczych”, np. pozwolenia na budowę),
  • pojęcie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w tym pojęcie przedsięwzięcia,
  • jakie przedsięwzięcia wymagają ooś?
    
 2. Kiedy przeprowadza się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko? (przedsięwzięcia z I grupy):
   
  • podział i kwalifikacja przedsięwzięć,
  • przedsięwzięcia z tzw. I grupy,
  • dzielenie przedsięwzięć – powiązania technologiczne a funkcjonalne,
  • przebudowa, rozbudowa, montaż jako kryteria kwalifikacji w grupie I,
  • analiza przepisów nowego rozporządzenia OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy,
  • zmiany w kryteriach kwalifikacji przedsięwzięcia z I grupy.
    
 3. Kiedy przeprowadza się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko?
   
  • przedsięwzięcia z II grupy,
  • screening – kryteria selekcji,
  • kumulacja przedsięwzięć – nowe kryteria,
  • przebudowa, rozbudowa, montaż jako przedsięwzięcia wymagające screeningu,
  • przykładowe kryteria – omówienie uwzgledniające stanowiska GDOŚ i orzecznictwo,
  • uchylenie przepisów ws. postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu,
  • analiza przepisów nowego rozporządzenia OOŚ dla przedsięwzięć z II grupy,
  • zmiany w kryteriach kwalifikacji przedsięwzięcia z II grupy.
    
 4. Raport ooś i karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP):
   
  • zakres raportu, w tym zwłaszcza: adaptacja do zmian klimatu i odporność na zmiany klimatu, oddziaływanie na krajobraz, oddziaływania na bioróżnorodność,
  • wariantowanie,
  • raport jako środek dowodowy w postępowaniu w sprawie wydania DUŚ,
  • „kompetentni eksperci” jako autorzy raportów i najnowsze zmiany w tym zakresie,
  • zakres KIP,
  • odstąpoienie "z warunkami".
    
 5. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
   
  • organy właściwe do wydania DUŚ, w tym zmiany wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r., nowe kompetencje RDOŚ,
  • wymagane załączniki, w tym zmiany wynikające z ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.
  • postępowanie dowodowe,
  • zawieszenie i umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwzgledniające zmiany wynikające z  nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.

 

DZIEŃ II

 

 1. Współdziałanie (opinie i uzgodnienia) w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
   
  • opinie i uzgodnienia – charakter prawny,
  • wyłączenie obowiązku współdziałania,
  • uczestnicy postępowania uzgodnieniowego,
  • nowe organy współdziałające (organy ochrony środowiska) – zakres i skutki współdziałania,
  • nowe organy współdziałające (organy administracji wodnej), w tym organy właściwe ws. ocen wodnoprawnych – zakres i skutki współdziałania,
  • terminy dokonania aktu współdziałania i skutki ich upływu,
  • uzgodnienie negatywne i opiniowanie negatywne,
  • uzgodnienie w trybie posiedzenia – nowelizacja kpa i jej wpływ na postępowanie uzgodnieniowe/opiniodawcze,
  • wyłączenia kpa w postępowaniu ws. wydania DUŚ i ich skutki procesowe,
  • wyłączenia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019.
    
 2. Strony i uczestnicy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
   
  • nowelizacja zasad ogólnych kpa i jej skutki dla stron postępowania,
  • pojęcie strony postępowania: kto może być stroną w postępowaniu – analiza dotychczasowych przesłanek oraz zmian wynikających z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.,
  • zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – kryterium odległościowe wynikające z nowelizacji ustawy,
  • wezwania i doręczenia w postępowaniu w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmujące zmiany w zakresie obwieszczeń i zawiadamiania stron wynikające z nowelizacji ustawy,
  • kopie map ewidencyjnych i wypisy z rejestru gruntów po nowelizacji ustawy; domniemanie prawdziwości danych, rozwiązania w przypadku śmierci strony,
  • mediacje po nowelizacji kpa, w tym mediacje w postępowaniu odwoławczym,
  • rozprawa administracyjna z kpa a rozprawa administracyjna z udziałem społecznym,
  • udział organizacji ekologicznej i innej organizacji społecznej – podstawy prawne, kryteria dopuszczenia.
    
 3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:
   
  • przesłanki materialne wydania DUŚ,
  • nowe obowiązki informacyjne organu wobec stron (nowelizacja kpa),
  • treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez raportu („z warunkami”),
  • treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z raportem,
  • decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań,
  • uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - pouczenia (nowelizacja kpa),
  • wykonalność i „używalność” decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym ograniczenia w czasie skutków prawnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dotychczasowa ocena „etapowości” realizacji inwestycji i likwidacja tego wymogu wynikająca z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.,
  • administracyjne kary pieniężne związane z niewykonaniem DUŚ,
  • „następcza” ooś a samowola budowlana,
  • kontrola spełniania wymogów ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, w tym również na etapie prowadzonym przez organy architektoniczno-budowlane - zmiany wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.
    
 4. Odwołanie i skarga do sądu administracyjnego na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach:
   
  • zrzeczenie się prawa do złożenia odwołania (nowelizacja kpa),
  • odwołanie od decyzji przez organizację ekologiczną i jej skarga do WSA,
  • nadzwyczajne tryby weryfikacji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uchylenie lub zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w trybie kpa, w tym nowe uprawnienia RDOŚ wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.
    
 5. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko a zmiana DUŚ.
   
 6. Pytania, wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja.

  

Prowadzący
Ekspert w zakresie ocen oddziaływania na środowisko z wieloletnim doświadczeniem w opiniowaniu dużych inwestycji infrastrukturalnych. Specjalizuje się zwłaszcza w ocenie oddziaływania na obszary Natura 2000 i środowisko przyrodnicze. Od 10 lat zajmuje się zawodowo tematyką ocen oddziaływania na środowisko, ochrony przyrody oraz orzecznictwa administracyjnego, pracując w Ministerstwie Środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Doświadczenie zawodowe trenera obejmuje przede wszystkim etap weryfikacji dokumentacji środowiskowej (prognoza ooś, raport ooś) na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych. W swojej pracy zajmuje się m.in. zapewnieniem zgodności z wymogami prawa krajowego i unijnego projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w tym dużych projektów infrastrukturalnych (autostrady, drogi ekspresowe, linie kolejowe, lotniska), w szczególności zakresie jakości dokumentacji pod względem ujęcia kwestii przyrodniczych. Jako wykwalifikowany trener prowadzi warsztaty i szkolenia poświęcone problematyce oceny oddziaływania na środowisko, w tym dla instytucji pośredniczących w realizacji programów wsparcia finansowanych ze środków unijnych. Przez dwa lata współprowadził również zajęcia poświęcone problematyce ocen oddziaływania na środowiska w ramach studiów podyplomowych Zarządzenie obszarami Natura 2000 organizowanych przez SGGW.
Forma
SZKOLENIE ONLINE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym. SZKOLENIE STACJONARNE: Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.
Lokalizacja
Cena
1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto
Zgłoszenie
Decyzje środowiskowe, w tym najnowsze zmiany wynikające z nowelizacji ustawy środowiskowej, która weszła w życie 24.09.2019 r.
Certyfikaty
Certyfikat ukończenia szkolenia.
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.