menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Wycinka zieleni - omówienie ust. o ochronie przyrody oraz ust. powiązanych w zakresie usuwania zieleni, adm. kar pieniężnych oraz pielęgnacji, probl. praktyki, orzecz. Zm. dot. Konserw. Zab.

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Pracownicy:urzędów gmin,urzędów miast,starostw powiatowych,urzędów marszałkowskich,Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska,Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,spółdzielni mieszkaniowych, spółek miejskich, przedsiębiorstw przesyłowych, jednostek drogowych,firm realizujących wycinki, pielęgnację zieleni, firm realizujących inwestycje budowlane (deweloperzy),uczelni wyższych, szpitali, zarządcy nieruchomości, osoby sporządzające inwentaryzacje zieleni, działające jako pełnomocnicy w postępowaniu przed organem oraz wszyscy zainteresowani problematyką szkolenia.
Wymagania wstępne
Brak
Program
Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych!

Program szkolenia
 • Wprowadzenie w tematykę szkolenia, omówienie przepisów przejściowych do nowelizacji
 • Omówienie rozporządzenia Ministra Środowiska dot. stawek opłat za usunięcie zieleni obowiązującego od 17.07.2017 r.
 • Zmiany związane z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków (...) dot. problematyki usuwania drzew i krzewów na terenach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Problematyka gminnej ewidencji zabytków
 • Rozporządzenie dot. pomników przyrody
 • Pojęcia podstawowe - drzewo, krzew, złom, wywrot, tereny zieleni itd.
 • Organy właściwe do wydawania decyzji w zakresie usuwania zieleni:
  • wójt, burmistrz, prezydent miasta,
  • starosta,
  • marszałek województwa
  • wojewódzki konserwator zabytków
  • Kiedy organ powinien wyłączyć się od załatwiania sprawy
  • uzgadniania z RDOŚ zezwoleń na usunięcie drzewa w pasie drogowym
 • Drzewa i krzewy usuwane bez zezwolenia:
  •  Drzewa i krzewy w związku z przywracaniem gruntów do użytkowania rolniczego
  • Krzewy w skupiskach do 25 m2
  • Drzewa, których obwód na 5 cm nie przekracza: 80 cm/65 cm/50 cm (w tym omówienie problematyki tzw. drzew wielopniowych)
  • Problematyka drzew i krzewów owocowych, zwłaszcza w kontekście pojęcia terenu zieleni
  • Usuwanie zieleni na podstawie innych przepisów
  • Problematyka złomów i wywrotów
 • Zmiany dot. usuwania drzew z działek osób fizycznych na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą- instytucja zgłoszenia, wymogi formalne zgłoszenia i usuwanie ich braków, oględziny dokonywane przez organ, co zawiera protokół oględzin, przesłanki wniesienia sprzeciwu (obligatoryjne i fakultatywne), zaświadczenie wydawane przez organ ograniczenia dot. działalności prowadzonej na tej działce jako przesłanka do nałożenia obowiązku uiszczenia opłaty za usunięte drzewo, uprawnienia kontrolne organu, problemy praktyki: które osoby fizyczne nie mogą korzystać ze zgłoszenia, kto płaci opłatę w sytuacji sprzedaży działki, co z drzewami w granicy działki- czy można zgłosić, czy za zaświadczenie pobierać opłatę skarbową itd
 • Krąg stron postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie zieleni (omówienie problemów pojawiających się w praktyce – problem Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot, współwłasność, „drzewa w granicy działki”, strona nieznana z miejsca pobytu, pojęcie gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym, nieprzeprowadzone postępowanie spadkowe, problem Rodzinnych Ogrodów Działkowych itd., udział organizacji ekologicznych na prawach strony
 • Omówienie wymogów formalnych wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, w tym nowy wymóg-plan nasadzeń, problematyka usuwania zieleni kolidującej z planowaną inwestycją budowlaną
 • Procedura wydawania decyzji (oględziny-w tym problem występowania gatunków chronionych w obrębie zadrzewień, postępowanie dowodowe -w tym omówienie dowodu z opinii biegłego), zasady wnoszenia odwołań, problematyka wykonania decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności, zmiana decyzji w trybie art. 155 kpa, wygaszenie decyzji w trybie art. 162 kpa, omówienie znowelizowanych od 1 czerwca 2017 r. przepisów KPA stosowanych w sprawach dot. wycinki zieleni
 • Kwestie związane z okresem „lęgowym” ptaków- czy można wtedy usunąć drzewo, jeśli tak, to pod jakimi warunkami. Pod jakimi warunkami usuwamy gniazda od 16.10-28.02.
 • Problematyka ustalania odszkodowań za drzewa i krzewy usunięte w związku z zagrożeniem dla urządzeń przesyłowych
 • Obowiązek ponoszenia opłat za usuwanie zieleni:
  • Powrót do opłat określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska
  • Opłaty natychmiastowe, w tym zasady udzielania ulg w ich spłacie w kontekście pomocy de minimis,
  • Opłaty odroczone na 3 lata, problem umarzania opłat odroczonych,
  • Ustawowe zwolnienia z obowiązku opłatowego, z naciskiem na art. 86 ust. 1 pkt 7 i 8
 • Ochrona zieleni a inne ustawy- usuwanie drzew zgodnie z ustawą o lasach, problematyka nowego Prawa wodnego, ustawy o transporcie kolejowym, wycinka zieleni a decyzja ZRID oraz inne specustawy
 • Wycinka zieleni a obszar NATURA2000, problem zakazów obowiązujących w parkach krajobrazowych/obszarach chronionego krajobrazu
 • Problematyka tzw. złomów i wywrotów, stan wyższej konieczności a ustawa o ochronie przyrody
 • Zakres prawidłowej pielęgnacji zieleni, omówienie nowelizacji przepisów odnośnie cięć pielęgnacyjnych.
 • Ochrona zieleni a spory sąsiedzkie- przycinanie gałęzi i korzeni zgodnie z KC a ustawa o ochronie przyrody
 • Przesłanki i procedura wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie bez zezwolenia drzew i krzewów oraz zniszczenie zieleni po nowelizacji:
  • Usunięcie bez zezwolenia- kto podlega karze, zasady prowadzenia podstępowań
  • Zniszczenie drzewa (nadmierne przycięcie korony)- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań
  • Inne przypadki zniszczenia- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań
  • Uszkodzenie drzewa- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań
  • Wysokość kary - zasada
  • wysokość kary - wyjątki: kara, gdy drzewo nie podlega opłacie, ulgi dla osób najuboższych itd.
  • Rozkładanie kary na raty
  • Odraczanie kar przy zniszczeniu zieleni- przesłanki, procedura kontroli
  • Nowe delikty- usunięcie drzewa mimo sprzeciwu, usunięcie drzewa przed upływem terminu „milczącej zgody” i usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia
 • Problematyka pomników przyrody- ustanawianie/znoszenie tej formy ochrony przyrody, prace przy pomniku przyrody, zwolnienie od zakazów w trybie art. 45 ust. 2 uop
 • Dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników, podsumowanie szkolenia
Prowadzący
Agnieszka Masłowska-Gądek - radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie.
Forma
Omawianie przykładów/studia przypadków (case studies), prezentacja multimedialna, dyskusja moderowana
Czas trwania
8.30-16.00 (plus możliwość bezpośrednich konsultacji dla Uczestników szkolenia: 16,00-18.00)
Termin / Lokalizacja
 1. 24.06.2024 / ON-LINE
Cena
udział on-line: 690 zł netto/Osobę (848,70 zł brutto)
Zgłoszenie
Wycinka zieleni - omówienie ust. o ochronie przyrody oraz ust. powiązanych w zakresie usuwania zieleni, adm. kar pieniężnych oraz pielęgnacji, probl. praktyki, orzecz. Zm. dot. Konserw. Zab.
W cenę wliczono
- materiały szkoleniowe, - serwis kawowy (dotyczy tylko udziału stacjonarnego) - lunch (dotyczy tylko udziału stacjonarnego) - imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu, - możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia, - możliwość konsultacji e-mailowych z Prelegentem przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.
Zdobyta wiedza
Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć: - które drzewa i krzewy wymagają uzyskania zezwolenia na usunięcie zieleni?; - jak podchodzić do problematyki złomów i wywrotów?; - jakie są dopuszczalne prace w koronie drzew?; - jak rozstrzygać spory sąsiedzkie dot. problematyki zieleni?; - co to jest stan wyższej konieczności i kiedy może być stosowany? - jakie regulacje obowiązują w kwestii występowania gatunków chronionych w obrębie zadrzewień? Po tym szkoleniu będziesz umieć: 1. WNIOSKODAWCY: - prawidłowo sporządzić wniosek o wycinkę zieleni; - znać zasady dot. dopuszczalnych prac w koronach drzew; - rozwiązywać "spory sąsiedzkie" dot. problematyki zieleni; - załatwiać sprawy dot. złomów i wywrotów; 2. URZĘDNICY: - prawidłowo prowadzić postępowania administracyjne dot. zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów oraz sprawy dot. wymierzania administracyjnych kar pieniężnych; - prawidłowo prowadzić sprawy dot. zgłoszeń na działkach osób fizycznych.
Certyfikaty
Imienne zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, z programem szkolenia oraz listą uzyskanych kompetencji
Organizator
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.