menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Wycinka zieleni w 2017 r. - Rewolucyjne zmiany w ustawie o ochronie przyrody od 1.01.2017 r. w zakr. usuwania zieleni, admin. kar pieniężnych oraz pielęgnacji, problemy praktyki, orzecznictwo.

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Pracownicy:urzędów gmin,urzędów miast,starostw powiatowych,urzędów marszałkowskich,Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska,Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,spółdzielni mieszkaniowych, spółek miejskich, przedsiębiorstw przesyłowych, jednostek drogowych,firm realizujących wycinki, pielęgnację zieleni, firm realizujących inwestycje budowlane (deweloperzy),uczelni wyższych,szpitali , Zarządcy nieruchomości, osoby sporządzające inwentaryzacje zieleni, działające jako pełnomocnicy w postępowaniu przed organem, oraz wszyscy zainteresowani problematyką szkolenia.
Program
Program szkolenia
(uwaga - aktualizacja programu uwzględniająca najnowsze zmiany! - różnice pogrubioną czcionką):
 1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia, omówienie przepisów przejściowych do nowelizacji.
 2. Pojęcia podstawowe: drzewo, krzew, złom, wywrot, tereny zieleni itd.
 3. Rewolucyjne zmiany dot. wymogu zezwoleń - jakie drzewa i krzewy usuwamy bez zezwolenia?:
  • drzewa z działek osób fizycznych (kiedy usunięcie drzewa przez osobę fizyczną wymaga zezwolenia, problem Wspólnot Mieszkaniowych, użytkowników wieczystych, nieuregulowanego stanu prawnego itd.,
  • planowane zmiany dot. usuwania zieleni z działek osób fizycznych- instytucja zgłoszenia, wymogi formalne zgłoszenia i usuwanie ich braków, oględziny dokonywane przez organ, przesłanki wniesienia sprzeciwu, ograniczenia dot. działalności prowadzonej na tej działce jako przesłanka do nałożenia obowiązku uiszczenia opłaty za usunięte drzewo, uprawnienia kontrolne organu, przepisy przejściowe do tej nowelizacji,
  • drzewa i krzewy w związku z przywracaniem gruntów do użytkowania rolniczego,
  • krzewy w skupiskach do 25 m2,
  • obwód drzewa na wysokości 1320 cm - 100 cm lub 50 cm,
  • problematyka drzew i krzewów owocowych, zwłaszcza w kontekście pojęcia terenu zieleni,
 4. Podstawa prawna do podjęcia uchwały przez radę gminy rozszerzającej przesłanki ustawowego zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na usunięcie zieleni - ta instytucja zostanie zlikwidowana nowelizacją.
 5. Organy właściwe do wydawania decyzji w zakresie usuwania zieleni:
  • wójt, burmistrz, prezydent miasta,
  • starosta,
  • wojewódzki konserwator zabytków- w tym omówienie uchwały 7 sędziów NSA z 19.10.2015 r.,
  • marszałek województwa;
  • kiedy organ powinien wyłączyć się od załatwiania sprawy?
  • nowelizacja - powrót instytucji uzgadniania z RDOS zezwoleń na usunięcie drzewa w pasie drogowym.
 6. Krąg stron postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie zieleni (omówienie problemów pojawiających się w praktyce - problem Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot, współwłasność, „drzewa w granicy działki”, strona nieznana z miejsca pobytu, pojęcie gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym, problem Rodzinnych Ogrodów Działkowych itd.
 7. Omówienie wymogów formalnych wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, w tym nowy wymóg-plan nasadzeń, problematyka usuwania zieleni kolidującej z planowaną inwestycją budowlaną.
 8. Procedura wydawania decyzji (oględziny - w tym problem występowania gatunków chronionych w obrębie zadrzewień, postępowanie dowodowe - w tym omówienie dowodu z opinii biegłego), zasady wnoszenia odwołań, problematyka wykonania decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności, zmiana decyzji w trybie art. 155 kpa, wygaszenie decyzji w trybie art. 162 kpa.
 9. Kwestie związane z okresem lęgowym ptaków - czy można wtedy usunąć drzewo, jeśli tak, to pod jakimi warunkami.
 10. Problematyka ustalania odszkodowań za drzewa i krzewy usunięte w związku z zagrożeniem dla urządzeń przesyłowych.
 11. Obowiązek ponoszenia opłat za usuwanie zieleni:
  • nowe zasady ustalania opłaty,
  • stawki opłat wprowadzane uchwałą rady gminy - problemy praktyki: czy wprowadzać stawki jednolite, czy zróżnicowane, czy wprowadzać uchwałę - czy też poprzestać na stawkach maksymalnych z ustawy (zwłaszcza w aspekcie skarżenia zaniechania gminy)? Planowane zmiany - powrót do ustalania opłat na podstawie rozporządzenia Min. Środowiska,
  • opłaty natychmiastowe, w tym zasady udzielania ulg w ich spłacie w kontekście pomocy de minimis,
  • opłaty odroczone na 3 lata, problem umarzania opłat odroczonych,
  • ustawowe zwolnienia z obowiązku opłatowego, z naciskiem na art. 86 ust. 1 pkt 7 i 8,
  • rozszerzenie katalogu zwolnień z obowiązku opłatowego uchwałą rady gminy - problemy praktyki: czy podejmować uchwałę, kryteria zwolnień, możliwość skarżenia przez obywatela zaniechania podjęcia uchwały - przepis będzie uchylony.
 12. Ochrona zieleni a inne ustawy - usuwanie drzew zgodnie z ustawą o lasach, problematyka Prawa wodnego, ustawy o transporcie kolejowym, wycinka zieleni a obszar NATURA2000, wycinka zieleni a decyzja ZRID.
 13. Problematyka tzw. złomów i wywrotów, stan wyższej konieczności a ustawa o ochronie przyrody, uregulowania prawne w tym zakresie wprowadzone nowelizacją.
 14. Zakres prawidłowej pielęgnacji zieleni, omówienie nowelizacji przepisów odnośnie cięć pielęgnacyjnych.
 15. Przesłanki i procedura wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie bez zezwolenia drzew i krzewów oraz zniszczenie zieleni po nowelizacji:
  • usunięcie bez zezwolenia- kto podlega karze, zasady prowadzenia podstępowań,
  • zniszczenie drzewa (nadmierne przycięcie korony)- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań,
  • inne przypadki zniszczenia- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań,
  • uszkodzenie drzewa - kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań,
  • wysokość kary - zasada,
  • wysokość kary - wyjątki: kara, gdy drzewo nie podlega opłacie, ulgi dla osób najuboższych itd.,
  • rozkładanie kary na raty,
  • odraczanie kar przy zniszczeniu zieleni - przesłanki, procedura kontroli,
  • planowana nowelizacja: nowe delikty - usunięcie drzewa mimo sprzeciwu i usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia.
 16. Ochrona zieleni a spory sąsiedzkie - przycinanie gałęzi i korzeni zgodnie z KC a ustawa o ochronie przyrody.
 17. Problematyka pomników przyrody - ustanawianie/znoszenie tej formy ochrony przyrody, prace przy pomniku przyrody, zwolnienie od zakazów w trybie art. 45 ust. 2 uop.
 18. Planowana nowelizacja- jakie rozporządzenia mają być wydane? 
 19. Dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki Uczestników, podsumowanie szkolenia.
Prowadzący
Agnieszka Masłowska-Gądek - radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie.
Forma
Omawianie przykładów/studia przypadków (case studies), prezentacja multimedialna, dyskusja moderowana
Czas trwania
10,00-16,00 (plus możliwość konsultacji 16,00-18,00)
Lokalizacja
Cena
400 zł brutto/Osobę (promocja: LAST MINUTE: 380 zł)
Zgłoszenie
Wycinka zieleni w 2017 r. - Rewolucyjne zmiany w ustawie o ochronie przyrody od 1.01.2017 r. w zakr. usuwania zieleni, admin. kar pieniężnych oraz pielęgnacji, problemy praktyki, orzecznictwo.
W cenę wliczono
Cena zawiera: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu, możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentką w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia, możliwość konsultacji e-mailowych z Prowadzącą przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia, możliwość zadania pytań Prowadzącej jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia; odpowiedzi zostaną udzielone podczas szkolenia; pytania należy kierować na adres: biuro@cp.org.pl, w tytule e-maila proszę należy wpisać "Pytanie do Prowadzącej - A. Masłowska-Gądek (Wycinka zieleni)". Do materiałów szkoleniowych dodajemy m.in. egzemplarz ogólnopolskiego czasopisma "Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie".
Zdobyta wiedza
Zgodnie z programem szkolenia, plus informacje uzyskane w ramach 14-dniowych e-konsultacji.
Certyfikaty
Imienne zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
Organizator
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.