menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zarządzanie rozproszonym zespołem pracowników

Kategoria
UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE
Typ szkolenia
otwarte
Program

                                      POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

                                                            Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12


Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.


Opis szkolenia
Szkolenie uwzględnia specyfikę kierowania zespołem rozproszonym z dopasowaniem odpowiednich instrumentów kierowania zespołem takich jak: komunikacja zasad szefowskich, budowanie relacji z podwładnymi, przekazywanie odpowiedzialności pracownikom za jakość wykonania swojej pracy, osiągania celów, wsparcie pracowników w budowaniu automotywacji i rozwijaniu jakości swojej pracy poprzez autokontroli i codzienną dbałość o coraz lepszą jakość pracy oraz przestrzeganie ustalonych norm, procedur i zasad (w tym zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy własnej).
Obszary, które zostaną poruszone i przetrenowane podczas szkolenia to: budowanie wiarygodności przełożonego w oczach podwładnych, wyznaczanie i rozliczanie zadań, delegowanie praw i obowiązków pracownikom, kierowanie konfliktem i wsparcie pracowników w rozwiązywaniu konfliktów, praktyczne wykorzystanie instrumentów motywowania pozafinansowego, budowania relacji i zaufania w zespole oraz rozwijanie kompetencji pracowników. Również podczas szkolenia rozprawimy się z mitami dotyczącymi zarządzania ludźmi, które przeszkadzają szefom w zbudowaniu zmotywowanego, kreatywnego i pracowitego zespołu rozproszonego.

Odpowiemy sobie na pytania:
•    jak wykorzystać swoje mocne strony do skutecznego kierowania zespołem rozproszonym?
•    jak radzić sobie z konfliktami i brakiem dyscypliny w realizacji zadań?
•    jak wpływać, motywować i inspirować podwładnych w zespole rozproszonym?
•    jak delegować zadania zgodnie z procesem 10 punktowej skali delegowania?
•    jak działać,  aby skutecznie realizować zaplanowane cele i zamierzenia w codziennej pracy zespołu rozproszonego?
•    jak radzić sobie z pokonywaniem barier komunikacyjnych i sytuacji kryzysowych w zespole rozproszonym?
•    jak stymulować motywację pracowników zarówno indywidualnie jak i zespołowo?
•    w jaki sposób budować ducha współpracy i zaufania w zespole?
•    jak, w jakim celu  i kiedy przygotować oraz  przeprowadzić zebranie/odprawę/spotkanie z zespołem?
•    jak wykorzystać nowoczesną technologię do komunikowania się z zespołem rozproszonym?
•    jak udzielać informacji zwrotnej, konstruktywnej krytyki oraz form doceniania pracowników i zespołów?

Cele szkolenia
•    dobór „właściwych ludzi na właściwe miejsca” przez kierownika do zespołu rozproszonego,
•    przekazywanie odpowiedzialności i budowanie zaangażowania osób w zespole rozproszonym,
•    rozpoznanie i wzmacnianie swoich cech przywódczych i menedżerskich w kierowaniu zespołem rozproszonym w różnych lokalizacjach,
•    budowanie autorytetu i wykorzystanie swoich mocnych stron w kierowaniu zespołem projektowym,
•    wyznaczanie celów i określanie priorytetów,
•    efektywne prowadzenie zebrań i spotkań z zespołem projektowym w trakcie trwania projektu,
•    doskonalenie procesu delegowania zadań i udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej osobom zaangażowanym w pracę projektową,
•    poznanie i wykorzystanie zasad w przewodzeniu i zarządzaniu ludźmi w zespole rozproszonym,
•    zapoznanie kluczowych elementów kierowania zespołem rozproszonym,
•    doskonalenie  w wyznaczaniu celów i zdań podwładnym,
•    rozwijanie skutecznej komunikacji z podwładnymi z wykorzystaniem technik komunikacyjnych na rzecz podniesienia efektywności działań ludzi.

Szkolenie to pozwoli odpowiedzieć m.in. na pytania:
•    od czego zależy efektywność pracy zespołu?
•    jak podnosić wyniki i efektywność wykorzystując pozafinansowe techniki zarządzania?
•    od których umiejętności rozpocząć własne doskonalenie?


Program szkolenia
1.    Wstęp – rozpoczęcie szkolenia:
•    przedstawienie się prowadzącego,
•    podanie tematu, celów i zagadnień,
•    określenie zasad pracy podczas warsztatu,
•    przedstawienie się Uczestników szkolenia i ich oczekiwań,
•    pytanie lub ćwiczenie otwierające, wprowadzające w temat szkolenia.

2.    Czym jest zespół rozproszony?
•    charakterystyka zespołu rozproszonego i różnice miedzy tradycyjnym zespołem, a rozproszonym,
•    cechy, struktura i zasady funkcjonowania zespołu rozproszonego,
•    relacje w zespole rozproszonym -ambicje, leki, zagrożenia, sympatie i antypatie, role zespołowe.

3.    Zadania i rola kierownika w zarządzaniu na odległość:
•    zakres zadań i obowiązków kierownika,
•    kompetencje, doświadczenie i cechy kierownika,
•    obszar odpowiedzialności kierownika,
•    organizacja i planowanie oraz wyznaczanie działań na odległość,
•    budowanie współpracy i relacji z pracownikami w różnych lokalizacjach,
•    metody, sposoby, procedury i narzędzia komunikowania się z zespołem rozproszonym,
•    jak mówić, żeby ludzie nas słuchali, jak słuchać, żeby ludzie chcieli realizować wyznaczone im cele i zadania,
•    dobór kanałów komunikacyjnych do aktualnych potrzeb (odbiorcy komunikatów, zadania, miejsca pracy),
•    przygotowanie i prowadzenie spotkań/zebrań z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych.

4.    Formowanie i budowanie zespołu rozproszonego:
•    określenie zakresu wymagań i kompetencji od przyszłych członków zespołu rozproszonego kontekście realizowanych zadań– kogo chcę pozyskać, skąd Go wezmę, dlaczego Jego?
•    pozyskanie osób/współpracowników do zespołu – rozmowy indywidualne kierownika z kandydatami do zespołu,
•    sformowanie zespołu rozproszonego o określonych kompetencjach i motywacji,
•    udział w pracach zespołu rozproszonego jako wyróżnienie i możliwość rozwoju kompetencji, rodzaje i struktura spotkań „twarzą w twarz” i na odległość.

5.    Wyznaczanie celów i zadań przez kierownika pracownikom z zespołu rozproszonego – komunikacja z zespołem i poszczególnymi osobami:
•    narzędzia wyznaczania celów podwładnym: reguła SMART i zasada WARTO - kto ma to wykonać, dlaczego on ma to wykonać, do kiedy ma to wykonać, z kim ma to wykonać, według jakich kryteriów ma to wykonać, czym ma to wykonać, czemu to służy, jak ważne to jest dla powodzenia projektu, dla zespołu, dla kierownika i dla organizacji?
•    poziomy rozwoju pracowników: kompetencje i zaangażowanie – kto do czego ma być oddelegowany. Proces delegowania zadań i uprawnień,
•    kompetencje transferowe vs. kompetencje do wykonania zdania,
•    style zarządzania kierownika, a etapy rozwoju pracowników w zespole – zarządzanie sytuacyjne,
•    komunikacja zasad kierownika projektu zespołowi projektowemu – expose do zespołu,
•    postawy osób w zespole rozproszonym, kierowanie zmianą, radzenie sobie z oporem pracowników, wywieranie pozytywnego wpływu na ludzi.

6.    Przywództwo, czyli kierownik zespołu rozproszonego jako menedżer-przywódca:
•    kierownik zespołu w roli przywódcy zespołu – cechy i umiejętności,
•    rozwiązywanie trudnych sytuacji w zespole i z zespołem – problem, analiza, rozwiązanie, ocena. Współuczestnictwo pracowników w podejmowaniu decyzji (jak i kiedy?),
•    kreatywność, improwizacja, zaangażowanie, eksperymentowanie, reakcja na zmiany,
•    analiza, monitoring i kontrola działań pracowników,
•    rozwiązywanie problemów w zespole - procedura,
•    budowanie autorytetu w zespole – działania podejmowane przez lidera,
•    cechy efektywnych zespołów projektowych,
•    narzędzia skutecznego zarządzania zespołem.
•    jak budować relacje z ludźmi sprzyjające osiąganiu zaplanowanych rezultatów,
•    funkcje menedżerskie kierownika projektu  – cele, informacja, motywowanie, rozwój i ocena.

7.    Źródła władzy kierownika zespołu projektowego i optymalne ich wykorzystanie:
•    władza formalna,
•    władza nagradzania,
•    władza karania,
•    władza ekspercka,
•    władza relacji.

8.    Cykl komunikacyjny w kierowaniu ludźmi w projekcie – rola lidera w zarządzaniu zespołem rozproszonym:
•    podstawy skutecznego przekazu informacji w projekcie, kanały komunikacyjne,
•    metody prezentacji rozwiązań przed zleceniodawcą,
•    rozmowa planująca,
•    rozmowa monitorująca,
•    rozmowa podsumowująca,
•    pozytywne i negatywne elementy komunikacji wpływające na rezultat rozmowy,
•    bariery komunikacyjne, czyli jak poprawić skuteczność w przekazie informacji, celów i zadań,
•    budowanie i przekazywanie osobom w zespole konstruktywnej informacji zwrotnej,
•    elementy asertywności w pracy kierownika – jak i kiedy warto być asertywnym?

9.    Inspirowanie i motywowanie zespołu rozproszonego, czyli jak sprawić żeby ludziom „chciało się chcieć”:
•    różnice między motywacją i motywowaniem,
•    pozapłacowe instrumenty motywowania osób zaangażowanych w realizację projektu - narzędzia skutecznego motywowania i doceniania wysiłku i efektów,
•    komunikaty motywujące i demotywujące ludzi w zespole,
•    dekalog motywowania – jak motywować swoich podwładnych,
•    czynniki motywujące wg. Herzberga i wg. Maslowa, które kierownik może wykorzystać do mobilizowania pracowników do osiągania ponadprzeciętnych rezultatów w projekcie.
•    nagrody i kary nie motywują – one demotywują ludzi – jak rywalizacja psuje współpracę i motywacje w zespole rozproszonym?

10.    Motywujące rozmowy dyscyplinujące z podwładnymi, którzy nie realizują zadań, poleceń, procesów i procedur:
•    kiedy, jak i po co dyscyplinować podwładnych?
•    konstruowanie i udzielanie konstruktywnej krytyki podwładnym - procedura,
•    rozmowa korygująca,
•    rozmowa ostrzegawcza,
•    rozmowa o konsekwencjach,
•    rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności pracowników,
•    trudne rozmowy menedżerskie przez telefon, Skype’a, telekonferencję, video konferencję.

11.    Konflikt w zespole rozproszonym – kierowanie konfliktem i sytuacjami kryzysowymi przez kierownika:
•    czym jest konflikt w zespole rozproszonym? – przykłady konfliktów,
•    rozpoznawanie symptomów konfliktów „na odległość” – objawienie się konfliktu,
•    najczęściej występujące przyczyny konfliktów w zespole,
•    skuteczne metody rozwiązywania konfliktów w zespole modelowanie, przykłady, pokazanie korzyści/strat w konflikcie, inne,
•    mediacje – przygotowanie i prowadzenie mediacji w konflikcie przez przełożonego,
•    pozytywne i negatywne skutki konfliktu dla rezultatu działań.

12.    Role zespołowe:
•    rozpoznanie i wykorzystanie indywidualnych ról pełnionych w zespole,
•    „właściwy człowiek na właściwym miejscu” – jak rozpoznać role zespołową i dopasować do niej poszczególne zdania w projekcie,
•    test na rozpoznanie ról w zespole – wsparcie kierownika projektu w identyfikowaniu ról zespołowych.

13.    Rola lidera w monitoringu i kontroli działań zespołu rozproszonego:
•    poziomy i etapy kontroli,
•    dobór bodźców stymulujących działanie zespołu rozproszonego „na odległość”,
•    plotki, pogłoski, uprzedzenia, zmiany, nieformalne układy, „starzy – młodzi”, nieuczciwa rywalizacja, „koloryzowanie” efektów i działań, dywersje,  „wciąganie do studni”, „efekt fali” w zespole rozproszonym – zagrożenia w kierowaniu zespołem rozproszonym i metody osłabiania i przeciwdziałania tego typu praktykom.

14.    Zakończenie szkolenia:
•    podsumowanie szkolenia,
•    krótkie powtórzenie najważniejszych treści szkolenia - metoda pytań i odpowiedzi –weryfikacja stopnia realizacji celów szkoleniowych,
•    wnioski końcowe i przygotowanie instrumentów kierowania zespołem w projektach unijnych do wdrożenia,
•    ankiety i certyfikaty – wypełnienie i wręczenie,
•    zadanie wdrożeniowe do wykonania przez kierowników w realnych warunkach pracy.
Prowadzący
Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.
Czas trwania
16 godzin dydaktycznych - 2 dni
Termin / Lokalizacja
  1. 08.07.2019 / Kraków - Hotel Best Western Efekt
  2. 10.10.2019 / Poznań - Mercure Poznań Centrum****
Cena
1440 zł netto
W cenę wliczono
udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe
Organizator
Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.