menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


XVI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PODATKOWA PODATKI VAT, CIT I PIT 2017 ROK

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program

DZIEŃ I

Podatek dochodowy od osób prawnych

9:30 – 10:00 – przerwa powitalna
10:00 – 11:30 – Piotr Liss

1. Ostatnie zmiany w zakresie cen transferowych: 
a) znowelizowane zasady określania powiązań kapitałowych, które wpływają na obowiązek posiadania dokumentacji cen transferowych; 
b) limity transakcyjne, które obligują do posiadania dokumentacji cen transferowych;
c) nowe obowiązki informacyjne;
d) obowiązek przygotowywania analizy danych porównawczych;
e) zasady sporządzania dokumentacji grupowej (tzw. master file).

2. Praktyczne aspekty sporządzania dokumentacji cen transferowych po nowelizacji przepisów:
a) dokumentacja w przypadku spółek osobowych oraz konsorcjów; 
b) spółki z udziałem Skarbu Państwa a obowiązek sporządzania dokumentacji;
c) podmioty ze sfery finansów publicznych a obowiązek sporządzania dokumentacji;
d) sporządzanie dokumentacji cen w przypadku transakcji niematerialnych.

11:30 – 11:45 – przerwa kawowa
11:45 – 13:15 – Piotr Liss

3. Nowelizacja przepisów CIT (PIT) oraz Ordynacji podatkowej, mająca na celu uszczelnienie systemu podatkowego:
a) klauzula przeciwko obejściu prawa podatkowego;
b) naruszenie limitu dla transakcji gotówkowych a koszty podatkowe;
c) nowe zasady opodatkowania wnoszenia aportów niepieniężnych;
d) nowe zasady rozliczania tzw. wymiany udziałów, połączeń, podziałów i przekształceń;
e) mała klauzula obejścia prawa podatkowego;
f) opodatkowanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

4. Inne zmiany w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2017 r. oraz nowelizacja od 1 marca 2017 r.:
a) ulga na działalność badawczo rozwojową;
b) 15% podatek CIT dla małych przedsiębiorców oraz podatników rozpoczynających działalność;
c) jednorazowa amortyzacja dla wszystkich podatników do 100.000 zł rocznie.

5. Zmiany w Ordynacji podatkowej mające wpływ na podatki dochodowe:
a) wprowadzenie objaśnień podatkowych,
b) utrwalona praktyka interpretacyjna organów podatkowych a stosowanie przepisów w zakresie CIT i PIT.

13:15 – 14:00 – lunch 
14:00 – 15:30 – Radosław Kowalski

6. Podatek u źródła po nowelizacji przepisów:
a) wprowadzenie od 1 stycznia 2017 r. definicji dochodów osiągniętych na terytorium RP;
b) wprowadzenie od 1 stycznia 2017 klauzuli beneficial owner,
c) omówienie bieżącej praktyki organów podatkowych w odniesieniu m.in. do:
• tytułów podlegających podatkowi u źródła (programy komputerowe, bilety lotnicze, wynajem urządzeń przemysłowych),
• zakresu terytorialnego usług,
• certyfikatów rezydencji.
d) obowiązki sprawozdawcze,
e) praktyczne skutki uchwały NSA w sprawie miejsca wykonania świadczenia.

7. Aktualne praktyka organów podatkowych w zakresie reprezentacji i reklamy:
a) poczęstunek kontrahenta;
b) upominki;
c) alkohol;
d) konferencje, szkolenia;
e) imprezy firmowe;
f) targi oraz wystawy;
g) sponsoring.

15:30 – 15:45 – przerwa kawowa
15:45 – 17:00 – Radosław Kowalski

8. Nieodpłatne świadczenia na rzecz innych przedsiębiorców w świetle aktualnej praktyki organów podatkowych:
a) nieoprocentowana pożyczka, poręczenie;
b) korzystanie z klienteli oraz know-how;
c) nagrody przekazywane w konkursach przedsiębiorcom oraz ich pracownikom;
d) świadczenia nieodpłatne na rzecz współpracowników prowadzących działalność gospodarczą oraz na rzecz członków zarządu.

9. Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników – przegląd najnowszego orzecznictwa i interpretacji w zakresie m.in.:
a) ubezpieczeń,
b) imprez integracyjnych,
c) noclegów i diet.

10. Pozostałe zagadnienia: 
a) nieściągalne wierzytelności, złagodzenie podejścia organów podatkowych w odniesieniu do dokumentacji.
b) sprzedaż wierzytelności sposobem obniżenia obciążeń podatkowych (także wierzytelności przedawnionych).
c) kary umowne i odszkodowania w podatkach dochodowych.

DZIEŃ II

Podatek od towarów i usług w 2016 i 2017 roku

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna
9:00 – 10:00 – Radosław Żuk

1. Znowelizowane regulacje w przedmiocie odwrotnego obciążenia:
a) katalog towarów objętych mechanizmem reverse charge,
b) najczęściej spotykane problemy w przedmiocie odwrotnego obciążenia w obrocie towarami;
c) wprowadzenie załącznika nr 14 do ustawy o VAT, czyli odwrotne obciążenie w przedmiocie świadczenia usług budowlanych oraz budowlano-montażowych,
d) warunki niezbędne do zakwalifikowania usługi jako świadczonej w systemie reverse charge; 
e) wykazywanie odwrotnego obciążenia w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej,
f) zasady wystawiania faktury w przypadku odwrotnego obciążenia.

10:00 – 10:15 – przerwa kawowa
10:15 – 12:00 – Radosław Żuk

2. Zasady opodatkowani importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów po nowelizacji przepisów: 
a) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku importu usług oraz WNT;
b) wystawienie faktury przed podmiot zagraniczny a rozpoznanie obowiązku podatkowego w przypadku importu usług oraz WNT;
c) odliczenie VAT po nowelizacji przepisów w przypadku importu usług oraz WNT;
d) nowelizacja przepisów a wykazywanie importu usług oraz WNT przez korektę deklaracji z okresu przed 1 stycznia 2017 r.;
e) posiadanie faktury a możliwość odliczenia VAT w przypadku importu usług oraz WNT;
f) stosowanie znowelizowanych przepisów w przypadku korekt błędnie wykazanych kwot podatku z tytułu WNT oraz importu usług;
g) zasady wykazywania importu usług oraz WNT w deklaracji VAT.

12:00 – 12:30 – lunch 
12:30 – 14:00 – Aneta Pożarowska

3. Praktyka zwrotu podatku VAT w świetle zmian i aktualnego podejścia organów:
a) zasadność przeprowadzania dodatkowej weryfikacji przy zwrocie VAT,
b) weryfikacja całego łańcucha obrotu – konsekwencje dla podatników,
c) żądanie wstrzymania zwrotu VAT ze strony KGP, CBA, ABW i PG – wątpliwości w zakresie przedmiotowym,
d) nowe zasady tzw. przyspieszonego terminu zwrotu VAT.

4. Wykreślanie podatników z rejestru czynnych podatników VAT po nowelizacji przepisów:
a) brak kontaktu z organem podatkowym a wykreślenie z rejestru;
b) zawieszenie działalności gospodarczej a możliwość wykreślenia z rejestru;
c) wykreślenie z rejestru na skutek składania tzw. deklaracji zerowych;
d) konsekwencje wystawiania faktur lub faktur korygujących „niezgodnych z rzeczywistością”;
e) wykreślenie z rejestru na skutek podejrzenia o udział podatnika w tzw. karuzeli podatkowej;
f) zasady obrony przed wykreślenie z rejestru;
g) możliwość ponownego przywrócenia statusu czynnego podatnika VAT.

5. Opodatkowanie VAT usług stanowiących element usług ubezpieczeniowych i finansowych od 1 lipca 2017 r.
a) pojęcie usług odrębnych oraz niezbędnych do zrealizowania usług finansowych lub ubezpieczeniowych;
b) wyrok TSUE w sprawie Aspiro a nowelizacja przepisów w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług świadczonych na rzecz ubezpieczycieli oraz instytucji finansowych,
c) wpływ nowelizacji przepisów na opodatkowanie kompleksowych usług ubezpieczeniowych oraz finansowych.

14:00 – 14:15 – przerwa kawowa / techniczna

14:15 – 15:00 – 2 panele do wyboru
15:15 – 16:00 – 2 panele do wyboru

PANELE

A. Plany Ministerstwa Finansów w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment) – branże wrażliwe, kiedy rozsądnie stosować nieobowiązkową regulację?
B. Rewolucyjne zmiany dokonane z dniem 1 marca 2017 r. w funkcjonowaniu organów podatkowych. Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej i tym samym powołanie nowego Urzędu Celnego – Skarbowego oraz nowych form prowadzenia kontroli przedsiębiorców – praktyczne aspekty zmian i konsekwencje po stronie podatników.
C. Konstytucja dla biznesu – zakres zmian wprowadzonych i planowanych w przepisach podatkowych, praktyczne aspekty podatkowe dla przedsiębiorców.

Na zakończenie drugiego dnia konferencji około godziny 19.00 zapraszamy Państwa na spektakl do Teatru.

DZIEŃ III

Podatek od towarów i usług w 2016 i 2017 roku

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna
9:00 – 10:00 – Marcin Pacyna

1. Odpowiedzialności podatkowa osób trzecich w przypadku braku zapłaty VAT przez sprzedającego: 
a) odpowiedzialność nabywcy w przypadku tzw. towarów wrażliwych;
b) zapłata na stosowny rachunek bankowy możliwością ograniczenia odpowiedzialności solidarnej w przypadku towarów wrażliwych;
c) kaucja gwarancyjna po zmianach – praktyczne skutki udostępniania fiskusowi danych z rachunków bankowych;
d) odpowiedzialność solidarna pełnomocnika;
e) zasady wydania decyzji przez organy podatkowego w przypadku odpowiedzialności osób trzecich z tytułu zaległości powstałych na gruncie VAT.

10:00 – 10:15 – przerwa kawowa
10:15 – 12:00 – Marcin Pacyna

2. Fiskalizacja obrotu po nowelizacji przepisów:
a) pojęcie „sprzedaży” istotne dla obowiązku fiskalizacji,
b) zwolnienie z obowiązku fiskalizacji ze względu na obrót;
c) zwolnienia z fiskalizacji o charakterze przedmiotowym;
d) brak obowiązku fiskalizacji a transakcje z pracownikami;
e) możliwość korzystania ze zwolnienia z fiskalizacji w przypadku zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego;
f) towary oraz usługi, które podlegają bezwzględnemu obowiązkowi fiskalizacji;
g) sankcje z niedopełnieniem obowiązku fiskalizacji.

12:00 – 12:30 – lunch 
12:30 – 14:00 – Marcin Borkowski

3. Rejestracja jako podatnik podatku od towarów i usług – studium przypadków:
a) zasady weryfikacji zgłoszenia rejestracyjnego;
b) „wirtualne” biuro w rejestracja jako podatnik VAT;
c) termin na rozpatrzenie wniosku o rejestracje;
d) możliwe przyczyny odmowy rejestracji jako podatnika VAT.  

4. Zmiany w zakresie deklaracji VAT i informacji podsumowujących:
a) rozliczenia kwartalne VAT w nowym stanie prawnym,
b) deklaracje VAT w formie elektronicznej,
c) informacje podsumowujące – skutki zmian,
d) sankcje za nieprzesyłanie deklaracji drogą elektroniczną.

5. Sankcje podatkowe po nowelizacji przepisów:
a) podstawowa sankcja 30% – praktyka działań organów,
b) kiedy zasadne jest skorzystanie z możliwości ograniczenia sankcji podstawowej do 20%?
c) praktyczne przypadki możliwości zastosowania sankcji 100 %,
d) nieprawidłowości za okresy sprzed nowelizacji a możliwość stosowania sankcji w VAT.

14:00 – 14:15 – przerwa kawowa / techniczna

14:15 – 15:00 – 2 panele do wyboru
15:15 – 16:00 – 2 panele do wyboru

PANELE

D. Obowiązek podatkowy w VAT – przegląd powszechnych problemów podatników z uwzględnieniem analizy orzecznictwa sądowego oraz interpretacji organów podatkowych
E. Transakcje międzynarodowe– możliwości ograniczania ryzyka podatkowego w 2017 r. na podstawie aktualnej praktyki organów podatkowych.
F. Postępowanie podatkowe – przegląd aktualnych wyroków sądów administracyjnych i stanowisk organów podatkowych – studium przypadku.

*w związku z planowaną nowelizacją ustaw program może ulec zmianie

Prowadzący
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego – doświadczony wykładowca, praktyk, autor wielu publikacji i artykułów z zakresu podatku od towarów i usług w świetle dyrektyw unijnych i orzecznictwa NSA i ETS. Piotr Liss – doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracuje w Dziale Doradztwa Podatkowego w RSM Poland KZWS od 2003 roku. Od 2007 roku na stanowisku Tax Partnera. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie przy optymalizacjach podatkowych oraz podatkowym strukturyzowaniu transakcji. Jego działalność doradcza koncentruje się na problemach z zakresu opodatkowania międzynarodowego i podatku dochodowym od osób prawnych. Autor licznych publikacji książkowych oraz prasowych o tematyce podatkowej. Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Od 1994 roku pracował kolejno w: KMW Engineering Sp. z o.o. oraz Wydawnictwie Naukowym PWN S.A., gdzie zajmował się obsługą prawną firm. Od 1999 roku zajmował się obsługą prawną wierzytelności, kierował pracami zespołu windykacji w jednej z największych w Polsce firm teleinformatycznych. Obecnie jest właścicielem spółki doradztwa podatkowego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, a także artykułów. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności. Jest autorem licznych programów szkoleniowych. aneta_pozAneta Pożarowska – doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Autor licznych artykułów ukazujących się na łamach prasy branżowej oraz autor i współautor wielu publikacji poświęconych ustawie VAT, m.in. „VAT – ewidencjonowanie i dokumentowanie w świetle nowych przepisów”. Radosław Żuk – prawnik, doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu TaxFin.pl. Wcześniej kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Posiada bogatą praktykę doradczą oraz audytorską. Autor lub współautor artykułów prasowych i publikacji książkowych z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu VAT, CIT, PIT, PCC podatków lokalnych oraz procedury podatkowej. Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym. Jest autorem wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT” czy też „Przeglądu Podatku dochodowego”. W 2012 r. Marcin Pacyna wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych. Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Urzędzie Skarbowym na stanowisku Zastępcy Naczelnika oraz jako trener podatkowy przy Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Wykładowca wyższej uczelni w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniową.
Forma
Konferencja
Czas trwania
3 dni
Lokalizacja
Cena
TRZY DNI: 2190 zł + 23% VAT (jedna osoba), 1990 zł/os. + 23% VAT (dwie lub więcej osób z firmy). DWA DNI: 1690 zł + 23% VAT (jedna osoba), 1590 zł/os (dwie lub więcej osób z firmy)
Zgłoszenie
XVI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PODATKOWA PODATKI VAT, CIT I PIT 2017 ROK
W cenę wliczono
Cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały, bilet do teatru*, przerwy kawowe, lunch, certyfikat *dla Uczestników, którzy zapisali się na wszystkie 3 dni Konferencji
Certyfikaty
Certyfikat
Organizator
Akademia Biznesu MDDP - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.