menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Ceny transferowe 2019 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Warsztaty skierowane są do osób zajmujących się rozliczanie transakcji dokonywanych przez podmioty powiązane w grupach kapitałowych, do księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych.
Wymagania wstępne
Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom aktualnych informacji z zakresu transfer pricingu. Omówione będą zarówno metody szacowania cen transferowych, procedura sporządzania podatkowej dokumentacji cen transferowych jak i przedstawiona zostanie w szczególności metodologia sporządzania analizy porównawczej (ang. benchmark study). Dodatkowo wskazane zostaną potencjalne zagrożenia wynikające z kodeksu karnego skarbowego oraz omówione zostaną sposoby optymalizacji podatkowej transakcji narażonych na szczególne ryzyko kontrolne UKS. Na szkoleniu omówione zostaną szczegółowo nowe przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie cen transferowych, które weszło w życie 18 lipca 2013r. Znowelizowane rozporządzenie wprowadza dodatkowe obowiązki sprawozdawcze dla podmiotów powiązanych m.in. obowiązek przygotowywania odrębnej dokumentacji podatkowej dla usług o niskiej wartości dodanej oraz obowiązek sporządzania analizy porównawczej opartej o wskaźniki rentowności badanych spółek na podstawie m.in. piramidy Du Ponta.
Program

DZIEŃ I

I. Zmiany w cenach transferowych od 1.01.2017 r.:

1. Nowelizacja regulacji w zakresie cen transferowych na poziomie międzynarodowym (OECD, BEPS) oraz ich implementacja do polskiego porządku prawnego.

2. Skutki praktyczne wejścia w życie nowych przepisów.

3. Zakres zmian od 2017 r.:
a) zwiększenie progu procentowego dla ustalania powiązań kapitałowych (do 25 %),
b) nowy limit podmiotowy (przychodów lub kosztów rachunkowych) dla obowiązku sporządzenia dokumentacji (minimalny próg na poziomie 2 mln EUR),
c) limity podmiotowe dla podatników rozpoczynających działalność oraz spółek osobowych,
d) obowiązek sporządzenia dokumentacji za następny rok podatkowy po przekroczeniu progu,
e) rozszerzenie pojęcia „transakcji” – inne zdarzenia ustalone (narzucone) z podmiotami powiązanymi,
f) nowe limity transakcyjne uzależnione od wysokości osiąganych przychodów rachunkowych – pojęcie transakcji mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) oraz tzw. grupowanie świadczeń (nowe, korzystne podejście organów podatkowych),
g) nowe obowiązki dokumentacyjne – wprowadzenie różnych rodzajów dokumentacji:
• po przekroczeniu progu 2 mln EUR – Dokumentacja krajowa / podstawowa – „Local File”,
• po przekroczeniu progu 10 mln EUR – Dokumentacja krajowa / podstawowa – „Local File” rozbudowana o tzw. analizę porównawczą,
• po przekroczeniu progu 20 mln EUR – Dokumentacja na poziomie grupy – „Master File”.
h) polityka cen transferowych w ramach dokumentacji „Master File”,
i) obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dla spółek osobowych,
j) rozszerzenie treści (elementów) dokumentacji m.in. o załączniki do dokumentacji,
k) możliwość żądania przez organ sporządzenia dokumentacji dla transakcji nieprzekraczającej limitów,
l) obowiązek okresowego przeglądu dokumentacji,
m) obowiązek składania oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego – odpowiedzialność za podanie nieprawdy i brak oświadczenia,
n) obowiązek składania sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (po przekroczeniu progu 10 mln EUR) – sprawozdanie CIT – TP / PIT – TP jako załącznik do zeznania podatkowego (nowy wzór od czerwca 2017 r.).

4. Zmiany wynikające z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych – Raportowanie według krajów – „Country – By – Country Reporting” (CIT-CbC-R) – nowe obowiązki i odpowiedzialność.

II. Zmiany w cenach transferowych na 2018 r.:

1. Kwalifikacja wydatków marketingowych.

2. Podatkowe grupy kapitałowe.

3. Obowiązki sprawozdawcze.

III. Pojęcie analizy porównawczej (benchmarkingowej) – zasady tworzenia i przykłady praktyczne:

1. Podmioty zobowiązane do sporządzenia analizy porównawczej.

2. Elementy analizy porównawczej.

3. Opis zgodności.

4. Źródła danych porównawczych.

5. Sposoby przeprowadzenia analizy.

6. Wybór metody a wskaźnik rentowności.

IV. Najnowsze orzeczenia i interpretacje oraz stanowiska praktyczne z zakresu cen transferowych.

V. Omówienie przykładu dokumentacji podatkowej LOCAL FILE.

VI. Planowane zmiany w przepisach od 01.01.2019 r.:

1. Powiązania wewnątrzgrupowe – redefinicja.

2. Zasada ceny rynkowej:
a) katalog metod szacowania cen transferowych,
b) transakcje rutynowe – nowe regulacje,
c) pożyczki – nowe regulacje.

3. Dokumentacje cen transferowych :
a) nowe przesłanki obligujące do sporządzania dokumentacji cen transferowych,
b) analizy porównawcze – nowe regulacje,
c) zwolnienie z obowiązku przygotowania analiz porównawczych dla transakcji rutynowych i pożyczek,
d) obowiązki sprawozdawcze – nowe regulacje.

DZIEŃ II

VII. Regulacje prawne w zakresie cen transferowych:

1. Przepisy CIT oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r.

2. Rozporządzenia wykonawcze od przepisów od 2017 r.

3. Regulacje OECD.

4. Komunikaty Ministerstwa Finansów.

VIII. Identyfikacja podmiotów powiązanych:

1. Rozszerzenie definicji podmiotów powiązanych o jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. spółki osobowe).

2. Powiązania kapitałowe.

3. Personalne i rodzinne.

4. Powiązania pionowe i poziome.

5. Powiązania bezpośrednie i pośrednie.

6. Powiązania majątkowe.

7. Powiązania z podmiotami z tzw. rajów podatkowych.

8. Powiązania poprzez zakład – obowiązek sporządzenia dokumentacji dla transakcji pomiędzy polskim podatnikiem a jego zagranicznym zakładem.

IX. Dokumentacja cen transferowych – zakres i zasady sporządzania:

1. Zakres transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym (wyjaśnienie pojęcia „transakcji” w rozumieniu przepisów CIT, problem refakturowania).

2. Objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym umów spółek osobowych.

3. Objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym tzw. umów wspólnego przedsięwzięcia oraz umów o podobnym charakterze.

4. Problematyka refakturowania.

5. Obowiązujące progi kwotowe w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji (w tym kursy walut oraz problematyka tzw. „sumowania” transakcji).

6. Zakres i treść dokumentacji.

7. Analiza funkcjonalna.

8. Strategia gospodarcza, inne czynniki oraz oczekiwane korzyści jako elementy dokumentacji.

9. Sposoby i metody ustalania cen transakcyjnych:
a) metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej w aspekcie zewnętrznym i wewnętrznym,
b) metoda ceny odprzedaży,
c) metoda rozsądnej marży koszt plus,
d) metody zysku transakcyjnego,
e) inne metody.

10. Szczegółowe zasady kalkulacji cen na przykładach.

11. Termin na sporządzenie dokumentacji.

12. Sankcje związane z brakiem dokumentacji (stawka 50 %).

13. Zasady i tryb ponoszenia odpowiedzialności związanej z naruszeniem regulacji w zakresie cen transferowych oraz brakiem dokumentacji (w szczególności KKS).

X. Szczególne zasady w zakresie sporządzania i weryfikacji dokumentacji cen transferowych wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r.

XI. Kontrole z zakresu cen transferowych:

1. Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej a kontrole cen transferowych.

2. Statystki oraz wyniki ostatnio przeprowadzonych kontroli.

3. Główne obszary ryzyka.

4. Jak przygotować się do kontroli z zakresu cen transferowych – wskazówki praktyczne (zasad i tryb prowadzenia kontroli, zakres wymaganych dokumentów, postępowanie podatnika podczas kontroli).

 

5. Ograniczenie odpowiedzialności zarządu i służb finansowo – księgowych w zakresie cen transferowych.

Prowadzący
dr Jarosław F.Mika – partner, doradca podatkowy, leader zespołu cen transferowych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego – najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625). Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CC&M. Autor kilkunastu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek: „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Analiza porównywalności” (C.H. Beck, Warszawa 2014), „Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa” (C.H. Beck, Warszawa 2007), „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (Unimex, Wrocław 2012). Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTC AQUILA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W latach 2009–2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego, specjalista z zakresu podatków dochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących cen transferowych, podatku u źródła, optymalizacji podatkowej oraz fuzji i przejęć. Doświadczony wykładowca, prelegent na ponad 500 szkoleniach prawnych i podatkowych m.in. z zakresu podatku CIT, cen transferowych oraz podatku u źródła. Autor oraz współautor wielu publikacji specjalistycznych m. in. na łamach „Rzeczpospolitej” oraz portali internetowych Infor.pl oraz TaxFin.pl. Grzegorz Niebudek – Adwokat i Doradca podatkowy. Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTC AQUILA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi. Działalnością szkoleniową zajmuje się od 2011 r. Doświadczenie szkoleniowe Pana Grzegorza Niebudek obejmuje ponad 400 szkoleń (ponad 2500 godzin szkoleniowych) prawnych i podatkowych m.in. z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, procedury podatkowej, cen transferowych, oraz delegacji krajowych i zagranicznych. Specjalista w zakresie postępowań podatkowych, wielokrotnie reprezentował swoich klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. W zakresie bieżącego doradztwa podatkowego, prowadził procesy optymalizacji podatkowych m.in. przy projektach dotyczących skomplikowanych transakcji gospodarczych, w szczególności łączenia spółek kapitałowych, podziału przez wydzielenie oraz przekształcenia spółek kapitałowych. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych prowadzonych pod kątem identyfikacji ryzyka i możliwości optymalizacji. Autor oraz współautor wielu publikacji prawnych oraz podatkowych m. in. na łamach Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej oraz portalu internetowego TaxFin.pl. Mateusz Cedro – Manager w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Radosław Żuk, doktorant Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego oraz procedury podatkowej, poprzednio pracownik czołowych polskich kancelarii podatkowych i wspólnik kancelarii podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych, sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej, ubezpieczeniowej, finansowej, IT, handlowej, transportowej oraz marketingowej. Uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz korzystania z samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził szereg szkoleń zamkniętych i otwartych z zakresu podatku VAT, podatku od nieruchomości, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. do miesięcznika TaxFin.pl, Kontrole w Firmie, Wiedza i Podatki, Rzeczpospolita.
Forma
Kurs
Czas trwania
2 dni
Termin / Lokalizacja
  1. 28.11.2019 / Warszawa
  2. 03.12.2019 / Poznań
  3. 17.12.2019 / Warszawa
Cena
1 190 zł + 23% VAT
Zgłoszenie
Ceny transferowe 2019 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy
W cenę wliczono
uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Certyfikaty
Tak
Organizator
Akademia Biznesu MDDP - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.